Oбщина Бургас в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европе

Font size: A A A back
Thursday, 18 May 2023
Posted by: Богдана Маринова

Файлове:

АВТОБИОГРАФИЯ - приложени 3.doc

Декларация - Приложение 1.doc

Декларация чл_107а от КТ- приложение4.doc

Заявление - приложение2.doc

Download as PDFDownload as PDF Views: 993 Last changed: 13:33:50, 18 May 2023