2009

Екобюлетин брой 1: 28 декември 2009 г. - 3 януари 2010 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 31/12/2009 - 1.71 пъти /СДН/

на 01/01/2010 - 1.43 пъти /СДН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 30/12/2009 - до 3.2 пъти /СЧН/

на 31/12/2009 - до 10.8 пъти /СЧН/

на 01/01/2010 - до 21.4 пъти /СЧН/

на 02/01/2010 - до 5.2 пъти /СЧН/

на 03/01/2010 - до 3.4 пъти /СЧН/

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 31/12/2009 - 1.37 пъти /СДН/

на 01/01/2010 - 1.01 пъти /СДН/

на 02/01/2010 - 1.37 пъти /СДН/

сяроводород

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 28/12/2009 - до 4.0 пъти /СЧН/

на 01/01/2010 - до 5.6 пъти /СЧН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 46: 21-27 декември 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 22/12/ - 1.18 пъти /СДН/

на 23/12/ - 2.19 пъти /СДН/

на 25/12/ - 2.00 пъти /СДН/

на 26/12/ - 1.30 пъти /СДН/

азотен диоксид

ДОАС система OPSIS         

на 27/12/ - до 1.13 пъти /СЧН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 23/12/ - до 4.6 пъти /СЧН/

на 24/12/ - до 3.2 пъти /СЧН/

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 22/12/ - 1.21 пъти /СДН/

на 23/12/ - 2.03 пъти /СДН/

на 24/12/ - 1.78 пъти /СДН/

на 25/12/ - 1.76 пъти /СДН/

на 26/12/ - 1.08 пъти /СДН/

о-ксилен

ДОАС система OPSIS         

на 22/12/ - до 1.43 пъти /СЧН/

на 23/12/ - до 1.26 пъти /СЧН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 45: 14-20 декември 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 16/12/ - 1.73 пъти /СДН/

на 20/12/ - 1.15 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 15/12/ - 1.55 пъти /СДН/

на 16/12/ - 1.57 пъти /СДН/

на 20/12/ - 1.29 пъти /СДН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 19/12/ - до 3.8 пъти /СЧН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 44: 7-13 декември 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 08/12/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 13/12/ - до 5.4 пъти /СЧН/

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 07/12/ - до 3.2 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово          

на 09/12/ - 1.17 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 08/12/ - 1.38 пъти /СДН/

на 09/12/ - 1.09 пъти /СДН/

на 10/12/ - 1.09 пъти /СДН/

 

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 43: 30 ноември - 6 декември 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 02/12/ - 1.24 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 30/11/ - до 3.2 пъти /СЧН/

на 01/12/ - до 3.0 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 30/11/ - 1.05 пъти /СДН/

на 01/12/ - 1.39 пъти /СДН/

на 02/12/ - 1.21 пъти /СДН/

амоняк 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 30/11/ - 8 ч - 1.16 пъти /СЧН/

общ прах 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 01/12/ - 1.16 пъти /СДН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 42: 9 - 29 ноември 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово          

на 16/11/ - 1.08 пъти /СДН/

на 20/11/ - 1.44 пъти /СДН/

на 21/11/ - 1.24 пъти /СДН/

на 23/11/ - 1.32 пъти /СДН/

на 24/11/ - 1.46 пъти /СДН/

на 25/11/ - 1.09 пъти /СДН/

на 26/11/ - 1.27 пъти /СДН/

на 27/11/ - 1.25 пъти /СДН/

на 28/11/ - 1.27 пъти /СДН/

на 29/11/ - 1.22 пъти /СДН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 14/11/ - до 3.2 пъти /СЧН/

на 19/11/ - до 3.4 пъти /СЧН/

на 21/11/ - до 3.8 пъти /СЧН/

на 22/11/ - до 3.2 пъти /СЧН/

на 26/11/ - до 5.2 пъти /СЧН/

на 27/11/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 28/11/ - до 9.6 пъти /СЧН/

на 29/11/ - до 7.0 пъти /СЧН/

 

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 15/11/ - 1.02 пъти /СДН/

на 16/11/ - 1.42 пъти /СДН/

на 18/11/ - 1.02 пъти /СДН/

на 19/11/ - 1.1 пъти /СДН/

на 20/11/ - 1.54 пъти /СДН/

на 21/11/ - 1.26 пъти /СДН/

на 22/11/ - 1.32 пъти /СДН/

на 23/11/ - 1.67 пъти /СДН/

на 24/11/ - 1.59 пъти /СДН/

на 25/11/ 1.64 пъти /СДН/

на 26/11/ - 1.55 пъти /СДН/

на 27/11/ - 1.18 пъти /СДН/

на 28/11/ - 1.53 пъти /СДН/

на 29/11/ - 1.35 пъти /СДН/

амоняк 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 09/11/ - 8 ч - 2.36 пъти /СЧН/

на 12/11/ - 8 ч - 1.28 пъти /СЧН/

общ прах 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 10/11/ - 1.28 пъти /СДН/

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 41: 2-8 ноември 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

азотен диоксид 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 06/11/ - 13 ч - 1.08 пъти /СЧН/

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 07/11/ - 1.24 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 06/11/ - 1.10 пъти /СДН/

на 07/11/ - 1.28 пъти /СДН/

общ прах 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 06/11/ - 1.2 пъти /СДН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 06/11/ - до 4.2 пъти /СЧН/

на 07/11/ - до 15.0 пъти /СЧН/

на 08/11/ - до 3.0 пъти /СЧН/

 

амоняк 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 02/11/ - 8 ч - 1.64 пъти /СЧН/

на 05/11/ - 8 ч - 1.12 пъти /СЧН/

на 06/11/ - 8 ч - 1.6 пъти /СЧН/

 

Забележка:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 40: 26 октомври - 1 ноември 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   

По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период не са  регистрирани превишения на определените норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители.

