Съобщение за изготвена Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори, находящи се в масив 13 по плана "Мочура", землище на кв.Банево

Font size: A A A back
Posted on: Tuesday, 21 March 2023, 10:51
Valid till:
Download as PDFDownload as PDF Views: 133 Last changed: 10:54:06, 21 March 2023