Димитър Николов - Кмет на Бургас

На основание чл.44,ал.5, изр. първо от ЗМСМА, на 09.01.2008 година представих на Общински съвет - Бургас своята Програма за управление за срока на мандата 2007-2011г.

Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5, изр.посл. от ЗМСМА представям пред общинския съвет годишния отчет за изпълнение на програмата за 2008г.

 


За постигане приоритетите визирани в програмата, а именно:


І. Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и живеене.


ІІ. Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.


ІІІ. Открито и динамично управление на Община Бургас.


ІV. Постигане на конкурентноспособна, динамична и развита местна икономика, основана на знанието, която реализира местните потенциали и предимства.


V. Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството


беше извършено следното:


За създаване на по-добри условия за живот и изравняване на стандартите в благоустройството между централна градска част, кварталите и съставните селища, чрез Дирекция "Устройство на територията" са проведени процедури и реализация на обекти по капиталова програма и дарения:
Бюджетни средства


1. Проведена процедура за поддържане на паркова мебел, архитектурни елементи - сключен договор за изпълнение до 31.12.2008г., реализирани нови пейки в Приморски парк, подмяна на детски съоръжения по детски площадки 11 във всички териториални дирекции, поставяне на кошчета за отпадъци по детски площадки, разставяне на бетонови кошчета за отпадъци по районни паркове и градини, боядисване и лакиране на пейки градина пред Интер-хотел България, ремонт и боядисване на пейки пред Община Бургас, пребоядисване пейки Градина Гаров площад и ремонт на шапки по подпорни стени, ремонт и пребоядисване на детски съоръжения в детски площадки в междублокови пространства и др.

Капиталова програма и дарения

1. Обект № 932 Проведена процедура и сключен договор за ограда гробищен парк с.Маринка - финализирано годишна задача 20000лв - реализация 15000лв.Обекта приключен до септември 2008г.
2. Обект № 821 Проведена процедура за ограда гробищен парк кв.Долно Езерово в реализирано 12000лв.
3. Обект № 818 Основен ремонт спортна площадка УПИ І, кв.43г к-с"Лазур" - изпълнител БКС /по капиталова програма/ - финализирано 50000лв. Реализирано е игрище за волейбол с волейболна мрежа, игрище за баскетбол два баскетболни коша, преградна мрежа между двете игрища. Направено е осветление на двете спортни площадки.
4. Обект № 817 Благоустрояване на нова поща бул."Стефан Стамболов"/ процедура инженеринг/ - "Бургасцвет 90" - в реализация, предстои завършване.
5. Обект № 997 Проведена процедура изготвяне на ТИП Благоустрояване и паркоустрояване Благоустрояване и паркоустрояване Крайбрежен парк кв. Сарафово - сключен договор в период на проектиране.
6. Обект № 926 Проведена процедура реконструкция на детски площадки по приложен списък 12 броя (10бр. изградени нови детски площадки 2бр. реконструкция) - "Бургасцвет 90" изпълнени до 31.12.2008г. 11 детски площадки за откриване обща стойност 350 000лв. Оставаща сума за разплащане 130 000 лв.
7. Обект № 945 Основен ремонт детска площадка УПИ до ЦДГ №6 к-с"Бр. Миладинови" - изпълнител БКС /по капиталова програма/ - реализирана, реконструкция на алейна мрежа, асфалтиране, изграждане на пясъчник, направа а гумена настилка обща стойност 50000лв.
8. Обект № 323 Благоустрояване и паркоустрояване детска площадка за деца с физически увреждания парк Изгрев к-с"Славейков" - сключен договор за изпълнение на СМР с фирма "Благоустройствени строежи"оставаща сума за разплащане 660 000лв. Реализация на обекта до 01.06.209г.
9. Обект № 598 Благоустрояване и паркоустрояване междублоково пространство бл.411-бл.414 к-с"М.Рудник" Зона А - сключен договор през месец декември с фирма"Борела" ЕООД оставаща сума за разплащане по обекта за 2009г. 630 000лв. Срок за изпълнение до 01.05.2009г.
10. Обект № 946 Проектиране и изграждане на детска площадка в к-с "М.Рудник"Зона В - сключен договор за инжинеринг с фирма "Дар Строй" ЕООД. Срок на договора изтекъл поради събаряне на джамия. Оставаща сума за разплащане 65 000лв.
11. Обект № 818 Благоустрояване и паркоустрояване районен парк "Лазур" /сключен договор за проектиране/ - фирма "Евъргриин" - приет проект на експертен съвет платена сума за проектиране 18000лв.
12. Благоустрояване и паркоустрояване - реконструкция на пространството заключено между ЦДГ№2, бл.70 и ул."Одрин" служебен проект - дарение фирма "Волф", изпълнител БКС - реализиране до 31.10.2008 г.
13. Благоустрояване на детска площадка до Флора Бургас в Приморски парк служебен проект - дарение фирма "Мидия" /изпълнено/ 160 000лв.
14. Благоустрояване и паркоустрояване детска площадка пред бл.93 и ул."Струга" служебен проект изпълнява се от фирма "Арбо" - реализиране до 31.10.2008г.
15. Благоустрояване и паркоустрояване на фитнес на открито до Флора Бургас Приморски парк служебен проект - дарение Ротари клуб "Бургас-Приморие" /не е реализирано/, предоставен проект и строително разрешение реализация до 12.12.2008г.- реализирано
16. Благоустрояване и паркоустрояване на детска площадка до Летен театър в Приморски парк служебен проект - дарение Кроншпан България, предоставено проект и строително разрешение /не е реализирано/ - реализация до 31.10.2008г.- реализирано
17. Благоустрояване и паркоустрояване на детска плоащадка между бл.72, бл73, бл.74 к-с "Лазур" служебен проект -дарение "Зонта клуб", предоставен проект /не е реализирано/.-не реализирано
18. Благоустрояване и паркоустрояване на детска площадка - фитнес на открито бл.36 и бл.37 к-с"Зорница" -дарение "Инпрокс Бургас" ЕООД /не е реализирано за април 2009г./
19. Внасяне на 100бр. нови пейки в Приморски парк -стара част дарение от фирма "Бург Ауто ООД" - отговор не реализирано
20. Благоустрояване и паркоустрояване на пространството заключено между ул."Цар Петър", ул."Трапезица" и бул."Иван Вазов" - дарение "Кондор Травел", "Сидоренко Холдинг" реализирано до 12.12.2008г.
21. Благоустрояване, крайулични паркинги, ул."Цар Симеон І", гр.Бургас стартирало проектиране.
22. Проектиране на пешеходна зона - ул."Александровска", "Богориди", "Св.Св. Кирил и Методий" - благоустрояване, подземен паркинг в зоната на пл."Тройката" и пешеходен подлез при пресичане с ул. "Сан Стефано" към БСУ - стартирала процедура за избор на изпълнител.


Разширяване на сградния фонд, обновяване на МТБ в системата на образованието

1.ОДЗ №6 в УПИ І, кв.7, кв."Бр. Миладинови" гр.Бургас - в процес на проектиране.
2.ЦДГ №13 в УПИ І, кв.121, ж.р. Меден Рудник - в процес на проектиране
3.Разширение на ОДЗ №17 "Раковина" в УПИ І кв.136, ЗЦГЧ - Бургас - в процес на проектиране.
4. ЦДГ №3 кв.Крайморие, гр.Бургас - в процес на проектиране.
5.Разширение на ОДЗ №1 "Морска звезда" в УПИ І, кв.21, зона Б, ж.к. "Меден Рудник" гр.Бургас - в процес на проектиране.
6. Разширение на ПМГ "Н.Обрешков", ЦГЧ, гр.Бургас - готов проект
7. Спортно у-ще, кв.12, з."А", М.Рудник - в процес на проектиране.

Разширяване на сграден фонд - администрация, здравеопазване, спорт

1. Административна сграда, кв.14, з."А", М.Рудник - в процес на проектиране.
2. Преустройство на партер, бл.56, к-с"Бр.Миладинови" за "Местни данъци и такси" - в процес на проектиране
3. Медицински център, к-с "Меден Рудник" - подготвени документи за откриване на процедура за ОПС
4. Спортна зала и КОО, кв.14, з."А", М.Рудник - подготвени документи за откриване на процедура за ОПС
5. Павилион "ОХЛЮВА"-Прим. Парк, Културен център "Казино"-Приморски парк - служебен проект и подготвени документи за кандидатстване по ОП "Регионално развитие"
6. Плувен басейн, к-с"Славейков" - проучване и подготовка на документи за отдаване на концесия.

Създаване на съвремена градоустройствена основа и постигане на ефективно и качествено развитие на елементите на инфраструктурата
Развитие и модернизация на инфраструктурата.


1. Подземен паркинг, у-ще "Иван Вазов" - проучен терен и подготвени документи за отдаване на концесия.
2. Подземен и надземен паркинг с благоустр. бл.47 Зорница - проучен терен и подготвени документи за откриване на процедура за ОПС
3. Подземен паркинг пред бл.77, к-с "Лазур"- проучен терен и подготвени документи за откриване на процедура за ОПС
4. ПУП за ПСОВ Рудник-Ч.море
5. ПУП за ПСОВ Равнец-Братово
6. ПУП за ПСОВ с.Българово - служебен проект
7. ПУП за ПСОВ с.Изворище
8. ПУП за ПСОВ Ветрен - Банево
9. ПУП-ПРЗ промишлена зона, гр.Българово - в процес на проектиране
10. ПУП-ПРЗ промишлена зона, кв.41, 42, 43, 44, гр.Бургас - в процес на проектиране
11. ОУП на гр.Бургас - в процес на проектиране
12. ПУП-ПРЗ кв."Крайморие" - в процедура по обявяване
13. Изменение на ТУП на с.Маринка, Димчево и Твърдица - приключила процедура по съгласуване и внесен в ОС
14. ПУП-ПРЗ с.Димчево - в процедура по избор на изпълнител
15. ПУП-ПРЗ - служебни проекти - 25бр.
16. ПУП-ПРЗ Парк"Езеро" - в процес на проектиране
17. ТИП "Крайбрежен парк Сарафово" - в процес на проектиране
18. ПУП-ПРЗ по чл.16 от ЗУТ за неурег.имоти западно от з.Д М.Рудник

Строителен контрол

През годината са започнати около 850 нови строежа, в т.ч. и обекти на инженерната инфраструктура. За всички са извършени проверки за съответствието им с подробните устройствени планове и одобрените инвестиционни проекти. Това беспорно повишава и отгорността на общаната по отношение на строителния контрол,който закона ни е вменил като задължение да осъществяваме.
За изминалата година са завършени и въведени в експлоатация от общината 326 нови строежа от ІV-та и V-та категория.
В началото на годината се извърши цялостна проверка и на т.нар. временни обекти. По този начин се придоби ясна представа за техния брой, местоположение и законност. Констатираха се значителен брой обекти в отклонение - изоставени в лош външен вид, нефункциониращи, извън одобрените схеми, без разрешителни, разположени върху подземна инфрактура, неподходящи по местоположение като с това затрудняват пешеходното или транспортно движение. Прилагайки закона, през годината са открити административни произвоства по премахване за около 250 такива обекта. Към момента са премахнати 120 обекта на територията на общината. Ако конкретизираме горните цифри следва да отбележим, че в този брой премахнати обекти са включени: 62 неработещи, изоставени обекта, 7 бараки извън регулацията на кв. Горно Езерово, 10 обекта с неподходящо местоположение и само 40 работещи търговски обекта.

Отчет за работата на ЕСУТ

1. Проведени заседания - 41бр.
2. Разгледани преписки - 1392бр., от които:
- заявления - 441бр.
- ПУП-ПРЗ в нерегулирани територии - 333бр.
- Изменения на ПУП-ПРЗ - 331бр.
- Разгледани възражения по 56 градоустройствени разработки - 195бр.
- Разгледани инвестиционни проекти - 48бр.
- Изготвени оценки за съответствие по чл.142, ал.6, т.1, ЗУТ - 40бр.
- Приети технически задания за проектиране - 80бр.

Отчет за дейността на отдел "Строителство"

І. По капиталовата програма - 2008г.

Списък на обектите и проектите по направление :
В и К
№109 КПС Сарафово с тласкател до ПСОВ Поморие- І и ІІ
№265 Канализация кв. Акации - ІІІ етап по ул. Сокол
№86 Канализация кв. Крайморие по ул. Вълнолом и ул. Бриз
№183 Канализация с. Маринка II етап (преходен)
№85 Корекция дере кв.Долно езерово
№413 Канализация кв. Д.Езерово и КПС кв.Д.Езерово с тласкател до ПСОВ
№390 Канализация кв.Победа-ІV етап-домови отклонения
№415 Нови водопроводи с.Равнец-Клонове 1,2,3 и 4
№330 Водоснабдяване с.Банево -нови квартали-Клон 4 по ул.Ропотамо
№367 Дъждовен канал от Товарна гара до ез.Вая
№678 Корекция коритото на р.Айтоска
№388 Водоснабдяване с.Драганово от деривация Камчия
№859 Основен ремонт фонтани-облицовка стъклокерамика - фонтан "Тройката и фонтан к-с "Лазур" до бл. 1
№855 Водопровод до ПСОВ"Меден рудник"
Проектиране
№847 Канализация с.Брястовец-идеен проект
№755 Канализация с.Изворище-работен проект
№1063 Канализационен колектор от Зона "Д" до кръстовище Бургас-Средец-Созопол
№1057 Водоснабдяване и канализация Лесопарк"Росенец-ВиК схеми и площадка за ПСОВ
№852 Водоснабдяване Зона"Д",к-сМеден рудник-идеен проект
№853 Канализация Зона"Д",к-сМеден рудник-идеен проект
№630 Канализация с.Миролюбово -работен проект
№753 Канализация с.Равнец -работен проект
№411 Канализация с.Ветрен, с.Банево и в.з Минерални бани -работен проект
№843 ПУП за ПСОВ с.Равнец
№845 ПУП за ПСОВ с.Изворище
№842 ПУП за ПСОВ с.Рудник и с.Черно море
№848 ПУП за ПСОВ с.Ветрен,с.Банево и Мин.бани
Стр.конструкции
№1092 Основен ремонт"Подлез на бул."Проф.Якимов""-100000
№583 "Укрепване ската в зоната на мостика"-32740лв.-преходен
Електро
№137-Улично осветление к-с Възраждане етапи
№90 Реконструкция и разширение ул.осветление ЦГЧ- І и ІІ етапи
№834 Парково осветл.гл.алея парк Славейков
№912 Ул осветление к/с Лазур бл.73-76
№1052 Изграждане нови ел.мощности градски пространства
№911 Ул.осветление ул.Янко Комитов посока ПЗ Север
№827 ОР осветление двор - училища (по списък)
№828 ОР осветление двор-детски заведения
№418 Районно осветл. парк "Езеро"
№640 Подземно кабелиране ЦГЧ
Отопление и вентилация
Обекти - изпълнение СМР:
№806 Газифициране на съществуващо локално котелно на ЦДГ № 7, ул."Цар Асен" №34 гр.Бургас-39 604,53 лв. - завършен
№807 Газифициране на съществуващо локално котелно на ЦДГ № 17, ул."Хр. Ботев" №48,гр.Бургас-22 778,88. - завършен
№808 Газифициране на съществуващо локално котелно на ЦДГ № 20, ул. "Сливница" №86, гр.Бургас-12 557,94. - завършен
№809 Газифициране на съществуващо локално котелно на ОУ"Любен
Каравелов"гр.Бургас-31 684,72. - завършен
№810 Газифициране на съществуващо локално котелно на ОУ"Св.Княз
Борис І" гр.Бургас-28 358,80.-завършен
№811- Газифициране на съществ. локално котелно на ПМГ/ПГЕЕ"гр.Бургас-20 295,63
№905 Вентилационна система на домашен социален патронаж-59127,96
№786 Външен топлопровод до ЦДГ №1-ЦГЧ-54057-завършен
№975 ОДЗ № 4 с.Ветрен-отоплителна инсталация-119884-завършен
Обекти - проектиране
Изготвени са проекти за:
№779 Газифициране сградата на съществуващо локално котелно на Община Бургас - 2 775 лв.
№812 Газифициране на съществуващо локално котелно на ЦДГ №10, ул."Оборище" №107, гр.Бургас - 1 743 лв.
№813 Газифициране на съществуващо локално котелно на ЦДГ №1-филиал - 2 151 лв.
№814 Газифициране на съществуващо локално котелно на СОУ"Кирил и Методий" гр.Бургас - 3 111 лв.
№815 Газифициране на съществуващо локално котелно на Търговска гимназия - 2 175 лв.
№976 Газифициране на съществуващо локално котелно на ДДЛРГ"Коджакафалията" - 2 535 лв.
Пътно строителство
№318 Вътрешно кв.пространство бл.105-106 М.Рудник
№833 Изграждени джобове за сметосъбиране
№882 Верт.планировка ул.Ж.Карамфилова с.Рудник
№124 Мост"Ж.Карамфилова"- с.Рудник
№103 Констр.укрепване на бул.Ив.Вазов
№102 Рехабилитация надлез Вл.Павлов
№149 Светофари-Демокрация- Дим.Димов
№325 Улица от бл.54 до 55 к-с Славейков
№343 Паркинг и подход бл.78 к-с Лазур
№106 Надлез над товарна ЖП гара
№448 Реконструкция на ул.Копривщица
№498Временен път от общ.път Твърдица до с.о.Батака
№499 Реконструкция път от з."Б" М.Рудник до дигата-ез.Мандра
№344 Ул.9-ти май с.Равнец
№126 Ул.З.Зограф кв.Д.Езерово
№523Улици к/с Възраждане - ул. "Княз Борис" м/у Шейново и Калоян
№691 Път бл.39 и 40 к/с Славейков
№435 Улица Струма-к/с Бр.Миладинови
№644 Улици Комуна и Бисер кв.Лозово
№883 Реконст.общ.път Мин.бани-Банево-Изворище
№885 ОР общ.път Бургас-Твърдица
№888 Подпорна стена с.Ветрен ул.Българка
№930 Ул.Странджа с.Равнец
№450 Път с.Банево-м.Острицата
№757 Нова улица с.Рудник-ул.Безименна
№940 Реконстр.тротоар от с.Ветрен до Мин.бани
№957 Светофар ул.Д.Димов до бл.29 к/сЗорница
№1053 Реконстр. ул.Т.Грудов от к/ще Бургас-Средец-Созопол до к/ще з."А" М.Рудник
Проектиране
№305 Реконстр. ул. Калоян
№643 Реконстр.ул Ал.Велики
№819 Реконстр. ул.Места-в зона к/с Лазур
№893 Продължение ул.Янко Комитов към Струга
№304 Реконстр. ул. Гладстон - Бр.Миладинови
№884 Реконстр.общ.път Брястовец-Драганово
№936 Ул.№20 с.Брястовец
№939 ул.Латинка с.Ветрен
№941 Нова улица с.Рудник-ул.Ст.Планина
№1011 Улици с.Ветрен - ТИП - 9 бр.
№1062 Кръстовище "Трапезица"-ТИП

Общия брой обекти и проекти възлиза за 2008г. възлиза на 93 бр.
Строителството на 24бр. от тях е приключено, останалите са преходни за 2009г.
Усвоените средства за строителство и проектиране възлизат на 6 669 260лв.
ІІ.Проведени са процедури за възлагане на:
- Текущо поддържане на улични и тротоарни настилки, като годишната задача за 2008г. е 8452173лв.
- Поддържане на светофарните уредби - 180 000лв.
- Депониране на земни маси-1000 000лв.
- Зимно поддържане, като годишната задача за 2008г. е 250 000лв.
- Знаково стопанство-350 000лв.
ІІІ. Подготвени са процедури за възлагане през 2009г. за:
- Поддръжка на ел.осветление в община Бургас на стойност 2 500 000лв.
- Депониране на земни маси на стойност 2 500 000лв.
- Поддръжка на знаковото стопанство
- Зимно поддържане
IV. Издадените разрешения за превоз на извънгабаритни товари са 20бр.
V. Издадените разрешения за транспорт на земни маси са 580бр.
VІ. Издадените разрешения за прокопаване са 67бр.
VІІ. Броят на съгласуваните проекти за "ВОД" са 1183бр.


За първата година от управлението на новата общинска администрация беше оформена визия за развитие на здравеопазването в Община Бургас и стратегия за превантивни здравни програми 2008 - 2012 година. За първи път от съществуването на Община Бургас като институция се обръща приоритетно внимание на дейности и услуги насочени към младите хора и хората в риск. Ръководния екип осъзна необходимостта от създаване на новия отдел "Здравеопазване и Превенции", като неговите цели и задачи са ориентирани към реализиране на програми подходящи за решаване на тежки за нашето общество здравни и социални проблеми.
Към отдел "Здравеопазване и превенции" на територията на община Бургас са разкрити и функционират 51 училищни здравни кабинета: 24 в ЦДГ; 10 в ОДЗ; 3 самостоятелни детски ясли и детска млечна кухня. В здравните кабинети и структури работят съответно 44 медицински специалисти в училищно здравеопазване; 32.5 - в ЦДГ; 32 - в самостоятелните детски ясли и детска кухня; 48 - в ОДЗ, или общо 156 медицински персонал.
Здравните кабинети са оборудвани в съответствие с нормативните изисквания.
През 2008 г. от общинския бюджет са осигурени финансови средства за закупуване на ДМА и за ремонт на покрива на детска ясла № 5.
В началото на 2008 г., с решение на Общински съвет - Бургас бе отменена таксата за ползване услуги в детските ясли, които останаха изцяло на общинска издръжка. Липсата на финансов ангажимент от страна на родителите стана причина за повишено търсене на тази услуга. В края на годината бе проведена анкета, относно нагласата на родителите за възстановяване таксата за детски ясли. Анализът показа, че над 75 % от анкетираните са на мнение, за необходимостта от възстановяване на таксата за този вид услуга, с цел повишаване на качеството й. Бяха въведени облекчения за всички социално уязвими групи.
Отдел "Здравеопазване и превенции" към дирекция "ЗПСДТЗС" планира, координира и контролира дейността на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските и учебни заведения. Работи в партньорство с държавни и неправителствени организации по проблемите на промоция и превенция здравето на населението, с приоритет подрастващите и младите. Здравеопазната политика е насочена към подобряване и укрепване физическото и психическо здраве, изграждане и утвърждаване на здравни навици, формиране на ценности за здравословен начин на живот. Бяха проведени квалификационни курсове за повишаване на професионалната компетентност на тези медицински специалисти.
Основните акценти, по които се работи са следните:
1. Стартира процедура по изграждането на МБАЛ и Медицински център по принципа на публично-частното партньорство в ж. к. "Меден Рудник".
2. Подобряване качеството на предоставените медицински услуги и дофинансиране на дейността в областта на социално-значимите заболявания - психични, белодробни - 800 000 лева - общински лечебни заведения / недофинансирането на някои основни мед. Дейности от МЗ по стандарт или от НЗОК, бе компенсирано от общинския бюджет, за да се избегне принудителното в този случай намаляване на обема и качеството на медицинските услуги.
3. С оглед нарастването на раковите заболявания, особено внимание бе отделено на онкологичните медицински услуги чрез закупуване на медицинска апаратура. За нуждите на Диспансера за онкологични заболявания в гр. Бургас бе закупен изключително необходим апарат за полудълбока и дълбока рентгенова терапия. Основната характеристика на този апарат е, че се използва за лечение на първични или метастатични туморни процеси близо до повърхността на тялото. Възможностите на апарата са, чрез регулация на мощността да се облъчват процеси в дълбочина от 1 до няколко сантиметра от повърхността на тялото. Показан е също и за лечение на нетуморни заболявания като артрити и заболявания на периферната нервна система, които са в диапазона на ниската му мощност. Стойността на този апарат е 600 000 лева.
4. Стартира процедура по изграждане на хоспис от типа на публично-частно партньорство чрез финансиране от Европейските фондове - Асоциация "Деметра" - Българово.
5. Беше предоставен целеви капиталов трансфер на МБАЛ-Бургас - за образна диагностика, животоспасяваща и животоподдържаща апаратура за болни с отравяния, остра бъбречна недостатъчност и хемодиализа - 350 000 лева.
6. Санира се сградния фонд на съществуващите самостоятелни Детски ясли, разкриха се две нови яслени групи в съществуващите Обединени детски заведения и започна проектиране на разширение на ДЯ 5.
7. Разшири се дейността на Детска млечна кухня - три нови пункта - Българово, Маринка, ж. к "Зорница" и предстои разкриване на нови.
8. Обнови се сградния фонд на Диагностично-консултативните и Медицински центрове с комплектоване на медицинско оборудване. Стартира подготовка за сертификация по ISO.
9. Сключено беше КТД със синдикатите на мед. служители в училищно здравеопазване и в детски ясли, със значително подобрени условия за самите тях.
10. През годината екипа участва в организиране и провеждане на многобройни научни и научно - практически и практически конференции, семинари и кръгли маси и други международни, национални и регионални форуми на актуални медицински, медико-социални и превантивни дейности.
В сферата на Превенциите, бяха заложени три стратегически цели:
І. Създаване на условия за утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора и ангажиране на свободното им време, чрез развитие на алтернативни форми на забавления - клубове, спортни дейности, кампании.
Стратегическа цел І се реализира чрез следните дейности:
1. За първи път се въвде програма за превенция на употребата на психоактивни вещества "Обществена програма за здравно образование в училищата", базирана в училищата за всички ученици от града от 1 - 12 клас. Това е структурирана превенция с прицелна група - ученици от 8 клас, педагогически персонал - класни ръководители.
2. Започна логистична подкрепа за създаването на училищни здравни клубове за промоция на здравословен начин на живот - като цялостна визия за училищна здравна политика.
3. Стартираха дейности по експертно и информационно подпомагане и координиране на проекти по превенция на наркомании, намаляване на здравните щети, резидентни програми и др., осъществявани от институции и неправителствени организации.
4. Започна изграждане на мрежа от правителствени и общински организации и институции, специализирани в намаляване търсенето на наркотични вещества - Сдружение "Доза обич", Сдружение "Равновесие", Областен ромски съюз;
5. Събира се и се разпространява информация относно употребата на наркотици и произтичащите от това проблеми, институциите и организациите, специализирани в лечение, рехабилитация и намаляване на щетите;
ІІ. Социална превенция и превенция на социално значими заболявания.
Стратегическа цел ІІ се реализира чрез следните дейности:
1. Отдел "Превенции" разработва и участва в реализиране и изпълнение на дейностите по политики на Община Бургас за промоция и превенция на здравето.
2. Продължи активната превенция на инфекциозни социалнозначими заболявания - СПИН, хепатити, сифилис и др. в изпълнение на Общинската програма за сексуално здраве и превенция сред рисковите групи. Проведени са обучения на млади лидери по подхода "Връстници обучават връстници", на учители и педагогически съветници по здравно образование с осигуряване на съответните учебни материали.
3. Реализираха се дейности по Общинската стратегия за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН - 14 февруари "Свети Валентин", 21 май "Световен ден в памет на жертвите на ХИВ/СПИН" и 1 декември "Световен ден срещу СПИН".
4. Работеше се активно по програми за превенция на остеопорозата, затлъстяването, туберкулоза, скрининг за ранна диагностика на рака и други социално значими заболявания.
5. Осъществена беше Общинска кампания за превенция на разпространението на хепатит В и С - Едноседмична кампания с пресконференция за откриването и тестуване в мобилни лаборатории на гражданите на Бургас - нова дейност.
6. Екипа на отдел "Превенции" разработва и участва активно в кандидатстване и реализация по проекти и програми на европейските структурни фондове в сферата на здравеопазването, образованието и социалните дейности - Програма "Да направим училището по-привлекателна за учениците" - Проект "Здраве за щастие".
ІІІ. Иницииране на широка обществена дискусия за здравословното състояние и двигателния режим на младите хора и населението на Бургас, с участието на лекари, психолози, педагози, спортни деятели.
Стратегическа цел ІІІ се реализира чрез следните дейности:
1. Екипа на отдел "Превенции" организиране и провеждане на Общински кампании за повишаване на здравната култура и намаляване на рисковото за здравето поведение - срещу наркотици, тютюнопушене, СПИН и други социалнозначими здравни проблеми.
- Наркотици - 26 юни - DJ парти "Бургас без дрога" и "Шоуто на барманите"
- Тютюнопушене - 30 май, с раздаване на плакати и картички "Градът... да го запазим жив!", и инициатива "Цигара срещу целувка".
- Реализираха се дейности по Общинската стратегия за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН - 14 февруари "Свети Валентин", 21 май "Световен ден в памет на жертвите на ХИВ/СПИН".
2. Осъществена беше подкрепа и финансиране на дейностите на Балканския офис на ECAD (Европейски Градове срещу Наркотиците), за провеждане на рестриктивни наркотични политики в тясно сътрудничество с държавните и общински структури за борба с наркотиците - развитие на балканска мрежа за превенция на употребата на дрога - оборудване на офис. Община Бургас беше домакин на регионална и национални конференции по проблемите на наркотиците и младите хора през октомври.
3. Повиши се ангажираността и чувствителността на гражданското общество чрез информиране, публикации и обучения - активно медийно присъствие на здравните проблеми в медиите. Проведе се фотографска изложба и конкурс за есе на тема "Да запазим живота в свят без СПИН"
4. Екипа на отдел "Превенции" извърши мониторинг и изследване относно тенденциите по злоупотреба с наркотични вещества, както и координира различните дейности по превенция на злоупотребата с наркотични вещества;