 ПИТЕЙНА ВОДА

 Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 39: 19-25 октомври 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   

По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

азотен диоксид 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 20/10/ - 8 ч - 1.27 пъти /СЧН/

на 23/10/ - 8 ч - 1.02 пъти /СЧН/

на 23/10/-10:30ч-1.05пъти /СЧН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 22/10/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 23/10/ - до 3.8 пъти /СЧН/

амоняк 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 20/10/ - 8 ч - 1.48 пъти /СЧН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 38: 12-18 октомври 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   

По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

 

общ прах 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 12/09/ - 1.08 пъти /СДН/

на 13/09/ - 1.4 пъти /СДН/

азотен диоксид 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 12/09/ - 8 ч - 1.74 пъти /СЧН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 12/10/ - до 5.8 пъти /СЧН/

амоняк 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 12/09/ - 8 ч - 1.52 пъти /СЧН/

на 12/09/-10:30ч-1.68 пъти /СЧН/

 

 ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 37: 5-11 октомври 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   

По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

стирен

ДОАС система OPSIS         

на 07/10/ - 1.10 пъти /СЧН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 05/10/ - до 13.8 пъти /СЧН/

на 07/10/ - до 3.2 пъти /СЧН/

на 08/10/ - до 4.4 пъти /СЧН/

на 09/10/ - до 3.4 пъти /СЧН/

 ПИТЕЙНА ВОДА

 Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 36: 28 септември - 4 октомври 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   

По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 03/10/ - 1.08 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 28/09/ - до 6.0 пъти /СЧН/

на 30/09/ - до 3.6 пъти /СЧН/

на 01/10/ - до 3.2 пъти /СЧН/

на 02/10/ - до 5.0 пъти /СЧН/

 ПИТЕЙНА ВОДА

 Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 35: 21-27 септември 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   

По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: 

азотен диоксид 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 23/09/ - 8 ч - 1.22 пъти /СЧН/

амоняк 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 23/09/ - 8 ч - 1.2 пъти /СЧН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 22/09/ - до 3.6 пъти /СЧН/

на 23/09/ - до 6.4 пъти /СЧН/

на 24/09/ - до 7.0 пъти /СЧН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 34: 14-20 септември 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   

По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

 

азотен диоксид 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 16/09/ - 8 ч - 1.46 пъти /СЧН/

на 16/09/-15:30ч-1.19 пъти /СЧН/

 

амоняк 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 16/09/ - 8 ч - 1.24 пъти /СЧН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 14/09/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 16/09/ - до 4.2 пъти /СЧН/

 ПИТЕЙНА ВОДА

 Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 33: 7-13 септември 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   

По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

 

азотен диоксид 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 09/09/ - 8 ч - 1.17 пъти /СЧН/

на 11/09/ - 8 ч - 1.19 пъти /СЧН/

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 12/09/ - 1.04 пъти /СДН/

 

амоняк 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 09/09/ - 8 ч - 2.28 пъти /СЧН/

на 09/09/-10:30ч-1.4 пъти /СЧН/

на 11/09/ - 8 ч - 1.36 пъти /СЧН/

 ПИТЕЙНА ВОДА

 Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 32: 31 август - 6 септември 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   

По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и праговете за здравна защита на населението /ПЗЗ/, както следва:

азотен диоксид 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 31/08/ - 8 ч - 2.08 пъти /СЧН/

на 31/08/ - 13 ч - 1.14 пъти /СЧН/

на 01/09/ - 8 ч - 1.46 пъти /СЧН/

на 01/09/-10:30ч-1.20 пъти/СЧН/

амоняк 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 31/08/ - 8 ч - 2.04 пъти /СЧН/

на 31/08/-10:30ч-1.6 пъти /СЧН/

на 01/09/ - 8 ч - 1.44 пъти /СЧН/

 

 

сяроводород 

АИС кв. Долно Езерово         

на 01/09/ - до 5.6 пъти /СЧН/

на 02/09/ - до 5.6 пъти /СЧН/

на 04/09/ - до 6.6 пъти /СЧН/

на 05/09/ - до 4.2 пъти /СЧН/

озон 

ДОАС система OPSIS         

на 04/09/ - 1.21 пъти /ПЗЗ/

на 05/09/ - 1.16 пъти /ПЗЗ/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 31: 27 юли - 30 август 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и праговете за здравна защита на населението /ПЗЗ/, както следва:

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 30/07/ - до 1.03 пъти /СЧН/

