№ 1/04.01.2022 г. Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-688 (пет римско за имот с планоснимачен номер шестстотин осемдесет и осем) в кв. 78 (седемдесет и осем), местност „М

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 6 January 2022, 08:58
Valid till: Monday, 24 January 2022, 17:00

Файлове:

Заповед №1 от 04_01_2022.docx
Номер: Заповед №1 от 04_01_2022.docx
Дата: 06.01.2022 / 09:19

Download as PDFDownload as PDF Views: 1602 Last changed: 09:25:33, 06 January 2022