Резултати от проведено интервю за длъжността: Социален работник – 2 работни места, и Психолог – 1 работно място в изпълнение на Административен договор по Проект № BG05M9OP001-2.029-0005 „Разкриване на нов Кризисен център в зона „Д“, ж. р. „Меден Рудник“

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 14 February 2022, 00:00
Valid till: Monday, 14 March 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1247 Last changed: 11:13:33, 14 February 2022