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА
Раздел I - " Институционални и организационни мерки"
Местната комисия за борба с трафика на хора е подструктура на Националната комисия за борба с трафика на хора и е създадена със Закона за борба с трафика на хора по чл.5, ал.2. Председател на комисията е д-р Лорис Мануелян.
Откриването на Местната комисия за борба с трафика на хора - гр. Бургас се състоя на 1.06.2008 г. Премина се процедура на общинска сесия за предоставяне на помещение на МКБТХ, на която общински съвет Бургас, предостави на МКБТХ офис в "Младежки културен център" за безвъзмездно ползване за срок от 5 години, както е предвидено в закона. Стартира се строително-ремонтна дейност на съответното помещение. Проведе се първото заседание за представяне членовете на МКБТХ и приемане на плана за действие на Местната комисия за бора с трафика на хора. Оформи се на документация за искане на общинска собственост, която ще бъде приспособена за приют на жертви на трафик с размери около 100,120 кв. метра.
Раздел II- "Превенция"
Стартира кампания "Безопасна ваканция" в 5 от училищата в гр. Бургас - СОУ "Иван Вазов", "СОУ "Кирил и Методий", "Търговска гимназия", "Математическа гимназия - Никола Обрешков" и "Електротехникум - Константин Фотинов", чрез прожекция на филма "КАРГО-Изгубена невинност" и бяха разпространени информационни брошури. В съответните училища се проведе и анкета, с цел проучване на информираността на аудиторията за проблема - трафик на хора, съвместно с г-жа Ирина Буланова - представител на Международна организация по миграция и член на Местната комисия за борба с трафика на хора. Местната комисия за борба с трафика на хора се включи и в подкрепа на писмена декларация №50 срещу трафика на деца, внесена в Европарламента от г-жа Маруся Любчева - евродепутат.
Спомогна се за оформянето на така наречените "обратни връзки" - Анкети, които бяха поставени като задача от Министър Даниел Вълчев - Председател на Националната комисия за борба с трафика по повод Европейският ден за борба с трафик на хора-18-ти октомври.
През месец октомври МКБТХ изрази участие на организиран Национален семинар на 14 - 15 октомври 2008 г. от Комисията за борба с противообществени прояви, който се проведе в залата на Бургаски свободен университет. Бяха представени дейностите и функциите на МКБТХ.
На Европейския ден за борба с трафика на хора - 18.10, който се отбелязва за втора поредна година в България, Местната комисия за борба с трафик на хора - гр. Бургас, организира официална прожекция на филма "КАРГО-Изгубена невинност" в дома на "Лукойл - Нефтохим." На прожекцията присъстваха повече от 400 ученици, учители, директори на училища. Поканени бяха и членовете на Местната комисия, някои неправителствени организации, които работят срещу трафика на хора - асоциация "Деметра", в лицето на г-жа Дияна Видева, "Център за сексуално здраве" - г-жа Мара Костадинова, експерти от "Агенция социално подпомагане", "Агенция закрила на детето", МВР и други. Преди самата прожекция бяха раздадени на всички присъстващи информационни материали на Националната комисия за борба с трафика на хора - химикалки за 18-ти октомври, брошури, разделители за книги.
Обявен бе конкурс с награден фонд за всички ученици изгледали филма "КАРГО" да изразят впечатленията си от него, под формата на есе, стих, рисунка или по тяхен избор. На 16-ти октомври Местната комисия за борба с трафика на хора, съвместно със сдружение "Ирса" - г-жа Ирина Буланова, проведоха пресконференция, свързана с Европейския ден за борба с трафика на хора. Поканени бяха кметовете на окръг Българово, община Камено, Комисар-Едрев към ОД на МВР, лекари, представители на търговско промишлена палата. Събитията бяха широко отразени от медиите.
На 18.10.2008 г. по повод Европейския ден за борба с трафика на хора в сайта на община Бургас беше поместен специален - банер за трафика на хора, предоставен от Националната комисия за борба с трафика на хора. Този банер фигурираше в продължение на 10 дена, в периода 16.10.2008г. до 26.102008 г . На 18.10.2008 г. проведохме разяснителна лекция в интернат "Коджакафалията" за рисковете от попадане в трафик, различните форми на трафик и необходимите мерки за предпазване от попадане в трафик на хора. Там също така бяха раздадени и информационни материали и прожекция на филма "Карго". Разяснителна лекция за явлението трафик на хора и прожекция на филма "Карго" беше реализирано и сред обучителна група за професионално обучение по готварство, сформирана от г-жа Ирина Буланова по проекта "Застъпничество срещу трафика на хора".
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ"
През 2008 г. отдел "Социални дейности и трудова заетост"осъществяваше общинската политика в областта на социалните дейности и трудовата заетост чрез развитие на социалните услуги за всички категории граждани на територията на Община Бургас.
Отделът работеше с всички граждани на Община Бургас, като експертите осъществяваха ежедневни срещи и консултации, обработваха заявления за индивидуално финансово подпомагане на физически лица в тежко материално, здравословно и социално положение, заявления и жалби на граждани, персонални и социални пенсии, работа с членовете на юридически лица с нестопанска цел за и на хора с различни целеви групи, клубове, съюзи и организации.
Община Бургас е сред малкото общини, които помпомагат финансово дейността на юридически лица с нестопанска цел, съюзи и организации и експерти от отдел "Социални дейности и трудова заетост" оказваха професионална, методическа, консултативна и техническа помощ на всички организации.
Експерти от отдела разработиха и реализираха програми за трудова заетост и осъществиха проекти в социалната сфера.
Община Бургас, получи най-висока оценка за социален проект. Проектът е по Програма ФАР, Изпълнителна Агенция е Министерство на Труда и Социалната Политика, Програма "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи". Името на проекта е "Алтернативни социални услуги за хора с умствена изостаналост". Общата сума е 167 346 евро. След реализирането му ще се създаде първия в Община Бургас Дневен център за лица с умствена изостаналост.
Екперти от отдела участваха в семинари, програми, кръгли маси и обсъждания свързани с различни институции и работа по проекти на различни организации и НПО, участваха в комисии по заетост и провеждане на конкурси.
Отделът осъществяваше съвместна партньорска дейност със следните институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за Социално Подпомагане, Агенция по заетостта, Регионална Дирекция за Социално Подпомагане, Дирекция Социално Подпомагане Бургас, Отдел Закрила на детето, Областна администрация, Дирекция Контрол по Правата на Детето, звено Бургас, Дирекции Бюро по труда и други ведомства.
През 2008 год. за първи път бе подписан Колективен трудов договор със синдикалните организации на социалните звена, с личното участие на техни представители и постигане на истински социални придобивки за работещите в социалната сфера служители.
Създаден бе и Обществен съвет по социално подпомагане, който за съжаление прояви пасивност и не бе от полза като съвещателен орган към общинска админастрация.
За първи път се организира честване на Международния ден на социалния работник.
Под патронажа на Кмета на Общината за втора поредна година отдела организира за всички хора с увреждания честване на международния ден на инвалидите.
По инициатива на Кмета на Община Бургас се създаде организация и се заплаща ползването на ледената пързалка от деца, настанени в социални институции и деца от социално слаби семейства.
Съгласно действащата нормативна база и политиката на Р България всички социални услуги предоставяни в специализирани институции и социални услуги в общността за всички категории деца и възрастни и цялата административна работа с персонала и потребителите е в отговорностите на общините. Социалното подпомагане и помощи са дейност на държавните структури по места.
Община Бургас създаде актуален регистър на НПО, действащи на територията на общината, който е поместен на интернет страницата и е отворен за всички организации.
От общински бюджет бе обособен фонд за съфинансиране на проекти и проектни идеи на юридически лица с нестопанска цел.
Осъществяваше се непрекъснат диалог с всички юридически лица с нестопанска цел работещи с различни целеви групи. Представители на всички ресори в администрацията съвместно с излъчени представители на всички неправителствени организации на територията на Община Бургас, разработиха меморандум за сътрудничество. Този меморандум е подписан от Кмета на общината и всички юридически лица с нестопанска цел.
Община Бургас финансира юридически лица с нестопанска цел, клубове на пенсионери, хора с увреждания и други нуждаещи се целеви групи. В Бюджет 2008 са финансирани 21 организации за сумата от 210 000 лв.
За първи път екпертите на отдела изработиха алгоритъм и правила за начина на финансиране и разходване на паричните средства.
За първи път Общински съвет Бургас прие Правилник за еднократно финансиране на физически лица, със значими социални и здравословни проблеми. През отчетния период са подпомогнати 30 граждани за сумата от 56 474,30 лв.
По приоритетната задача за адаптиране на инфраструктурата в града за нуждите на хората с различни видове увреждания отдела извърши следните дейности:
За първи път бе изграден подемен елеватор в централната административна сграда на общината.
Новост е и изграждането на рампа за осигуряване на достъпност за хора с физически и сензорни увреждания до втората административна сграда на ул. "Шейново" №24.
За първи път Община Бургас сключи договор с "Технически университет" Варна и заплати сумата от 22 616,40 лв. за изработката на звукови сигнализатори за зелена светлина на 25 светофарни уредби и звукови сигнализатори за оказване входа на 52 обществени сгради в помощ на хора със зрителни увреждания. В договора са залегнали и пултове за дистанционно за всеки потребител от Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания, при Община Бургас.
Така Община Бургас е втората след Община Варна, която ще осигури модерен, високотехнологичен и лесен достъп за голяма категория граждани със зрителни проблеми.
Община Бургас осигури за градския транспорт 20 чисто нови автобуса, всичките адаптирани за хора с увреждания. Така се започа постепенното адаптиране на градския транспорт и инфраструктура.
Всички шофьори на автобуси и тролейбуси преминаха специално обучение за работа с подвижните рампи и за обслужване на хора с увреждания.
Отчитайки високата социална значимост на тези общински дейности, които осигуряват на хората с увреждания транспортна мобилност и възможност за социална адаптация и реализация, Община Бургас през цялата 2008 година предоставяше дейности - "Превоз на трудно подвижни лица" и "Превоз на деца и младежи с увреждания".
Община Бургас осигури достъпност на транспортната услуга и облекчаване на пътните разходи за големи групи правоимащи граждани, ползващи намалени цени на абонаментните карти.
По предложение на кмета се разкри нов щат към отдел "Социални дейности и трудова заетост". Експертът, който е назначен е предложен и подкрепен от организациите на и за хора с увреждания. Целта е да се осъществява по-добра комуникация между общинската администрация и хората с увреждания, респективно по-лесно да се въвеждат положителни добри практики на взаимодействие.
Към Община Бургас, отдел "Социални дейности и трудова заетост" функционират следните социални звена:
1. Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост.
2. Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания
3. Защитено жилище за хора в риск
4. Домашен социален патронаж
5. Център за работа с деца на улицата
6. Център за обществена подкрепа
7. Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"
8. Дом за деца лишени от родителска грижа "Ал. Г. Коджакафалията"
Счетоводното обслужване се извършва от Обединено счетоводство на социалните заведения. Принципите на които е подчинена социалната работа са качеството на живот, подкрепа, сигурност, самостоятелност.
Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост - социална услуга в общността
Адрес: кв. "Акации", ул. "Александър Невски" №7А.
Капацитет: 7 жени
Персонал: 5 щатни бройки
Основна цел и дейности: Защитено жилище в Община Бургас предлага за определено време защитено пространство за съвместен и независим живот на 7 млади жени, непригодни да водят самостоятелен начин на живот.
През изминаващата година се работеше в посока подобряване на основните цели на защитеното жилище:
- Създадоха се по-добри условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хора с умствена изостаналост.
- Осъществиха се дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици.
- Осигуриха се мероприятия за пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.
- С назначаване на щат на социален педагог се повиши развиване на ресурсите на настанените с разширяване на всекидневните общи занимания, общуване, психо-социална работа.
- Финансиране от Община Бургас по строителната и капиталова програма на строителни работи с цел подобряване състоянието на сградата и дворното пространство.
- Защитено жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост е базирано на модела "Живот в малка група".
Процесът на социалната интеграция е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми и дейности, съобразени с конкретните нужди на потребителите за изграждане на нови знания и умения за относително самостоятелен живот. Продължителността на престоя в Защитеното жилище е в пряка зависимост от индивидуалните възможности и нужди на клиентите ползващи услугата.
Основна задача е създаване условия на преход между специализираната институция и обществото. Крайната цел на екипа е да подпомогне потребителите да формират умения за относително самостоятелен и пълноценен начин на живот; ефективно вграждане в социалната среда; изграждане на подкрепяща мрежа от приятели и партньори; трудова реализация на хората с ментални увреждания, съобразно индивидуалните им умения; повишаване качеството на социалните услуги предоставяни за тази категория хора.
За постигане на този модел през 2008 година е извършено следното:
- изграждане и поддържане на социална среда, близка до семейната, в която клиентите да водят пълноценен и независим живот като част от обществото;
- социална интеграция на клиентите;
- придобиване на знания и умения;
- подпомагане на трудовата реализация на клиентите чрез включването им в обучителни програми и сътрудничество с работодатели;
- провокиране на обществения интерес към хората с ментални увреждания и техните проблеми и борба с предразсъдъците по отношение на хората с ментални увреждания.
Състав и квалификация на персонала на Защитено жилище:
Екипът се състои от петима специалисти - управител, социален работник - 2, медицинска сестра, педагог.
За ефективната защита на настанените лица са осигурени 24 - часови дежурства по график от членовете на екипа.
- Дейностите извършени за периода 01.01.2008 - 31.12.2008г. са изцяло заложени в Програма за социална интеграция на лица с умствена изостаналост.
"Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания" - социална услуга в общността
Адрес: к-с "Зорница" бл. 47, вх. 7, партер
Капацитет: 40
Персонал: 2 щатни бройки
Основна цел и дейности: "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания", през 2008 година предлагаше комплекс от социални услуги от професионалисти, изготвяне на индивидуални програми за социално включване, обучения, рехабилитация и адаптиране за водене на пълноценен и независим живот на хора със зрителни проблеми на територията на Община Бургас.
Социалната услуга се предоставя в една сграда заедно с РСО и ТСО на слепите, което е удобство за потребителите и същевременно популяризира дейноста на ЦСРИ сред хората със зрителни увреждания.
Центъра има удобни транспортни връзки свързващи го с останалите части на града. Всички потребители на центъра са запознати и ползуватели на общинската транспортна услуга "Позвъни и се вози". На разположение е телефон - 86 20 01.
През второто полугодие са подновени договорите на 17 човека с увреждане заявили желание за продължаване предоставянето на услугите. Извърши се разширяване социалните услуги в Центъра, свързани с обслужване рехабилитационните нужди на хората с увреждания на територията на Община Бургас.
Разшири се кръга от услуги за незрящи граждани според нуждата.
Центърът обслужва над 40 човека месечно. Всеки човек с увреждане, потърсил информация, техническа помощ и пр. е обслужен, без оглед на това дали е регистриран в заведението като потребител на социални услуги.
В процентно съотношение повечето от посещаващите ЦСРИ изпитват необходимост от овладяване на компютърна, а не брайлова грамотност. Броят на обучаващите се пълнолетни лица за периода е 19 човека /седемнадесет по компютърна грамотност и двама по брайл/.
На практика екипа на ЦСРИ консултира и подпомага не само потребителите, сключили договор. Всеки човек с увреждане, потърсил информация, техническа помощ и др. е обслужен, без оглед на това дали е регистриран в заведението като потребител на социални услуги.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция е в отлични взаимоотношения с Националния център за социална рехабилитация - гр. Пловдив. Подпомага снабдяването с помощни технически средства - бастуни, вдевачки, говорящи часовници и др. Организирани бяха участия на потребители в професионални курсове в Националния център. Защитено жилище за лица в риск - социална услуга в общността
Адрес: ул. "Поп Грую" №45.
Капацитет: 10 мъже и жени
- шест момчета
- четири момичета.
Персонал: 5 щатни бройки
Основна цел и дейности: предоставя комплекс от услуги насочени към социална адаптация на девойки и младежи, без родители приключили престоя си в социални институции и социално учебно-професионални заведения.
През отчетния период се извърши разширяване на социалната услуга "защитено жилище" чрез:
- създаване на по-добри условия за социална интеграция,
- социално включване и възстановяване на социални умения и навици,
- ремонтиране на сградата с цел осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа, взаимопомощ и изява.
Работния процес е обезпечен от социалните работници. На лице е 24 часово обгрижване на настанените младежи.
Екипът работише по две програми ориентирани към индивидуалната и груповата работа с домуващите.
Прилага се индивидуален план за работа и Каталог на предлаганите услуги в "Защитено жилище за хора в риск" - Бургас.
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността - по домовете на възрастни хора и хора с увреждания свързани с доставка на храна, битови и други социални услуги на територията на Община Бургас.
Мисията на Домашния социален патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда.
Домашен социален патронаж осъществи своята дейност през 2008 год. с численост на персонала- 64 бройки и капацитет -530 човека.
Основните насоки, по които се работи през 2008 година са:
1. Подобряване качеството на предлаганите услуги.
Основен приоритет на ДСП е качествено приготвена храна, доставена на време. Екип от специалисти изготвя меню съобразено с рационално хранене, здравословното състояние и възрастовите особености.
2. Разширяване на дейността на Домашен социален патронаж - се осъществява чрез увеличаване на достъпа до социални услуги на хора с увреждания и възрастни хора. В края на отчетният период на 2008 година потребителите са нараснали с 13 %. Така общият брой обслужвани лица в края на годината достигна 600 души разпределени в седем района, като седмият район е разкрит на 1.12.2008 г.
3. Обновяване на сградният фонд и подобряване на материално техническата база.
През 2008 год. в капиталовата програма на Община Бургас бяха заложени и осъществени следните строителни дейности:
- Основен ремонт на стълбище на ДСП и рампа за инвалиди,
- Хидроизолация на покрива на ДСП,
- Ремонт на вентилационна система в кухненския блок,
- Подмяна на съществуващата дограма с ПВЦ,
След приключване на ремонтните работи, се извърши боядисване на кухненския блок, коридори, офиси и фасада.
Закупени са от Община Бургас следните дълготрайни активи необходими за дейността на патронажа за:
Кухненски блок
- Пекарна с три фурни,
- Хладилен шкаф с две врати,
- Ел.бойлер- 300 л.
Автопарк
Три броя фабрично нови микробуса за разнос на храна. На 4 ноември 2008 год. Кметът на Община Бургас официално връчи ключовете на новите автомобили на Управителя на ДСП. В края на годината Домашен социален патронаж разполага с 6 /шест/ броя нови микробуса и 1 /един / стар , с които се осъществява разноса на храна разпределен в седем /7/ района.
4. Организиране на културни мероприятия.
Създаде се традиция съвместно да се отпразнуват национални и християнски празници. В мероприятията свързани с тези празници участваха ученици от различни бургаски училища, детски градини, социални заведения, пенсионери от пенсионерски клуб на ул."Демокрация".
5. Дарения
През целият период са получени дарения от организации, които са съпричастни с проблемите на възрастните хора и помагат на патронажа, за което потребителите и екипа е благодарен. Даренията са на стойност 9999,90 лв. в т.ч. 3529,10 хранителни продукт и са използвани според волята на дарителите.
Комплекс за социални услуги за деца и семейства в община Бургас, включващ:
Център за работа с деца на улицата, ул. "Сан Стефано" №32.
Център за обществена подкрепа, ул. "Дрин"№9
В него бяхапредоставяни разнообразни социални услуги за деца в риск и техните семейства.
Предстои увеличаване на обема на предлаганите от Комплекса социални услуги: Център за работа с деца на улицата
Работа с деца на улицата
През месеци Януари - Декември 2008г. работата по социалната интеграция на деца на улицата осигурява услуги за посрещане на основните нужди и дневни грижи на 16 деца (10 момчета и 6 момичета) и техните семейства. Всички те са насочени от Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане"- Бургас.
Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 32 социални доклада, като от тях: 15 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 15 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 2 социални доклада относно отчетен риск за децата- клиенти на ЦРДУ.
В резултат от осъществената работа с децата и техните семейства бе постигната поставената цел - превенция на просията, и насочените към ЦРДУ деца значително са намалили проявите си на просия. Основен фактор при този социален проблем се явяват нагласите на родителите чрез подтикване на децата към просия да осигуряват лесно изхранване на многодетните си семейства. Това бе причината в шестмесечните социални доклади към ОЗД да се предлага продължаване предоставянето на социални услуги с цел постигане на устойчиви резултати.
Работа на терен (мобилна работа)
В периода месец Януари- Декември 2008г. екип на КСУДС проведе 141 улични обходи в района на Централна градска част: църквите "Св. Св. Кирил и Методий", "Св. Иван Рилски", "Св. Богородица"; ул."Александровска"; района на Театър за драма, опера и балет, Централна ж.п. гара и района около магазин "Европа" /бившия магазин "Краснодар"/. Основна цел е превенция на просията - установяване на контакт с просещите деца, картографиране на местата, където се събират и просят децата на улицата.
Резултати:
Всеки месец се изготвя социален доклад, отразяващ резултатите от извършената мобилна работа за месеца, и заедно с протоколи от уличните обходи се предоставя на ОЗД- Бургас и ОЗД-Айтос (когато има дете, живеещо в тази община).
Информацията от извършените обходи писмено се предоставя и на I -во и IV- то РПУ на ОД на МВР- Бургас.
Кампании за повишаване на обществената чувствителност
Разпространяват се изработени от КСУДС брошури с послание и призив към всеки гражданин да сигнализира незабавно ОЗД и/или РПУ, когато идентифицира просещи или безнадзорни деца на улицата.
Център за обществена подкрепа
Реинтеграция и деинституционализация на деца от специализирани институции
Реинтеграция в семейна среда
През месеците Януари- Декември 2008г. услугите по реинтеграция в семейна среда са предоставени на 12 деца (7 момчета и 5 момичета) и техните семейства.
Резултати:
Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 14 социални доклада: 3 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 11 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги.
Деинституционализация и социална интеграция
Услугите по деинституционализация и социална интеграция са предоставени на 6 (4 момчета и 2 момичета) младежи от ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас. Всички са насочени с направление от ОЗД-Бургас.
Резултати:
Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 8 социални доклада: 2 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги и 6 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги.
През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 6 деца. От шестте случая 4 младежа успешно са изведени от ДДЛРГ. Двама останаха в специализираната институция до завършване на образованието си през 2009 година.
Психологическо консултиране на деца от специализирани институции
През месеците Януари- Декември 2008г. услугите са предоставени на 5 деца (1 момче и 4 момичета) които се отглеждат в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас. Всички са насочени от ОЗД- Бургас.
Резултати:
Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 7 социални доклада: 3 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги и 4 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги.
През отчетния период успешно е прекратено предоставянето на социални услуги на 4 деца.
Работа с деца с отклоняващо се поведение
Превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение
През месеците Януари- Декември 2008г. услугите са предоставени на 27 деца (23 момчета и 4 момичета). Пет от децата се отглеждат в семейна среда, а 22 се отглеждат в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас. Всички са насочени от ОЗД- Бургас.
Резултати:
Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 45 социални доклада: 19 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги и 26 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги.
През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 20 деца. Десет от случаите приключиха успешно, децата нямат рецидив на противообществени прояви и редовно посещават училище. В десет от случаите при децата продължава да се наблюдават противообществени прояви, а някои от децата са в бягство от специализираната институция и специалистите от КСУДС не могат да провеждат редовни консултации.
Превенция на отпадане от училище
Превенция на отпадане от училище
През месеците Януари- Декември 2008г. услугите са предоставени на 47 деца (27 момчета и 20 момичета). Четиридесет и четири от децата се отглеждат в семейна среда, а 3 се отглеждат в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас. Петнадесет деца са насочени от ОЗД- Бургас. С 32 деца се работи по лични заявки на майките с цел участие на децата им в организираното от КСУДС лятно училище, провеждано в ОУ "Васил Левски", кв. Горно Езерово.
Резултати:
Изготвени и предоставени на ОЗД-Бургас са общо 33 социални доклада: 12 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги и 21 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги.
През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 40 деца. Тридесет и пет от случаите приключиха успешно, децата завършиха учебната 2007/2008 година, преминаха в по-горен клас и започнаха да посещават училище през първия срок на учебната 2008/2009 година. В пет от случаите не са постигнати планираните резултати поради отказване на децата да посещават училище и нежеланието им да продължат образованието си.
Превенция на изоставянето
Семейно консултиране и подкрепа
През месеците Януари- Декември 2008г. услугите са предоставени на 64 деца (35 момчета и 29 момичета) и техните семейства. Шестдесет и две от децата се отглеждат в семейна среда, а 2 се отглеждат в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас. От ОЗД- Бургас са насочени 56 деца, 4 от ОЗД- Айтос, 1 от ОЗД- Камено, 2 от ОЗД- Карнобат и за едно дете е подадена лична заявка на майката.
Резултати:
Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 89 социални доклада: 44 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 44 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 1 социален доклад относно отчетен риск за дете- клиент на ЦОП.
През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 24 деца. Четиринадесет от случаите приключиха успешно, децата се отглеждат от родителите си и вече не съществува риск да бъдат изоставени и настанени в специализирана институция. В десет от случаите не са постигнати планираните резултати.
Пре-натална и пост-натална грижа
През месеците Януари- Декември 2008г. услугите са предоставени на 5 деца (2 момчета и 3 момичета) и техните семейства. Всички се отглеждат в семейна среда и са насочени от ОЗД- Бургас.
Резултати:
Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 10 социални доклада: 4 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 5 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 1 социален доклад относно отчетен риск за дете- клиент на ЦОП.
През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 4 деца. Четирите случая приключиха успешно, децата се отглеждат от родителите си и вече не съществува риск да бъдат изоставени и настанени в специализирана институция.
Репродуктивно здраве и семейно планиране
С всички родители на насочените към КСУДС случаи се провежда индивидуално консултиране и обучение насочено към формиране на знания и мотивиране за ползване на контрацепция.
Приемна грижа и осиновяване
Приемна грижа и осиновяване
През месеци Януари- Декември 2008г. специалистите на КСУДС предоставяха социални услуги на 2 кандидати за приемни семейства (2 семейни двойки) и 2 кандидатки за приемни майки. На 1 момче е оказано психологическо консултиране след прекратяване настаняването в приемно семейство. От тях 4 случая са насочени с направление от ОЗД-Бургас и 1 - от ОЗД-Царево. Бяха проведени 3 обучения за доброволни приемни родители (общо 2 семейства и 1 жена) и 1 обучение за професионална приемна майка.
Резултати:
Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 6 социални доклада: 5 социални доклада относно проведени обучения на кандидати за приемни родители и 1 социален доклад относно прекратяване предоставянето на социална услуга.
През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 5 случая. Те приключиха успешно. Обучените кандидати за приемни родители получиха удостоверение за преминаване на курс на обучение по програма, утвърдена от МТСП, АСП и ДАЗД.
Превенция на насилието
През месеците Януари- Декември 2008г. услугите са предоставени на 7 деца (4 момчета и 3 момичета) и техните семейства. Пет от децата се отглеждат в семейна среда, а 2 се отглеждат в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас. Всички са насочени от ОЗД- Бургас.
Резултати:
Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 13 социални доклада: 5 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги и 8 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги.
През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 6 деца. Случаите приключиха успешно, родителите на пет деца не използват насилието като възпитателен метод, а момичето от ДДЛРГ е по- спокойно, има подобряване на самооценката.
Работа с деца с увреждания
През месеците Януари- Декември 2008г. услугите са предоставени на 14 деца (6 момчета и 8 момичета) и техните семейства. Тринадесет от децата се отглеждат в семейна среда, а 1 се отглежда в ДДЛРГ "Ал. Георгиев-Коджакафалията"- гр. Бургас. Всички са насочени от ОЗД- Бургас.
Резултати:
Изготвени и предоставени на ОЗД са общо 17 социални доклада: 6 тримесечни социални доклада относно процеса на предоставяне на социални услуги, 9 социални доклада относно прекратяване предоставянето на социални услуги и 2 социални доклада описващи невъзможността за подписване на договори за предоставяне на социална услуга поради отказ на майките да ползват такава.
През отчетния период е прекратено предоставянето на социални услуги на 2 деца. Случаите приключиха успешно, общото състояние на децата се подобри. Походката на едното момиче стана по уверена, стабилна и самостоятелна. Ходи сама на близко разстояние. От дейностите в ежедневието, детето може да държи самостоятелно чаша, химикал.
Информационни кампании
Популяризиране на дейността на КСУДС
По време на участието си в семинари и обучения, организирани от държавни и неправителствени организации, специалистите на КСУДС представят подробно дейността на Комплекса. При посещения в различни институции ключовите специалисти дават информация и предоставят брошури, описващи услугите на КСУДС. В отчетния период са направени 15 публикации в национални и регионални медии.
Мониторинг, отчитане и контрол
През месеците Януари- Декември 2008г. редовно се провеждаха ежеседмични екипни срещи на екипите на КСУДС. С цел осъществяване на текущия мониторинг на дейността на КСУДС от страна на НЦСР бяха осъществени редовни контакти на директора на КСУДС и председателя на НЦСР, по време на които бе споделяна информация и съгласувани решения във връзка с осигуряване на пълноценно функциониране на Комплекса. За всеки месец от отчетния период са подготвяни и подавани на Община Бургас технически и финансов отчет за дейността на КСУДС. Всеки месец е давана справка на ДСП-Бургас и РДСП-Бургас за броя на обслужените случаи за месеца.
Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"
Адрес: ул. "Цар Самуил" № 117.
Капацитет: 32 възрастни мъже и жени, физически и психически съхранени
Персонал: 3 щатни бройки.
Основна цел и дейности: Предоставя комплекс от услуги насочени към осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа, взаимопомощ и изява на хора в третата възраст.
Дом за стари хора е с капацитет 32 жилищни места за мъже и жени в съотношение отговарящо на необходимостта, в момента са 11 места за мъже и 21 за жени.
Към 31.12.2008г. в социалното заведение заетите места са 28 в съотношение 20 жени и 8 мъже.
За периода от м. януари - декември 2008г. в ДСХ са постъпили общо 11 лица.
Предлагани социални услуги в ДСХ.
В институцията се предлагат социални услуги на физически и психически съхранени възрастни хора, които са в състояние напълно самостоятелно да се обслужват, поради което няма приспособления за хора с увреждания освен парапети, които са необходимост за всеки възрастен човек.
Социалните услуги, които се предоставят на потребителите са описани в каталог приложен към договора сключен между потребителя и Община Бургас при постъпване в институцията.
ДСХ осигурява битови, медицински, обичайни и други услуги разнообразяващи свободното време на потребителите. Предоставяните услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги. Санитарно-хигиенното състояние на спалните и всички използвани помещения е много добро.
За всеки домуващ настанен в ДСХ е изработена програма за индивидуална социална работа според възможностите и интересите му.
Социалното заведение има създадени контакти с много клубове на пенсионера, училища и детски градини. Съвместно с тях се отбелязваха празници, осигурява се участия в мероприятия и събития от Календара на Дома и събития от културния календар на гр. Бургас.
През 2008 година съвместно с експерти от Общинска администрация Бургас в ДСХ разработи проект за подобряване на социалната инфраструктура към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, с чиято реализация значително ще се повиши качеството на предлаганата социална услуга.
Дом за деца лишени от родителска грижа "Ал. Г. Коджакафалията"
Община Бургас завари институцията както в организационно отношение, така и като материално техническа база в изключително лошо състояние. На първо място са проблемите с текучеството на персонала, липсата на постоянно ръководство на Дома, сравнително ниското заплащане на хора, работещи с рисков контингент. На второ място - месторазположението на Дома в центъра на града при липса на ограничителен режим за домуващите и тяхното диференцирано повъзрастово обслужване, вследствие на което криминогенното и социопатно поведение на някои от по-големите деца се предава и на по-малките. На трето място - недопустимите битови условия в Дома, дори с риск за здравето и живота на децата и персонала. Сградата имаше спешна нужда от основен ремонт.
За решаване на проблемите в ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията", общинската администрация предприе следните мерки:
С цел преструктуриране на специализираната институция със Заповед на Кмета бе сформиран местен екип. Той разработи институционален проект за Дом за деца, лишени от родителски грижи "Ал. Г. Коджакафалията", Община Бургас.
Изготвено бе ново длъжностно разписание, осигурено бе от счетоводното звено, експерт за водене на служебни досиета, обявени са свободни щатни места за социални работници.
Многократно бяха провеждани конкурси за назначаване на възпитател и социални работници.
Приета беше оставката предишния директор и трикратно беше проведена процедура по избор на нов директор на базата на проекта за реформиране на институцията.
Назначена беше денонощна охрана със строги правила и дисциплина по отношение на пропускателния режим в ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията".
Взети бяха спешни мерки за изолиране на рисковите места и подмяна на ел.табла и инсталации.
Предприети бяха действия за оказване на психологическа помощ на децата от Дома за последиците от участието във филма и медийните им изяви. Два екипа от психолози работеха с децата всекидневно от 14.01.2008 г. до 14.02.2008 г. за възстановяване на емоционалното им равновесие.
Проведена бе съвместна среща на Общината с представители на съд, прокуратура, полиция, МКБППМН /Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/, Държавна Агенция за Закрила на Детето, Регионална Дирекция Социално подпомагане, Дирекция "Социално подпомагане", Дирекция "Бюро по труда", Дирекция "Инспекция по труда", относно ангажирането на институциите с проблемите на деца с девиантно поведение.
С директорите на училищата и детските градини се провеждаха работни срещи по въпросите за насилието между децата.
От началото на календарната година 2008г. настанените деца са 97, разпределени в шест групи като за всяка от тях отговоряха по двама възпитатели съответно за първа и втора смяна.
До края на календарната 2008 г. бяха изведени 29 деца, със Заповед на Д"СП" и Решение на БРС:
- Поради на навършване на пълнолетие- 12 деца
- Реинтеграция в биологични семейства- 14 деца
- Преместени в други специализирани институции- 3 деца
През изминалата година започна цялостно реформиране по отношение на сграден фонд, работещ екип и отглеждани деца.
Реформирането си поставя следните цели:
А/Общи цели в работата на Дома:
Намаляване броя на децата настанени в институцията и интеграцията на децата в неравностойно положение в обществото.
Дейността на Дома се планира и организира в съответствие с възрастовите и индивидуални особености на децата, съобразени с техните интереси.
Б/ Целите, които трябва да бъдат постигнати по отношение на настанените деца:
1.Да бъдат предоставени широк кръг от възможности на децата, настанени в Дома, да опознаят моделите на социално поведение в обществото при различни реални ситуации, за да могат да се справят сами с предизвикателствата на живота, след като напуснат институцията.
2. Да се постигне реален и ефективен модел за плавен и безстресов преход от дом към социална и професионална реализация, като се използва богатата история, традиция и социално-педагогическа практика на Дома.
За постигането на тези изпълними цели и в отговор на обществените нагласи за постепенно намаляване броя на децата в институциите, респ. и в Дома в гр. Бургас, ние проектираме и следните
В/ Конкретни цели:
1. Формиране на знания и умения за самостоятелен живот на децата, отглеждани и възпитавани в Дома.
2. Повишаване качеството на живот на децата чрез подобряване на благосъстоянието им в Дома.
3. Продължаване модернизацията на материално-техническата база, за да се отговори на тези потребности.
4. Активно партньорство със семействата и родствениците на децата за осъществяване на деинституционализация - връщане в биологичното семейство - при наличие на благоприятни условия, избор на приемно семейство, осиновяване и други социални форми, даващи възможност на детето да се развива и интегрира в обществото.
В ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията" по щат трябва да работят 43 служители.
Поради извънредно трудните условия на труд и най вече ниското заплащане, съществува текучество на кадри.
От началота на 2008 година настанените деца в Дома са 97/деветдесет и седем/, които бяха разпределени в 6 групи. Всяка от групите има по-двама възпитатели, съответно за първа и втора смяна.
Към настоящия момент настанените децата в Дома са 68.
От месец януари 2008 година беше сключен договор за охрана с охранителна фирма "Ви Ти Ай".
От средата на месец март 2008г. бяха направени промени в Правилника за вътрешния ред, въведен беше пропускателен режим, с който се преустанови безразборното напускане на деца от Дома без разрешение. След въвеждането на пропускателния режим и с помоща на дежурните охранители се преустанови безразборното излизане на децата. Чрез пропуските, които се дават от дежурните възпитатели на децата и задължително се показват на дежурния охранител, който ги вписва в дневника си за движение.По този начин се знае кое от децата е напуснало Дома и в колко часа трябва да се върне.
В началото на месец март стартира серия от екипни срещи между всички институции работещи с децата от Дома и община Бургас с цел разрешаването на наболелите проблеми в ДДЛРГ.
През цялата година активно се работи с Комплекс за социални услуги за деца и семейства за разрешаването на проблемите на децата. При съвместната ни работа настъпиха положителни промени при някои от децата но с повечето от тях се работи много трудно.
През целия период от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. асоциация "Детство за децата" работи с децата от Дома, като те с интерес посещаваха провежданите мероприятия.
За периода от 01.07.2008 година до 31.07.2008 година децата бяха на летен отдих в ПБ "Сливенски минерални бани". Летния отдих беше организиран благодарение на спомоществователството на училищното настоятелство при ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията", които заплатиха 60 % от сумата за лагера, а останалата част от сумата беше от бюджета на Дома.
От месец октомври стартира преразпределението на настанените деца в четири възрастови групи, обособени в пространства близки до семейна среда.
Разработени са всички процедури съгласно Наредбата за критерии и стандарти за предоставяне на услуги за деца. Направени са промени в ПВР, съобразени с новия екипен принцип на работа.
В плана за работа на Дома са обособени четири възпитателни екипа, като всеки от тях се управлява от екипен ръководител. Всеки от екипите се състои от 5 /пет / възпитатели, като към три от групите има прикрепен по един социален работник, а децата от групата, която няма са разпределени между трите социални работници. Той изработва и представя графиците за смените на работа в групата, разпределя задачите между останалите членове от екипа и отговорностите, които поемат. Социалните работници разработват индивидуални и групови програми в зависимост от възрастовите особенности и потребности на децата.
Децата са разпределени в спални помещения със самостоятелни санитарни възли.
- Първа група се състои от 17 деца, на възраст от 8 до 11 години, като 6 от тях са момичета и 11 момчета.
- Втора група се състои от 17 деца на възрасто от 11 до 12 години, от които 9 момичета и 8 момчета. Двете групи са разположени в южната част на втори и трети етаж.
- Трета група се състои от 16 деца на възраст от 13 до 16 години, съответно 5 момчета и 11 момичета.
- Четвърта група се състои от 18 деца на възраст от 16 до 18 години, от които 14 момчета и 4 момичета.
Трета и четвърта групи са разположени на втори и трети етаж в северната част на сградата.
Децата от четвърта група са формирани като пилотна група с цел подготовка за самостоятелен живот след напускане на институцията. Основната цели за децата от групата е да бъдат насочени към квалификационни курсове за усвояване на умения, тъй като повечето от децата изявяват желание да работят.
Осъществена беше и цялостна подмяна на охранителните решетки на сградата.
С извършените беше постигнато следното:
- обособяването на пространства близки до семейна среда и създадената организация допринесе за по- доброто обгрижване на децата и се ограничиха бягствата.
- обособяването на децата по възрастов признак е ефективна мярка за преодоляване на асоциалното поведение между децата.
Необходима е по нататъчна работа във връзка с мотивацията за посещаване на учебни занятия.
Община Бургас работи по Национални програми за насърчаване на заетостта на Министерството на труда и социалната политика, както следва:
1. Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост": Програмата е насочена към дългосрочно безработни лица, 80 % от които подлежат на месечно социално подпомагане. Съгласно разработен и защитен от Община Бургас проект, който се одобрява от Агенцията по заетостта по Програмата се извършват основно дейности с траен характер. През 2008 г. по програмата работят Община Бургас 22 работници. Основните дейности по проекта за 2008 г. се състоят в: почистване на обществените терени на територията на Община Бургас - саниране междублокови пространства и жилищни райони; почистване канали и речни корита; премахване нерегламентирани сметища; засаждане многогодишни растения, боядисване на пейки, детски площадки, почистване на паркови пространства и др.
Предвидените дейности се извършват в Териториални дирекции, "Освобождение", "Възраждане"- две групи по 4-ма работника и една група от 2-ма работника в кв. Горно Езерово и селата Равнец и Рудник.
Организацията на работа и текущата отчетност по изпълнението на проекта се извършва съгласно условията на програмата и клаузите на сключения договор.
2. "Помощ за пенсиониране":
По програмата работят 10 лица. Основните дейности са: помощ в администрацията в Териториални дирекции "Изгрев", "Зора","Освобождение", "Възраждане" и обща работа в Защитено жилище за хора с умерена и лека степен на умствена изостаналост, гр. Българово, с. Рудник и с. Драганово.
3. "Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания":
По Програмата работят 3 лица с трайно намалена работоспособност над 50%. Извършените дейности са административна и обща работа в "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания".
4. "Асистенти за хора с увреждания", дейност "Социален асистент":
Програмата се прилага за първи път на територията на Община Бургас. Дейностите са свързани със социално обслужване и оказване помощ в домакинството на трудно подвижни лица с трайни увреждания 90 и над 90 %.
5. Програма за полагане общественополезен труд от безработни лица, обект на месечно подпомагане
На база определен от Дирекция "Социално подпомагане" размер на месечна социална помощ, лица и семейства, отговарящи на условията, полагат общественополезен труд от 5 до 8 дни в месеца, в зависимост от размера на получаваната социална помощ.
През м. януари 2008 г. Община Бургас сключи договор с Дирекция "Социално подпомагане" за оказване сътрудничество при осигуряване на участие на безработните лица, които имат право на месечна социална помощ и не са включени в програми за заетост, в обществено полезни дейности. Съгласно клаузите на договора Община Бургас разработи Програма и Механизъм за изпълнение и контрол по изпълнението на дейностите по програмата, съгласно които трудът се полага в направление хигиенизиране и благоустрояване на обществени терени, не попадащи в обхвата на фирми и организации, извършващи същите дейности.
Прилагането на програмите /по т.3 и 4/ за осигуряване работа на хора с увреждания и обслужване на трудно подвижни лица в Община Бургас е показател за загрижеността и вниманието на общинското ръководство към хората със специфични потребности.
Кандидатстване с проектни предложения по Оперативни програми:
Община Бургас е водеща организация по проект за изграждане на Дневен център за възрастни хора с умствена изостаналост по проект на програма ФАР 2006 BG 2006/018-343.01.01 - "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи" (фаза 3). Общата стойност на проекта е 167 346 Евро. Ще се изгради дневен център за 30 лица с умствена изостаналост, жители на Община Бургас.
Община Бургас е водеща организация по проект към Министерство на регионалното развиите и благоустрояване, Oперация 1.1. "Социална инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали за преустройство на четири социални звена: Дом за деца лишени от родиталска грижа "Ал. Г. Коджакафалията", Дом за стари хора, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Защитено жилище за лица в риск.
Отдел "Социални дейности и трудова заетост" ще продължи да реализира социална политика на Община Бургас като доразвива идеята за:
Подобряване и увеличаване обема на вече съществуващите социални услуги;
Предоставяне на нови форми на социални услуги и подобряване на достъпа до тях на рискови групи от населението;
Разширяване на партньорството с неправителствения сектор и други институции;
Подкрепа за социално слабите и хората в неравностойно положение.
Приоритет по предоставянето на социални услуги са услугите в общността, съобразно потребностите на населението и като превенция срещу настаняването в институции.
Реализирането на общинската социална политика е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт, бизнеса и юридическите лица с нестопанска цел и като водеща задача е задоволяване на социалните потребностите на жителите от Община Бургас.

