Announcements

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Разширение на ЦДГ №17 "Раковина" - Ул. Хр. Ботев №48, гр.Бургас". Уведомяваме Ви, че на 16.05.2009 год. / Събота/ от 11,00 часа, в сградата на Община Бургас, ул." Александровска" №26, стая № 407 ще се състои отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в горецитираната процедура, на основание чл. 69а ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Председател…