Общински лечебни заведения

Страницата съдържа бързи връзки:

1."Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

2. "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

3. "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД

4. "Център за психично здраве "Проф. д-р Иван Темков"- Бургас" ЕООД

5. "Диагностично-консултативен център 1 - Бургас" ЕООД

6. "Диагностично-консултативен център 2 - Бургас" ЕООД

7. "Медицински център І - Бургас" ЕООД

8. "Медицински център ІІ - Бургас" ЕООД

9. "Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

10. "Дентален център І - Бургас" ЕООД

1."Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД

2. " Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД

Снимка на болницата

Адрес: гр. Бургас ул."Генерал Гурко" 64
ПК №65
site: www.hospital-bs.org
email: [email protected]

Управител: Д-р ЕВЕЛИНА ТРОШАНОВА 056/896211; тел./факс: 056/820126

Tелефони:

Регистратура и информация - 056/896222
Дежурен лекар - 056/896224
СТЕЛК - 056/896217
Началник АСБ - 359 56 896-251; email: [email protected]
Главна мед.сестра - 056/896214
Манипулационна ПО -  056/896221
Манипулационна ПФО -  056/896231
Началник ПФО - 056/896233
Началник ПО - 056/896224
Зав.Личен състав - 056/896252
Лаборатория - 056/896258
Рентген - 056/896215

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД - гр. Бургас е единственото лечебно заведение на територията на Бургаска област, в което е завършен пълният цикъл на диагноза, диференциална диагноза, лечение и продължително наблюдение на болни с белодробна патология. Разполага с 90 болнични легла, диспергирани в две основни отделения:
Пневмологично и Пневмофтизиатрично отделения.

Болницата има акредитационна оценка "Отлична" за срок от пет години от Министерството на здравеопазването за осъществяване на лечебна и диагностична дейност.
Болницата е определена от МЗ за лечебно заведение в което единствено на територията на Бургаска област да се осъществява лечение и диспансерно наблюдение на болни от туберкулоза.

ПРИЕМ НА БОЛНИ
СПЕШЕН ПРИЕМ ПАЦИЕНТИ ПО СПЕШНОСТ СЕ ПРИЕМАТ ВЕДНАГА, ВСЕКИ ДЕН, 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО.
ПЛАНОВ ПРИЕМ ПОНЕДЕЛНИК- ПЕТЪК: от 7:30 до 19:30.

3. "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД

Адрес: гр.Бургас, ул."Оборище" 89
ТЕЛЕФОНИ:
тел.056/816350; факс 056/816350 - управител;
056/820147 - централа
e-mail:[email protected]
Работно време: всеки делничен ден от 07.30 до 19.00 часа

Центърът е специализирано лечебно заведение, в което се осъществяват следни те дейности:

1. диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболянвания;
2. периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на иемфигус);
3. диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции:
4. периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности;
5. експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
6. промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания:
7. информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
8. научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания:
Лечебното заведение разполага с висококвалифицирани специалисти и съвременна апаратура.

"ЦКВЗ-Бургас" е единственото лечебно заведение в Бургаска област, в което се оказва болнична помощ на пациенти с кожни и венерически заболявания. Към Центъра са разкрити 10 легла, с непрекъсваем режим на работа.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Дерматолози, рабтещи в Центъра:
1. д-р Невяна Йотова;
2. д-р Кръстю Бойчев;
3.д-р Иван Енчев

СТРУКТУРА:
Лечебно-диагностичната, диспансерната и профилактичната дейности се извършват в следните консултативно-диагностични кабинети:

Кабинет по обща дерматология; Кабинет по диагностика и лечение на полово прадавани болести; Кабинет за лабораторна диагностика на сифилис и други полово предавани инфекции; Микологичен кабинет.

4. "Център за психично здраве " Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД

цпз

Адрес: гр. Бургас 8000 к/с "Лазур" парк "Езеро"

тел: 056/ 812 350; факс 056/ 812 351 - Управител
тел. 056/ 816 301; 056/ 816 302 - Централа
тел./факс 056/ 816 304 - Гл. счетоводител
тел./факс 056/813 321 - Тех. сътрудник

Бургаският психиатричен диспансер е открит през 1952 г., а 40 години по-късно е настанен в новата сграда, която се намира в красивия крайморски парк, далеч от градски шум и суета. Лечебното заведение е сред най-известните и търсени за лечение у нас благодарение на модерните методи и заради изявение професионализъм и популярност на лекарите.

Предмет на дейност: В психиатричният диспансер се извършват най- общо следните дейности:

 • Диагностика и лечение на психични и психогенни заболявания;
 • Лечение на зависимости;
 • Групова и индивидуална психотерапия;
 • Психосоциални интервенции и ресоциализация;
 • Противорецидивна превенция / профилактика/;
 • Трудово- лекарска експертиза за временна и трайна нетрудоспособност /психиатрична ТЕЛК/;

съдебно - психиатрично експертизиране;

ЛЕЧЕБНИ ПРОГРАМИ:

Стационарни:

 • Атипични антипсихотици;
 • психо-обучителни /за пациенти и техните близки/;
 • електро - конвулсивна терапия;
 • конвенционални антипсихотици;
 • стабилизатори на настроението;
 • при зависимости - детоксикация, дисулфирам,налтрексон, поведенческа психотерапия;

Предстои влизането на програма "Метадон"

Изънстационарни:

 • окончателна рехабилитационна;
 • противо- рецидивна превенция и мониториране;
 • депо- терапия;
 • кризисни интервенции;
 • консултативна;
 • групова и индивидуална психотерапия

 

5. "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД

ДКЦ1

Адрес: ГР.БУРГАС 8000 БУЛ."СТЕФАН СТАМБОЛОВ"№73
Тел./факс 056/810556 - УПРАВИТЕЛ
Тел. 056/810571 - РЕГИСТРАТУРА
e-mail: [email protected]