ОТДЕЛ "СПОРТ"
І. Развиване на клубния спорт в Община Бургас чрез финансово подпомагане и организиране на престижни международни и национални мероприятия.
За реализиране на местната политика в областта на спорта в съответствие с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт в Република България и в изпълнение на чл. 59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, Община Бургас подпомага 47 спортни клуба / 11 повече от 2007г./ Средствата са разпределени по обективни критерии - постижения на спортните клубове за предходната година и масовостта с цел стимулирането им за по-големи успехи.
ІІ. Модернизиране на наличната спортна база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения
Проблемът в бургаският спорт е свързан с базата - недостатъчни спортни съоръжения. Действащите в момента не отговарят на европейските изисквания за развитие на спорта. Изработена е карта на съществуващите спортни съоръжения/ спортни зали, басейн, междублокови спортни площадки/.
Сезирани са съответните звена от администрацията за проверка на състоянието им и предложени мерки за провеждането им в добро състояние, както и проучване възможностите от разкриване на нови спортни съоръжения.
Общината започва проектирането и изграждането на многофункционални спортни обекти и съоръжения, специализирани спортни обекти и съоръжения по видове спорт, спортни обекти предназначени за изпълнение на функциите на министерства и ведомства. Община Бургас започва проектирането на нова сграда за спортно училище в ж.к "Меден Рудник".
През 2008 година беше подменена настилката в зала "Младост"; сменена е дограмата в зала "Бойчо Брънзов", извършена е подмяна на всички санитарни възли.
1. Създаване на регистър на спортните клубове, финансово подпомагани от община Бургас.
По отношение на спортните клубове се създаде регистър, който е публичен и може да бъде намерен в сайта на Община Бургас, заедно с изработен от общинска администрация алгоритъм за финансово подпомагане на спортните клубове.
`2.Приоритетно подпомагане на бургаски спортни клубове, работещи с деца и юноши.
С цел стимулиране на развитието на детско-юношеския спорт в града Общината
приоритетно подпомага клубове, работещи целенасочено с деца и юноши - СК"Делфин" - баскетбол, СК "Черноморец"- свободна и класическа борба, ПК "Бриз", ПК "Черноморец", СКХГ "Чурноморец"- худ. гимнастика, СКГХ "Олимпия" - худ. гимнастика, СК "Бургас- 75"- спортни танци, СК "Аякс"- бойни изкуства и др.
Предостави се възможност за новосъздадените спортни клубове да тренират и развиват детско - юношеския спорт в община Бургас. По тази причина в регистъра са включени още 15 нови клуба.
3. Приоритетно подпомагане на клубове, занимаващи се със морски спорт- Яхт Клуб "Порт Бургас"- ветроходство и "Уиндсърф клуб"- Бургас. През м.юли 2008 г. беше проведена Международна ветроходна регата .
4. Поддържане на местните и национални традиции в областта на професионалния и любителски спорт чрез морални и финансови стимули.
Община Бургас продължава организирането на местните традиционни турнири - Хандбален турнир за подрастващи в чест на Димитър Гурбалов /през м. Февруари/; Традиционния баскетболен турнир "Гришата"; както и Награждаването на 10-те най- добри спортисти на Бургас. Като национална традиция остава турнира по художествена гимнастика "Жулиета Шишманова", Републиканските турнири за хора с увреждания, Републиканския шампионат по автомобилизъм - рали писта.
5. Финансово подпомагане за участие в балкански, европейски, световни първенства и олимпийски игри.
Община Бургас подпомогна участието на всичките 5 състезатели- Кирил Терзиев, Иво и Мартин Янакиеви, Евгени Балев и Даниел Петров в Олимпийските игри. Предоставена бе и еднократна финансова помощ на световната шампионка по карате киокушин - Гергана Апостолова за участието и в Отворено Американско първенство- Ню Йорк САЩ.
6. Подпомагане на изявени спортисти и треньори, прекратили състезателна дейност, с особен принос за развитието на спорта в Община Бургас, на базата на система от критерии.
Община Бургас подпомогна финансово - заслужилия треньор по бокс - Тодор Дечев; Майстора на спорта по бокс- Христо Зафиров и дългогодишния състезател и треньор по футбол - Васил Желев (Вашпина)
7. Подобряване на условията за развитие на спорта за хора с увреждания и в неравностойно социално положение, развитие на интеграционни схеми чрез спортни мероприятия.
Специално внимание бе отделено на спортни занимания на хора с увреждания и в неравностойно социално положение. Наложителна е реконструкция на съществуващите спортни обекти, за да бъде улеснено ползването и от спортисти инвалиди и хора с увреждания. В тази насока през 2008 година бяха проведени Републикански турнир за хора с увреждания и Републикански турнир за глухи. Бяха финансово подпомогнати всички спортни клубове за хора с увреждания.
8. Разширяване на Програмата за спортни мероприятия на Община Бургас, чрез привличане на международни състезания, финансирани от бюджета на общината и спортните федерации.
Община Бургас продължава да бъде домакин на Международния турнир по художествена гимнастика "Гран При".Бургас е първият град в България домакин на Световното първенство по Муай Тай (тайлантски бокс).
9. Създаване на Обществен съвет по спорта като консултативен орган, който да подпомага развитие на спорта в Бургас и да работи за подобряване на координацията и оперативното взаимодействие на институциите и спортните клубове.
Създаден беше за първи път Обществен съвет по спорт, включващ известни спортни общественици и спортни журналисти от град Бургас. Съвета работи върху актуални проблеми в спорта, като даде предложения за създаване на обективни критерии за субсидиране на спортните клубове. Бяха проведени 6 заседания на Обществения съвет по спорт за календарната 2008 г. Бяха създадени 3 работни групи - Група за работа с медиите; Група за проверка и анализ на спортната дейност на клубовете; Група за поддържане и експлоатация на спортните обекти и съоражения.
10. Създаване на публично-частни партньорства в областта на спорта.
В тази област се поставиха основите на публично-частното партньорство в областта на спорта, като стартира процедура по изграждане на спротна зала в ж.к."Меден рудник" гр. Бургас.

