ЗАПОВЕД № 249/26.01.2023 г.Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-333 по влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ на „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 27 January 2023, 09:27
Valid till: Wednesday, 22 February 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 939 Last changed: 10:41:46, 27 January 2023