Приключили проекти и програми

Font size: A A A back

ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС"

Сдружение "ПроБудник" в партньорство с община Бургас ще реализират иновативен проект в подкрепа на младежи в неравностойно положение, финансиран от ОП РЧР, процедура BG05M9OP001-2.009 "Открий ме". Проектът е насочен към предоставяне на серия от обучения, с които да се допринесе за превенция на институционализирането, насърчаване на социалното включване на деца…

Read more