Изключително активна, многоцелева дейност беше осъществена през 2008г. от ресор "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕКОЛОГИЯ".
Дирекция "Евроинтеграция" е нова структурна единица, създадена през 2008г. с цел да отговори на високите очаквания на обществото за динамично развитие на община Бургас и ефективно усвояване на средствата от Европейските структурни фондове.
За постигането на ускорено и балансирано социално-икономическо развитие на община Бургас, и превръщането й в привлекателно място за живот, труд, учение и забавление, основна роля играе готовността на общинската администрация за разработването и реализирането на проекти, които да се финансират от структурните и кохезионния фондове.
За да постигне това, общинското управление насочи усилията към адаптиране на структурата на администрацията, изграждане на капацитет за подготовка и управление на проекти, както и за използване на финансови инструменти (включително и публично-частни партньорства).
В рамките на годината, Дирекцията се изгради като работещо звено, привлече високо квалифицирани експерти в сферите на подготовка и управление на проекти, международни партньорства и стратегическо планиране, успя да изгради ефективни работни контакти с останалите звена на общинската структура, което доведе до успешно изпълнение на една от основните задачи на Дирекцията - подготовка на качествени печеливши проекти по Оперативните програми.
Дирекция "Евроинтеграция" инициира и поддържа контакти със структурите на гражданското общество, успешно изгражда международни партньорства с цел популяризиране на общината и осигуряване на допълнителен финансов и експертен ресурс, подпомагащ устойчивото социално-икономическо развитие на общината.
Дейността на Дирекция «Евроинтеграция» се ръководи изцяло от поставените в Програмата приоритети:
- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и живеене.
- Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината
- Открито и динамично управление на Община Бургас.
- Постигане на конкурентноспособна, динамична и развита местна икономика, основана на знанието, която реализира местните потенциали и предимства.
- Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседството.
Посредством реализацията на разработените и спечелени проекти се очаква още през следващата година да се подобри състоянието на инфраструктурата на община Бургас - спечелени са проекти за рехабилитация на пътна инфраструктура, за изграждане на модерна интегрирана ВиК инфраструктура, за ремонт и оборудване на училища, социални домове, културни центрове.
Очаква се да се привлекат Европейски средства за благоустрояване на градската среда - за рехабилитация на паркове, детски и спортни площадки, за изграждане на нови зелени площи, за изграждане на велоалеи и др.
Осигурени са средства за подобряване на ефективността и ефикасността на общинската администрация, както и за гарантиране на достъп до информация и по-добра отчетност пред гражданите.
С Европейски средства ще бъде подпомогната местната икономика, като се изгради довеждаща инфраструктура до нова индустриална зона; ще се подобри партньорството с бизнеса, посредством създаване и прилагане на ясни, прозрачни и достъпни правила за осъществяване на ПЧП в община Бургас.
През 2008г. бяха изпълнени следните приоритетни задачи, поставените в Програмата за управление община Бургас 2008 -2011г.:
А. Обучение по управление на проекти.
Практически семинар по "Европейски фондове и разработване на проекти" бе организиран от Дирекция "Евроинтеграция" съвместно с холандски екип. Семинарът бе проведен на 11 - 12.06.2008г. и в него участваха директори на Териториални дирекции, специалисти от дирекциите "Образование и демографски въпроси", "Култура, маркетинг и връзки с обществеността", "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", "Евроинтеграция", представители на общински фирми. Покана за участие бе отправена и към общинските съветници.
Б.Подготовка и управление на проекти по линия на Структурните фондове на ЕС.
През отчетния период Община Бургас успешно разработи и предложи за финансиране, като водеща организации 69 проектни предложения за обща стойност над 56 млн. лв., като от тях 11 проекта на обща стойност 32 744 084 лв. са одобрени за финансиране и са в процес на реализация или в процедура по подписване на договор.

Освен като водеща организация, Община Бургас партнира на други общини и неправителствени организации в 21 проектни предложения.
Проектни предложения са подготвени и представени за финансиране по следните Оперативни програми:
I. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ":
1. Проекти в процес на реализация - четири проекта.
1.1. Проект "Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км. 1+240 до км. 8+050, Община Бургас".
Проектът е на стойност 4 686 020 лв. Проектът стартира през месец септември 2008 година и ще се реализира в период от 2 години. В рамките на проекта ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на общинската пътна мрежа и ще се осигурят по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари.
1. 2. Проект "Конструктивно укрепване на бул. "Иван Вазов"
Проектът е на обща стойност 1 209 546,62 лв. Проектът стартира през 2007 година и е в процес на изпълнение. Целта на проекта е да се намери техническо решение за най- целесъобразно и икономически ефективно конструктивно укрепване на бул. "Иван Вазов", както и да се подобри нарушената носимоспособност на земната основа.
1.3. Проект "Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас".
Проектът е на стойност 5 993 850,38 лв. и е планирано да се реализира в двугодишен период. Целта му е да се изгради модерна и ефективна образователна инфраструктура в подкрепа на икономическото благоденствие и социалната интеграция на Бургаския градски ареал. По проекта се предвижда да бъде извършен ремонт, саниране и да се изгради достъпна архитектурна среда на сградите на 4 училища и на 1 детска градина - СОУ "Елин Пелин, ПГЕЕ "К. Фотинов" и СОУ "И. Вазов", ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Г. Милев", ПГАСГ "К. Фичето" и ЦДГ «Андерсен».
1.4. Проект "Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас".
Проектът е на стойност 5 706 100,39 лв. и е планирано да се осъществи в двугодишен период. В проекта е планирано да се подобри състоянието сградния фонд и прилежащата инфраструктура на 2 културни обекта - Младежки културен център, Културен център "Морско казино". По проекта се предвиждат ремонтни дейности, подобряване на инфраструктурата на сцена на открито "Охлюва".
2. Проекти в процес на оценка от Управляващия орган на Оперативна Програма "Регионално развитие" - 3 проекта.
2.1. Проект "Подобряване на социалната инфраструктура в Община Бургас".
Бюджетът на проекта е 5 315 317,90 лв. и се планира да се осъществи за две години. В рамките на проекта се планира да се обнови и модернизира сградния фонд на 4 социални институции - Защитено жилище за хора с умствена изостаналост (кв. "Акации"); Защитено жилище за хора в риск (ул. "Поп Грую" № 45); Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"; Дома "Ал. Г. Коджакафалията".
2.2. Проект "Благоустрояване на зони за обществен отдих на територията на Община Бургас".
Общият бюджет на проекта е 9 991 168,86 лв. и ще бъде реализиран за период от 2 години. По проекта се предвижда да се подобри състоянието на 19 обекта на територията на гр. Бургас: 4 спортни площадки със седем спортни обекта, 11 детски площадки, 4 обекта за благоустрояване на междублоково пространство, благоустрояване на Парк "Лазур", Приморски парк и изграждане на спортна площадка за деца с увреждания в комплекс "Славейков".
2.3. Проект "Преобразуване на стари индустриални зони: отговори на новите предизвикателства".
Общият бюджет на проекта е 259.960 евро и е с продължителност 18 месеца. Общата цел на проектно предложение е да си изгради партньорство между Община Бургас и община Стокхолм, Швеция за обмен на европейско ноу хау и добри практики за възстановяване на градски зони.
Община Бургас е партньор на четири неправителствени организации, които кандидатстват за подобряване на образователната инфраструктура на четири училища - ОУ "П. Р. Славейков", ОУ "Св. Княз Борис I"
3. Проекти в процес на подготовка.
3.1. Проект "Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски парк, гр. Бургас".
Планираме проектът да е на стойност 1 000 000 лева и да се реализира за 2 години. В рамките на проекта ще бъде извършено укрепване на свлачищния район по ската зад Летен театър в Приморски парк - гр. Бургас.

II. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА":
1. Проекти, одобрени за финансиране и в процес на сключване на договор за финансиране.
1.1. Проект ,,Инвестиционни проекти за Водоснабдителната и Канализационна мрежа на Бургас- Меден рудник".
Проектът е на стойност 17 272 333 лв. и е планирано да се осъществи в тригодишен период. По проект се предвижда: Рехабилитация на В и К мрежите в квартал Меден рудник на гр. Бургас и Рехабилитация на Помпена станция "Победа".

1.2. Проект "Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и тласкател до пречиствателна станция"
Проектът е на стойност 6 768 132, 20 лв. и е планирано да се осъществи в дву годишен период. По проекта се предвижда изграждане на нова канална мрежа и изграждането на тласкател, който да отвежда битови отпадни води от КПС "Долно Езерово" до ПСОВ Бургас.
1.3. Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас - Техническа помощ"
Проектът е на стойност 391 640,000лв. и е планирано да се осъществи до 2010год. Планирано е да се изготвят проекти за довеждащ колектор до ПСОВ и проект за ПСОВ.
1.4. Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник и м.с.Черно море, област Бургас"
Проектът е на стойност 479 090лв. и е планирано да се осъществи до 2010год. В рамките на Интегрираният проект за управление на питейните и отпадните води на с.Рудник и м.с.Черно море ще се разработят проекти за ПСОВ, проектиране на помпена станция за битови отпадни води и реконструкция на довеждащия водопровод.

2. Проектни предложения в процес на подготовка:
2.1 "Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води гр. Българово". Планираме проектът да е на стойност 13 520 000 лева и да се реализира за 2 години.
2.2 Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Ветрен - Минерални бани- с.Банево". Планираме проектът да е на стойност 34 000 000 лв. и да се реализира за 2 години.
2.3. Проект "Опазване и възстановяване на биоразнообразието и природните местообитания в Защитена зона "Бакърлъка". Планираме проектът да е на стойност 1 500 000 лева и да се реализира за 2 години.

III. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"
1. Проекти, одобрени за финансиране и в процес на сключване на договор за финансиране.
1.1 Проект "Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район", в партньорство с МРРБ
Проектът е на стойност 519 974, 92лв. и е планирано да се осъществи за 12 месеца. Целта на проекта е администрацията (централна и общинска) да се превърне в реален и ефективен партньор на бизнеса чрез създаване и прилагане на ясни, прозрачни и достъпни правила за осъществяване на ПЧП в община Бургас

1.2. Проект "Общинската администрация - с лице към хората", в партньорство с Община Сливен
Проектът е на стойност 632 547, 38лв. и е планирано да се осъществи за 11 месеца. Целта на проекта е:
 Повишаване на публичността и информираността на гражданите и бизнеса относно административната дейност, обслужването и процесите на вземане на решение
 Подобряване на организацията на работните процеси в администрацията за гарантиране на достъп до информация и по-добра отчетност

IV. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО"
В процес на подготовка е Проект ,,Изграждане на закрити лодкостоянки в кв. Сарафово" с бюджет 2 000 000 лв.

V. Проект "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"
1. Проекти, одобрени за финансиране и в процес на сключване на договор за финансиране.
1.1. Проект "Подобряване на естетическия вид и функционалност на административната сграда на Община Бургас - ул. "Александровска" №26"
Проектът е на стойност 277 810, 36 лв. и планирано да се осъществи през 2009 год. В проекто предложението е планирано да се извърши обновяване на сградата на Общинска администрация - Бургас и изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.
2. Проекти в процес на оценка:
2.1. Проект "Основен ремонт на покрив, фасада и стълбище на Етнографски комплекс, ул. "Славянска" № 69 при Регионален Бургаски музей, Община Бургас".
Проектът е на стойност 111 815,61лв. и е планирано да се осъществи за 1 год. В рамките на проекта е планирено да се извърши ремонт на сградата на Етнографски музей и подобряване на прилежащата инфраструктура.

VI. ПРОГРАМА ФАР
1. Проекти в процес на реализация
1.1 Проект "Изграждане и рехабилитация на вътрешна и прилежаща инфраструктура" по проект "Развитие на индустриални зони, фаза 2" BG 2006/ 018 - 343.10.03.03
1.2 Проект: Индустриална зона. Обект: "Локално пътно платно на ул. "Крайезерна" от о.т. 504 - о.т. 506 - о.т. 508 до о.т. 511, по плана на Промишлена зона "Север", гр. Бургас
2. Проекти, одобрени за финансиране в процес на сключване на договор.
2.1. Проект "Зелени коридори"
Проектът е на стойност 659 833,81 лв. и е предвидено да се изпълни за 1 год. Основната цел на проекта е да се засили транс- граничното сътрудничество между България и Турция, чрез опазване и устойчиво развитие на околната среда в граничните райони. По проекта е планирано да се изгради обозначи и маркира пешеходна и вело алея, свързваща урбанизираната част на града с Атанасовското езеро (Укритие за наблюдение на птици.

VII. ПРОЕКТ НА ПРООН "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради.
През 2008 г. завърши първа фаза на Проекта, като в Бургас бе извършено саниране на бл. 27, вх. А, комплекс "Братя Миладинови".
Община Бургас бе одобрена за участие във II фаза на Проекта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата за развитие към ООН /ПРООН/. През 2009 година ще бъде извършено саниране на два жилищни блока
- гр. Бургас ж.к. "Изгрев", бл.20, вх.3
- гр. Бургас ул. "Съгласие" № 6, бл. "Пощенец 2"

VІІІ. "ПУДООС"
Шест са подадените проекти по ПУДОС, като до момента три от тях са одобрени за
 Битова канализация кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас с бюджет 2 106 801 лв.
 Битова канализация гр. Българово, Община Бургас с бюджет 10 257 935 лв.
 Пречиствателна станция за отпадни води с. Маринка, Община Бургас с бюджет 2 070 962.

ІХ. НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА"
В рамките на конкурса се предоставяха средства в размер до 10 000 лева за реализирането на проекти. Община Бургас е кандидаствала с 23 проекта, които все още са в процес на оценка.

X. МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ
Беше спечелен и започна реализацията на проект за покриване на откритото дере в кв. Долно Езерово. Бюджетът на проекта възлиза на 489 223 лв.

