ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС"

Tuesday, 23 February 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Сдружение "ПроБудник" в партньорство с община Бургас ще реализират иновативен проект в подкрепа на младежи в неравностойно положение, финансиран от ОП РЧР, процедура BG05M9OP001-2.009 "Открий ме".
Проектът е насочен към предоставяне на серия от обучения, с които да се допринесе за превенция на институционализирането, насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, които са настанени в резидентни услуги. Изпълнение ще включва дейности за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа за личностно развитие. Фокусът ще е насочен към предоставяне на социални и здравни услуги в общността, чрез които да се намали броя на децата и младежите настанени в институции.
Проектът ще се осъществи на няколко етапа - проучване на потребностите на младежите, създаване на интерактивни инструменти за личностно и професионално развитие, специализирани обучения и творчески и спортни занятия с цел интегриране на младежите с местната общност.

Download as PDFDownload as PDF Views: 1396 Last changed: 16:26:22, 23 February 2021