Енергийна ефективност

Font size: A A A back

Краткосрочна (2023 – 2025 г.) програма за насърчаване използването на енергия от възобновями източници на биогорива

Информация по изпълнение на програмите по чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници

План за енергийна ефективност - Община Бургас