2010

Размер на шрифта: A A A Назад

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 23.12.2010г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес [email protected] в 14 дневен срок, считан от 22.12.2010 г. до 05.01.2011 г. включително.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: [email protected], в срок от 23.12.2010 г. до 07.01.2011 г. включително.

Проект на наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет Бургас на email: [email protected] в срок от 25.11.2010 г. до 08.12.2010 г. включително.

Проект на наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет Бургас на email: [email protected] в срок от 25.11.2010 г. до 08.12.2010 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на Община Бургас и Мотиви за приемането й

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас- Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email:[email protected] в срок от 17.11.2010 г. до 21.11.2010 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 08.11.2010г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес [email protected] в 14 дневен срок, считан от 09.10.2010 г. до 22.10.2010 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес [email protected] в 14 дневен срок, считан от 07.10.2010 г. до 20.10.2010 г. включително.

Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, като допълва р.VІ

Предложение за допълнение и изменение на приложение №2 на Наредбата за определянето на администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес на дирекцията в 14 дневен срок, считан от 25.06.2010 г.

Предложения за допълнение и изменение на Приложение №3 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Предложения по проекта  могат да бъдат  правени в 14 дневен срок, считан от 23.06.2010 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на приложение №2 на Наредбата и определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Предложения по проекта  могат да бъдат  правени в 14 дневен срок, считан от 22.04.2010 г. на следния адрес: [email protected]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред

МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
И
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок за предложения и становища по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на e-mail: [email protected], в срок от 08.04.2010г. до 22.04.2010г. включително.

На заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок за предложения и становища по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на e-mail: [email protected], в срок от 08.04.2010г. до 22.04.2010г. включително.

Може да разгледате пълния прикачен файл!

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА И МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи