№1787/08.06.2023 г.2023 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на следните нежилищни обекти - частна общинска собственост, представляващи

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 9 June 2023, 09:31
Valid till: Wednesday, 5 July 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1408 Last changed: 09:40:00, 09 June 2023