Съобщение за разрешаване изготвяне на проект за ПУП - ПРЗ и изготвен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.49 по КККР на с. Маринка

Posted on: Wednesday, 14 April 2021, 09:05
Valid till: Wednesday, 28 April 2021, 12:14
Download as PDFDownload as PDF Views: 941 Last changed: 09:44:46, 14 April 2021