NEXTGENERATIONEU: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗАПОЧНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 17 Май 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

По инициатива на Европейската комисия в България започна информационна кампания за: Ползите от българския план за възстановяване и устойчивост.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е основен елемент на NextGenerationEU, предоставящ заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите на държавите от ЕС. Целта е да се смекчат икономическите и социалните последици от пандемията от коронавирус и да се повишат устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на европейските икономики и общества за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход. Почти всички държави от ЕС получиха одобрение на своите планове за възстановяване и устойчивост, и работят по тяхното изпълнение.

На 7 април Европейската комисия даде положителна оценка на плана на България за възстановяване и устойчивост, на 3 май Съветът окончателно го одобри. Това е важна стъпка, която създава условия ЕС да отпусне 6,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Това финансиране ще подпомогне изпълнението на решителните инвестиции и реформи, очертани в плана на България за възстановяване и устойчивост, за да може страната да излезе от икономическата криза, породена от пандемията от COVID-19, по-силна и по-добре подготвена за бъдещето.

Планът е структуриран в четири стълба:

• Иновативна България цели повишаване на конкурентоспособността на икономиката и превръщането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж чрез мерки в сферата на образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките между тях

• Зелена България поставя фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план.

• Свързана България акцентира върху повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал.

• Справедлива България се фокусира върху хората в неравностойно положение за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите.

Конкретни измерения на подкрепата

59% от общия размер на отпуснатите средства са предназначени за екологичния преход и за постигане на целите в областта на климата. Това надвишава изисквания от Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) минимум от 37% и прави българският план един от най-зелените планове, както заяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен.

• 1,7 милиарда евро са предвидени за ускорена декарбонизация на енергийния сектор, вкл. определяне на рамка за постепенно прекратяване на използването на въглища, намаляване на емисиите на парникови газове от енергийния сектор с 40 % до 2025 г., утрояване на производството на електроенергия от възобновяеми източници до 2026 г.; определяне на амбициозни цели за увеличаване на капацитета за съхранение на слънчева и геотермална електроенергия.

• 924 милиона евро са панирани за целите на енергийната ефективност на частни и обществени сгради, като се предвижда финансиране на широкомащабно енергийно ефективно саниране на жилищни, обществени и търговски сгради и целенасочени реформи за улесняване на инвестициите в енергийна ефективност.

• 666 милиона евро ще бъдат насочени към реформи в автомобилния и железопътния транспорт - за популяризирането на превозни средства с нулеви емисии, за по-добрата пътна безопасност, инвестиране в интермодалния транспорт и устойчивата градска мобилност.

26% от общия размер на отпуснатите средства са в подкрепа на цифровизацията и цифровия преход в България, с което се надвишава минимума от 20%, изискван от Регламента за МВУ.

• 270 милиона евро ще послужат за широкомащабно разгръщане на цифровата инфраструктура като са предвидени значителни инвестиции и реформи, за да се увеличи покритието на мрежите с много голям капацитет в селските и слабо населените райони на страната

• 319 милиона евро ще бъдат предназначени за повишаване на равнището на цифровите умения на населението, вкл. чрез целенасочени реформи и инвестиции в образователната система, като например създаването на лаборатории в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) в училищата, както и подкрепа за повишаване на квалификацията и преквалификация с цел повишаване на пригодността за заетост на работната сила; създаване на национална онлайн платформа за учене за възрастни

• 297 милиона евро ще се инвестират в цифровизацията на обществената администрация, за да се модернизират обществени услуги в основни области като правосъдие, здравеопазване, заетост и социална закрила и да се намали административната тежест за гражданите и предприятията.

Българският план включва основни мерки за укрепване на икономическата и социалната устойчивост на България, като по този начин допринася подобаващо и за шестте стълба, посочени в Регламента за МВУ.

• 71 милиона евро са насочени към подобряване на правосъдието и бизнес средата като се предвиждат всеобхватни мерки за борба с корупцията, вкл. реформи за гарантиране на отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор, укрепване на институциите за борба с корупцията, повишаване на прозрачността и конкуренцията в областта на обществените поръчки, подкрепа за електронното правосъдие, по-добро управление на държавните предприятия.

• 801 милиона евро са за постигане на интелигентна индустрия и ще включват подкрепа за предприятията за модернизацията и прехода към екологосъобразни, кръгови и ориентирани към цифровите технологии бизнес практики, както и подкрепа за развитието на инфраструктурата на индустриалните паркове.

• 748 милиона евро са предназначени за модернизиране на образованието и засилване на научните изследвания и иновациите, вкл. за цялостна реформа на образованието, обхващаща всички степени на образование (предучилищно, училищно, висше), за модернизиране на инфраструктурата на образователните институции, за насърчаване на ефективната координация на политиките на всички етапи от научните изследвания и иновациите, и подкрепа за резултатите от научните изследвания и иновациите на публичните научноизследователски институции и иновативните предприятия.

• 440 милиона евро са планирани за насърчаване на социалното приобщаване в т.ч. укрепване на адекватността и обхвата на схемата за минимален доход, подобряване на услугите в областта на заетостта и социалните услуги и тяхната интеграция, модернизиране на дългосрочните грижи с акцент върху хората с увреждания и възрастните хора, подкрепа за секторите на културата и творчеството.

• 372 милиона евро ще бъдат насочени за подобряване на достъпа до здравеопазване, за да се модернизират болниците и медицинските заведения, да се създаде система за въздушен транспорт за спешна помощ, да се изграждат амбулаторни отделения в отдалечени райони и региони с недостатъчно обслужване и да се адресира недостига на здравни специалисти в цялата страна.

Различни визуални послания в интернет и на открити пространства в градовете ще информират гражданите относно плана за възстановяване и устойчивост и начините, по които българите могат да се възползват от проектите по плана.

За повече информация: https://www.eufunds.bg/bg/node/9897; https://www.nextgeneration.bg/; https://bulgaria.representation.ec.europa.eu/strategiya-i-prioriteti/plan-za-vzstanovyavane-na-evropa_bg

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 164 Последна промяна: 14:48:04, 17 Мая 2022