ХІ. МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ:
Община Бургас активно работи за създаване на партньорство с местни власти, институции и организации от Европейски страни с цел кандидатстване и усвояване на средства по Европейски програми. През 2008 г. Община Бургас участва в консорциуми за подготовка на 13 проектни предложения, от които 4 са одобрени и финансирани.
1. Проекти в процес на изпълнение:
1.1. Проект "Joining forces" (Да обединим сили - Метрополисно управление и конкурентоспособност на европейските градове), финансиран по програма URBACT II. Проектът се реализира в период Община Бургас е партьор с 7 града от Полша, Холандия, Белгия, Испания, Чехия. Бюджетът за Община Бургас е 45 000 Евро. В рамките на проекта ще бъде подпомогнат процеса на подготовка на планове и стратегии за градско развитие чрез трансфер на ноу хау и добри европейски практики.
1.2. Проект «IN HAND", финансиран по програма EACEA. Община Бургас е партньор с шест организации от Италия, Франция и Испания. Проектът ще се реализира в периода декември 2008 - май 2010, а общият му бюджет за Община Бургас е 57 536 EUR
Целта на проекта е да се създадат условия за иновации и изследване, за да се стимулира икономическия и културен растежа на занаятчийството. Бюджетът за община Бургас
1.3. Проект "PIKE - Иновации и наука на знанието", финансиран по Програма INTERREG ІVС. В рамките на проекта ще бъде извършен обмен на опит и трансфер на добри практики по информационни и комуникационни технологии на по- неопитни региони. Партньори по проекта са общини от Чехия, Великобритания, България, Испания, Швеция, Италия, Гърция. Общия бюджет на проекта е 1 665 523,00 €. Община Бургас е асоцииран партньор по проекта.
1.4. Проект "Sustainable NOW" ("Устойчиви СЕГА"), финансиран по Програма "Интелигентна енергия - Европа". Проектът стартира през месец септември 2008 година и ще се реализира до 2011 година. Проектът е насочен към популяризиране на мерки за пестене на енергията и разработване на Местен енергиен план. Бюджета за община Бургас е 86 791 Евро.
2. Проекти в процес на оценка от финансиращата организация:
1. Проект "Инсталиране на мобилна лаборатория за интегрирано наблюдение и управление на качеството на въздуха". Проектът е на стойност 737 797,75 лв. и е предложен за финансиране по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.
2. Проект "IMITS", предложен за финансиране по Програма за регионално сътрудничество в Югоизточна Европа. Община Бургас е партньор с още 6 града от Италия, Австрия, Румъния, Унгария, Гърция. Проектът е насочен към подобряване обществените дейности и политики за постигане на устойчива мобилност в средни по големина градове и за създаване на нови висококачествени услуги на обществения транспорт отговарящи на нуждите за мобилност на градовете. За Бургас е планирано да се направят Бюджетът за Община Бургас е 223 520 Евро.
В. Сътрудничество с неправителствените организации.
Един от приоритетите на Община Бургас е засилване връзките и по- тясното сътрудничество с неправителствените организации извършващи дейност на територията на община Бургас. Изготвен и публикуван на Интернет страницата на Община Бургас е регистър на НПО с актуални данни на организациите. Ежеседмично се актуализира информация за програми предоставящи финансиране и се публикува се на страницата на Община Бургас. На e-mail на организациите редовно се изпраща информация за семинари, събития и финансиращи програми, предназначени за НПО. Експертите на дирекцията подпомагат НПО с консултации, писма за подкрепа, писма за партньорство и др. Беше създадено и подписано Споразумение за сътрудничество между Община Бургас и НПО осъществяващи дейност на територията на община Бургас, от специално създадена работна група с представители на НПО и Общинска администрация. Разработени са Правила за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО, които са внесени за разглеждане и одобрение от Общинския Съвет.
1. Дейности по прилагане на публично-частно партньорство.
През м. юни 2008г. стартира Програмата за Публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти на Община Бургас. Програмата предвижда чрез насърчаване на гражданското участие и прилагане на механизма на публично-частното партньорство да се за реализират благоустройствени мероприятия върху обекти, представляващи общинска собственост. На 7.08.2008г бяха подписани първите 10 споразумения за финансиране на проекти, изготвени по Програмата за публично-частно партньорство, като до края на 2008г. осем обекта бяха успешно финализирани.
Г. Междурегионално сътрудничество
Процесът на регионално развитие изисква сътрудничество между общините при идентифициране и реализация на проекти с надобщинско значение, както и при реализация на държавната политика в районите за целенасочено въздействие. В много случаи, програмите на ЕС насърчават или изискват сътрудничеството между общините при кандидатстване по проекти. Осъзнавайки необходимостта от реално и ефективно междуобщинско сътрудничество на регионално ниво, Община Бургас инициира процес на задълбочаване на партньорството и сътрудничеството между общините от Югоизточен райин за планиране. Беще създадена експертна работна група на Директорите на Дирекции, отговарящи за европейски проекти, планове и стратегии към общините от югоизточен район, като консултативен орган, подпомагащ кметовете на общините от Югоизточен район да провеждат европейската политика за регионално развитие на ниво район за планиране. В резултат на ефективното сътрудничество на общините от региона беше организирано първото за България съвместно представяне на общините от Югоизточен регион в Европейския Парламент. Събитието се проведе на 7 октомври 2008г, в рамките на Дните на Отворените Врати в Брюксел, и беше посетено от евродепутати, политици, журналисти и общественици от почти всички европейски държави. С цел задълбочаване на сътрудничеството между общините от региона, Община Бургас инициира учредяването на Сдружение на Общините от Югоизточен регион, което си поставя за цел да представлява общите интереси на общините от региона, както в страната, така и пред Европейските институции в Брюксел, да допринася за утвърждаването му като административна единица, да разработва стратегии, програми и съвместни проекти.
Д. Международно сътрудничество
През изтеклата 2008 г. усилията на Община Бургас в сферата на международното сътрудничество бяха насочени от една страна към възстановяване и интензифициране на сътрудничеството с градове, с които имаме установени в минали периоди партньорски отношения, както и към създаване на нови връзки и партньорство със стратегически важни за Община Бургас градове и региони.
Община Бургас провежда активна политика на обмен на опит и добри практики за устойчиво социално-икономическо и културно развитие с градовете, с които има подписани споразумения за сътрудничество и побратимяване:
 Гр. Ротердам, Холандия
 Гр. Ялова и кметство Саръйер, Голяма Община Истанбул, Турция
 Гр. Александруполис, Гърция
 Гр. Гомел, Беларус
 Гр. Мишколц, Унгария
 Гр. Краснодар, Руска Федерация
 Югозападен административен окръг на Москва, Руска Федерация
 Гр. Янтай, КНР
Поднови се културния обмен с град Краснодар, Руска Федерация и град Гомел, Република Беларус. Това бе осъществено благодарение на тясно сътрудничество от страна на консулствата на Руската Федерация и на Република Беларус в Бургас, както и на Посолството на Република Беларус.
Задълбочи се съществуващото партньорство с град Александруполис, Република Гърция чрез интензивна кореспонденция и обмен на делегации.
През 2008 г. бяха създадени добри партньорски отношения и идентифицирани сфери на сътрудничество и взаимопомощ със следните Европейски градове:
 Град Риека, Република Хърватия. Град Риека и община Бургас прецениха, че съществуват обективни възможности за задълбочаване на сътрудничеството, което да бъде от взаимен интерес на двете общини в следните сфери: развитие на пристанищата и крайбрежния пояс, градски туризъм, културни и спортни прояви и др.
 град Гент, Белгия . Установен е първоначален контакт с град Гент, Белгия и стартират преговори за бъдещо икономическо сътрудничество, с подкрепата на Посолство на Република България в Кралство Белгия и Посолство на Кралство Белгия в Република България.
 Къркларели, Турция. Изгради се трансгранична мрежа за културен обмен и обмяна на опит между Община Бургас и Община Къркларели, както и се осъществи контакт с Търговско-промишлената палата и Индустриалната зона в града.
Участие на Община Бургас в Европейски инициативи
През изминалата година Община Бургас участва за първи път в НАЙ-ГОЛЕМИЯ европейски форум - Европейската седмица на регионите и градовете, наречен Open Days "ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" и организиран от Комитетът на регионите съвместно с Генерална дирекция "Регионално развитие" на Европейската комисия. През 2008 шестите поредни OPEN DAYS регистрираха рекорден брой участници - 216 региона и градове от 32 страни. Общо 7400 души участваха на семинарите в Брюксел и още около 25000 души взеха участие в децентрализираните форуми, които протекоха под различни форми в страните от цяла Европа като с това OPEN DAYS 2008 се превърна не само в най-големият форум на «Общността на Европейските региони и градове», но и в най-мащабното събитие на Европейския Съюз в календара на събитията в Брюксел.
Община Бургас направи забележително представяне в рамките на семинара "Иновации в туризма: обмяна на опит". Г-жа Ивелина Василева, Зам.-кмет представи атрактивна и богата по съдържание и обхват мултимедийна презентацията под заглавие "Иновации в туризма в Бургаски регион".
С цел да запознае Бургаските граждани със резултатите от проведената в Брюксел Европейската седмица на регионите и градовете, Община Бургас организира и местно събитие Работна среща "Да общуваме на тема Европа в община Бургас».
По повод Международния ден на Черно море (31 Октомври), Община Бургас инициира подписване на Харта за съпричастност към опазването и бъдещето на Черно море от българските черноморски общини.
Трансгранични и транснационални партньорства и мрежи
Община Бургас е един от учредителите на Сдружение "Черноморски Еврорегион (BSER)", което ще бъде форум за сътрудничество между местните и регионални власти на България, Румъния, Украйна, Русия, Грузия и Турция, а също и Гърция, Сърбия, Албания, Армения, Молдова и Азербайджан. Конкретната цел на сдружението ще са защитата на общите интереси на страните в региона, чрез разработването на съвместни екологични, инфраструктурни и енергийни проекти.
Община Бургас участва в културен форум "Европейското Откриване на Черно Море" в Европейския парламент в Брюксел.
Участие на ОБЩИНА БУРГАС в международни организации
С цел развитие на сътрудничеството, обмен на добри Европейски практики и опит, както и задълбочаване на партньорството с Европейските институции, Община Бургас е активен член на седем международни мрежи и организации.
BALCINET - Balkan Cities Network
Мрежата на най-големите балкански градове е създадена от 23те най-големи градове от 8те държави на Балканите през декември 2000г. в Солун. Изпълнителният секретариат се намира в Солун
NEEBOR The Network of Eastern External Border Regions
Бургас е член на мрежата от началото на месец септември 2007г.
Членове на NEEBOR са местни власти от Кипър, България, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения. Основните дейности на NEEBOR са насочени към: сътрудничество между регионалните представителства в Брюксел, сътрудничество с отделните региони на национално ниво, сътрудничество между източните региони от двете страни на границата.
EUROCITIES
Община Бургас е Член от 13.03.2003. Заявен интерес за участие във форумите по Environment, Mobility and Social Affairs, като редовно се следят събитията организирани в тази рамка. Чрез подадената изискана информация по различни релевантни въпроси се участва в изработването на документи и дейността на организацията. Активизирани бяха контактите със Секретариата на организацията и някои от партньорите.
ICLEI International council for Local Environmental Initiative
ICLEI е организация на местните власти и техните асоциации. Целите и са да изгради и поддържа световна мрежа на местните власти и да постигне реални резултати по отношение на световното устойчиво развитие със специален фокус подобряване на състоянието на околната среда чрез кумулативни дейности на местно ниво.
ECAD European Cities Against Drugs- Европейски градове срещу дрогата. Община Бургас участва в основаването през 1994г.
Асоциация "Големи европейски градове - ИТ група" /Major cities of Europe - IT Users Group/
European Federation of Local Solidarity - Европейската федерация за солидарно съседство
През 2008 г Община Бургас стана член на Европейската федерация за солидарно съседство, която е създадена през1999 г. и седалището и е в гр. Париж, Франция. Федерацията е организатор на Европейския Ден на Съседите.
Друга основна цел на администрацията е опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения, за да се предотврати риска за здравето на хората.
Дейността на общинската администрация през 2008 г. изцяло бе подчинена на мерките във всички сектори за опазване на околната среда на Бургас. От 30.07.2008 г. в Общинска администрация Бургас е внедрена Система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001:2004, като част от Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и информационната сигурност в Общинска администрация Бургас.
На 16.12.2008 г. Общинска администрация Бургас получи Сертификат N BG11803QE от международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification по Стандарта ISO 14001:2004.
Основни приоритети:
I. Подобряване качеството на атмосферния въздух;
II. По-добра жизнена среда в населените места - достъп до питейна вода и екологосъобразно третиране на отпадните води;
III. Съвременно и ефективно управление на отпадъците;
IV. Опазване на богатото биологично разнообразие.
Мерки и действия за постигане на приоритетите:
I. Подобряване качеството на атмосферния въздух
Целта на мерките и действията е да се намали замърсяването на въздуха с вредни вещества от различните видове източници, за да се гарантира и опази здравето на хората.
Средствата за реализация на големите инвестиционни намерения ще се осигурят чрез финансиране на разработваните проекти основно от ОП "Транспорт" и ОП "Регионално развитие", по линия на публично - частното партньорство; както и чрез средства от бюджета на Община Бургас, постъпили от наложените санкции за замърсяване на околната среда над допустимите норми и предвидени за изпълнение на приоритетите на общината за ООС.
1. Намаляване замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт
 Изграждане на обходни маршрути за транзитното движение, вкл. и тежкотоварни автомобили - Нов пътен възел Бургас - Средец - Созопол и Надлез над Товарна гара и връзка на бул. "Д. Якимов" с ул. "Крайезерна";
Изготвена е преценка за необходимостта от ОВОС на инвестиционните предложения, както и оценка за съвместимостта им с предмета и целите за опазване на защитените зони по НАТУРА 2000. Издадени са положителни становища от страна на компетентния орган - РИОСВ Бургас за реализация на проектите.
 Използване на гориво "природен газ" от автобусите за обществен превоз на пътници /по линия на публично-частното партньорство/;
Общинският превозвач "Бургасбус" ЕООД след проведена обществена поръчка от Община Бургас се "сдоби" с 10 нови автобуса, които са с газови двигатели на гориво "природен газ". По този начин от употреба излязоха старите и грохнали автобуси от парка на "Бургасбус", които бяха едни от най-големите замърсители на въздуха.
Друга транспортна бургаска компания "Мбус" ООД, която извършва обществен превоз на пътници също инвестира в опазване на чистотата на въздуха и залага на автобуси с гориво "природен газ", които покриват стандарта за вредни емисии Евро-5.
Амбицията на Община Бургас е да продължи да насърчава и подпомага транспортните превозвачи за използването на екологичното синьо гориво при обществения превоз на пътници,
 Обновяване на автобусния парк на "Бургасбус" ЕООД чрез закупуване на нови автобуси с екологосъобразни двигатели;
Автобусният парк на "Бургасбус" ЕООД е обновен с 10 нови автобуса на гориво "природен газ", като инвестицията е на стойност 5.8 млн.лв. Допълнително са направени инвестиции в размер над 7 млн.лв. за обновяване на парка: Закупени и доставени са 10 съчленени тролейбуса, които са в движение по съществуващия тролейбусен вътрешно-градски маршрут; закупени са 2 нови микробуса, нископодови за облужване на хора с увреждания; закупени са 12 рециклирани единични и 10 съчленени автобуси, които обслужват линиите на градския транспорт, както и 5 автобуса за линиите на извънградския транспорт за обществен превоз на пътници.
 Разширяване и реконструкция на тролейбусната мрежа с нарастване и обновяване на тролейбусния парк;
За разширение и удължаване до к-с "Лазур на съществуващата тролейбусна мрежа на гр. Бургас има изготвен идеен проект, За осъществяване на проекта "Бургасбус" ЕООД ще кандидатства по ОП "Регионално развитие", направление "Системи за устойчив градски транспорт", а самата реализация ще бъде извършена със съдействието програмата Jaspers, чрез която ще бъде осигурена техническа помощ на Община Бургас.
 Изграждане и определяне на паркинги, стриктен контрол за неправилно паркиране;
В гр. Бургас са изградени и функционират платени паркинги /вкл. и подземни/ - този на Операта, до сградата на Съдебната палата, до РУМ Краснодар, на пл. "Кирил и Методий", до Дом на нефтохимика, в жилищните комплекси. Много от новите големи обществени сгради на частни предприемачи са изградени с подземни пракинги, напр. City TRIA Center, както и при новоизграждащата се сграда - 15-етажен Бизнес център, до ОУ "Васил Априлов" по проект има предвиден покрит паркинг за 400 места. При реализацията на проекти за благоустрояване, изпълнявани от общината се залага при проектирането, респективно изграждането на подходящ брой паркоместа, вкл. и за новите инвестиционни предложения на Община Бургас - сграда на ТД "Възраждане", проектът за сграда на Спортното училище, МБАЛ в к-с "М. Рудник" и др.
Определените за еднопосочни улици по Транспортната схема на общината се маркират с хоризонтална маркировка от едната страна на улицата за паркиране.
Издадена е Заповед на кмета на Община Бургас, с която се забранява промяната във функционирането на гаражните клетки в друг тип предназначение.
През 2008 г. се стартира и с инвестиционни предложения за изграждане на 3 нови подземни паркинга - пред бл.77 на к-с "Лазур", зад бл.47 в к-с "Зорница" и до СОУ "Иван Вазов". За инвестиционните предложения е разработена информация за преценка необходимостта от ОВОС и са входирани документите в РИОСВ Бургас за издаване на становище.
 Модернизация на инфраструктурата - асфалтиране на улици, поддържането им в добро състояние;
През 2008 г. в гр. Бургас и съставните селища на територията на общината се реализира модернизация на пътната инфраструктура, като акцент се постави на цялостното решаване на проблема с уличната инфраструктура и подземните комуникации. Общо извършените СМР възлизат на 7 735 000 лв., като това включва както цялостното преасфалтиране на улици в гр. Бургас и съставните селища, така и извършените асфалтокърпежи.
 Изграждане на велосипедни алеи, свързващи кварталите на Бургас с центъра;
Съгласно разработения ПУП-ПРЗ на м. "Кюшето" /зона, която предвид близостта на Атанасовско езеро е определена основно за отдих, рекреация и туризъм/ се предвижда в източната част на територията да се изгради крайбрежна алея - пешеходна и за велосипедисти. По проект STREAM на Община Бургас в партньорство с АБЧО, финансиран по Програма "Интелигентна енергия на Европа" през 2008 г. е изградена и маркирана велосипедна алея, започваща от входа на Пристанище Бургас през Морската градина до парк "Езеро". През м. август 2008 г. Община Бургас разработи Проект "ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ" по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество между България и Турция 2006". Една от дейностите по проекта предвижда да се маркира и обозначи велосипедна и пешеходна алея, свързваща урбанизираната част на град Бургас с Атанасовско езеро (Укритие за наблюдение на птици). Проектът е одобрен за финансиране, предстои подписване на договор за изпълнение.
2. Намаляване замърсяването на въздуха от промишлеността
Стриктен контрол съвместно с РИОСВ Бургас по спазване на екологичните норми при дейността на големите промишлени предприятия и условията, заложени в Комплексните разрешителни - "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Кроношпан България" ЕООД, "Пристанище Бургас" ЕАД, "Топлофикация Бургас"; контрол върху дейността на бетонови центрове и строителни фирми;
Със Заповед N 2246 от 27.11.2007 г. на служители от отдел "Управление на околната среда" са възложени извършването на съвместни проверки с представители на РИОСВ Бургас на промишлени предприятия с цел контрол за предотвратяване замърсяването на компонентите на околната среда. Извършени са проверки, като в това число и на дейността на един от големите замърсители на въздуха на Бургас - "Кроношпан България" ЕООД. Дадени са конкретни предписания. В резултат на извършените проверки дървообработващото предприятие достави и инсталира електрофилтър, на стойност около 10 млн.лв., който има основната задача да "улавя" праха и отделените при изсушаването на мократа дървесина неприятни миризми. По този начин дружеството изпълни всички препоръки от страна на общинската администрация и РИОСВ, както и изпълнява нормите за допустими емисии, а бургазлии дишат по-чист въздух.
От края на миналата година в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД бе въведена в действие Система за ранно предупреждение от неблагоприятни метеорологични условия. Тя дава информация от непрекъснатия мониторинг за качеството на атмосферния въздух в съседните населени места, както и дневна и месечна прогноза за метеорологичните параметри - посока и скорост на вятъра. Данните за замърсяването на въздуха се показват в реално време. Системата дава възможност при тенденция за настъпване на неблагоприятна метео-обстановка да се предприемат адекватни коригиращи действия с цел недопускане трайно нарушаване на качеството на въздуха.
Контрол чрез проверки се извършва на дейността на бетоновите центрове, които при неправилна експлоатация предизвикват замърсяване на въздуха с прахови частици. Повечето от площадките са вече с изградени оросителни инсталации. Извършват се и последващи контролни проверки по изпълнение на предписанията.
Със Заповед N 2346 от 07.12.2007 г. е разпоредено на всички собственици, инвеститори и изпълнители на строителни и довършителни дейности на строителни обекти да организират и изпълнят в рамките на строителната площадка измиване и почистване на ходовата част на всички транспортни средства и строителни машини, напускащи строителния обект. Извършват се регулярни проверки с цел недопускане замърсяване на уличните платна.
Общо през 2008 г. само на строителни фирми и обекти са извършени 631 проверки, съставени са 249 констативни протоколи с предписания за отстраняване на констатирани нарушения и 49 акта за установяване на административни нарушения.
 Подкрепа за газификация на котелните инсталации на промишлени предприятия
С цел намаляване замърсяването на атмосферния въздух големите промишлени предприятия на Бургас използват екологичното синьо гориво. "Топлофикация Бургас" АД работи с природен газ, към природен газ преминаха през 2008 г. и "Кох-и-Ноор Хемус Марк" АД, "Кроношпан България" ЕООД, както и "Победа" АД. По този начин драстично се снижиха количествата на замърсителите серен диоксид, прах и бензен в атмосферния въздух на Бургас.
2. Намаляване замърсяването на въздуха от комунално - битовия сектор
 Подкрепа и насърчаване на поетапната газификация на гр. Бургас;
"Бургасгаз" ЕАД притежава две лицензии - за разпределение на природен газ и за обществено снабдяване с природен газ на територията на Община Бургас, за период от 35 години. Общата стойност на проекта за газификация на Бургас е 19 млн. 920 хил. лв. за периода 2006 - 2010 г. До 2010 г. ще бъдат изградени 190 км газопроводи и 11 регулиращи станции.
ЕСУТ при Община Бургас е одобрил схемата за полагане на газопроводите. Само през 2008 г. от страна на дружеството са инвестирани 2.5 млн. Евро за изграждане на газоразпределителната мрежа, както и за включване на нови обекти. Абонати на дружеството са над 200 домакинства и над 60 обекта от стопанско - административния сектор /адм. сгради, пром. предприятия, училища и детски градини/. През 2009 г. предстои газификация и на административната сграда на общината след като спечелихме проект "Подобряване на естетическия вид и функционалност на административната сграда на Община Бургас - ул. "Александровска" №26", по Проект "Красива България", Мярка 01 "Подобряване на градската среда".
 Разработване и реализация на проекти за енергийна ефективност - саниране и газификация на училища, детски градини, общински административни сгради;
През м. януари 2005 г. е приета Национална програма за обновяване на жилищните сгради, като Бургас е включен като град, в който пилотно ще се реализират действия по саниране на панелни жилищни блокове. Програмата е за 10-годишен период и е с политическа, обществена, икономическа и екологична приемливост. За гр. Бургас по плана за действие ще се обхванат първоначално 10 414 жилища с обща РЗП 781 050 кв.м. Стойността по програмата за Бургас възлиза общо на 66 389 хил.лв.
Проектът за обновяване на жилищни сгради, в който партньори са Община Бургас, МРРБ и ПРООН реално стартира през 2008 г. с изпълнение на първия обект в гр. Бургас - обновяване на блок в к-с "Бр. Миладинови". Пилотният обект е финализиран.
За подобряване на енергийната ефективност на сградите на 6 пилотни училища и една детска градина в гр. Бургас Общината разработи проект и кандидатства за финансиране на проекта по ОП Регионално развитие, по схема "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали". Дейностите по проекта включват мерки за подобряване на енергийната ефективност по сградите - топлоизолация, подмяна на дограма, както и мерки, касаещи отоплителната система.
3. Информация и прозрачност за качеството на атмосферния въздух.
Община Бургас разработи и реализира Проект "Сателитен мониторинг", чиято цел е извършване на мониторингово изследване на атмосферни замърсявания в района на Община Бургас на базата на спътникови данни. Ежедневно се извършва изследване на атмосферните замърсявания на базата на получените спътникови данни; след извършване обработка и анализ на данните, получените резултати се публикуват на Интернет страницата на Община Бургас. Проектът възлиза на 12 240 лв. и се финансира чрез бюджета на Община Бургас.
 Изграждане на общински пункт - автоматична станция за контрол качеството на въздуха; Стойност на проекта - 737 798 лв.
В градските територии на Бургас са концентрирани голяма част от промишлените дейности, регистрира се нарастващ интензивен автомобилен трафик, зоните са подложени на въздействие на вредните емисиите от "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, Град Бургас е с много характерна и специфична метеорология - предвид тези факти 3-те измервателни пункта за контрол качеството на въздуха, които към момента действат са недостатъчни. Тези пунктове не могат да обхванат цялата територия на града и съставните селища на общината, не позволяват да се следи за замърсяването на въздуха в целия регион, което води до предоставяне на непълна информация и липсата на достоверни данни за качеството на атмосферния въздух на територията на цялата община Бургас. В тази връзка Община Бургас след извършен анализ счете за целесъобразно и наложително да се закупи мобилна автоматична измервателна станция, която ще позволи препозиционирането й по жилищните комплекси на Бургас и съставните селища, като по този начин ще се получи цялостна картина за фоновото замърсяване на въздуха за територията на целевия регион. Проектът, който бе разработен е и в изпълнение на решение на Общински съвет Бургас, като бе представен в Министерство на финансите за финансиране по програми на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е чрез прилагане на мерки за непрекъснат контрол на замърсяването на въздуха да се създадат условия и възможности за навременни и адекватни управленски решения на местната власт за редуциране на вредните емисии на замърсители от различните групи източници за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас, респективно за намаляване на здравния риск за населението. Специфична цел на проекта е да се подобри контрола върху качеството на атмосферния въздух за територия на населените места в Община Бургас, чрез закупуването на мобилна автоматична измервателна станция, която да измерва следните замърсители: бензен, стирен, формалдехид, сяроводород, азотни оксиди, серен диоксид, озон, фини прахови частици. Общата стойност на проекта е 737 798 лв., той е одобрен на I-ви етап, като е класиран на първо място; очаква се втория етап за одобрение в Брюксел.
 Електронни информационни табла за получаване на информация в реално време от пунктовете за контрол на въздуха; Стойност на проекта - 11 хил.лв., финансиране чрез бюджета на Община Бургас
Община Бургас разработи проект и осигури собствени средства в размер на 11 хил.лв., за да реализира II-я етап от Автоматизираната информационна система на общината за информиране на населението чрез поставянето на Електронно информационно табло в кв. Долно Езерово. Проектът получи подкрепата лично на Министъра на околната среда и водите, както и съдействие от Изпълнителната агенция по околна среда. Ефектът от реализацията на проекта е пълна прозрачност и информиране на гражданите в реално време за нивата на замърсителите на въздуха. На информационното табло се представя текстова информация за Комплексната програма на Община Бургас за управление качеството на атмосферния въздух; за Националната система за мониторинг на въздуха, както и информация за пределно - допустимите норми и токсикологичния ефект на контролираните замърсители. В реално време постъпва графична информация за измерените стойности на всеки замърсител за всеки час от последните 24 часа от Автоматичните измервателни станции, сравними със съответните пределно - допустими норми. Контролираните замърсители са серен диоксид, азотен диоксид, сяроводород, фини прахови частици, въглероден оксид, бензен, стирен и озон. Информацията от информационните табла за качеството на атмосферния въздух в реално време е достъпна и чрез Интернет страницата на Община Бургас на адрес: www.burgas.bg, раздел Екология. Ежеседмично чрез издавания Еко-бюлетин за състоянието на атмосферния въздух и качеството на питейната вода се представя и обобщена информация за гражданите на Бургас - издадени са 52 бр. бюлетини, които се поставят на информационното табло на Община Бургас, както и на Интернет страницата, раздел Екология.
 Провеждане на пълно обследване за влиянието на автомобилния транспорт върху замърсяването на въздуха и определяне чрез моделиране на рисковите зони с наднормено замърсяване; Заложено за изпълнение 2010-2011 г.
 Авариен план за действие на Община Бургас при превишаване на допустимите норми за замърсители на въздуха и привеждане в действие при необходимост. Изготвен е Авариен план за действие при превишаване на допустимите норми на замърсители на атмосферния въздух; съгласуван с РИОСВ Бургас и Гражданска защита. През 2008 г. няма регистрирани превишения на алармените прагове на замърсители на въздуха, съответно Аварийният план не е бил привеждан в действие.
 Организиране и провеждане на информационни кампании:
- за насърчаване ползването на обществения транспорт
- за насърчаване използването на велосипеди
Информационни кампании за насърчаване ползването на обществения транспорт и за използване на велосипеди се проведоха в рамките на проект STREAM, в който Община Бургас е партньор с АБЧО, по време на Седмица на екологията, под надслов "Мисли глобално, действай локално". Изготвени, отпечатани и разпространени брошури и дипляни за екологичния ефект от използване на обществен транспорт, природният газ като алтернативно гориво, велосипедите като по-добрият начин за придвижване. Проведена бе обществена дискусия с НПО и училища, разпространени информационни материали; презентирани рулеви игри за децата от детските градини и малките ученици от училищата. Провеждането на информационните кампании ще продължи и през 2009 г.
II. По-добра жизнена среда в населените места - достъп до питейна вода и екологосъобразно третиране на отпадните води
Целта на мерките и действията е чрез подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, вкл. изграждане на ПСОВ в населените места да се гарантира необходимото качество и количество вода за населението, като се предотврати замърсяването на околната среда.
Средствата за реализация ще се осигурят основно чрез финансиране по Оперативна програма "Околна среда", но и чрез предвидени средства /за проектиране/ от бюджета на Община Бургас. За всички населени места в Община Бургас са изготвени инвестиционни предложения за канализация и площадки за ПСОВ, извършени са преценки за ОВОС, както и оценки за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по НАТУРА 2000. Издадени са становищата на контролния орган РИОСВ Бургас за реализация на инвестиционните предложения. За две от ПСОВ - тези на гр. Българово и на м.с. Черно море и с. Рудник са подготвени пакета документи и подадени Заявления за издаване на разрешителни за заустване на отпадните води към Басейнова Дирекция Варна.
 Реализация на ИСПА мярка "Събиране и пречистване на отпадъчните води - ПСОВ Меден Рудник". Целта на проекта е да бъдат обхванати 100% от битовите отпадъчни води на к-с "Меден рудник" и съответно пречистени в новоизградената ПСОВ до степен, удоволетворяваща напълно изискванията на Директивите на ЕС, отнасящи се към сектор "Води и Отпадъчни води". Досегашното негативно въздействие на втока от битови отпадъчни води в зоната на тяхното заустване и Бургаския залив като цяло, ще бъде сведено до минимум. Отпуснатите средства са в размер на 10 206 хил. EUR, от които 7 654 хил. EUR се отпускат от ИСПА безвъзмездно, 2 750 хил. EUR съ-финансиране. Към настояща дата се извършва същинското строителство на ПСОВ "Меден Рудник".
 Осигуряване на достатъчно количество и качество на питейната вода за жителите на Община Бургас - реализация на ИСПА мярка "Интегриран воден цикъл на гр. Бургас". Целта на проекта е да бъдат достигнати изискванията на Европейското законодателство, свързани с водоснабдяване и канализация, както и стимулиране на регионални икономически дейности и регионално развитие в съответната област. Средствата са в размер на 31 846 хил. EUR , от които 62% по ИСПА -безвъзмездно и 38% съфинансиране.
Лот 1 - Обновяване на водоснабдителната мрежа: Рехабилитация на участък от главния водоснабдителен клон Деривация Камчия: Реконструкция на резервоар "Изгрев".
Лот 2 - Изграждане на канализационната мрежа в кв. "Победа": Подмяна на канален клон на ул. "Поп Грую" в кв. "Лазур"; Изграждане на тласкател на Канализационна помпена станция 2.
Строителните работи се изпълняват и към момента, като крайният срок за изпълнение за Лот 1 е юни 2010 г., а Лот 2 - април 2010 г.
 Изграждане на канализация на кв. Победа и кв. Акациите;
 Водоснабдяване и изграждане на канализация на зона "Д", к-с "Меден Рудник";
 Водоснабдяване на с. Драганово;
 Проектиране и изграждане на канализационни мрежи и ПСОВ в населените места на Община Бургас;
 Изграждане на канализация и тласкател за отпадни води до ПСОВ Бургас за кв. Долно Езерово;
 Изграждане на КПС в кв. Сарафово с тласкател до ПСОВ Поморие;
Шестте проекта са включени като обекти в Капиталовата програма на Община Бургас за 2008 г. и се изпълняват. Същевременно с цел осигуряване на външно финансиране, с проектите се кандидатства по Оперативните програми и ПУДООС. Чрез ПУДООС е осигурено финансиране за:
 "Битова канализация кв. Долно Езерово, Община Бургас", Бюджет: 2 638 166 лв.
 "Канализация в с. Маринка, Община Бургас", Бюджет: 2 070 962 лв.
 "Изграждане на водопроводна мрежа в с. Драганово", Бюджет: 650 000 лв.
По Оперативна програма "Околна среда" са внесени следните проекти:
 ,,Инвестиционни проекти за Водоснабдителната и Канализационна мрежа на Бургас- Меден рудник"
 Проект "Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и тласкател до пречиствателна станция"
 Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас - Техническа помощ"
 Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник и м.с.Черно море, област Бургас"
 Подготвят се и:
 Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води гр. Българово"
 Проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Ветрен - Минерални бани- с.Банево"
 Проект "Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и тласкател до пречиствателна станция"
III. Съвременно и ефективно управление на отпадъците
Целта на мерките и действията е чрез намаляване количеството на отпадъците, подобряване на организацията по събиране и транспортиране на ТБО, въвеждане на реално работеща система за разделно събиране на отпадъци, както и предотвратяване на нерегламентирани замърсявания да се гарантира по-добра жизнена и околна среда за жителите на Община Бургас. Средствата за реализация ще се осигурят основно по Структурните/Кохезиония фондове на ЕС и ОП "Околна среда".
 Реализация на ИСПА мярка "Управление на отпадъците за региони Бургас, Добрич и Провадия"
Размер на първоначалните инвестиции - 24.265 млн. евро. Мярката предвижда за регион Бургас изграждане на ново Регионално депо за битови отпадъци на Регион Бургас, обслужващо общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, както и Претоварни станции в Несебър и Карнобат, със съпътстваща инфраструктура, площадка и складова база за временно съхранение на опасни отпадъци, съоръжение за възстановяване /рециклиране/ на разделно събрани отпадъци от опаковки, колекторна система за извличане и инсталация за оползотворяване на биогаз от старото депо, съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителна и ремонтна дейност, както и клетка за депониране на утайки от ГПСОВ. По ИСПА мярката се предвижда и закриване, рекултивация и мониторинг на депо "Братово", както и ликвидиране на старите селски сметища.
Във връзка с реализация на проекта е създадено Сдружение "Управление на отпадъците - Регион Бургас", в което членуват деветте общини, а Община Бургас е определена за водеща, а Кметът на Община Бургас е Председател на УС на Сдружението. На проведен ЕЕС в РИОСВ Бургас на 22.04.2008 г. бе разгледан Доклад за ОВОС на "Изграждане на Регионално депо за битови отпадъци в ПИ N 00046, 00047, 00014 в землище на с. Полски извор, Община Камено, обслужващо общините: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе". Чрез процедурата по ОВОС е извършена и оценка за съвместимостта на инвестиционното намерение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Издадено е Решение по ОВОС N БС-29-04/2008, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение след положително становище на Министерство на здравеопазването. На 12.08.2008 г. необходимият пакет документи е внесен в Министерство на здравеопазването за издаване на становище. Изготвено е Заявление за издаване на Комплексно разрешително и Община Бургас като водеща община е входирала документите в Изпълнителна агенция по околна среда на 12.08.2008 г. Предстои обявяване от страна на Изпълнителната агенция по околна среда на обществен достъп до Заявлението за издаване на Комплексно разрешително. Подготвена е и стартира и процедурата за избор на Консултант (Проектант) за изготвяне на работния проект и за Изпълнител. Паралелно с това е в процес на изпълнение процедурата за промяна предназначението на имотите и одобряване на ПУП за площадката на новото Регионално депо.
 Подобряване на системата за управление на отпадъците и обхвата на организираното сметосъбиране;
Гр. Бургас и всички съставни селища на общината на 100% са обхванати от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. За Бургас извозването на отпадъците е ежедневно, което гарантира минимизиране на евентуални проблеми с нерегламентирано замърсяване на контейнерните площадки. В тази насока се реагира и чрез оптимизиране на броя на контейнерите в съответните точки по одобрената схема за разположението им, особено в близост до новоизградени жилищни сгради. Частични затруднения се наблюдават в бързо разрастващия се к-с "Меден Рудник", в частност около жилищните сгради в Районния център, където липсата на изградена пътна инфраструктура не позволява разполагане на контейнери за отпадъци в оптимална близост до съответните сгради. Все още не е изцяло решен проблема с нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци от граждани след ремонти на жилищата, на контейнерните площадки, което се осъществява най-често през тъмната част на денонощието. Извършват се проверки и обходи, при установяване на нарушителите се налагат глоби.
В Община Бургас чрез договор с Организацията по оползотворяване на отпадъците от опаковки "ЕКОПАК" е въведена система за населението за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Контейнерите за разделно събиране са три цвята, за три отделни фракции - син за хартиени и картонени; жълт за пластмасови и метални, както и зелен за стъклени опаковки. Осъществява се стриктен контрол върху дейността на големите вериги магазини, както и останалите търговски обекти за разделно събиране на отпадъци от опаковки и недопускане на смесването им с битовите отпадъци - целта е редукция на количествата отпадъци, предназначени за депониране. Разработена бе Програма за пролетно почистване на територията на Община Бургас, която се реализира в периода 12 март - 25 април 2008 г.
- Общо количество почистени отпадъци - 8 774 т.
- След премахване на Зеленчуковата борса и почистване на замърсяванията - изхвърлени 212 т отпадъци, като изразходваните средства са в размер на 80 хил.лв.
- В съставните селища са почистени 37 нерегламентирани замърсявания от битови и строителни отпадъци
- Монтирани са 50 бр. забранителни табели за изхвърляне на отпадъци на територията на общината.
Разходите за пролетното почистване са в размер на 334 хил.лв. от бюджета на Община Бургас по дейност 623 "Чистота".
Като инициатива на Община Бургас за облекчаване на проблемите с паркиране на МПС бяха почистени 3 бр. общински терени в гр. Бургас от натрупани строителни отпадъци, местата са подравнени и се използват като временни места за безплатно паркиране на МПС: ул. "Сливница" 75-77; терен срещу РИ на МОН, на ул. "Гладстон"; терен зад блока на бившата сладкарница "Лотос", на ул. "Сан Стефано" и ул. "Гладстон".
- Контрол за спазване клаузите по договора с Консорциум "Титан - Бургас", в т.ч. периодично обновяване на контейнерите за ТБО, поддържане на необходимия брой съдове и техника;
През 2008 г. бе извършена смяна в ръководството на Консорциум "Титан - Бургас", като се предприеха съответни мерки за реорганизация и оптимизация на дейността за подобряване качеството на услугата. От страна на Община Бургас се извършват многократни проверки, засилен е контролът по изпълнение на задълженията на Консорциум "Титан Бургас", изготвен бе график и поетапно са подменени контейнерите за отпадъци в гр. Бургас /графикът не е финализиран за к-с "Меден Рудник"/. В допълнение: Доставени са нови 400 бр. 1.1 м3 контейнери, както и машина за тяхното измиване, сметосъбиращи автомобили с обем на надстройката 8 м3 за обслужване на ЦГЧ - 4 бр.; въведен е 2-сменен режим на работа, изготвени са графици за миене на улици /разширен обхват/ и събиране на едрогабаритни отпадъци, подменени са уличните кошчета за смет в ЦГЧ, определен е 1-един служител, който пряко наблюдава дейността на "Титан - Бургас". Подменят се съдовете за отпадъци в съставните селища, както и е изготвен график за допълнително разполагане на улични кошчета за отпадъци в селата.
- Проектиране и изграждане на съвременно депо за строителни отпадъци;
Поради изчерпване на капацитета на съществуващото депо за строителни отпадъци и земни маси на Община Бургас, находящо се на ул. "Крайезерна" бяха предприети мерки за определяне на терен за ново депо. Изготвена бе информация за преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение, има издадено становище от страна на компетентния орган РИОСВ Бургас за реализацията му. Новото депо за строителни отпадъци и земни маси на Община Бургас, което вече функционира се намира в "Комлушка низина", по пътя към к-с "Меден Рудник", в близост до Магазин Mr. Bricolage.
- Обезвреждане на негодните за употреба пестициди от склада в с. Брястовец в контейнери "Б-Б куб"
Стойност на проекта 152 хил. лв., източник на финансиране - ПУДООС. Проектът е одобрен за цялостно финансиране под формата на безвъзмездна помощ от ПУДООС в размер на 144 х.лв., но средствата се отпускат за етапно изпълнение. Реализиран е I-ят етап на проекта на стойност 47 хил.лв.; проведени за процедурите по ЗОП за избор на подизпълнител, подписан е договорът за изпълнение на II-я етап на стойност 51 хил.лв., който ще се финализира до средата на м. март 2009 г.
- Ликвидиране на нерегламентираните сметища в кв. Победа и подобряване на системата за поддържане на чистота
Стойност на проекта - 25 хил.лв., източник на финансиране - ПУДООС. Община Бургас разработи проект "Почистване на нерегламентирани замърсявания и оптимизиране на системата за поддържане на чистотата в кв. Победа, гр. Бургас", с който кандидатства за финансиране пред ПУДООС. Проектът бе одобрен и финансиран безвъзмездно в размер на 23 760 лв. Основната цел на проекта бе да се почисти кв. Победа, гр. Бургас от нерегламентирани замърсявания и оптимизира системата за поддържане на чистотата в урбанизираната територия на жилищния квартал. Предвидено и изпълнено бе почистване на улиците и тротоарите от отпадъци; почистване на свободни, незастроени терени в квартала, които са общинска собственост; почистване на зелените площи от отпадъци; предотвратяване на повторното замърсяване с битови и строителни отпадъци; оптимизиране на схемата за разположение и брой на съдовете за отпадъци; провеждане на информационна кампания, с която да се повиши общественото съзнание и промени поведението на населението.
- Изграждане на джобове за контейнерите за отпадъци
Стойност на проекта - 120 хил.лв. Изграждане на джобове за сметосъбиране /по утвърдена схема е заложено в Капиталовата програма на Община Бургас, като предвидените средства са в размер на 122 хил. лв.
За територията на всяка ТД са направени предложения за местата за изграждане на джобове; на заседание на ЕСУТ е утвърдена схемата за разположение, която е съобразена със съществуващата и одобрена схема за разположение на контейнерите за ТБО. Изградени са джобове за около 720 бр. контейнери /приравнени разчети към места за 5 бр. контейнери/, разположени в ЦГЧ и жилищните комплекси на гр. Бургас.
В Капиталовата програма за 2009 г. като проекто-предложение отново са предвидени средства в размер на 150 хил. лв. за изграждане на джобове, за да се "покрият" останалите места по схемата за контейнерите за ТБО и тези от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
IV. Опазване на биологичното разнообразие
Целта на мерките и действията е чрез опазване на богатото биологично разнообразие и съхранение на влажните зони и местата по Натура 2000 да се подобри атрактивността на Бургас като туристическа дестинация.
Средствата за реализация ще се осигурят по Оперативна програма "Околна среда".
- Разработване и изпълнение на съвместни проекти /с екологични НПО и РИОСВ Бургас/ по опазване и съхранение на резерват "Атанасовско езеро" и Рамсарските места на територията на Община Бургас.
Община Бургас разработи проекти за опазване на богатото биологично разнообразие, с които кандидатства за финансиране по Оперативна програма "Околна среда" и по Програма ФАР. За реализирането им като партньори са привлечени НПО, както и международни партньори.
Проект "Опазване и възстановяване на биоразнообразието и природните местообитания в Защитена зона "Бакърлъка" е със срок на изпълнение 2 години, като бюджета на проекта е 1.5 млн.лв.
Проект "Зелени коридори"
Целта на проекта е чрез съвместни действия да се постигне устойчиво развитие на околната среда и биоразнообразието. Идеята е да се представят алтернативни форми на туризъм и възстановяване, чрез създаването на условия за устойчив туризъм; да се покажат и разпространят добри практики за управление на околната среда в целевите региони, които ще са гарант за устойчивото използване на природните ресурси и опазването на околната среда; да се изгради обозначи и маркира пешеходна и вело алея, свързваща урбанизираната част на града с Атанасовското езеро (Укритие за наблюдение на птици); да се построи мрежа от зелени коридори в граничния район на България и Турция, които да се използват от велосипедисти, ездачи, хора с увреждания, които да са алтернатива на високия трафик и задръстванията. Бюджета по проекта е 660 хил.лв.
V. Други дейности за ООС
- Дейност на Приюта за безстопанствени кучета с цел намаляване популацията на безстопанствените кучета и намаляване на риска за здравето на хората от нападения и ухапвания от кучета, както и пренасянето на зарази
В изпълнение на приета от Общинския съвет Бургас, по т.13 "Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета 2008-2011 г.", Община Бургас приведе дейността на Приюта за безстопанствени кучета в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните, вкл. е осигурено ветеринарномедицинско обслужване на животните; кучетата се ваксинират, обезпаразитяват, кастрират и маркират; екипът, работещ в Приюта е преминал задължителният обучителен курс за хуманно отношение към животните; организирана е информационна и разяснителна кампания сред населението съвместно с Областната колегия на Ветеринарен съюз Бургас - изготвена и отпечатана е дипляна, предстои разпространението й.
- Мероприятия, осъществявани по повод борба с комари и кърлежи
Изготвена е Програма за дезакаризация и дезинсекция на рисковите територии в общината, осъществен е контрол по изпълнението й. През 2008 г. за изпълнение на програмата са извършени разходи в размер на 80 хил.лв., осигурени от бюджета на общината по дейност 621 - Опазване на околната среда.
- Информация за ОС и привличане на обществеността за решаване на екологични проблеми - провеждане на ежегодни и традиционни мероприятия като "Седмица на екологията", Пролетно почистване, Ден на Черно море, издаване на годишен Доклад по мониторинг на околната среда
В периода от 21 - 25 април 2008 се проведе "Седмица на екологията" под мотото "Да живеем на чисто". Седмицата премина с активното участие на училищата и детските градини в Община Бургас, раздадени са безплатни ръкавици и 6 000 бр. чували за доброволните акции за почистване на отпадъци; реализирани са мероприятия вкл. и за разделно събиране на отпадъци от деца и ученици по линия на екологично обучение и образование. Мероприятието е финансирано от бюджета на Община Бургас в размер на 10 300 лв.
Община Бургас подкрепи инициативата на ЕК за провеждането на Европейска седмица на мобилността - 16-22 септември под мотото "Чист въздух за всички! Просто мечта или възможна реалност".
Пролетното почистване в Община Бургас се проведе в периода 12 март - 25 април 2008 г. Общото количество почистени отпадъци надхвърли 8 770 т., а разходите чрез бюджета на общината бяха 334 хил.лв.
През м. ноември стартира масирана Информационна кампания "Защо плащаме повече за чистотата на Бургас?" - за неправомерното изхвърляне и замърсяване със строителни и едрогабаритни отпадъци. Целта на Общината бе да се провокира и постигне пълна обществена ангажираност на местна власт, сметопочистваща фирма, медии, НПО и най-вече граждани, за да въздействаме и променим начина на мислене на бургазлии; да се запознаем всички с правилата за изхвърляне на различните видове отпадъци и не на последно място - всички ние да станем съпричастни, ангажирани и съдействащи за почистването и поддръжката на чистотата на град Бургас.
- Мерки и действия за намаляване на шумовото замърсяване от "Летище Бургас"
Предприемането на мерки за решаване на проблема с шумовата агресия от самолетите е в "дневния ред" на общинската администрация. В този смисъл на 02.01.2008 г. беше и острата реакция на Кмета на Община Бургас към Министъра на околната среда и водите по повод разработването на Доклад за екологична оценка на Генералния план за развитие на Летище Бургас, както и искането за налагане на мерки и конкретни действия за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните последствия за гражданите на Бургас от дейността на летището. Като поредната положителна стъпка, резултат от усилията на общинска администрация, се приема определянето и съгласуването от страна на МЗ на хигиенно-защитна зона на Летище Бургас /досега такава ХЗЗ не е била определяна/, което ще позволи при бъдещи градоустройствени решения да се предотврати конфликт между развитието на територията и експлоатацията на Летището.
Ползвайки се от правомощията си по Закона за защита от шума в околната среда Кметът на общината от името на гражданите на Бургас изпрати писмо до Министъра на транспорта и ДП "Ръководство въздушно движение", с което апелира съответните компетентни институции да предприемат мерки за оптимизиране на трасетата за излитане и кацане на самолети с оглед ограничаване преминаването на летателни средства над Бургас, както и преустановяване на планирани редовни нощни полети.
Във връзка с изпълнение на Капиталовата програма на Община Бургас за 2008 г. и реализация на обект "Обследване влиянието на експлоатацията на "Летище Бургас" АД върху шумовото натоварване на жилищен квартал Сарафово и местност "Кюшето", бе възложено на Акредитирана лаборатория за измерване на шум да извърши замервания за шумовите нива в кв. Сарафово в 3 точки, за всяка по едно дневно, едно вечерно и едно нощно замерване; както и в местност "Кюшето" в землището на кв. Сарафово - в 1 точка. Продължителността на замерванията бе с периодичност 3 пъти седмично, за период от 5 седмици. Стойността на проекта възлиза на 35 хил.лв., които бяха осигурени от бюджета на Община Бургас. Във връзка с разработването на Стратегическа карта за шум на Община Бургас и план за действие за намаляването му, изпреварващо спрямо сроковете в Закона за защита от шума, през 2009 г. ще бъде проведена процедура по обществена поръчка за избор на изпълнител на задачата /вече е готов проекта на техническо задание/. Предвидени са средства за целта, като ще се търси и финансиране чрез външни източници/програми.
- Контролна дейност:
Контролното звено към Дирекция "Опазване на околната среда", отдел "Управление на околната среда" бе увеличено като щатни бройки на 5 еко-инспектори.
През 2008 г.
Общ брой извършени проверки - 1 668 бр.
в т.ч.:
- проверки на стр. фирми - 631
- проверки на други юридически лица /предприятия - 56
- проверки на граждани - 903
Извършени проверки за замърсяване със СО,
от неустановен извършител - 78
Извършени контролни проверки за изпълнение на
предписанията за отстраняване на нарушенията - 504
Постъпили жалби на граждани и извършени проверки -316 бр.
Съставени констативни протоколи - 638 бр.
От тях:
На фирми - 249
На граждани - 133
За ИУМПС - 256
Съставени актове за установяване на административно
нарушение - 123 бр.
От тях:
За замърсяване - 49
За ИУМПС - 74
Издадени наказателни постановления - 75
Обща стойност на наложените санкции/глоби - 35 250 лв.
След проверки - ликвидирани замърсявания от
строителни отпадъци за сметка на причинителите - 470 м3.
Във връзка със стартиралата процедура съгласно изискванията на актуализираната през м. януари 2008 г. Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата за освобождаване на улиците и тротоарите от ИУ МПС, общината сключи договор с две фирми, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци от излезли от употреба МПС. Еко-инспекторите извършиха засилени проверки за идентифициране на старите автомобили, като изключително силна подкрепа за това се получи от страна на гражданите на Бургас чрез подаване на информация на обявения "горещ телефон" в Дирекция ООС.
Общо идентифицирани и маркирани са 288 бр. ИУМПС.
Доброволно преместени от собствениците в законоустановения срок към площадки за временно съхранение или центрове за разкомплектоване са 141 бр.
Приключила процедура за принудително преместване за 56 бр. ИУМПС, като заповедите са подадени за изпълнение.
Реално принудително преместени от фирмите, с които общината има сключени договори са 16 бр., тъй като е констатирана практиката гражданите да не реагират в срока, който им се дава за доброволно преместване на старите автомобили, а да реагират едва след като им бъде предявена надлежно издадена заповед за принудително преместване.

