Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на бързата автобусна линия - етап IІ /в обхвата на отдалечените квартали на гр. Бургас/"

Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на бързата автобусна линия - етап IІ /в обхвата на отдалечените квартали на гр. Бургас/"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2015-0009
Публикувано на: петък, 20 февруари 2015
Валидно до: четвъртък, 02 април 2015, 17:00

Обществена поръчка с предмет: "Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на бързата автобусна линия - етап  IІ /в обхвата на отдалечените квартали на гр. Бургас/“ по проект на Община Бургас: "Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013 г., Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.5-01/2010/001

Проекти

На основание чл. 62, ал. 1, т. 1 от ЗОП на 29.06.2015 год.:

1. ДЗЗД "Велоалеи Бургас" - гр.София
2. "Щрабаг" ЕАД

На основание чл. 62, ал. 1, т. 2, предл. второ от ЗОП на 29.06.2015 год.:

3. "Трейс - Бургас" ЕАД
4. "Бургаспътстрой" АД

На основание чл. 62, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗОП:

5. "Автомагистрали - Черно Море" АД на 03.07.2015 г.
6. Обединение "Кселекс Инженеринг" на 08.07.2015 г.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2015-0009

свали като pdf разглеждания: 4462 последна промяна: 14:43:07, 11 август 2015