"ДКЦ-І-Бургас" ЕООД разполага с мощен функционално лечебен и диагностичен потенциал. Центърът е оборудван с най-съвременна медицинска апаратура, осъществяваща високо качество на медицинските услуги: автоматичен хематологичен брояч Sysmex КХ 21N, селективен автоматичен биохимичен анализатор Cobas Mira Plus, йонселективен анализатор AVL 9983, 3 бр.микроскопи, 3 ЕКГ апарата "Shiller", нов графичен рентгенов апарат модел "Q-Red", производител QUANTUM Medical Imaging, САЩ, Комбиниран графичноскопичен апарат "General elektric", многофункционален ултразвуков диагностичен апарат Hitachi EUB 525, аудиометър Siemens SD 25, Аудиометър Danpl, ЕЕГ апарат, доплеросонографски апарат.

В Центъра се извършват редица високоспециализирани медицински дейности: доплерова сонография с дуплекс скениране, електроенцефалография, фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода, криотерапия и лазертерапия на доброкачествени кожни тумори, кожно-алергично тестуване, двадесет и четиричасово мониториране на кръвно налягане, лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани, изследване на хормони, аудометрия.
Центъра разполага със специалисти от следните специалности: кардиология, детска кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, неврохирургия, хирургия, ортопедия и травматология, ендокринология и болести на обмяната, урология, нефрология, очни болести, вътрешни болести, нервни болести, ушно-носно-гърлени болести, детски болести, физикална и рехабилитационна медицина, кожни и венерически болести, акушерство и гинекология , клинична алергология, образна диагностика, клинична лаборатория.
Съществуват добри комуникации между различните видове специалисти до уточняване на основните и придружаващите я диагнози при пациента.

6. "Диагностично - консултативен център-2 Бургас" ЕООД

ДКЦ2

7. "Медицински център І - Бургас" ЕООД

1

Адрес: Бургас ул."Хан Крум" №28

 

 • Адрес: Бургас ул."Хан Крум" №28

 

Регистратура тел: 056 /842 001

Управител: Д-р Борис Борисов тел.056/840 605

Сградата на Медицински център І е част от историята на Бургас. Тя е построена през далечната 1918 година, като Френски девически пансион заедно с Католическата църква "Свети Йосиф“. През годините е била болница, кожен диспансер, психодиспансер и поликлиника. "Медицински център 1-Бургас" ЕООД разполага с кабинет по кинезитерапия, физикална медицина, където се извършват:лезертерапия, мануална терапия, ултразвук, електростимулация, лимфодренаж и други.

В "Медицински център І-Бургас" ЕООД /бившата ІІ-ра поликлиника/ ще се провеждат прегледи от  доц. Конова-Акушер-гинеколог, Медицински университет, гр. Плевен, Клиничен институт за репродуктивна медицина,гр. Плевен

 

 

8. "Медицински център ІІ - Бургас" ЕООД

 картинка

Бургас, к-с "Славейков" (до 9-то ОДЗ)
тел./факс 056/88-09-04
е-mail: mc2_ _ [email protected]
Управител-д-р Емилия Драганова

Телефони за информация и записване на пациенти за прегледи и изследвания: 
056/88-09-01, 056/88-09-02
Работно време: от понеделник до петък: 8.00 - 17.00 часа

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ СЪС ЗДРАВНА КАСА (ТАЛОН НАПРАВЛЕНИЕ) И СВОБОДЕН ПРИЕМ, ИЗВЪРШВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА И ВИСОКОСПЕЦИАЛИРАНА ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Обща лекарска консултативна комисия (ОЛКК)
Специализирани лекарски комисии (СЛКК)
Издаване на всички видове медицински свидетелства и документи

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПИСЪКА НА ЛЕКАРИТЕ В ЗДРАВЕН КАТАЛОГ


"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ-БУРГАС" ЕООД Е СЕРТИФИЦИРАН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТ EN ISO 9001:2008  ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ-ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

В центъра се извършват профилактични и специализирани прегледи по договори с доброволни здравноосигурителни фондове.
В лечебното заведение е осигурен достъпа на трудноподвижни пациенти.

9. "Медицински център ІІІ - Бургас" ЕООД

14

10. "Дентален център І - Бургас" ЕООД

УСТРОЙСТВО

1. Кабинет по оперативно лечение и ендодонтия, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-39
2. Кабинет по ортодонтия, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-39
3. Кабинет по детска стоматология, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-39
4. Кабинет по протетична стоматология, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-39
5. Кабинет по орална хирургия, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-41
6. Кабинет по ЛЧХ, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-33
7. Оперативен блок - септична операционна, предоперационна, операционна, следоперационна, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-33
8. Манипулационна, съблекалня, стая за почивка на медицински персонал
9. Стая с 2 легла за временно наблюдение
10. Чакалня с регистратура на 2 и 4 етаж - Тел. 056/83-19-39
11. Рентгенов кабинет с лаборатория, ІV ет.
12. Кабинет по пародонтология и лигавични заболявания, ІV ет. - Тел. 056/83-19-35
13. Физиотерапия , ІV ет. - Тел. 056/83-19-35
14. Централна стерилизационна, сутерен - Тел.056/83-19-39
15. Административен кабинет на Главен счетоводител, ІІ ет. - Тел. 056/83-19-37
16. Счетоводство, І ет. - Тел. 056/83-19-32

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

От 8.00 ч. – до 20.00 ч. всеки ден.
Почивен ден – събота и неделя
гр. Бургас, ул."Александровска” № 120
e-mail:
[email protected]

скачать в формате pdf Количество просмотров: 179782 последнее изменение: 10:31:02, 23 Июля 2020