на 30/07/ - 1.23 пъти /СДН/

на 31/07/ - 1.25 пъти /СДН/

на 01/08/ - 1.23 пъти /СДН/

на 02/08/ - 1.19 пъти /СДН/

на 03/08/ - до 1.18 пъти /СЧН/

на 03/08/ - 1.28 пъти /СДН/

на 04/08/ - 1.22 пъти /СДН/

на 05/08/ - 1.23 пъти /СДН/

на 06/08/ - 1.19 пъти /СДН/

на 07/08/ - 1.05 пъти /СДН/

азотен диоксид 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 07/08/ - 8 ч - 1.67 пъти /СЧН/

на 07/08/-10:30ч-1.77 пъти /СЧН/

на 07/08/ - 13 ч - 1.15 пъти /СЧН/

на 10/08/ - 8 ч - 1.80 пъти /СЧН/

 

сяроводород 

АИС кв. Долно Езерово         

на 10/08/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 11/08/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 20/08/ - до 3.2 пъти /СЧН/

на 21/08/ - до 5.0 пъти /СЧН/

на 22/08/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 23/08/ - до 3.6 пъти /СЧН/

на 25/08/ - до 4.8 пъти /СЧН/

на 26/08/ - до 6.0 пъти /СЧН/

на 27.08/ - до 3.8 пъти /СЧН/

на 28/08/ - до 5.6 пъти /СЧН/

на 29/08/ - до 3.8 пъти /СЧН/

на 30/08/ - до 4.8 пъти /СЧН/

озон 

АИС кв. Долно Езерово          

на 02/08/ - 1.05 пъти /ПЗЗ/

ДОАС система OPSIS         

на 30/07/ - 1.04 пъти /ПЗЗ/

на 01/08/ - 1.08 пъти /ПЗЗ/

амоняк 

пункт ул. "Сан Стефано"         

на 07/08/ - 8 ч - 1.76 пъти /СЧН/

на 07/08/-10:30ч-1.12 пъти /СЧН/

на 07/08/ - 13 ч - 1.4 пъти /СЧН/

на 10/08/ - 8 ч - 1.24 пъти /СЧН/

на 12/08/ - 8 ч - 1.2 пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 30: 20-26 юли 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   

По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и праговете за здравна защита на населението /ПЗЗ/, както следва:

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 20/07/ - 1.20 пъти /СДН/

на 21/07/ - 1.22 пъти /СДН/

на 22/07/ - 1.16 пъти /СДН/

на 23/07/ - 1.23 пъти /СДН/

 

сяроводород 

АИС кв. Долно Езерово         

на 25/07/ - до 10.4 пъти /СЧН/

озон 

АИС кв. Долно Езерово         

на 25/07/ - 1.38 пъти /ПЗЗ/

 

 ПИТЕЙНА ВОДА

 Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 29: 13-19 юли 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 14/07/ - 1.23 пъти /СДН/

на 15/07/ - 1.21 пъти /СДН/

на 16/07/ - 1.24 пъти /СДН/

на 17/07/ - 1.19 пъти /СДН/

на 18/07/ - 1.19 пъти /СДН/

на 19/07/ - 1.22 пъти /СДН/

 ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Екобюлетин брой 28: 6-12 юли 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 06/07/ - 1.14 пъти /СДН/

на 07/07/ - 1.10 пъти /СДН/

на 08/07/ - 1.18 пъти /СДН/

на 09/07/ - 1.17 пъти /СДН/

 ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 27: 29 юни - 5 юли 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и на праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва: 

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 29/06/ - 1.08 пъти /СДН/

на 30/06/ - 1.12 пъти /СДН/

на 01/07/ - 1.19 пъти /СДН/

на 02/07/ - 1.13 пъти /СДН/

на 03/07/ - 1.19 пъти /СДН/

на 04/07/ - 1.23 пъти /СДН/

на 05/07/ - 1.27 пъти /СДН/

 

 

озон 

АИС кв. Долно Езерово         

на 30/06/ - 1.14 пъти /ПЗЗ/

на 01/07/ - 1.11 пъти /ПЗЗ/

 

 

 ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 26: 22-28 юни 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 22/06/ - 1.16 пъти /СДН/

на 23/06/ - 1.13 пъти /СДН/

на 24/06/ - 1.24 пъти /СДН/

на 25/06/ - 1.11 пъти /СДН/

на 26/06/ - 1.10 пъти /СДН/

на 27/06/ - 1.14 пъти /СДН/

на 28/06/ - 1.27 пъти /СДН/

амоняк 

пункт бул. "Сан Стефано"         

на 22/06/ - 8 ч - 1.12 пъти /СЧН/

сяроводород 

АИС кв. Долно Езерово         

на 22/06/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 24/06/ - до 5.4 пъти /СЧН/

на 27/06/ - до 5.6 пъти /СЧН/

 

общ прах 

пункт бул. "Сан Стефано"         

на 22/06/ - 1.44 пъти /СДН/

на 24/06/ - 1.2 пъти /СДН/

на 25/06/ - 1.08 пъти /СДН/

 

 ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 25: 15-21 юни 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

 

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 15/06/ - 1.15 пъти /СДН/

на 16/06/ - 1.11 пъти /СДН/

на 17/06/ - 1.10 пъти /СДН/

на 18/06/ - 1.12 пъти /СДН/

на 19/06/ - 1.13 пъти /СДН/

на 20/06/ - 1.19 пъти /СДН/

на 21/06/ - 1.16 пъти /СДН/

азотен диоксид 

пункт бул. "Сан Стефано"         

