Published on: Thursday, 16 April 2020
Valid till: Saturday, 16 May 2020, 16:16

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в УПИ V-8 в кв.69 по плана на ПЗ"Север", ПИ с идентификатор 07079.3.925 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №913/15.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-8 в кв.69 по плана на ПЗ"Север", ПИ с идентификатор 07079.3.925 по КК на гр.Бургас попадащ в границите на бивш масив 123, бивша местност "Вълчи връх" (бивша "Курт тепе") по недействаща КВС/.

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в ПИ с идентификатори 07079.13.1003, 07079.13.1004, 07079.13.1005, 07079.13.1006, 07079.13.1007, 07079.13.1018 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №915/15.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.16 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.1003, 07079.13.1004, 07079.13.1005, 07079.13.1006, 07079.13.1007, 07079.13.1018 по КК на гр. Бургас

 

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в УПИ VI-1967 и XI-1968, ПИ с идентификатори 07079.3.1967 и 07079.3.1968 по КК на гр.Бургас /в бивш масив 125 /бивша местност "Черния бряст/

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №923/16.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1967 и XI-1968, ПИ с идентификатори 07079.3.1967 и 07079.3.1968 по КК на гр.Бургас /в бивш масив 125 /бивша местност "Черния бряст/.

 

Гл.специалист:.................. /И.Петракиева/

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в УПИ IX-1637 и X-1637 в кв.82 по плана на зона "Г", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.569 и 07079.671.570 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №924/16.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-1637 и X-1637 в кв.82 по плана на зона "Г", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.569 и 07079.671.570 по КК на гр.Бургас

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в УПИ I-320 и XIX-322 в кв.21 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.263 и 07079.607.264 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №926/16.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-320 и XIX-322 в кв.21 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.263 и 07079.607.264 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в УПИ X-497 в кв.18 по плана на кв.Горно Езерово, ПИ с идентификатор 07079.829.497 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №927/16.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-497 в кв.18 по плана на кв.Горно Езерово, ПИ с идентификатор 07079.829.497 по КК на гр.Бургас.

 

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в УПИ III-9,3871 в кв.31а по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.621.277 по КК на гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №928/16.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-9,3871 в кв.31а по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.621.277 по КК на гр.Бургас.

 

Гл.специалист:.................. /И.Петракиева/

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в УПИ VII-1083 и ХIII-1084 в кв.2 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.1083 и 07079.30.1084 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №929/16.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1083 и ХIII-1084 в кв.2 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.1083 и 07079.30.1084 по КК на гр.Бургас

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в ПИ с идентификатор 07079.831.29 по КК на гр.Бургас в кв.8 по плана на Лесопарк Росенец, зона "Хижи", гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №931/16.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.16 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.29 по КК на гр.Бургас в кв.8 по плана на Лесопарк Росенец, зона "Хижи", гр.Бургас.

 

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в ПИ с идентификатор 07079.659.369 по КК на гр.Бургас в кв.23 по плана на кв.Акациите, гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №933/16.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.17 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.659.369 по КК на гр.Бургас в кв.23 по плана на кв.Акациите, гр.Бургас.

 

Гл.специалист:.................. /И.Петракиева/

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права в УПИ ХV-737 в кв.4а по плана на ПЗ"Юг-Запад", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.663.737 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №934/16.04.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-737 в кв.4а по плана на ПЗ"Юг-Запад", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.663.737 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

 

 

 

 


download in pdf visits: 868 last update: 16:21:52, 16 April 2020