№ BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.

Font size: A A A back
Tuesday, 23 February 2021
Posted by: Димитринка Костадинова

Файлове:

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ.docx

ЗАЯВЛЕНИЕ по Проект № BG05M9OP001-2_019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“ - word.doc

ЗАЯВЛЕНИЕ по Проект № BG05M9OP001-2_019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“.pdf

Download as PDFDownload as PDF Views: 1406 Last changed: 13:41:10, 09 February 2024