Другие приказы

ЗАПОВЕДИ С ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БУРГАС, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Заповед № РД 11-163 от 26.09.2012 на Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас

Заповед № РД 11-163 от 26.09.2012 на Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас за землището на гр. Българово, ЕКАТТЕ 07332, Община Бургас за:

I. Разпределение на масивите за ползване в землището на гр. Българово

II. Земите в землището на гр. Българово

III. Разпределение на земите по смисъла на чл. 37 "в", ал. 3 т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Българово

IV. Сумите за ползване на земите по смисъла на чл. 37 "в", ал. 3 т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Българово