2009

Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас.

Проект на Наредба
Приложение №1: Оценка и спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Държавния календар
Приложение №2: Оценка и спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Международния календар

23 декември 2009 г.

Проект на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Бургас

Проект на Наредба

27 ноември 2009 г.

ПРОМЯНА в Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на ОБЩИНА БУРГАС, приета с решение на Общински съвет №46 Протокол 12 от 18.09.08г.

ПРОМЯНА в Наредба

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Бургас

ПРОЕКТ на Наредба

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас

Проект на Наредба

Синя зона

Синя зона

Проект на Правилник за организация на работата и дейността на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет-Бургас /ПКЗСД/, във връзка с подпомагане и финансиране на процедури за "ин витро оплождане" на лица, двойк

Проект на Правилник

Проект на Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на община Бургас

Проект на Наредба

Проект на Наредба за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото на собственост в търговските дружества

Проект на Наредба

Проект на Наредба за общинския дълг

file Проект на Наредба

Проект на Наредба за общинските пътища

file Проект на Наредба

Проект на Стратегия за разпореждане и управление с общинската собственост

file Проект на Стратегия

Проект на Програма за разпореждане и управление с общинската собственост на Община Бургас за 2009г.

file Проект на Програма

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

file Проект на наредба

Проект на Наредба за условията и реда за установявяне на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

скачать в формате pdf Количество просмотров: 545 последнее изменение: 10:14:22, 07 Мая 2020