на 17/06/ - 8 ч - 1.51 пъти /СЧН/

сяроводород 

АИС кв. Долно Езерово         

на 16/06/ - до 9.8 пъти /СЧН/

на 17/06/ - до 4.8 пъти /СЧН/

на 19/06/ - до 3.2 пъти /СЧН/

на 20/06/ - до 5.0 пъти /СЧН/

 

общ прах 

пункт бул. "Сан Стефано"         

на 16/06/ - 1.08 пъти /СДН/

 

 ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 24: 8-14 юни 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и на праговете за здравна защита на населението /ПЗЗ/, както следва: 

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 08/06/ - 1.16 пъти /СДН/

на 09/06/ - 1.14 пъти /СДН/

на 10/06/ - до 1.11 пъти /СЧН/

на 10/06/ - 1.29 пъти /СДН/

на 11/06/ - 1.09 пъти /СДН/

на 12/06/ - 1.06 пъти /СДН/

на 13/06/ - 1.02 пъти /СДН/

на 14/06/ - до 1.13 пъти /СЧН/

на 14/06/ - 1.16 пъти /СДН/

азотен диоксид 

пункт бул. "Сан Стефано"         

на 09/06/ - 8 ч - 1.43 пъти /СЧН/

сяроводород 

АИС кв. Долно Езерово         

на 08/06/ - до 5.8 пъти /СЧН/

на 09/06/ - до 4.2 пъти /СЧН/

на 11/06/ - до 4.0 пъти /СЧН/

на 12/06/ - до 3.2 пъти /СЧН/

 

общ прах 

пункт бул. "Сан Стефано"         

на 08/06/ - 1.08 пъти /СДН/

на 11/06/ - 1.28 пъти /СДН/

на 12/06/ - 1.08 пъти /СДН/

 

 ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели. 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 23: 1-7 юни 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно – часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и на праговете за здравна защита на населението /ПЗЗ/, както следва:

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 01/06/ - 1.25 пъти /СДН/

на 02/06/ - 1.22 пъти /СДН/

на 03/06/ - 1.20 пъти /СДН/

на 04/06/ - 1.12 пъти /СДН/

на 05/06/ - 1.08 пъти /СДН/

на 06/06/ - 1.15 пъти /СДН/

на 07/06/ - 1.13 пъти /СДН/

амоняк 

пункт бул. "Сан Стефано”          

на 01/06/ - 8 ч - 1.88 пъти /СЧН/

на 01/06/-10:30ч-1.16пъти /СЧН/

сяроводород 

АИС кв. Долно Езерово         

на 01/06/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 03/06/ - до 3.6 пъти /СЧН/

на 05/06/ - до 3.4 пъти /СЧН/

на 06/06/ - до 5.4 пъти /СЧН/

на 07/06/ - до 5.8 пъти /СЧН/

азотен диоксид 

пункт бул. "Сан Стефано”          

на 01/06/ - 8 ч - 1.88 пъти /СЧН/

на 01/06/-10:30ч-1.20 пъти/СЧН/

озон 

ДОАС система OPSIS         

на 07/06/ - 1.26 пъти /ПЗЗ/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно – битови цели.

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  “В и К” ЕАД – Бургас

 

Екобюлетин брой 22: 25-31 май 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно – часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 25/05/ - 1.05 пъти /СДН/

на 26/05/ - 1.08 пъти /СДН/

на 27/05/ - до 1.26 пъти /СЧН/

на 27/05/ - 1.16 пъти /СДН/

на 28/05/ - 1.14 пъти /СДН/

на 29/05/ - 1.16 пъти /СДН/

на 30/05/ - 1.13 пъти /СДН/

на 31/05/ - 1.06 пъти /СДН/

сяроводород 

АИС кв. Долно Езерово         

на 25/05/ - до 6.4 пъти /СЧН/

на 26/05/ - до 7.2 пъти /СЧН/

на 27/05/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 28/05/ - до 3.2 пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно – битови цели.

  

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  “В и К” ЕАД – Бургас

 

Екобюлетин брой 21: 18-24 май 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, общ прах, фини прахови частици, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно – часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

 

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 18/05/ - 1.11 пъти /СДН/

на 19/05/ - 1.15 пъти /СДН/

на 20/05/ - 1.15 пъти /СДН/

на 21/05/ - 1.15 пъти /СДН/

на 22/05/ - до 1.01 пъти /СЧН/

на 22/05/ - 1.22 пъти /СДН/

на 23/05/ - 1.13 пъти /СДН/

на 24/05/ - 1.11 пъти /СДН/

сяроводород 

АИС кв. Долно Езерово         

на 23/05/ - до 5.4 пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно – битови цели.

