Ученически конкурс за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос“

Ученически конкурс за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос“

01 октомври 2018 16:12 - 20 октомври 2018 16:12

П О К А Н А

ОБЩИНА БУРГАС
ОБЯВЯВА
Ученически конкурс за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос“

16 ноември е обявен за Международен ден на толерантността като следствие от приетата от ЮНЕСКО Декларация за прин-ципите на толерантността. Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на култури-те на нашия свят, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. Тя е синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията.

Конкурсът се провежда във връзка с изпълнението на Дейност 10 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход“ в рамките на изпълнението на Проект за безвъз-мездна финансова помощ  BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегри-ран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически мал-цинства в община Бургас “, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;

Целите на тази дейност са възпитаването на бургаските ученици в дух на толерантност чрез включването им в съв-местни дейности на ученици от различни етноси; преодолява-не на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Всички рисунки ще бъдат оценени от жури, кое-то ще излъчи първа, втора и трета награда. Най-добрите рисунки ще бъдат отпечатани на картички и плакати, които ще се раздават в деня на толерантността.

Регламент за участие в конкурса за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос“: 1. В конкурса са поканени всички ученици от Бургас и страната на възраст 10 - 18 години; 2. Рисунката да бъде нарисувана с цветни моливи или пастели/флумастери/маслени, акварелни, темперни бои и да бъде формат А4. 3. Рисунките да бъдат изпратени до 20.10.2018 г. на адрес: Община Бургас, ул. „Александровска“ №26, за г-жа Йорданка Ананиева - Зам.-кмет „Култура и образование“.

__________________________________________________________

Проект  № BG05M2OP001-3.002-0040 „ Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

скачать в формате pdf последнее изменение: 2018-11-01 09:20:00