Frequency of transportation of household waste

Граници на районите и честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове през 2020 г.