  

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  “В и К” ЕАД – Бургас

 

 

Екобюлетин брой 20: 11-17 май 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, общ прах, фини прахови частици, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно – часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 11/05/ - 1.15 пъти /СДН/

на 12/05/ - до 1.02 /пъти /СЧН/

на 12/05/ - 1.22 пъти /СДН/

на 13/05/ - 1.19 пъти /СДН/

на 14/05/ - 1.07 пъти /СДН/

на 15/05/ - до 1.69 пъти /СЧН/

на 15/05/ - 1.31 пъти /СДН/

на 16/05/ - до 1.04 пъти /СЧН/

на 16/05/ - 1.14 пъти /СДН/

на 17/05/ - 1.10 пъти /СДН/

формалдехид 

ДОАС система OPSIS

на 15/05/ - до 1.11 пъти /СЧН/

сяроводород 

АИС кв. Долно Езерово         

на 11/05/ - до 6.0 пъти /СЧН/

на 12/05/ - до 5.4 пъти /СЧН/

АИС к-с "Меден Рудник”           

на 12/05/ - до 3.0 пъти /СЧН/

азотен диоксид 

ДОАС система OPSIS         

на 15/05/ - до 1.16 пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно – битови цели.

  

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  “В и К” ЕАД – Бургас

 

Екобюлетин брой 19: 4-10 май 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, общ прах, фини прахови частици, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно – часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва:

стирен 
ДОАС система OPSIS         
на 04/05/ - 1.22 пъти /СДН/
на 05/05/ - 1.20 пъти /СДН/
на 06/05/ - 1.16 пъти /СДН/
на 07/05/ - 1.19 пъти /СДН/
на 08/05/ - 1.16 пъти /СДН/
на 09/05/ - 1.07 пъти /СДН/
на 10/05/ - 1.13 пъти /СДН/
амоняк 
пункт бул. "Сан Стефано”         
на 07/05/ - 8 ч - 1.28 пъти /СЧН/

озон 

АИС к-с "Меден Рудник”           

на 09/05/ - 1.17 пъти /ПЗЗ/

ДОАС система OPSIS

на 09/05/ - 1.19 пъти /ПЗЗ/

сяроводород 

АИС кв. Долно Езерово          

на 04/05/ - до 4.6 пъти /СЧН/

на 05/05/ - до 3.2 пъти /СЧН/

на 06/05/ - до 3.2 пъти /СЧН/

на 09/05/ - до 5.4 пъти /СЧН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно – битови цели.

 

 Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  “В и К” ЕАД – Бургас

 

Екобюлетин брой 18: 27 април - 3 май 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, общ прах, фини прахови частици, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно – часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва:

стирен 
ДОАС система OPSIS         
на 27/04/ - 1.17 пъти /СДН/
на 28/04/ - до 1.41 пъти /СЧН/
на 28/04/ - 1.24 пъти /СДН/
на 29/04/ - 1.11 пъти /СДН/
на 30/04/ - 1.16 пъти /СДН/
на 01/05/ - 1.18 пъти /СДН/
на 02/05/ - 1.26 пъти /СДН/
на 03/05/ - 1.22 пъти /СДН/
общ прах 
пункт бул. "Сан Стефано”         
на 29/04/ - 1.44 пъти /СДН/

озон 

АИС к-с "Меден Рудник”           

на 27/04/ - 1.21 пъти /ПЗЗ/

на 28/04/ - 1.15 пъти /ПЗЗ/

ДОАС система OPSIS

на 28/04/ - 1.15 пъти /ПЗЗ/

сяроводород 

АИС кв. Долно Езерово          

на 29/04/ - до 4.4 пъти /СЧН/

на 30/04/ - до 4.0 пъти /СЧН/

на 01/05/ - до 4.2 пъти /СЧН/

на 02/05/ - до 4.6 пъти /СЧН/

на 03/05/ - до 3.0 пъти /СЧН/

амоняк 

пункт бул. "Сан Стефано”         

на 28/04/ - 8 ч - 1.28 пъти /СЧН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно – битови цели.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  “В и К” ЕАД – Бургас

 

Екобюлетин брой 17: 20-26 април 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, общ прах, фини прахови частици, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно – часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва:

стирен 
ДОАС система OPSIS          
на 20/04/ - 1.07 пъти /СДН/
на 21/04/ - 1.14 пъти /СДН/
на 22/04/ - 1.10 пъти /СДН/
на 23/04/ - 1.05 пъти /СДН/
на 24/04/ - 1.04 пъти /СДН/
на 25/04/ - 1.05 пъти /СДН/
на 26/04/ - 1.04 пъти /СДН/
общ прах 
пункт бул. "Сан Стефано”         
на 21/04/ - 1.08 пъти /СДН/
озон 
АИС к-с "Меден Рудник”           
на 20/04/ - 1.09 пъти /ПЗЗ/
на 23/04/ - 1.09 пъти /ПЗЗ/
на 24/04/ - 1.09 пъти /ПЗЗ/
на 25/04/ - 1.14 пъти /ПЗЗ/
сяроводород 
АИС кв. Долно Езерово          
на 24/04/ - до 5.4 пъти /СЧН/
амоняк 
пункт бул. "Сан Стефано”         
на 21/04/ - 8 ч - 1.44 пъти /СЧН/

азотен диоксид 

пункт бул. "Сан Стефано”         

на 21/04/ - 8 ч - 1.66 пъти /СЧН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

 

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно – битови цели.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  “В и К” ЕАД – Бургас

Екобюлетин брой 16: 13-19 април 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно – часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва:

сяроводород 

АИС кв. Долно езерово         

на 15/04/ - до 3.0 пъти /СЧН/

на 18/04/ - до 4.8 пъти /СЧН/

на 19/04/ - до 5.8 пъти /СЧН/

озон 

АИС к-с "Меден Рудник”           

на 13/04/ - 1.20 пъти /ПЗЗ/

на 17/04/ - 1.09 пъти /ПЗЗ/

на 19/04/ - 1.06 пъти /ПЗЗ/

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 13/04/ - 1.10 пъти /СДН/

на 14/04/ - 1.01 пъти /СДН/

на 15/04/ - 1.06 пъти /СДН/

на 16/04/ - 1.10 пъти /СДН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

 

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно – битови цели.

