Покана за обществено обсъждане на проекти за изменение на ПУП-ПР за УПИ V, кв.9А по плана на ж.к.“Славейков“, ПИ с идентификатори 07079.602.643 по КК на гр. Бургас

Font size: A A A back
Monday, 15 November 2021
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 560 Last changed: 10:24:57, 15 November 2021