Утвърдената културна програма на Община Бургас за 2008 г. се изпълни успешно и съгласно планираните приоритети във всички свои раздели. Доминиращ беше стремежа да се преодолява рутинността при планирането и осъществяването на традиционните регионални, национални и международни културни прояви, като те се актуализираха, търсеха се нови акценти и подход.
Приоритетите за изпълнение в културния календар са:
НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ
1. 3 МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК;
2. 24 МАЙ - Ден на славянската писменост и култура;
3. 6 СЕПТЕМВРИ - Съединението на България;
4. 22 СЕПТЕМВРИ - Ден на независимостта;
5. 1 НОЕМВРИ - Ден на народните будители;
ДРУГИ ПРАЗНИЦИ
1. Младежки културни празници;
2. Летни културни празници;
3. Национална седмица на морето;
4. 6 ДЕКЕМВРИ - Ден на Бургас;
ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ И ГОДИШНИНИ, ПРАЗНИЦИ НА БОЙНАТА СЛАВА, ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ
1. 06 01. - Рождението на Христо Ботев;
2. 06.02. - Освобождението на Бургас;
3. 19.02. Гибелта на Васил Левски;
4. 26.03. Ден на Тракия;
5. 22.04. Световен ден на земята;
6. ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ;
7. 06.05 - ГЕРГЬОВДЕН - Ден на храбростта и воинската слава;
8. 09.05 Ден на Европа;
9. 02.06. Гибелта на Христо Ботев;
10. 12.07. Международен ден на младежта;
11. 18.07. - Рождението на Васил Левски;
12. 31.10. Международен ден на Черно море;
13. 01.10-30.10. Есенните литературни празници;
14. 06.12. НИКУЛДЕН - ПРАЗНИК НА БУРГАС;
15. КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ;
КОНКУРСИ, ФЕСТИВАЛИ, ТУРНИРИ


През 2008 г. Община Бургас включи в своя културен календар множество национални и международни фестивали и конкурси. Това са традиционните:
1. Международен кинофестивал София Филм Фест - "На брега";
2. Международен фолклорен фестивал;
3. Национален конкурс за забавна песен "Бургас и морето";
4. Национален конкурс за детска песен "Сладкопойна чучулига";
5. Национален литературен конкурс "Петя Дубарова";
6. Национален конкурс за млад изпълнител "СЕЗОНИ";
7. Международен театрален фестивал "На брега";
8. Международен турнир по спортни танци за купата на Бургас
и новите културни събития:
9. Национален конкурс за поезия на името на Христо Фотев;
10. Карнавал за откриване на летния сезон;
11. Фестивал на пясъчните фигури;
12. MTV - фестивал "Духът на Бургас" ( "Spirit of Burgas");