 

Екобюлетин брой 15: 6-12 април 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.   
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са  регистрирани превишения на средно – часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва:

сяроводород 

АИС кв. Долно езерово         

на 06/04/ - до 3.4 пъти /СЧН/

на 08/04/ - до 3.4 пъти /СЧН/

на 09/04/ - до 4.4 пъти /СЧН/

 фини прахови частици 

АИС к-с "Меден Рудник”          

на 09/04/ - 1.20 пъти /СДН/

 

амоняк 

пункт бул. "Сан Стефано”         

на 07/04/ - 8 ч - 1.2 пъти /СЧН/

озон 

АИС к-с "Меден Рудник”           

на 08/04/ - 1.28 пъти /ПЗЗ/

на 09/04/ - 1.19 пъти /ПЗЗ/

на 11/04/ - 1.16 пъти /ПЗЗ/

на 12/04/ - 1.25 пъти /ПЗЗ/

стирен 

ДОАС система OPSIS         

на 06/04/ - 1.08 пъти /СДН/

на 07/04/ - 1.10 пъти /СДН/

на 08/04/ - 1.03 пъти /СДН/

на 09/04/ - 1.14 пъти /СДН/

на 10/04/ - 1.21 пъти /СДН/

на 11/04/ - 1.08 пъти /СДН/

на 12/04/ - 1.01 пъти /СДН/

 

ПИТЕЙНА ВОДА

 

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно – битови цели.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и  “В и К” ЕАД – Бургас

 

 

Екобюлетин брой 14: 30 март - 5 април 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва:

сяроводород
АИС кв. Долно езерово
на 30/03/ - до 6.2 пъти /СЧН/
на 31/03/ - до 4.2 пъти /СЧН/
на 05/04/ - до 7.0 пъти /СЧН/

серен диоксид
АИС кв. Долно езерово
на 30/03/ - до 1.1 пъти /СЧН/
фини прахови частици
АИС кв. Долно езерово
на 30/03/ - 1.03 пъти /СДН/

амоняк
пункт бул. "Сан Стефано"
на 30/03/ - 8 ч - 1.2 пъти /СЧН/

общ прах
пункт бул. "Сан Стефано"

на 31/03/ - 1.12 пъти /СДН/

озон
АИС к-с "Меден Рудник"
на 05/04/ - 1.11 пъти /ПЗЗ/

стирен
ДОАС система OPSIS
на 31/03/ - 1.04 пъти /СДН/
на 01/04/ - 1.03 пъти /СДН/
на 02/04/ - 1.08 пъти /СДН/
на 03/04/ - 1.10 пъти /СДН/
на 05/04/ - 1.05 пъти /СДН/

ПИТЕЙНА ВОДА


Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 13: 23-29 март 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва:

сяроводород

АИС кв. Долно езерово
на 24/03/ - до 5.4 пъти /СЧН/
на 25/03/ - до 5.2 пъти /СЧН/
на 27/03/ - до 4.8 пъти /СЧН/
на 28/03/ - до 11.4 пъти /СЧН/
на 29/03/ - до 4.4 пъти /СЧН/

амоняк

пункт бул. "Сан Стефано"
на 24/03/ - 8 ч - 1.08 пъти /СЧН/

Екобюлетин брой 12: 16-22 март 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХНа територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:


сяроводород

АИС кв. Долно Езерово
на 20/03/ - до 5.8 пъти /СЧН/


ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.


Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 11: 9-15 март 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХНа територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

стирен

ДОАС система OPSIS
на 10/03/ - 1.02 пъти /СДН/
на 12/03/ - 1.05 пъти /СДН/
на 12/03/ - до 1.02 пъти /СЧН/ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Изготвил броя: инж. М. Николова

Екобюлетин брой 10: 2-8 март 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХНа територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"
на 06/03/ - 3.32 пъти /СДН/
на 07/03/ - 1.52 пъти /СДН/
АИС кв. Долно езерово
на 07/03/ - 3.66 пъти /СДН/
на 08/03/ - 1.70 пъти /СДН/

амоняк

пункт бул. "Сан Стефано"
на 04/03/ - 8 ч - 1.84 пъти /СЧН/

стирен

ДОАС система OPSIS
на 06/03/ - 1.03 пъти /СДН/
на 07/03/ - 1.29 пъти /СДН/
на 08/03/ - 1.09 пъти /СДН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

 

Екобюлетин брой 9: 23 февруари - 1 март 2009

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХНа територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС к-с "Меден Рудник"
на 26/02/ - 1.12 пъти /СДН/
на 27/02/ - 1.16 пъти /СДН/

