Mayors Ordinances

Font size: A A A back

ЗАПОВЕД №165/16.02.1998Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Е ОДОБРЕН КАДАСТРАЛНИЯТ, ЗАСТРОИТЕЛНИЯТ И РЕГУЛАЦИОННИЯТ ПЛАН НА КВ. ПОБЕДА И КВ. АКАЦИИТЕ, ГР.БУРГАС

Заповеди за предоставяне за ползване проектираните в плана за земеразделяне на землищата на Община Бургас, имоти - полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2022/2023 г.,

Заповед № 2339/20.07.2022 г. на Кмета на Община Бургас за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99 и чл. 99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

Заповед № 1887/17.06.2022 г. за одобряване на окончателен проект на "Генерален план за организация на движението в град Бургас"

ЗАПОВЕД №282/01.02.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

ЗАПОВЕД №3098/25.10.2021г. във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването

ЗАПОВЕД №131/18.01.2021 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

ЗАПОВЕД №3348/04.12.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

Заповеди за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища в землищата на територията на община Бургас, за стопанската 2020/2021

ЗАПОВЕД №2655/08.10.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

ЗАПОВЕД №2306/14.09.2020г. за утвърждаване на ХАРТА на клиента в Община Бургас

Заповеди за отчуждаване на части от поземлени имоти, собственост на физически лица, за изграждане на обект: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска, Община Бургас – етапно изпълнение“

ЗАПОВЕД №1634/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

ЗАПОВЕД №1632/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

ЗАПОВЕД №1630/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

ЗАПОВЕД №1627/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

ЗАПОВЕД №1625/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

ЗАПОВЕД №1401/15.06.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

ЗАПОВЕД №1267/01.06.2020 г. определяне на зони за къпане

ЗАПОВЕД №579/02.03.2020 г. за предприемане на противоепидемични мерки

ЗАПОВЕД №543/27.02.2020 г. определяне на приемни дни на кмет и заместник-кметове на Община Бургас за граждани и представители на юридически лица и други организации

ЗАПОВЕД №462/18.02.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

ЗАПОВЕД № 3586/25.11.19г. Заповед за обявяване на 6-ти декември 2019 г. за неучебен ден за всички ученици

Заповеди за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища в землищата на територията на община Бургас, за стопанската 2019/2020

ЗАПОВЕД №3362/05.11.2019г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

ЗАПОВЕД №1467/05.06.2019г. за определяне зоните за къпане за сезон 2019г.

ЗАПОВЕД №1364/28.05.2019г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД №477/26.02.2018 г. за забрана на паша

Заповед №317/11.02.2019 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

Заповед №138/22.01.2019 г. за отмяна на Заповед №3652/27.12.2018 г. за землище с. Равнец, община Бургас, имоти - полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповеди за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища и напоителни канали в землищата на територията на община Бургас, за стопанската 2018/2019

ЗАПОВЕД №2658/26.09.2018г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

ЗАПОВЕД 1895/13.07.2018 Защита на личните данни

ЗАПОВЕД №798/30.03.2018 г. определяне на зони за къпане

ЗАПОВЕД №631/15.03.2018 г. за забрана на паша

Заповеди на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

ЗАПОВЕД №3382/04.12.2017г. за определяне на комисия, която да извърши проверка на адресна регистрация или промяна на адрес

ЗАПОВЕД №3324/28.11.2017г. Заповед за обявяване на 6-ти декември 2017 г. за неучебен ден за всички ученици

ЗАПОВЕД №3025/30.10.2017г. Граница на районите за почистване и честота на извозване на битови отпадъци в общината през 2018г.

Заповед №2831/10.10.2017г. за определяне на комисия, която да извърши проверка на адресна регистрация или промяна на адрес

ЗАПОВЕД №2121/08.08.2017 По време на футболна среща се забранява продажбата на алкохолни напитки в района на спортната зона и стадион "Лазур"

ЗАПОВЕД №1955/26.07.2017 за забраняване продажбата на алкохолни напитки, ползване на дронове и прелитане на делтапланери до 500 м. от стадион „Лазур” и в Приморски парк – Северен плаж, от 12.00 часа до 24.00 часа на 27.07.2017 г.

ЗАПОВЕД №1733/04.07.2017 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУТБОЛНА СРЕЩА СЕ ЗАБРАНЯВА ПРОДАЖБА, ПРЕДЛАГАНЕ И СЕРВИРАНЕ НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В ЗАВЕДЕНИЯ И ОБЕКТИ, ОТСТОЯЩИ ДО 500М. ОТ СТАДИОН "ЛАЗУР"...

