ЗАПОВЕД № 3737/27.10.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, актуван с Акт №1017/30.10.1998 г. за публична общ

Posted on: Friday, 28 October 2022, 14:02
Valid till: Wednesday, 16 November 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1100 Last changed: 14:03:09, 28 October 2022