Почти всички регионални и национални празници, годишнини, както и регионалните, националните и международни фестивали, конкурси и др. се осъществяват успоредно с една широка гама от съпътстващи културни прояви, които не само обогатяват основната проява, но допълват и обогатяват акцентите в културния живот на общината.
Незабравим спомен за стотици бургазлии ще остане честването на 130-годишнината от освобождението на Бургас на 06 февруари 2008 г. На площад "Тройката" беше реализирана атрактивна възстановка, илюстрираща посрещането на "летящия" отряд на полковник Лермонтов - освободителят на Бургас. Във възстановката взеха участие 12 коня с ездачи, превъплатили се в ролята на Лермонтов и неговата драгунска конница. Бургаски актьори пък влязоха в ролята на първия кмет на Бургас Нико Попов и посрещачите. С традиционно богата културна програма бяха отбелязани годишнината от рождението на Апостола Васил Левски, националният празник на Република България и стотната годишнина от обявяването на българската независимост.
През 2008 г. в града се организира първият "Карнавал на изпълнителските изкуства". С карнавално шествие стартира уникалният и единствен по рода си проект. Като за първа година, събитието беше добре организирано и участниците не бяха малко. Граждани и гости на Бургас станаха свидетели на неповторимите атракции, концерти и шоу програми. Първият всеградски Карнавал на изпълнителските изкуства постави постави началото на лятната културна програма на Община Бургас и карнавалния дух не напусна града до края на лятото.
В първия по рода си Фестивал на пясъчните фигури в България се представиха 16 световноизвестни творци. Участват скулптори от Индонезия, Англия, Белгия, Холандия, Ирландия, Русия, Украйна,Бългирия.
На площ от пет декара на територията бургаския парк "Езеро" в Морската градина в началото на юли се появиха замъци, кули, всякакви морски (и не само) обитатели, русалки, пирати и други приказни същества. За причудливите модели се използваха 2500 тона специален, устойчив на дъжд пясък. Хиляди граждани и гости на Бургас посетиха пясъчните скулптури.
В програмата на традиционния ХХХVІ Международен Фолклорен Фестивал през 2008 г. се включиха състави от Армения, Босна и Херцеговина, Гърция, Йордания, Македония, Полша, Словакия, Турция, САЩ, Латвия и България. През 2008 г. се промени статута на наградата "Нестинарка". Това позволи тя да бъде връчвана и за изключителен принос и заслуги в народното танцовото изкуство. На ХХХVІ МФФ тя се присъди на ПФА "Странджа" - гр. Бургас. Това беше признание за особено активната дейност на ансамбъл "Странджа" в популяризирането и утвърждаването на българския фолклор.
Поредното издание на националния конкурс за песен "Бургас и морето" имаше съвсем нова концепция и визия. През 2008 г. любителският кръг отпада от програмата и в "Бургас и морето" участваха само професионалисти. Тазгодишното издание на "Бургас и морето" Община Бургас подготви с помощта на консултанти от продуцентска къща "Сиа адвъртайзинг". Наградния фонд и модерната концепция привлякоха вниманието на много известни изпълнители от родната поп-сцена. На конкурса "Бургас и морето" бе обявено, че добре познатата и любима на няколко поколения българи песен "Бургаски вечери" става официален музикален символ на гр. Бургас.
Фестивалът Spirit of Burgas се превърна в най-очакваното музикално събитие в България за лято 2008 г. Той се проведе в дните от 15 до 17 август, зареди с приятни емоции хиляди младежи и направи невероятна реклама на Бургас и България, благодарение на медийното партньорство на МТВ. Репортажи от Spirit of Burgas и предавания, посветени на феста, се излъчиха по 9 МТВ канала в 36 страни. Най-затънтената част от Морската градина и най-неатрактивната ивица от бургаския плаж се превърна в гостоприемно място.
XXIII - то издание на престижния международен турнир по спортни танци "Купа Бургас 2008" се проведе на 6 и 7 септември в Спортна зала "Младост". В тазгодишното издание на най-старото и мащабно състезание по спортни танци в България взеха участие рекорден брой танцови двойки - 250, които са от 24 държави - Австрия, Германия, Дания, Канада, Русия, Литва, Латвия, Естония, Украйна, Румъния, Молдова, Полша, Чехия, Словакия, Корея, Италия, Испания, Ирландия, Унгария, Сърбия, Словения, Турция, Финландия и България. Танцовото първенство за Купа Бургас е с най-висок ранг в страната и е част от веригата световни турнири на Международната федерация по спортни танци.
През 2008 г. за пореден път (десети) в Бургас се проведоха есенните литературни празници. Бургаската общественост имаше удоволствието да посети премиерите на много нови книги, да присъства на вечерите на поезията, белетристиката, хумора и сатирата, фантастиката и др., както и да присъства на заключителната вечер на първия Националният конкурс за поезия "Христо Фотев".
В конкурса, който стана факт благодарение на Община Бургас, със съдействието на Съюза на българските писатели, Националното сдружение на българските писателите и подкрепата на Министерството на културата взеха участие 87 автори. Голямата награда получи поета Тома Бинчев, а специалната награда на Община Бургас поетесата Венда Райкова.
Отдел "Култура, маркетинг и реклама" подготви богата на събития програма за Никулден - 06.12. и Коледно-новогодишните празници. Красивата коледна украса спомогна бургазлии и гостите на града да се потопят в празничното настроение. В комплексите бяха обособени сцени, на които от началото на м. декември се провеждаха многобройни прояви, в които се ангажираха професионални артисти, ученици от бургаските училища и детските градини. В центъра на Бургас и комплексите "Меден Рудник", "Лазур", "Изгрев", "Славейков" светнаха красиви коледни елхи. Тържествено бе включено празничното осветление на Бургас от кмета Димитър Николов и композитора Тончо Русев, последвано от празнична програма с участието на Петя Буюклиева, Тончо Токмакчиев и "Шоуто на канала".
С подкрепата на Община Бургас бяха осъществени и няколко коледни концерта и празничничен новогодишен концерт, които създадоха празнично настроение сред гражданите - Никулденски концерт на Фамилия Тоника - Промоция на албума "Бургаски вечери", "Бургазлии за Коледа", концерт с участието на Стефан Диомов, Ваня Костова, Димитър Рачков, група "Горещ пясък", 5-те сезона и др. и Коледен концерт с участието на Тони Димитрова и Орлин Горанов, Новогодишен концерт с участието на група "Силует", Стефан Лалчев, Жечка Сланинкова и "Гравити Ко", водещи Део и Димитър Павлов.
В процеса на реализация на програмата се утвържди стремежа към оптимизиране на оперативността в работата на отдела, подобряване на взаимодействието между общинските звена и културните институти.
Всяко едно от тези звена, съюзи, групи и организации съгласува и съвместно с отдела осъществява значителна част от своите специфични по жанр и форма прояви: изложби, тематични експозиции, самостоятелни и юбилейни концертни прояви, конкурси, събори, празници. Всичко споменато представлява само част от цялостната културна програма и в много случаи, в процеса на реализация тя се разширява и дообогатява.
Значително място в осъществяването на културната програма заема дейността на регистрираните на територията на Община Бургас 27 читалища. Много и различни са направленията в културно-просветната и художествено-творческата дейност на читалищата. Една от основните читалищни дейности - библиотечно-информационното обслужване, поддържа своето традиционно ниво и има висок социален ефект.
Основен проблем, свързан с дейността на читалищата е субсидирането. За 2008 г. субсидираната численост за читалищата е в размер на 77 субсидирани бройки. Стандартът за една субсидирана бройка е 5 829 лв. В него са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка. В тази връзка значителна част от дейността им в рамките на културната програма се осъществява с непосредственото съдействие на Община Бургас.
През 2008 г. няколко читалища имат юбилейна годишнина от своето създаване - НЧ "Светлина" - с. Брястовец - 100 години, НЧ "Обнова" - с. Ветрен - 85 години, НЧ "Паисий Хилендарски" - гр. Бургас - 80 години, НЧ "Христо Ботев" с. Банево - 80 години, НЧ "Просвета" - с. Димчево - 80 години, НЧ "П. Р. Славейков" - гр. Бургас - 25 години.
Отдел "Култура, маркетинг и реклама" поддържа ефективна и традиционно добра връзка с Архиерейското наместничество, с председателите на църковните настоятелства на бургаските православни храмове. Това взаимодействие е непосредствено свързано с с изпълнението на значителна част от културната програма, особено в часта и свързана с честването на национални и местни празници, годишнини и др.
Особено важен момент през 2008 г. е взетото решение на Консултативен съвет по култура от 08.07.2008 г. гр. Бургас да кандидатства по проекта на Европейския парламент и Съвета на Европа - "Европейска столица на културата". Със съдействието на почетния консул на Република Румъния в Бургас г-жа Евгения Попеску са направени постъпки за установяване на контакти с администрацията на румънския град Сибиу, който беше номиниран през 2007 година, за да се получи повече информация в тази насока.
През 2008 година стартира проекта "Пътуващо кино" на режисьора Андрей Слабаков, който има за цел да популяризира българското кино. За периода 23.06.2008г - 26.08.2008г. - на лятна естрада "Охлюва" в Приморски парк бяха направени 8 прожекции на български филми. Те бяха откупени от Община Бургас и организирани от отдел "Култура". Излъчиха се филмите "Хиндемит", "Пазачът на мъртвите" и "Шивачки". Всяка една прожекция беше посетена от над 400 човека.
По Капиталова програма на Община Бургас бяха извършени основни ремонтни дейности на следните културни институти:
1. Обект: Младежки културен център - ремонт на помещения на детска хорова школа на стойност - 18 990, 29 лв.; 2. Обект: Регионална библиотека "П. Яворов" - доставка на климатици на стойност - 16 480 лв.; 3. Обект: Етнографски музей - Малка Бракалова къща - основен ремонт на покрив, фасада и стълбище 65 000 лв. Всички обекти са завършени и въведени в експлоатация.
Промени настъпиха във визията и списването на списание "Море". За първи път се издаде двуезично. Списание "Море" представя Бургас пред чуждестранните гости и чрез него те придобиват представа за духа на града. Първите три броя излезли от печат до края на 2008 г. се приеха с огромен интерес, за което свидетелства бързото изчерпване на техния тираж и увеличения абонамент. Увеличени са и приходите от списанието, които възлизат на 2068 лв. ( за сравнение 2007 година - 578 лв.).
Общинските зена към направление "Култура" - Представителен духов оркестър, група "Горещ пясък", хор "Родна песен", ПФА "Странджа", хор "Милка Стоева" имаха множество участия.
Представителният духов оркестър на Община Бургас от месец юни е с нов диригент - г-н Иван Ганев. През 2008 г. оркестърът има общо 34 участия, от които 20 ритуални и 14 концертни. Той активно участва в проявите организирани от отдел "Култура, маркетинг и реклама" по повод различни чествания, годишнини, ритуали по издигане на националния флаг и концерти - 06.01. - Йорданов ден (Богоявление) и годишнината от рождението на Хр. Ботев, 19.02. - честване годишнина от смъртта на Васил Левски, 03.03. - национален празник на Р. България, 06.05. - ден на храбростта и българското войнство, концерт по случай 110 г. от рождението на Джорж Гершуин, коледен концерт и др.
Смесен общински Хор "Родна песен" и хоровата школа при МКЦ (детски хор "Милка Стоева", смесен хор "Бургас") също имаха многобройни изяви, някои от които с международен характер. През м. август и м. ноември хор "Родна песен" взе участие в Охридски хоров фестивал в Р. Македония и в Международен фестивал за църковна и коледна музика в гр. Прага, Р. Чехия. През м. април се осъществи концертно турне на смесен хор "Бургас" в Гърция. Хор "Родна песен" и детски хор "Милка Стоева" взеха участие в събитията от културния календар с концерти във връзка с Освобождението на гр. Бургас на 06.02.1878 г., Великденските празници, Никулден, Коледно-новогодишните празници, както и много други прояви като Пролетен концерт, редица благотворителни концерти, конкурс за детска песен Евровизия 2008 и др.
През 2008 г. група "Горещ пясък" и ПФА "Странджа" имаха твърде малко външни участия. Това ясно личи от справката за ангажиментите на двете формации през изтеклата година. ПФА "Странджа" има едно международно участие в гр. Маниса, Р. Турция през месец март и само две платени участия през м. юни в с. Черноморец и м. септември в гр. Габрово ( АЕК "Етър"). Всички останали ангажименти на ПФА "Странджа" и група "Горещ пясък" в по-голямата си част са с възложител Община Бургас и са свързани със събитията от Културния календар за 2008 година.
Положителна тенденция се наблюдава цялостно в направление "Култура", особено след създаването на ОП "Летен театър, фестивали и концерти" и налагане на концепцията комерсиалните събития организирани от Община Бургас да носят възможно най високи постъпления, като приходите за 2008 г. на общинското предприятие са 93 882 лв. Общо приходите от направление "Култура" за бюджета през 2008 г. се изчисляват на 116 224 лв. (за сравнение през 2007 г. те са 34 843 лв.). Тук трябва да се отбележи, че десетки други културни прояви бяха изцяло финансирани от Община Бургас и със свободен достъп за гражданите и гостите на града.
В сектора "Образование и демографски въпроси" за периода м. януари 2008 г.- м. декември 2008г. беше извършено следното:
1.Мрежа на общинските училища и извънучилищни звена.
През учебната 2008/2009 година на територията на Община Бургас функционират общо 46 училища и 2 извънучилищни звена/ ОДК-на общинско финансиране-местна отговорност, и МУЦТПО- финансирано чрез договори за възлагане на часове по учебен план от страна на училищата/.Общият брой на учениците в училищата е 24 975 ученика, което е с около общо 178 ученика по-малка в сравнение с учебната 2007/2008 година.От началото на новата учебна година на финансиране чрез общинския бюджет премина Професионалната гимназия по транспорт, с което броят на общинските училища се увеличи с едно.
Кметът на Община Бургас внесе за одобрение в Общинския съвет предложение за държавен план- прием за учебната 2008/2009 година, който бе утвърден и от РИО и Министъра на образованието и науката.В професионалните и профилирани гимназии и паралелки броятт на приетите ученици е със 600 повече в сравнение с предходната година / в т.ч. и учениците от ПГ по транспорт/.В паралелките - общообразователна подготовка- учениците са със 780 по-малко в сравнение с изминалата учебна година.Очертава се тенденция за предпочитание от страна на учениците да се обучават в профилирани и професионални гимназии и паралелки.
Броят на учениците в І клас е 1 795, което е със 162 ученика по-малко от учебната 2007/2008 година.
Нов момент през бюджетната 2008 година бе нормативната необходимост от преструктуриране на извънучилищните звена : Общински детски комплекс премина на финансиране от местни дейности като в дейността му се включиха и допълнителни форми за работа през ваканционните и летните месеци; Междуучилищен център за трудово и политехническо обучение /МУЦТПО/ се преструктурира на база сключени споразумения с училищата за обезпечаване на учебния процес по предмета "бит и технологии" .
За първи път Община Бургас, на база на новите нормативни изисквания има утвърдени от Министерството на образованието и науката 2 средищни училища - ОУ"Хр.Ботев"-с.Черно море и ОУ"Ив.Вазов"-с.Банево, за едното от които е получен в собственост на Община Бургас ученически автобус.
Община Бургас и през настоящата година с подкрепата на Общинския съвет и Регионален инспекторат по образованието съхрани паралелки в училищата в съставните селища на Общината, които са с пълняемост под нормативния минимум, което създава възможности за обучение на децата близо до дома и за съхраняване на самите селища.За целта Община Бургас дофинансира издръжката на тези 33 паралелки в 9 училища съобразно държавно определения стандарт за издръжка на един ученик/117 556 лв./.
2.Детски градини.
2.1.Мрежа
Съгласно утвърдените Образец № 2 на детските заведения на територията на Община Бургас през учебната 2008/2009 г.функционират общо 34 детски заведения / с една по-малко от предходната учебна година/: 10 Обединени детски заведения /ОДЗ/ и 24 Целодневни детски градини /ЦДГ/, с общо 6 944 деца - с 350 деца в повече от изминалата учебна година.Разкрити са допълнително 7 групи ЦДГ и яслени групи. Броят на децата на 6 години, обхаванати в предучилищни групи е 1 337 с тенденция за запазване. Преобразувана е ЦДГ № 26 в ОДЗ № 7 с разкриване на 1 яслена група. Детската градина в с.Черно море бе преобразувана във филиал на ЦДГ № 4-с.Рудник, при запазване броя на децата и групите.
2.2.Дейности
През м.април 2008 г. ЦДГ № 1,2 и 10 бяха домакини на Квалификационен курс за предучилищни педагози в детските заведения от Североизточна България на тема: "Съвременни проблеми на ранноезиковото обучение по български език в детската градина". По време на курса е представен и методическият сборник в помощ на учителя "Традиции и новаторство" с автори - педагогечската колегия на ЦДГ № 2. През лятото по повод на обявяването на 2008 г. за година на България в Русия в детските градини № 2,6 и 10 бе на посещение к.п.н доц.Елена Ривина - гл.редактор на московското издание "Современный детски сад"; в изданието са публикувани статии за българските детски градини. През м.октомври 2008 г. ЦДГ № 6 и № 17 са включени в програмата за посещението на специалисти от различни европейски страни в областта на образованието на тема :"Ролята на училищното инспектиране за повишаване на европейското измерение на българското образование", организирано в рамките на програмата "Учене през целия живот" , създадена с решение на Европейския парламент и Съвета на Европа.
3.Финансиране
От началото на бюджетната 2008 година всички общински училища преминаха към системата на делегирани бюджети.Бе изработена формула за прилагане системата за всички делегирани от държавата дейности, която бе одобрена от Министерството на образованието и науката и поради това донесе допълнителни средства на Община Бургас -респективно- на всички образователни звена.Едновременно с формулата бяха делегирани права на директорите на училищата да събират собствени приходи. Бе изработен и механизъм за работните заплати на директорите на детските заведения. Допълнителни средства за образованието бяха спечелени и по различни Национални програми :
- Национална програма за диференцирано заплащане : 1 159 082 лв.;
- Национална програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби : одобрени стипендии в рамките на 50% от минималната работна заплата за 45 ученика от бургаските училища/ 19 920 лв./;
- Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"-Модул 3- общо 526 712 лева ;
Община Бургас осигури финансово подпомагане в размер на 27 000 лева за участието на бургаски изявени ученици в различни международни изяви. За провеждане на празничната програма на дирекция "Образование" бяха осигурени: 40 000 лева /чествания на национални и местни празници; Националния конкурс за изпълнение на произведения от български композитори;Ученическата философска конференция; награждаването на учениците по повод 6-ти декември и 24-ти май; празничното шествие по повод 24-ти май; среща на Кмета на Община Бургас с директори и учители от бургаските училища и детски градини; за стикери за всеки абитуриент по повод абитуриентските балове - за първи път в Бургас; Математическото състезание "Св.Николай Чудотворец и др./; 25 000 лева за юбилейни тържества на училища и детски градини.
4.Спечелени проекти
- Проект към Програма "Матра" за етническите малцинства /ОУ"Н.Геров"- к-с "М.Рудник" ,ОУ"Хр.Ботев"-кв."Победа" и ЦДГ № 13-к-с"М.Рудник"/
- Проект към Бюрото по труда за обучение на възрастни роми / съвместно със СОУ"К.Петканов"/
- Проект по Програма "Съфинансиране на енергийно-ефективни проекти"- предстои разглеждането му в Министерството на образованието и науката - 135 000 лв..
- Проект "Комплексен подход за качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства" на стойност 90 000 лв./ разработен от М.Япаджиева-ст.специалист в дирекзция"ОДВ"/
- Разработен и внесен проект на тема :"Училището в моя роден град Бургас-любимо и незабравимо" - по Програма "Да направим училището привлекателно за младите хора" на стойност 390 000 лв. / неприключило класиране/.
5. Разработена стратегии и програми на Община Бургас, одобрени от Общинския съвет:
• Стратегия за православно образование, просвета и култура. /разработена от М.Япаджиева - ст. специалист в дирекзция "ОДВ"/
• Общинска програма за изпълнение на националната стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
• Програма за развитие на културно-историческото наследство "Моят град в древността и сега"
6.Разработена документация за създаване на система за видеонаблюдение на училища и детски заведения; направено проучване на необходимостите от отдаване под наем на помещения в сградите на училищата за Дирекция "Общинска собственост".
7.Организирана процедура и проведени конкурси за длъжността "Директор" на ЦДГ №11 и ЦДГ №35 - с.Равнец.
8.Проведена Общинска конференция "Училището - желана територия на ученика" - съвместно с РИО-Бургас.
9.Бургас - домакин на Националната олимпиада по информатика през 2008 година.
10. Капиталови разходи
В разчета за капиталови разходи за 2008 год. са заложени 1 685 383 лева, като в т. ч. за проектиране на нови детски заведения и училища и газификация - 365 000 лв., за закупуване на стерилизатори, перални и кухненско оборудване в детски заведения - 239 000 лева, и останалите за основен ремонт и изграждане на инфраструктурни обекти. Със средствата бяха извършени през летния период - основни ремонти, подмяна на стари котелни инсталации, външни дограми и покривни хидроизолации, закупуване на дълготрайни материални активи /ДМА/ и др.
Приключи проектирането на разширението на сградите на ПМГ "Акад. Н. Обрешков" и ГРЕ "Г. С. Раковски", на ЦДГ №17 "Раковина" в централна част и ОДЗ №1 "Морска звезда" в к/с "М. Рудник". Проектират се също нови сгради в к/с "Меден Рудник" за Спортно училище "Юри Гагарин", за ЦДГ №13 "Надежда"и в к/с "Бр. Миладинови" детска градина на мястото на бившия филиал на ЦДГ №6 "Вълшебство".
Проведена е процедура по ЗОП и се подготвя договор за строителство на нова сграда за детска градина и яслена група в кв. Лозово с одобрената фирма за изпълнител.
В тринадесет училища и детски градини беше подменена старата покривна хидроизолация, а в други три беше извършен основен ремонт на скатни покриви с керемиди. В тридесет детски заведения бяха закупени нови стерилизатори, а за пет тече процедура за избиране на фирма-доставчик, която до края на годината да подмени старите с нови перални машини и кухненски съоръжения /професионални печки и фурни, фризери, картофобелачки, зеленчукорезачки, тестобъркачки и др./.
В две детски градини - ЦДГ №1 "Звездица" - гр. Бургас и ЦДГ №4 "Калина Малина" - с. Ветрен бяха проектирани и в момента се изграждат отоплителни инсталации. Същите ще преминат от отопление с ел. радиатори и калорифери, съответно на ТЕЦ и на локално отопление с нафта и с това ще се осигурят необходимите температури, съгласно нормативните изисквания.
В три училища - ОУ "Васил Априлов", СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и СОУ "Д. Чинтулов" - гр. Бургас беше подменена старата дървена дограма с нова ПВЦ профил, като в ОУ "Княз Борис І" - изцяло.
Приключва газификацията на пет училища и детски градини в централна градска част, които през новия отоплителен сезон ще се отопляват на газ, а за още четири се извършва проектиране за газификация.
С докладни записки през м. септември и м. октомври са внесени за одобрение на Общински съвет още единадесет училища и детски заведения, които да бъдат включени в "Разчета за капиталови разходи за 2008 год." с обща сума 420 000 лв. Така средствата за училищата и детските заведения в "Разчета за капиталови разходи за 2008 год." ще станат 2 104 844 лева.
11.Спортен календар
През отчетния период основен дял в спортния календар бе отделено на ученическите игри, провеждани на базата на Указание на Министерството на образованието и науката. Бяха организирани и проведени 47 общински състезания по 11 вида спорт с участието на 289 ученически отбора и 2628 състезатели от начален, среден и горен курс на обучение.
В тези първенства са проведени общо 346 спортни срещи.
В областни и зонови състезания, бургаската община участва с 64 отбора с 587 състезатели.За финалите на ученическите игри класирахме и изпратихме 20 отбора от 12 учебни заведения със154 състезатели, които завоюваха: 1 - ІІ-ро; 3 - ІІІ-ти; 1 - ІV-то; 1 - V-то; 3 - VІ-ти; 4 - VІІ-ми; 2 - VІІІ-ми; 3 - ІХ -ти и 2 - Х-ти места в страната.
Най - активно в ученическите игри са участвали отборите на учебните заведения както следва:
- V - VІІ клас: ОУ "Бр.Миладинови"; ОУ "Елин Пелин"; ОУ "Пею Яворов"; ОУ "Васил Априлов"
- VІІІ - Х клас: ПГМЕЕ; СОУ "Константин Преславски"; ГЧЕ "Васил Левски"; ПГСАГ "Кольо Фичето"; Търговска гимназия; ГРЕ "Г. С. Раковски"
- ХІ - ХІІ клас: СОУ "Димчо Дебелянов"; ПГМЕЕ; ПМГ "Акад. Никола Обрешков".
Най-добре на финалите на Ученическите игри се класираха отборите на: ОУ "Елин Пелин" - ІІ място - лека атлетика - момчета - V-VІІ клас и VІ място - баскетбол - момичета - V-VІІ клас; ПГСАГ "Кольо Фичето" - ІІІ място волейбол - юноши - VІІІ-Х клас; ПГМЕЕ -ІІІ място баскетбол - юноши - ХІ-ХІІ клас, ІV място - бадминтон - юноши - VІІІ-Х клас и V място плуване - юноши - VІІІ-Х клас; ОУ "Васил Априлов" - ІІІ място волейбол - момчета V-VІІ клас; ПМГ "Акад. Никола Обрешков"- VІ място баскетбол - девойки - ХІ - ХІІ клас и VІІІ място хандбал - девойки - ХІ-ХІІ клас; Търговска гимназия - VІ място - хандбал - девойки - VІІІ-Х клас; ГЧЕ "Васил Левски" - VІІ място - бадминтон - девойки - VІІІ-Х клас; ОУ "Братя Миладинови" - VІІ място бадминтон - момчета - V-VІІ клас, VІІ място - бадминтон - момичета - V-VІІ клас, VІІ място - плуване - момчета - V-VІІ клас, ІХ място - плуване - момичета - V-VІІ клас; СОУ "Димчо Дебелянов" - VІІІ място - хандбал - юноши - ХІ-ХІІ клас; ОУ "Пею Яворов" - ІХ място - баскетбол - момчета - V-VІІ клас; СОУ "Константин Преславски" - ІХ място - плуване - девойки - VІІІ-Х клас; ГРЕ "Г.С.Раковски" - Х място - лека атлетика - юноши - VІІІ-Х клас и Х място - лека атлетика девойки - VІІІ-Х клас.
В комплексното класиране за Ученическите игри през учебната 2007/2008 година, Община Бургас се класира на ІV място сред общините в страната, като допусна пред себе си само общините София, Варна и Русе.
При изпълнение на разделите "Масови спортни прояви" и "Допълнителни спортни прояви" от спортния календар се проведоха: лекоатлетически кросове, щафети, турнири по волейбол, баскетбол, тенис на маса, стрийтбол, футбол, приложно колоездене и др. В тези прояви /общо на брой 15/ участваха 350 отбора с 2645 участника.
Най-активно в масовите спортни прояви се включиха: ОУ "Елин Пелин", ОУ "Найден Геров", ОУ "Васил Априлов", ГРЕ "Г.С.Раковски", НЕГ "Гьоте", ПГМКР "Св.Никола" и др.
За осъществяване на състезанията от Ученическите игри и масовите спортни прояви /без стрийтбол, турнир по футбол "Данониада", турнир по баскетбол - Купа "Гришата" и лекоатлетическият крос и щафета "Лукойл-Нефтохимик", които се финансираха от програмите към, които се провеждаха/. Общината изразходва общо 31028 лева.
На основание ПМС 129 от 11.07.2000г. и измененията и допълненията към него с ПМС №64 от 24.03.2006г., идейни проекти за осигуряване на целеви средства за физическо възпитание и спорт в учебните заведения и детските градини разработиха: 19 средни учебни заведения, 24 основни и начални училища и 33 детски заведения. Те получиха целево общо 85961 лева. Тези средства обогатиха спортните пособия и дадоха възможност да се подобри оборудването на спортните салони с уреди, което от своя страна създаде условия за разнообразяване на класно-урочната, учебно-тренировъчната, спортно-състезателната и възпитателна дейности.
12. Ученическо столово хранене
Един от приоритетите на дирекция "Образование и демографски въпроси" в Община Бургас е осигуряването на здравословно и балансирано хранене на децата в детските градини и училищата.
Проведоха се конкурси за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, за организиране на ученическото столово хранене. От общо 27 (двадесет и седем) обекта - ученически столове и павилиони, като в някои училища има стол и павилион. Бяха отдадени под наем 22 обекта от обявените 27.
Спечелилите фирми са осем, които осъществяват организирано ученическо столово хранене.
Наемателите, съгласно условията на договора са предприели необходимите ремонти, като за целта се изготвиха количествено-стойностни сметки (КСС) от специалисти инвеститорски контрол към дирекция "ОДВ" в Община Бургас и въз основа на тях се започнаха ремонти.
В десет от училищата се предлага топъл обяд на учащите. В две от училищата СОУ "К.Петканов" и ОУ "Найден Геров", поради обжалване на конкурса се забави ремонта и предлагането на топъл обяд, но делата бяха прекратени през м.декември и фирмата наемател "КИЗ-МН" ООД вече е започнала необходимите ремонти за регистрация на помещенията и предлагането на топъл обяд.
По "Програмата за по-пълно обхващане на учениците в училище" са обхванати деца, както следва в следните възрастови групи:
1. Деца на 6 години в ЦДГ и ОДЗ - 1337 деца.
2. Деца на 6 години в 14 училища - 428 деца.
3. Ученици от І - ІV клас през учебната 2008/2009год. - 7517деца.
Учениците редовно получават закуска, напитка или плод съгласно изискванията на Програмата по Решение №213 от 15.04.2008г.
От предлаганият топъл обяд в столовете по справки на фирмите наематели се възползват около 900 деца, като по техни данни се наблюдава тенденция на увеличаване на броя на учениците хранещи се в столовете.
Предлага се безплатна храна от фирмите наематели на деца със специални образователни потребности посочени от директора на съответното училище.
След ремонтите столовете станаха по-уютни и привлекателни за хранене на децата.
На 06.11.2008год. във връзка със "Седмицата на здравословното хранене", обявена от СЗО се проведе мероприятие по проект "Здраве за всички", съвместно с РИОКОЗ,гр.Бургас-дирекция"ООЗ". Осигурен бе безплатен обяд по предварително утвърдено меню, съобразено с рационалното и балансирано хранене на децата от І-ІV клас в НБУ "Михаил Лъкатник" , гр.Бургас.
13. Хранене в детските градини
Храненето на децата в детските заведения се контролира от Технолога за неговото стриктно изпълнение.
Голямо затруднение се среща при приготвянето на менюто, поради остарялото и амортизирано технологично оборудване. Кухненското обзавеждане не е подменяно от 35-40 години в детските градини. Съгласно нормативната база Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиената на храните на МЗ и МЗГ, Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 178/2002 от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните и Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 852/2004 от 29 април 2004 година относно хигиената на храните, е необходимо обзавеждането за приготвяне на храна да отговаря на изискванията на ЕС.
14.Общински детски комплекс
м. Януари-2008 г.
- Участие в кръгла маса на тема:" Рационално и балансирано хранене", организирано от Община Бургас, разработена от Снежа Любомирова и инж.Пепа Ангелова
- Общински конкурс за мултимедийна презентация "Бъдеще без алкохол" и награждаване на участниците
м.Февруари-2008 г.
- Участие в Национални конкурси:"Трифон Зарезан"-гр. Сунгурларе- за рисунка и Национален литературен конкурс "Любовта в нас"-Варна- 6 призови места
м.Март-2008 г.
- Организиране и участие в Общински конкурс-изложба: "Мартеницата-традиция и съвременност", съвместно с Етнографски музей-Бургас
- Организиране и участие в Националния конкурс и състезание за есе, рисунка и мултимедийна презентация " Водата- извор на живот"
- Участие в Националния конкурс: "Орфеево изворче"- гр. Стара Загора
- Организация и провеждане на Общинска викторина по Безопасност на движението, с участието на 14 отбора
м. Април- 2008 г.
- Участие в Национални конкурси по календара на МОН:
- "Часовниковите кули в България"-Ботевград- призови места
- "Лазрка мома гиздава"- София- призови места
- "Да спортуваме със соковете "Куинс"-София- призови места
- Участие в Седмицата на екологията, организирана от Община Бургас- организиране и участие в конкурса за плакат " Природата - наш дом" - призови места и Общинско състезание по Приложно колоездене
- В седмицата на детската книга, ОДК- Бургас срещи с автори, пишещи за деца
- Участие с мултимедийни презентации в "Дни на биологията", организирани от РИО
- Организиране и участие на състави от ОДК в " Панаир на етносите", посветен на 8 април- Международния ден на ромите
- Изложба - "Великденска палитра"- на школите по изобразително изкуство към ОДК-Бургас
- Областни и зонални първенства по колективни и индивидуални спортове- трети етап на ученически игри
- Организация и провеждане на областна викторина по безопасност на движението, с участието на 10 отбора
м. Май-2008 г.
- Организация и участие в Десетия национален конкурс за класически, характерни, съвременни танци и фрий-денс с международно участие-Бургас
- Участие в Национални конкурси по календара на МОН: "Живеем в земята на Ботев"- гр. Враца, "Южни слънца"- гр. Петрич
- Зонални първенства: Национален футболен турнир "Данон"- 2008 г. и Плуване
м. Юни, Юли и Август-2008 г.
- Организиране на общоградски детски празник по повод 1 юни- Международен Ден на детето
- Отбелязване на 6 юни- Световен ден за опазване на околната среда- състезание по приложно колоездене- алтернатива за предвижване в градска среда
- Участие в Национални и Международни състезания и конкурси :
Национално състезание" Природата-наш дом"- гр. София- 2 място есе, Националния конкурс за рисунка "Казанлъшка роза", Международния конкурс за рисунка и литературна творба "Земята- наш дом"- гр. Силистра
- Годишна изложба-базар на школите по изобразително изкуство към ОДК-Бургас- галерия "Богориди"
- Стартиране на лятна програма за свободното време на децата, предназначена за деца от 5-7 години и ученици от начален и среден курс
- Открити летни ателиета, езикови школи и игротека
- Спортни занимания: школа по приложно колоездене и екотуризъм
- Организация и провеждане на плажен футбол и волейбол
М.Септември-2008 г.
- Предоставяне на DVD-"Бъдеще без алкохол" / разработен от екип от специалисти към ОДК/ на директорите на бургаските училища
м. Октомври-2008 г.
- Организиране и участие на състави към ОДК в празничния концерт, посветен на 5 октомври- Ден на учителя
- Организиране и участие в Националния конкурс за рисунка и фотография: "Морето не е за една ваканция"
- Стартиране на проект "Два етноса- едно приятелство"
м. Ноември-2008 г.
- Работа по проект "Два етноса- едно приятелство"
м. Декември- 2008 г.
- Участие и организация на проявите на Община Бургас, посветени на 1-ви декември- Международен ден за борба със СПИН
- Дейности по проект "Два етноса- едно приятелство", посветени на Никулден- Ден на Бургас/ изложба детски рисунки и кулинарна Никулденска изложба/
- Празничен концерт посветен на 45-годишнината от създаването на Университет "Проф.д-р Асен Златаров"-Бургас
- Първи общински конкурс за коледна картичка и рисунка "Рождество Христово"
- Коледен концерт съвместно с Ротари Клуб Бургас "Пиргос" и награждаване на изявени бургаски ученици
- Първи празничен концерт на открито " Да посрещнем Игнажден с Коледна звезда"
- Участие в благотворителен коледен базар, организиран от Община Бургас
- Поздравителен спектакъл в навечерието на Коледа, посветен на Дом за стари хора- град Бургас,/ галерия"Богориди"/
- Празничен коледен концерт, с участието на състави от ОДК- / Бургаски затвор/
15. Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
- Консултиране на деца с криминални прояви и техните семейства (ежедневно)
- Привежда в изпълнение мерките по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им (ежедневно)
- Обменя информация с КСУДС и неговите звена ЦРДУ и ЦОП (ежеседмично)
- Обменя информация за деца, насочени към Комисията с Отдел "Закрила на детето" (ежеседмично)
- Обменя информация и работи съвместно с инспекторите детска педагогическа стая (ежеседмично)
- Организира кариерно консултиране на деца с проблеми в образованието и техните семейства (ежеседмично)
- Работа в арт-терапевтични групи за деца (ежеседмично)
- Поддържа контакт с педагогическите съветници на училищата и със съставите на Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, които консултира и координира (ежемесечно)
- Разглежда деянията на децата с криминални и противообществени прояви, като налага възпитателни мерки и проследява тяхното изпълнение (ежемесечно)
- Партнира по проект за превенция на сексулното насилие и трафик на деца в риск (ежемесечно)
- Съвещания на обществените възпитатели с организирана супервизия на работата им (ежемесечно)
- Периодично подсигурява стаж на студенти от БСУ със специалност "Социални дейности" по дисциплината "Работа с млади правонарушители" и на студенти от Университета "Асен Златаров" със специалност "Психология", в частта изготвяне на психологически профил на деца с девиантно и деликвентно поведения и основни подходи и дейности в консултирането на деца и семейства (януари, юни)
- Съдействие на децата, излизащи от поправителни домове, възпитателни училища-интернати, социално-педагогически интернати и Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (при необходимост)
- Представлява децата в съда, когато е наложена мярка - настаняване в корекционно-възпитателен интернат (при необходимост)
- Изготвя статичстически отчет за проведените възпитателни дела и наложените мерки по Закона за БППМН (януари - годишно)
- Отпечати и разпространи информационни материали, популяризиращи дейността на комисията, съвместно с Асоциация "Деметра" (януари)
- Участие в Международна програма за обучение на кариерни консултанти за сертифициране на консултирането в средното образование (март, май)
- Концерт "В моя свят няма място за агресия" подготвен и реализиран с деца с девиантно и деликвентно поведение (юни)
- Изработен е проект за лого на Комисията (юни)
- Изработен е проект за оформление и по него са отпечатани дипляни с насоченост родители и с насоченост деца (юни)
- Изработи се проект за фанелки с послание: "В моя свят няма място за агресия", отпечатаха се и се раздадоха на участниците в концерта. (юни)
- Участие в международен семинар за български мултипликатори на тема: "Структури за работа с деца и младежи в Германия" (юни)
- Участие в мобилна група за обход на гетата, съвместно с Транспортна полиция, за разясняване на опасностите от хвърляне на камъни по влаковете, невнимателното пресичане на жп-линиите и оставянето на деца без надзор в района. (юли)
- Участие в национално съвещание на местните комисии, организирано от ЦКБППМН при Министерски съвет за отчет на дейността и разохдваните средства (август)
- Поръча разработването на специализиран софтуерен продукт за специфичните нужди на Комисията и го закупи и приведе в експлоатация. Продукта съхранява база данни за състоянието на детската престъпност на територията на общината, както и лични досиета на всички деца, извършители на противообществени прояви и престъпления на възраст от 7 до 18 годишна възраст. (септември)
- Разработи проект "Професионална мрежа за подобряване благосъстоянието на деца с девиантно поведение в Община Бургас", съвместно с нестопански организации (септевмври, октомври)
- Ремонт на Консултативен център на МКБППМН (октомври)
- Организира двудневен форум в Бургаски свободен университет за Югоизточна България по проблемите на детската престъпност, в който взеха участие прокурори, съдии, полицаи, инспектори детска педагогическа стая, секретари на комисии за БППМН, неправителствени организации, общественици, журналисти и студенти (октомври)
- Осъществи благотворителна изложба в галерия "Богориди" на произведенията, изработени в групите по арт-терапия. (декември)
- Организира коледен празник на І-ва група от ДДЛРГ "Ал.Г. Коджакафалията", закупи подаръци за всички деца и ги раздаде с помощта на Дядо Коледа и Снежанка. (декември)
- Участва в организацията на два концерта на Формация "Петлите" от ДДЛРГ (ноември, декември)

