ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА, РАЗПОЛОЖЕНА ЮГОИЗТОЧНО ОТ УПИ І, КВ. 30 (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.20.470) ПО ПЛАНА НА М. „ЪГЪЛА“, ЗЕМЛИЩЕ КВ. „САРАФОВО“, ГР. БУРГАС В ГРАНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.1.1474 ПО КК НА ГР. БУРГАС И В ПРИЛЕЖАЩАТА МУ

Thursday, 26 January 2023
Posted by: Камер Ахмедов
Download as PDFDownload as PDF Views: 741 Last changed: 10:25:28, 13 February 2023