ЗАПОВЕД №1697/03.07.2017 г. определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92, чл.99 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

ЗАПОВЕД №985/24.04.2017 г. определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92, чл.99 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

ЗАПОВЕД №922/20.04.2017 г. за въвеждане ред при престоя на туристическите автобуси

ЗАПОВЕД №516/01.03.2017 г. за забрана на паша

ЗАПОВЕД №4/03.01.2017 г. за обявяване на 5 и 6 януари 2017г. за неучебни дни

ЗАПОВЕД №3634/16.12.2016г. на Кмета на Община Бургас за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92, чл.99 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

ЗАПОВЕД №3481/02.12.2016 г.

ЗАПОВЕД №3123/28.10.2016 г.

ЗАПОВЕД № 2027/28.7.16 г.

ЗАПОВЕД №1973/26.07.2016 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

№1595/14.06.16г. на Кмета на Община Бургас, за отчуждаване и обезщетение на отчужден имот

№1186/03.05.2016г. на Кмета на Община Бургас, за определяне комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация и промяна на адрес, както следва

Заповед №1047/23.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

Заповед №667/15.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, за забрана пашата в горски територии в териториалния обхват...

ЗАПОВЕД № 653/14.03.2016 за регламентиране на местата и времето за престой на туристически автобуси през лятото

ЗАПОВЕД № 349/09.02.2016 за забрана пашата на селскостопански животни

ЗАПОВЕД №3338/03.12.2015г. за обявяване на 4 декември 2015 година за неучебен ден за всички ученици от учебните заведения на територията на Община Бургас

ЗАПОВЕД №730/07.04.2015г. за надстрояване на сграда със статут на недвижима културна ценност

ЗАПОВЕД №1042/29.04.2015г. за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ №009037 в местността "Илилика" по КВС в землище в с.Извор, за срок от 10 години

ЗАПОВЕД №1041/29.04.2015г. за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ №014027 в местността "Чернозема" в землище в с.Извор, за срок от 10 години

ЗАПОВЕД №1040/29.04.2015г. за откриване на Процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, за срок 10 години

Заповед №2089/22.08.2014 г. относно налагане на мерки във връзка с констатирани огнища на "син език"

Заповед №1749/08.07.2014 г. за Приемане на Временна организация и безопасност на движението на обект "Рехабилитация на надлез "Владимир Павлов"

Заповед №138/20.01.2014 г. за обявяване на на грипна епидемия за периода от 20.01.2014г. до 22.01.2014г.

Заповед №130/17.01.2014 г. за обявяване на на грипна епидемия за периода от 17.01.2014г. до 22.01.2014г.

Заповед №28/07.01.2015 г. за отнемане на Разрешение за удължено работно време издадено на "Джулиан клубс"ООД

Заповед №3080/14.11.2014 г. за компетентни органи и правила за разглеждане на заявленията по ЗДОИ в Община Бургас

Заповед №2602/02.10.2014 г. за утвърждаване на номерация на избирателни секции в Община Бургас, за лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции

Заповед №2460/25.09.2014 г. за заличаване на избирателна секция № 02-04-00-289-"Специализирана болница за активно лечение на пневмофизиатични заболявания - Бургас" ЕООД

Заповед №1270/22.05.2014 г. за ангажиране на превозни средства за изборите

Заповед №3246/21.11.2013 г. за обявяване на 6.12.13 г. - Никулден за неучебен ден

Заповед №3158/12.11.2013 г. ползване на паркинг между сградите на Община Бургас и ОББ

Заповед №2898/23.10.2013 г. за преброяване на животни

Заповед №490/22.02.2013 г. за определяне на работното време при събиране на местните данъци и такси

Заповед №463/19.02.2013 г. за забрана пашата на селскостопански животни

Заповед 97/10.01.13 за оттегляне на Разрешение №53/20.12.2012 г. за премахване и изкореняване на декоративна дървесна растителност

Заповед 2965/06.11.12 за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Заповед 2894/30.10.12 относно определяне граници на територията на Община Бургас за предоставяне на услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и честота на извозване на отпадъците

Заповед 2540/04.10.2012 г. за предприемане на превантивни мерки, с цел осигуряване на нормално функциониране на инфраструктруктурните мрежи, снабдяването, обслужването и услугите в Община Бургас и намаляване последствията за населението при усложнена зим

Заповед 2514/03.10.2012 г. за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Заповед 2513/03.10.2012 г. за въвеждане на платено локално паркиране на ППС по постоянен адрес на собствениците, живущи на улици и площади - общинска собственост с въведен режим за платено паркиране - "Синя зона"

Заповед 2038/20.08.2012 г. за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Заповед 1600/03.07.2012 г. за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Заповед 1313/30.05.2012 г. за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Заповед 630/12.03.2012 г.з а въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Заповед 1054/27.04.2012 г. за определяне на маршрути за туристически автобуси влизащи в гр.Бургас през туристически сезон Лято 2012