Честота на извозване на битовите отпадъци

Граници на районите и честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове през 2020 г.