Проекти

Проект за изменение на ТУП/ОУП/ на Община Бургас, включващ землищата на гр.Българово, с.Равнец, с.Братово, с.Миролюбово, с.Изворище, с.Драганово, с.Брястовец, с.Черно море, с.Рудник и с.Извор – фаза предварителен проект

Специализирана схема на преместваемите обекти на морски плаж "РОСЕНЕЦ-СЕВЕР", находящ се на територията на Община Бургас, про реда на чл.10, ал.4, т.1 и 2 и ал.5, т.1 ЗУЧК

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ - ПУП-ПРЗ на кв.Крайморие

Заседание на Експертния съвет по устройство на територията при Община Бургас

ПУП - ПРЗ за местност "Ъгъла" (бивша местност "Кюшето"), кв.Сарафово, гр.Бургас

ПУП - ПРЗ за местност "Ъгъла" (бивша местност "Кюшето"), кв.Сарафово, гр.Бургас

Общ устройствен план на гр. Бургас с неговите квартали и техните землища - окончателен проект

Общ устройствен план

Схема на зелената система

План-схема за организация на системата на МОПТ

Схема на културно-историческо наследство

ПУП-ПРЗ на селищно образувание "Батака", землище с.Твърдица

Проект за актуализация на ПУП-ПРЗ на к-с "Славейков" - фаза: окончателен проект

Публикуван проект на 10.08.2010 г.

Публикуван ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ на 24.09.2010 г.

Окончателен проект актуализация ПУП - ПРЗ на к-с "Зорница"

Публикуван проект на 29.07.2010 г.

Публикуван ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ на 24.09.2010 г.

Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул."Александровска", ул."Богориди", ул."Св.Св. Кирил и Методий" - втори, трети и четвърти етап

ПУП-ПРЗ на селищно образувание Рибарско селище "Ченгене скеле", землище кв.Крайморие, гр. Бургас - окончателен проект

ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за селата Маринка, Твърдица и Димчево

ПУП-ПУР на ПЗ "Юг", гр. Бургас в участъка от кръстовището на ул."Захари Стоянов" до ПИ с пл.№ 99

ПУП - Парцеларен план на Пътно кръстовище вилна зона "Росенец" с път ІІ-99

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД БУРГАС - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

Диагноза (jpg)
Прогноза (jpg)
Транспорт (jpg)

Паркоустройствен план

ПРОЕКТ "СТАРАТА ПОЩА"

 Старата поща

ПРОЕКТ "СТЕНАТА НА ПРИКАЗКИТЕ"

 Стената на приказките

ПРОЕКТ "УЛИЦА ГУРКО"

  Улица Гурко

"РЕКОНСТРУКЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ УЛ."АЛЕКСАНДРОВСКА ", УЛ. " БОГОРИДИ ", УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " - ГР. БУРГАС

ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
ул. "Александровска" от пл. "Царица Йоанна" до бул. "Сан Стефано", бул. "Алеко Богориди" от бул. "Демокрация" до пл. "Ат. Сиреков ", ул. "Св. св. Кирил и Методий "- ул. "Васил Априлов" в участъка от пл. "Св.св Кирил и Методий" до ул. "Мара Гидик ", ул. "Георги Кирков" до ул. "Възраждане", ул. "Хан Аспарух " в участъка от пл. "Баба Ганка" до ул. "Александровска ".

 

 Обща концепция: Пешеходна зона ул."Александровска" и ул."Богориди"


I етап - Зона ул."Александровска" с ул. "Богориди" до пресичането с ул."Ген. майор Лермонтов" от пл. "Тройката" до бул. "Иван Вазов"

 

 Пешеходна зона I етап - ул."Александровска" и ул."Богориди"

 Други проекти

file Проекти в строителството

file Общ устройствен план на град Бургас

 Подробен устройствен план на УПИ I в кв.40, УПИ I в кв.41 и в УПИ I в кв.53 по плана на кв.Сарафово

 ПУП-ПРЗ за имот пл.№333, местност "Вая Кайряк", землище Българово, за изграждане на Бизнес - индустриална зона гр.Българово

скачать в формате pdf Количество просмотров: 239319 последнее изменение: 11:42:51, 30 Декабря 2020