Заявление за достъп до информация

До Димитър Николов
Кмет на Община Бургас

На основание Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде предоставена информация, относно:

или
На основание Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъдат предоставени следните документи:

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма: