2013

Екобюлетин брой 28: 8-14 юли 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

Промишлена зона "Юг",

площадка на "Бургасбус" ЕООД         

на 09/07/ - 1.09 пъти /СДН/


Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ и Община Бургас

 

Екобюлетин брой 27: 1-7 юли 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 26: 24-30 юни 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите норми /СЧН/ и прага за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва:

озон

АИС кв. Долно Езерово          

на 24/06/ - 1.07 пъти /ПЗЗ/

 

стирен

ДОАС система OPSIS

на 25/06/ - 15.00 часа - 1.15 пъти /СЧН/      

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 25/06/ - до 3.54 пъти /СЧН/

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ и Община Бургас

Екобюлетин брой 25: 17-23 юни 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 24: 10-16 юни 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 10/06/ - 01.00 часа - 3.18 пъти /СЧН/

 

 

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 23: 3-9 юни 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

 

Мобилна станция за КАВ

Кръгово кръстовище на

входа на Бургас от Варна     

на 05/06/ - 13.00 часа - 3.04 пъти /СЧН/

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 07/06/ - до 4.56 пъти /СЧН/

на 08/06/ - до 3.3 пъти /СЧН/

 

 

 

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 22: 27 май - 2 юни 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

Мобилна станция за КАВ

Ул. "Хр. Ботев", Дом на НХК         

на 29/05/ - 1.11 пъти /СДН/

на 30/05/ - 2.39 пъти /СДН/

на 31/05/ - 1.25 пъти /СДН/

АИС кв. Долно Езерово          

на 31/05/ - 1.23 пъти /СДН/

на 01/06/ - 1.04 пъти /СДН/

 

Екобюлетин брой 21: 20-26 май 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

Мобилна станция за КАВ

Ул. "Хр. Ботев", Дом на НХК         

на 20/05/ - 1.11 пъти /СДН/

АИС кв. Долно Езерово          

на 24/05/ - 1.94 пъти /СДН/

на 25/05/ - 1.20 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 24/05/ - 1.58 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 22/05/ - до 3.02 пъти /СЧН/

на 23/05/ - до 3.26 пъти /СЧН/

 

Мобилна станция за КАВ

Ул. "Хр. Ботев", Дом на НХК     

на 20/05/ - 3.98 пъти /СЧН/

на 21/05/ - 5.1 пъти /СЧН/

на 22/05/ - 4.88 пъти /СЧН/

 

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Повишените нива на замърсителя Фини прахови частици се дължат на неблагоприятни метеорологични условия - силен до бурен вятър с пориви до 20 м/с.

Екобюлетин брой 20: 13-19 май 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   

 

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

сяроводород

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 13/05/ - 2.00 часа - 4.44 пъти /СЧН/

 

Мобилна станция за контрол на КАВ

Ул. "Хр. Ботев", зад Дом на нефтохимика     

на 17/05/ - до 4.28 пъти /СЧН/

на 18/05/ - до 5.78 пъти /СЧН/

 

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ и Община Бургас

Екобюлетин брой 19: 6-12 май 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   

 

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на праговете за здравна защита на контролираните замърсители, както следва:

 

озон

 

Мобилна станция за контрол на КАВ

Кръстовище на бул. "Демокрация" и ул. "Сан Стефано"     

на 08/05/ - 1.10 пъти /ПЗЗ/

на 11/05/ - 1.03 пъти /ПЗЗ/

 

Екобюлетин брой 18: 29 април - 5 май 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   

 

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми и праговете за здравна защита на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 30/04/ - 1.03 пъти /СДН/

 

озон

 

Мобилна станция за контрол на КАВ

Кръстовище на бул. "Демокрация" и ул. "Сан Стефано"     

на 01/05/ - 1.08 пъти /ПЗЗ/

на 02/05/ - 1.14 пъти /ПЗЗ/

 

о-ксилен

 

ДОАС система OPSIS         

на 04/05/ - 16.00 часа - 1.06 пъти /СЧН/

Екобюлетин брой 17: 22-28 април 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   

 

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на праговете за здравна защита на контролираните замърсители, както следва:

 

 

озон

 

Мобилна станция за контрол на КАВ

Кръстовище на бул. "Демокрация" и ул. "Сан Стефано"     

на 26/04/ - 1.15 пъти /ПЗЗ/

на 27/04/ - 1.19 пъти /ПЗЗ/

на 28/04/ - 1.08 пъти /ПЗЗ/

Екобюлетин брой 16: 15-21 април 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   

 

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 18/04/ - 1.50 пъти /СДН/

на 19/04/ - 1.56 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"         

на 18/04/ - 1.17 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за контрол на КАВ

Кръгово кръстовище срещу хотел "Мираж"     

на 17/04/ - 1.49 пъти /СДН/

на 18/04/ - 1.08 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 15: 8-14 април 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   

 

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 14: 1-7 април 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 01/04/ - 1.03 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за контрол на КАВ

Кръгово кръстовище "Трапезица"     

на 03/04/ - 1.05 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 13: 25-31 март 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период не са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители.

Екобюлетин брой 12: 18-24 март 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 19/03/ - 1.28 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за контрол на КАВ

Кръгово кръстовище на входа на Бургас от София     

на 21/03/ - 1.25 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 11: 11-17 март 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
 
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 11/03/ - 9 часа - 4.7 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Екобюлетин брой 10: 4-10 март 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 04/03/ - 1.15 пъти /СДН/

на 05/03/ - 1.37 пъти /СДН/

на 07/03/ - 1.06 пъти /СДН/

на 08/03/ - 1.19 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 9: 25 февруари - 3 март 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 01/03/ - 1.18 пъти /СДН/

на 02/03/ - 1.67 пъти /СДН/

на 03/03/ - 1.12 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за контрол на КАВ

Кръстовище на ул. "Цар Калоян" и ул. "Цар Асен I"     

на 25/02/ - 1.44 пъти /СДН/

на 26/02/ - 2.09 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 8: 18-24 февруари 2013 г.

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 18/02/ - 1.23 пъти /СДН/

на 19/02/ - 1.26 пъти /СДН/

на 20/02/ - 1.48 пъти /СДН/

на 22/02/ - 1.35 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"     

на 22/02/ - 1.05 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 7: 11-17 февруари 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 13/02/ - 1.37 пъти /СДН/

на 14/02/ - 1.60 пъти /СДН/

на 17/02/ - 1.31 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ,

Паркинг ул. "Оборище"         

на 13/02/ - 1.03 пъти /СДН/

на 14/02/ - 1.20 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 6: 4-10 февруари 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

 

На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

 

АИС кв. Долно Езерово         

на 07/02/ - 1.26 пъти /СДН/

Екобюлетин брой 5: 28 януари - 3 февруари 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 28/01/ - 1.04 пъти /СДН/

на 29/01/ - 1.33 пъти /СДН/

на 30/01/ - 2.21 пъти /СДН/

на 31/01/ - 3.05 пъти /СДН/

на 01/02/ - 2.98 пъти /СДН/

на 02/02/ - 1.44 пъти /СДН/

на 03/02/ - 2.30 пъти /СДН/

АИС к-с "М.Рудник"         

на 29/01/ - 1.13 пъти /СДН/

на 30/01/ - 1.30 пъти /СДН/

на 31/01/ - 2.09 пъти /СДН/

на 01/02/ - 1.55 пъти /СДН/

на 03/02/ - 1.35 пъти /СДН/

 

 

Мобилна станция за КАВ

Ул. "Оборище",

Общински паркинг         

на 31/01/ - 1.02 пъти /СДН/

на 03/02/ - 1.34 пъти /СДН/

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 31/01/ - до 3.06 пъти /СЧН/

на 02/02/ - до 3.56 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Екобюлетин брой 4: 21-27 януари 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 21/01/ - 1.77 пъти /СДН/

на 22/01/ - 1.43 пъти /СДН/

на 23/01/ - 1.40 пъти /СДН/

на 24/01/ - 1.31 пъти /СДН/

на 25/01/ - 1.53 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

Ул. "Сливница", зад РС ПБЗН         

на 21/01/ - 1.20 пъти /СДН/

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 21/01/ - 01.00 часа - 3.14 пъти /СЧН/

на 23/01/ - 01.00 часа - 3.02 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

Екобюлетин брой 3: 14-20 януари 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 14/01/ - 1.66 пъти /СДН/

на 15/01/ - 2.04 пъти /СДН/

на 16/01/ - 3.38 пъти /СДН/

на 17/01/ - 2.08 пъти /СДН/

на 18/01/ - 1.50 пъти /СДН/

на 19/01/ - 1.42 пъти /СДН/

 

 

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 14/01/ - до 4.06 пъти /СЧН/

на 16/01/ - до 4.94 пъти /СЧН/

на 19/01/ - до 3.56 пъти /СЧН/

на 20/01/ - до 4.4 пъти /СЧН/

АИС к-с "М. Рудник"         

на 15/01/ - до 3.78 пъти /СЧН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 14/01/ - 1.09 пъти /СДН/

на 15/01/ - 1.44 пъти /СДН/

на 16/01/ - 1.91 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

к-с "Славейков", сградата на ТД         

на 14/01/ - 1.73 пъти /СДН/

на 15/01/ - 2.03 пъти /СДН/

 

серен диоксид

Мобилна станция за КАВ

Ул. "Сливница", зад РС ПБЗН         

на 19/01/ - 1.19 пъти /СДН/

 

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ и Община Бургас

Екобюлетин брой 2: 7-13 януари 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 10/01/ - 1.61 пъти /СДН/

на 11/01/ - 2.06 пъти /СДН/

на 12/01/ - 2.23 пъти /СДН/

на 13/01/ - 1.81 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 10/01/ - 1.07 пъти /СДН/

на 11/01/ - 1.22 пъти /СДН/

на 12/01/ - 1.24 пъти /СДН/

на 13/01/ - 1.28 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

к-с "Славейков", сградата на ТД         

на 09/01/ - 1.10 пъти /СДН/

на 10/01/ - 1.18 пъти /СДН/

на 11/01/ - 1.17 пъти /СДН/

на 12/01/ - 1.15 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 10/01/ - до 3.48 пъти /СЧН/

на 12/01/ - до 3.32 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас

Екобюлетин брой 1: 1-6 януари 2013 г.

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, фенол, фини прахови частици,   бензен, толуен, о- и р-ксилен и  стирен.   
По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми на контролираните замърсители, както следва:

 

фини прахови частици

АИС кв. Долно Езерово         

на 02/01/ - 1.90 пъти /СДН/

на 03/01/ - 1.74 пъти /СДН/

на 04/01/ - 1.54 пъти /СДН/

на 05/01/ - 1.37 пъти /СДН/

 

АИС к-с "М. Рудник"         

на 02/01/ - 1.95 пъти /СДН/

на 03/01/ - 1.29 пъти /СДН/

на 04/01/ - 1.09 пъти /СДН/

 

Мобилна станция за КАВ

ЦГЧ, градинка до Операта         

на 02/01/ - 1.95 пъти /СДН/

к-с "Славейков", сградата на ТД         

на 03/01/ - 1.37 пъти /СДН/

на 04/01/ - 1.19 пъти /СДН/

 

сяроводород

АИС кв. Долно Езерово         

на 02/01/ - 5 часа - 4.26 пъти /СЧН/

на 04/01/ - 6 часа - 3.1 пъти /СЧН/

 

Забележки:

Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е 15 000 µg/m3 за 24 - часова експозиция.

 

 

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, РЗИ и Община Бургас