амоняк

пункт бул. "Сан Стефано"
на 26/02/ - 8 ч - 1.8 пъти /СЧН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово
на 28/02/ - до 5.8 пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА


Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 8: 16-22 февруари 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово
на 17/02/ - 1.18 пъти /СДН/
на 19/02/ - 1.23 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"
на 18/02/ - 1.50 пъти /СДН/

общ прах

пункт бул. "Сан Стефано"
на 18/02 /- 1.44 пъти /СДН/

амоняк

пункт бул. "Сан Стефано"
на 18/02/-10:30ч-1.12пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 7: 9-15 февруари 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

стирен

ДОАС система OPSIS

на 09/02/ - 1.04 пъти /СДН/
на 11/02/ - 1.06 пъти /СДН/

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово
на 09/02/ - до 3.0 пъти /СЧН/
на 11/02/ - до 4.4 пъти /СЧН/

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово
на 09/02/ - 1.47 пъти /СДН/

общ прах

пункт бул. "Сан Стефано"
на 09/02 /- 1.28 пъти /СДН/

на 11/02/ - 1.20 пъти /СДН/

азотен диоксид

пункт бул. "Сан Стефано"
на 09/02/- 8 ч - 1.5 пъти /СЧН/
на 09/02/-10:30ч-1.28пъти /СЧН/
на 09/02/- 13 ч - 1.13 пъти /СЧН/
на 11/02/ - 8 ч - 1.01 пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

 

Екобюлетин брой 6: 2-8 февруари 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

стирен
ДОАС система OPSIS
на 04/02/ - 1.01 пъти /СДН/
на 06/02/ - 1.10 пъти /СДН/
на 07/02/ - 1.12 пъти /СДН/
на 08/02/ - 1.09 пъти /СДН/

о-ксилен
ДОАС система OPSIS
на 05/02/ - до 1.87 пъти /СЧН/
на 05/02/ - 1.02 пъти /СДН/

сяроводород
АИС кв. Долно Езерово
на 05/02/ - до 5.4 пъти /СЧН/

азотен диоксид
пункт бул. "Сан Стефано"
на 04/02/- 8 ч - 1.1 пъти /СЧН/
на 04/02/-10:30ч-1.21пъти /СЧН/
на 05/02/- 8 ч - 1.17 пъти /СЧН/
на 05/02/ - 13ч - 1.26 пъти /СЧН/

фини прахови частици


АИС кв. Долно Езерово
на 04/02/ - 1.03 пъти /СДН/
на 06/02/ - 1.68 пъти /СДН/
на 08/02/ - 1.75 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"
на 04/02/ - 1.08 пъти /СДН/
на 05/02/ - 1.70 пъти /СДН/
на 06/02/ - 1.13 пъти /СДН/
на 07/02/ - 1.27 пъти /СДН/
на 08/02/ - 1.16 пъти /СДН/

общ прах
пункт бул. "Сан Стефано"
на 02/02 /- 1.72 пъти /СДН/
на 04/02/ - 1.36 пъти /СДН/
на 06/02/ - 1.08 пъти /СДН/

амоняк
пункт бул. "Сан Стефано"
на 02/02/-10:30ч-1.64 пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА


Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 5: 26 януари - 1 февруари 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, амоняк, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

стирен
ДОАС система OPSIS
на 26/01/ - до 1.80 пъти /СЧН/
на 26/01/ - 1.10 пъти /СДН/
на 29/01/ - 1.07 пъти /СДН/
на 30/01/ - 1.04 пъти /СДН/

фини прахови частици
АИС кв. Долно Езерово
на 26/01/ - 1.44 пъти /СДН/
на 29/01/ - 1.02 пъти /СДН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 4: 19-25 януари 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

серен диоксид
АИС кв. Долно Езерово
на 19/01/ - до 1.17 пъти /СЧН/
АИС к-с "Меден Рудник
на 19/01/ - до 1.08 пъти /СЧН/
ДОАС система OPSIS
на 19/01/ - до 1.01 пъти /СЧН/

стирен
ДОАС система OPSIS
на 19/01/ - до 1.26 пъти /СЧН/
на 19/01/ - 1.65 пъти /СДН/
на 20/01/ - до 1.26 пъти /СЧН/
на 20/01/ - 1.77 пъти /СДН/
на 21/01/ - до 1.43 пъти /СЧН/
на 21/01/ - 1.54 пъти /СДН/
на 24/01/ - 1.03 пъти /СДН/
на 25/01/ - 1.04 пъти /СДН/

о-ксилен
ДОАС система OPSIS
на 20/01/ - до 1.21 пъти /СЧН/
на 20/01/ - 1.12 пъти /СДН/
на 21/01/ - до 1.21 пъти /СЧН/
на 21/01/ - 1.03 пъти /СДН/

амоняк
пункт бул. "Сан Стефано"
на 19/01/-10:30ч-1.76 пъти /СЧН/

фини прахови частици
АИС кв. Долно Езерово
на 19/01/ - 1.93 пъти /СДН/
на 20/01/ - 1.83 пъти /СДН/
на 21/01/ - 1.95 пъти /СДН/
на 22/01/ - 1.13 пъти /СДН/
на 23/01/ - 1.34 пъти /СДН/
на 24/01/ - 1.52 пъти /СДН/
на 25/01/ - 1.52 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"
на 19/01/ - 1.50 пъти /СДН/
на 20/01/ - 1.88 пъти /СДН/
на 21/01/ - 2.64 пъти /СДН/
на 22/01/ - 1.03 пъти /СДН/
на 23/01/ - 1.03 пъти /СДН/
на 25/01/ - 1.22 пъти /СДН/

сяроводород
АИС к-с "Меден Рудник"
на 21/01/ - до 4.6 пъти /СЧН/

общ прах
пункт бул. "Сан Стефано"
на 21/01 /- 1.24 пъти /СДН/
на 22/01/ - 1.08 пъти /СДН/

азотен диоксид
пункт бул. "Сан Стефано"
на 19/01/-10:30ч-1.27 пъти /СЧН/
на 21/01/- 13ч - 1.45 пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 3: 12-18 януари 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

СЕРЕН ДИОКСИД

АИС кв. Долно Езерово
на 13/01/ - до 1.43 пъти /СЧН/
на 13/01/ - 1.03 пъти /СДН/
на 15/01/ - до 1.28 пъти /СЧН/
на 18/01/ - до 1.28 пъти /СЧН/

АИС к-с "Меден Рудник
на 13/01/ - до 1.30 пъти /СЧН/
на 13/01/ - 1.02 пъти /СДН/

ДОАС система OPSIS
на 13/01/ - до 1.14 пъти /СЧН/
на 15/01/ - до 1.06 пъти /СЧН/
на 18/01/ - до 1.06 пъти /СЧН/

СТИРЕН

ДОАС система OPSIS
на 13/01/ - до 1.02 пъти /СЧН/
на 14/01/ - до 1.03 пъти /СЧН/
на 14/01/ - 1.17 пъти /СДН/
на 15/01/ - до 1.32 пъти /СЧН/
на 15/01/ - 1.60 пъти /СДН/
на 16/01/ - до 2.78 пъти /СЧН/
на 16/01/ - 1.76 пъти /СДН/
на 17/01/ - до 1.21 пъти /СЧН/
на 17/01/ - 1.72 пъти /СДН/
на 18/01/ - до 1.18 пъти /СЧН/
на 18/01/ - 1.43 пъти /СДН/

ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ

АИС кв. Долно Езерово
на 12/01/ - 1.31 пъти /СДН/
на 13/01/ - 1.79 пъти /СДН/
на 14/01/ - 2.85 пъти /СДН/
на 15/01/ - 3.77 пъти /СДН/
на 16/01/ - 2.06 пъти /СДН/
на 17/01/ - 1.52 пъти /СДН/
на 18/01/ - 1.18 пъти /СДН/

АИС к-с "Меден Рудник"
на 12/01/ - 2.10 пъти /СДН/
на 13/01/ - 2.35 пъти /СДН/
на 14/01/ - 3.25 пъти /СДН/
на 15/01/ - 1.85 пъти /СДН/
на 16/01/ - 1.52 пъти /СДН/
на 17/01/ - 1.04 пъти /СДН/
на 18/01/ - 1.45 пъти /СДН/

О-КСИЛЕН

ДОАС система OPSIS
на 13/01/ - до 2.45 пъти /СЧН/
на 14/01/ - до 1.99 пъти /СЧН/

СЯРОВОДОРОД

АИС кв. Долно Езерово
на 18/01/ - до 3.0 пъти /СЧН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 2: 5-11 януари 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово
на 07/01/ - до 4.6 пъти /СЧН/

серен диоксид


АИС кв. Долно Езерово
на 08/01/ - до 1.44 пъти /СЧН/
на 08/01/ - 1.05 пъти /СДН/
АИС к-с "Меден Рудник
на 08/01/ - до 1.28 пъти /СЧН/
на 08/01/ - 1.20 пъти /СДН/
ДОАС система OPSIS
на 08/01/ - до 1.26 пъти /СЧН/
на 08/01/ - 1.01 пъти /СДН/

фини прахови частици


АИС кв. Долно Езерово
на 06/01/ - 1.28 пъти /СДН/
на 08/01/ - 1.45 пъти /СДН/
на 09/01/ - 1.19 пъти /СДН/
на 10/01/ - 1.46 пъти /СДН/
на 11/01/ - 1.72 пъти /СДН/
АИС к-с "Меден Рудник"
на 05/01/ - 1.34 пъти /СДН/
на 07/01/ - 1.50 пъти /СДН/
на 08/01/ - 1.20 пъти /СДН/
на 09/01/ - 1.28 пъти /СДН/
на 10/01/ - 1.23 пъти /СДН/
на 11/01/ - 1.33 пъти /СДН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас

Екобюлетин брой 1: 29 декември 2008 - 4 януари 2009 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ


На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 ДОАС система OPSIS за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, фенол, фини прахови частици, бензен, толуен, о- и р-ксилен, стирен и формалдехид.
По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва:

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово
на 30/12/ - до 3.0 пъти /СЧН/

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово
на 01/01/ - 1.14 пъти /СДН/
на 02/01/ - 2.14 пъти /СДН/
на 03/01/ - 1.67 пъти /СДН/

ПИТЕЙНА ВОДА

Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и "В и К" ЕАД - Бургас