Mayor Settlement Telephone
Yordan Yordanov
Mayor of Balgarovo
05915/2033
Hristo Kolev
Mayor of Ravnets
05517/2161
Lachezar Kolev
Mayor of Marinka
05919/333
Stefka Aladzhova
Mayor ayor of Bratovo
580581
Ismet Redzheb
Mayor of Draganovo
05518/2243
Evgeniya Botushanska
Mayor of Bryastovets
05518/2244
Todor Todorov
Mayor of Izvorishte
05518/2245
Dimitrina Minkova
Deputy-mayor of Mirolyubovo
05915/2141
Sotir Yovchev
Mayor of Tvarditsa
05919/2303
Georgi Hristoskov Mayor of Dimchevo
05519/319
Vlado Stoyanov
Mayor of Izvor 05917/7320