За подбора на кадрите, системите за оценка, квалификация, стимулиране и санкциониране на служителите от общинската администрация е отговорна дирекция "Човешки ресурси". През 2008г. община Бургас разполага със следния административен капацитет:
Персонал
Обща численост на общинската администрация - 440 бр.
Заети длъжности към момента - 413, от които 223 служители /54%/ са с висше образование, а 190 - със средно образование
През 2007г. от 319 служители 184 са с висше образование /58%/, а 135 - със средно образование
Спадът се дължи на увеличената обща численост и по-високия относителен дял на специалистите със средно образование.
От заетите длъжности, 183 служители или 45% са на възраст до 40 години.
За предходната 2007 година около 25% са били служителите на възраст до 40 години.
Новопостъпили служители за последната година - 114
Напуснали служители през последната година - 57, от които 13 са се пенсионирали.
Конкурси:
През последната година са проведени 42 конкурса за заемане на ръководни и експертни длъжности в общинската администрация по Закона за държавния служител, от които 31 са приключили с назначение, 8 са прекратени поради липса на кандидати, отговарящи на изискванията и 3 са завършили без класиране. 20 от новоназначените ръководни и експертни длъжности са на възраст до 40 години.
От 2008 г. обявленията за конкурсите в сайта на Общината/ раздел "Кариери"/ се поддържат от служител на дирекцията.
Обучение:
20 служители от общинската администрация се обучават във ВУЗ за придобиване на по-висока образователно-квалификационна степен.
13 служители от общинската администрация се обучават по специалността "Публична администрация" в БСУ по програма на Министерството на държавната администрация и административната реформа.
124 служители са включени в курсове за изучаване на английски език, от които 106 са приключили обучението.
115 служители са включени в курсове за компютърна грамотност, от които 50 са го завършили успешно.
81 служители са участвали в други курсове и семинари за повишаване на квалификацията.
Вътрешни правила
През 2008 г. за разработени:
Вътрешни правила за подбор и назначаване на персонала в Община Бургас;
Вътрешни правила за дейността и организацията на работа в дирекция "Човешки ресурси".
Актуализирани са и Вътрешните правила за работната заплата в Община Бургас.
Длъжностни и поименни разписания
Ежегодно изготвяне на длъжностни и поименни разписания по функции и дейности - общинска администрация и други бюджетни дейности;
При необходимост през годината изготвяне на промени по щатните разписания.
Длъжностни характеристики
През 2008 г. са разработени и са връчени на почти всички служители длъжностни характеристики, в съответствие с новата наредба от 2008 г.
Атестиране на персонала
За периода 01.12.2007 г. - 30.11.2008 г. се проведоха трите етапа от атестирането на персонала, като за първи път оценка са получили почти 100% от служителите, които подлежат на оценяване.
Фонд "Работна заплата".
Разработване и предоставяне на натуралните показатели за численост на персонала по функции и дейности и необходимия фонд "РЗ" за дирекция "Бюджет и финанси".
Изготвяне на ежемесечни отчети за начисления фонд "Работна заплата" и извършване на анализ по неговото разходване.
В дирекцията се водят следните регистри:
- За назначаване, преназначаване и освобождаване на персонала;
- За ползването на отпуски;
- За провеждането на инструктаж на служителите за безопасни условия на труд / създаден през 2008 г./
- Входящ регистър на болничните листове;
- Регистър за лични формуляри на служителите, относно завършено образование и квалификации /нов от 2008 г./;
- Създаден е на електронен носител дневник за преминалите обучение служители през 2008 г./ нов/;
- Електронен регистър за провеждащите се конкурси по Закона за държавния служител;
Предстои създаването на регистър за декларациите по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Отчети
Разработване и представяне на тримесечни и годишни статистически отчети пред Статистическо бюро Бургас;
Подготвяне и представяне в електронен вид /ежегодно/ на необходимата информация за годишния доклад на МДААР;
Годишен отчет за служителите пред Регионален център по здравеопазване;
Изготвяне и на други отчети при необходимост.
През 2008г. беше отбелязан и значителен напредък в подобряване на административното обслужване на населението, чрез дейността на Дирекция "Административно обслужване".
1. Успешно премина одита по сертифициране на община Бургас по международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. Бяха разработени и внедрени тези стандарти като средство за утвърждаване доброто име и репутация на общинската администрация и за създаване на възможности за непрекъснато подобряване на дейностите й.
2. Съвместно с омбудсмана община Бургас издаде печатно издание - книжка, като целта е получаване на гражданственост на разработените и утвърдени през тази година Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в община Бургас и Етичен кодекс за поведение на служителите от общинска администрация Бургас.
Нашето непоколебимо желание да завоюваме доверието на всички заинтересовани страни се гради на една ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е повишаване качеството на обслужване като абсолютен приоритет за Общинска администрация Бургас
3. В община Бургас е въведена система, работеща на принципа на "едно гише". Гражданите на община Бургас вече получават бон с входящ номер на заявлението си и имат възможност чрез електронната услуга «Справка за заведен документ в община Бургас" в сайта на общината да проследят движението на документа си. Онлайн са още и публичните услуги "Справка за финансови задължения към Община Бургас" и "Имотен регистър".
4. Пуснат е автоматичен вход на телефонната централа, което изключително много улеснява и служителите и гражданите, желаещи да се свържат директно с даден специалист. Структурата на общинската администрация и контактите за връзка са публикувани в сайта на общината.
5. За улеснение на гражданите на община Бургас се разкриха допълнителни работни места за деловодители в Центъра за административно обслужване и центърът премина на удължено и непрекъснато работно време.
6. Всеки служител излезе от анонимност и всички служители задължително носят баджове, идентифицирайки се с имена и длъжност.
7. Изгради се система за контрол на достъпа в Общинска администрация Бургас, което дава и възможност за контрол по спазването на работното време.
8. На съществуващия горещ телефон се получават и регистрират сигнали от граждани.
9. Внедри се нова интернет-страница с контролиран достъп за публикуване на информация, която навременно информира бургаските граждани за събитията в общината, предоставя електронни услуги и подробна информация за услугите, предоставяни от общинската администрация.
10. Улесни се достъпа на граждани с увреждания, като бяха направени рампи за инвалиди и се изгради подвижна рампа за инвалидни колички в централната сграда на община Бургас.
11. Откри се ремонтирана и обзаведена приемна на органите на РПУ в кв. Горно Езерово и се извърши основен ремонт на РПУ в кв. Победа.

Своя принос през 2008г. има и Дирекция "ИОТ", като за постигане на приоритетите Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и живеене и Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината:
1. Първа сред българските общини разработи и реализира Стратегия за управление на информационните системи в общинската администрация.
2. Изгради три зони със свободен интернет достъп - ТИЦ и пространството около него, сградата на Община Бургас, площадът пред Община Бургас.
3. Създадена е нова интернет-страница на ТИЦ.
4. Осъществи он-лайн излъчвания на интересни събития в Бургас.
5. Чрез поставената на сградата на Община Бургас уеб камера интернет-потребителите могат да разглеждат в реално време центъра на града.
За постигане на приоритета Открито и динамично управление на Община Бургас дирекция "ИОТ" извърши следните дейности:
1. Пусната е нова интернет страница на Общината, като посещаемостта й е нараснала с 270 % спрямо посещаемостта на предишната страница.
2. На интернет-страницата:
- са публикувани данни за общинските имоти и концесии.
- са публикувани всички телефонни номера на администрацията
- е осигурена възможност за директен контакт чрез електронна поща с всички ръководители на структурни звена.
- има възможност за извършване на деловодни справки и справки за задълженията по ЗМДТ.
- описани са всички услуги, извършвани от администрацията с възможност за сваляне на бланките за заявяването им.
3. Администрацията е модернизирана със 130 нови компютърни конфигурации. Разширени и оптимизирани са локалните компютърни мрежи в централната сграда, сградите с адреси "Конт Андрованти" 1, "Шейново" 24, ТД "Освобождение" и ТД "Приморие".
4. В мрежата на общинската администрация са включени още две звена, разположени извън централната сграда - отдел "Здравеопазване и превенции" и отдел "Туризъм".
5. Обновената телефонна централа на общината дава възможност за директен достъп на гражданите до търсените от тях служители.
6. Въвеждането на процедури по ISO и сертифицирането на общинската администрация създаде условия за оптимизиране на работните процеси и поставяне на административното обслужване на качествено ново ниво.
7. Започна изграждането на информационна структура от качествено нов тип чрез осигуряване на сървъри и най-добре развития виртуализационен софтуер за оптимизация и ръководене на информационната инфраструктура, който осигурява централизирано управление, оптимизация на ресурсите, наличие на различни приложения и способност за автоматизация на процесите. Всичко това се трансформира в намаляване на себестойността на хардуера, повишена ефективност на хардуера, гъвкавост на информационната структура по всички нива чрез динамичност, ефективност и висока надеждност.
8. Подобрено е функционирането на документооборотната система, като от месец октомври: към регистрираните документи се добавят сканирани оригинали; издаваните заповеди са включени в системата; автоматизиран е процесът по издаване на клиентите на бележки с входящ номер и номер за проверка през интернет.
9. Пуснат е в експлоатация втори информационен киоск, който е поставен до централния вход на сградата на Община Бургас.
10. Спечелен е проект по ОПАК, приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет "Прозрачна и почтена държавна администрация" с обща стойност 632 000 лв., в рамките на който ще бъдат усвоени добри практики и разработени информационни системи за повишаване публичността на информираността на гражданите и бизнеса относно административната дейност, обслужването и процесите на вземане на решения.


През 2008г. дейността по управление и разпореждане с имущество - общинска собственост се изразява в следното:
Дирекция УОС е подготвила и входирала за разглеждане в Общинския съвет 171 докладни записки относно управление и разпореждане с общински имоти.
При планирани приходи от разпореждане с общинска собственост в размер на 7 100 хил. лв. до 31.12.2008 год. са постъпили 3 720 хил. лв.
Разпорежданията са както следва:
1. Дарение от Община Бургас на държавни структури - 2 имота (63,5 дка за пътен възел "Бургас-Средец-Созопол" на МРРБ и I-ви етаж на сградата на ТД "Освобождение за нуждите на тел. 112)
2. За търгове за отдаване под наем на нежилищни обекти-общинска собственост са входирани 7 докладни записки за общо 43 имота.
3. Извършени са 2 замени - земеделска земя за разширение на гробищен парк с. Рудник-Черно море и апартамент за замяна с жилище на лице в неравностойно положение.
4. Придобити са 7 имота - 6 за изграждане на "Надлез над Товарна гара" и терен за изграждане на КПС в гр. Българово.
5. За прекратяване на съсобствеността в чрез продажба на миноритарната част на общината са входирани 87 докладни записки.
6. За продажба на общински терени върху които има построени сгради с отстъпено право на строеж върху държавна или общинска земя са входирани 22 докладни записки за 22 имота.
7. .По реда на §42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС са входирани 21 докладни записки отнасящи се за 34 имота.
8. За доброволна делба на съсобствени имоти са входирани 4 докладни записки за 9 имота. По този ред Община Бургас е придобила 9 имота с пазарна стойност 6 351 136 лв.
9. Учредяване на право на строеж за изграждане на трафопостове на EVN са входирани 18 докладни записки за 23 имота.
10. За продажба на трафопостове на EVN по реда на §4 ал.1 от ПЗР към Закона за енергетиката е входирана 1 докладна записка за 20 имота.
11. За учредяване на право на строеж на обекти, придобили траен градоустройствен статут са входирани 8 докладни записки за 9 имота.
12. За продажба на общински нежилищни имоти чрез търг са входирани 5 докладни записки за 32 имота. От тях разпоредени 12 имота. За останалите текат срокове за повторни търгове.
13. За продажба на общински жилища е входирана 1 докладна записка за 74 жилища. Предстои разпореждане.
14. За отстъпване на право на строеж в общински имот срещу обезщетение с реални обекти са входирани 2 докладни записки, предстоят конкурси.
15. За Отстъпване на право на строеж чрез търг или конкурс са входирани 4 докладни записки. Поради кризата в имотния сектор само за един обект се яви кандидат. Предстои повторно провеждане на търгове и конкурси.

Продължава работата по идентифициране, издирване и актуване на имоти за общинска собственост. За 2008 година са съставени около 600 акта за общинска собственост. Предстои предаването на Остатъчния поземлен фонд земеделски земи и съставянето на актове за него.
Регистърът на общинската собственост се води на хартиен носител за всички имоти. В електронен вид достъпни са около 4000 акта чрез сайта на Община Бургас. Проблемни са 2000 акта, коиото са създадени със стара версия на програмния продукт за съставяне на актове и е невъзможно конвертирането на базата данни. Друг проблем е големият обем информация, което не винаги дава възможност за преглед на актове в големи съвкупности. И на двата проблема се търси рационално решение.

Дейността на служителите при ДИРЕКЦИЯ "Управление при кризи, обществен ред и сигурност" - Община Бургас за периода 01.01.2008 - 31.12.2008 год. се характеризира със засилен контрол, осъществяван на основание специални закони, както и по актове, издадени от Общински съвет - Бургас, както следва:
ОТДЕЛ " ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И АДМИНИСТРАТИВНО -
НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ"
І. КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ - КП
1. По ЗУТ - чл.56 - 343 бр.
2. По ЗУТ - чл.57 - 2 бр.
3. По ЗОС - чл.11 - 2 бр.
4. По ЗОС - чл.77 - 2 бр.
5. По НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС - НООРТОБ - 435 бр.
ІІ. АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ -АУАН :
1. АУАН по ЗДвП - 2037 бр.
2. АУАН по ЗУТ чл. 56 и 57 - 287 бр.
3. АУАН по НООРТОБ - 1196 бр.
ОБЩ БРОЙ АУАН - 3520 бр.
ІІІ. ИЗДАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ -НП
1. НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ - 3083 бр.
2. ФИШОВЕ - 533 бр.
ОБЩ БРОЙ - 3616 бр.
Реално постъпили парични суми по наказателни постановления - 61 357 лв.
Реално постъпили парични суми по фишове - 12 961 лв. или обща сума - 74 318 лв.
ІV. Изготвени пропуски за влизане на мпс в цгч и приморски парк - 151 бр.
Реално постъпили парични суми по издадените пропуски за влизане на мпс в цгч и приморски парк - 25 850 лв.
V. Съгласувано работно време на търговски обекти на територията на община бургас- 205 бр.
VІ. Жалби на граждани :
1.заведени жалби - 71 бр.
2.отработени жалби - 71 бр.

ОТДЕЛ "КОНТРОЛ НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТА" - КИИТ
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ - Провеждане на самостоятелни и съвместни проверки със служители на ОД МВР БУРГАС.
1. По инициатива на ДИРЕКЦИЯ "УКОРС"е създаден пропускателен режим и се осъществява стриктен контрол по спазването му на територията на ПРИМОРСКИ ПАРК БУРГАС.
2. Провеждане на мероприятия по демонтиране на антипаркингови устройства, монтирани неправомерно по улиците и тротоарите, които са публична, общинска собственост.
ДЕМОНТИРАНИ антипаркингови устройства - 160 бр.
3. МЕРОПРИЯТИЯ свързани с контрол по спазване на ЗДвП и НООРТОБ - ежедневно.
4. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ на културно-масови прояви - МТV, МЕЖДУНАРОДЕН фолклорен фестивал, ФЕСТИВАЛ БУРГАС и морето и редица други мероприятия от културния живот на ОБЩИНА БУРГАС.
5. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ на спортно-масови прояви на територията на ОБЩИНА БУРГАС.
6. НЕПРАВИЛНО паркирали автомобили в тревните площи и тротоари - документиране чрез снимков материал - две мероприятия. СЪСТАВЕНИ АУАН - 47 бр.
7. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ и използване на специализиранa техника за репатриране на неправилно паркирали автомобили върху тротоари и на пътното платно в нарушение на ЗДвП и НООРТОБ- до настоящия момент са репатрирани 1970 автомобила, като на водачите им са наложени глоби с ФИШ или съставени АУАН .

ОТДЕЛ "ОБЩ ФУНКЦИОНАЛЕН КОНТРОЛ" - ОФК


ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ: Провеждане на самостоятелни и съвместни проверки със служители на ОД МВР БУРГАС.
Регулярни проверки по спазване на работното време на търговските обекти, които функционират на територията на ОБЩИНА БУРГАС.
1. Извършване на проверки на документацията на всеки един обект за правомерното му ползване и функциониране.
2. Проверки по сигнали и жалби на граждани по спазване на НООРТОБ
3. Взето отношение - 71 бр.
4. Проверки по чл.56 ЗУТ - извършени самостоятелно и нощни такива съвместно с ОД МВР БУРГАС-84 бр., от които 6 - нощни.
5. Извършване на мащабни проверки на крупни обекти на територията на ОБЩИНА БУРГАС: незаконна, зеленчукова борса на ул. "ОДРИН", проверките са извършени съвместно със СПОММ при ОД МВР БУРГАС, като на нарушителите са съставени АУАН - 46 бр.

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА"
Справка за дейността на този отдел, ще бъде предоставена допълнително, тъй като е свързана с класифицирана информация.
Като се направи съпоставка на резултатите постигнати през 2007 и 2008 година се вижда, че същите са 3 пъти повече през 2008 година по отделните направления.
- съставени АУАН са 3 пъти повече през 2008 година
- влезли в сила НП са 3 пъти повече през 2008 година
-влезли в сила фишове за наложени глоби са близо 3 пъти повече през 2008 година.
По инициатива на Директора на "УКОРС" е обособен ОТДЕЛ "ИААНД" с началник отдел и състав от пет служителки /стар щат/, което е недостатъчно при настоящото увеличение на постъпващия и обработван писмен материал - фишове,АУАН,НП,пропуски за МПС и разрешителен режим за съгласувано работно време на всички търговски обекти на територията на ОБЩИНА БУРГАС.
Наложително е подобряването на материално-техническата база при ежедневната работа на състава в отдела.
За по-правилно събиране и отчитане на паричните постъпления в резултат на дейността на служителите в Дирекция "УКОРС" е необходимо да се изготви нов механизъм за това-нова програма, нов параграф в банковите бордера или изрично да се насочват гражданите за плащане на глобите към касите на ОБЩИНА БУРГАС.
Една от предпоставките за по-голяма събираемост на глобите е отнемането на контролния талон на нарушителите ,което е инициатива на Директора на Дирекция "УКОРС" при спазване на ЗДвП.

ОТДЕЛ "КИИТ" и ОТДЕЛ "ОФК"

1. По инициатива на Директора на Дирекция "УКОРС" е увеличен съставът на двата отдела и се обръща внимание на тяхната юридическа подготовка при изпълнение на служебните йм задължения.
2. Съставът е обособен в екипи. Оборудвани са с необходимата техника /подновен е почти целия парк от служебни автомобили/. Всички изпълняват задълженията си със служебно облекло, нагръдни знаци и предпазни жилетки .
3. По инициатива на Директора на Дирекция "УКОРС" е създаден строг пропускателен режим в ПРИМОРСКИ ПАРК, което е предпоставка за стриктно спазване от гражданите и гостите на гр. Бургас на НООРТОБ и ЗДвП.
4. С цел улеснение на гражданите на гр.БУРГАС са уточнени важните неврологични точки в града и се обръща особено внимание на същите -профилактика на райони,маршрути и други ,което се върши ежедневно и се прилагат на практика НООРТОБ и ЗДвП.
5. Изрично трябва да се отбележи доброто взаимодействие със служителите на ОД МВР БУРГАС, което е предпоставка за високи резултати в ежедневната работа на служителите при Дирекция "УКОРС" - ОБЩИНА БУРГАС.

Много активна дейност разви и Дирекцията "Икономика и стопански дейности".
НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"
А. Дейности свързани с икономиката на Община Бургас
1. Създадена е база данни за икономиката на Община Бургас по
- икономически субекти
- икономически показатели
- икономически тенденции
2. Издаден е първият икономически каталог на Община Бургас на английски език, същия е публикуван на български език на Интернет страницата на Община Бургас за достъпност от всички интересуващи се.
3. Съгласно споразумение между Община Бургас и Изпълнителна агенция за насърчаване на малкия и среден бизнес е въведена информационно-консултантска услуга за бизнеса обхващаща взаимоотношенията между бизнеса и администрацията в два аспекта:
- регистрация на стопански субекти и регистрация на определени стопански дейности;
- всички регистрационни и регулативни дейности, които се извършват от регионалните институции и ведомства, обслужващи фирмите.
4. Възложено е маркетингово проучване сред бизнеса в Бургас за :
- демографски характер на бизнеса
- взаимодействие с Община Бургас
- туристически или индустриален Бургас
- индустриални зони
- консултативен съвет

Б. Дейности свързани със стабилизиране на финансовото състояние на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас
В началото на 2008 г. Общински съвет прие нова структура на Общинската администрация, в която в Дирекция "Икономика и стопански дейности" бе обособен отдел "Икономика". Основните функции на отдела са свързани с контрола и анализа на дейността на всички дружества, в които Община Бургас участва. Създаде се нова организация на работа, чиято цел е да акумулира навременна и периодична информация от общинските дружества и да наблюдава тенденции в развитието им. Друга функция на отдела е връзка на Община Бургас с частния бизнес за преодоляване на административните бариери пред бизнеса и улесняването на предприемача при започване и извършване на стопанската си дейност. Предоставяне на актуална информация за протичащите икономически процеси на територията на Общината.
Извършени са следните дейности по направление:
1. Среща на общинското ръководство с ръководствата на търговските дружества, относно основни задачи и проблеми свързани с бъдещото развитие и стабилизиране на търговските дружества.
2. Извършен е анализ на финансовите резултати на търговските дружества за 2007 г. и е внесена докладна записка в Общински съвет за приемане на годишните финансови отчети за 2007 г. на 17 търговски дружества със сто процента общинско участие и извършване на операции по покриване на загубите от предходни години за сметка на неразпределената печалба и целеви резерви, нещо което не е правено от години.
3. Извършен е анализ и оптимизиране в търговските дружества на:
- управленческа структура
- ефективност на активите
- обезпеченост с техника и апаратура
- състояние на материалната база и проблеми
4. За стабилизиране на финансовото състояние на дружествата, там където е било свързано с лош мениджмънт или с груби нарушения на финансовата дисциплина са направени предложения и се извърши смяна на управителите на дружествата: Аптеки ЕООД, Благоустройствени строежи ЕООД, Обреден комплекс ЕООД, ОП "Спортни имоти,паркинги и гаражи" ЕООД.
В. Дейности свързани с упражняване правата си на собственик съгласно" Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества"
1. През м. януари 2008 г. от кмета на Община Бургас - Димитър Николов е утвърден, план за приходите, разходите и финансовите резултати на търговски дружества по месеци на 2008 год. Отдел" Икономика" извършва ежемесечен контрол по изпълнение на план-програмата. На всяко тримесечие, заедно с управленческите доклади на управителите на дружествата и директорите на общинските предприятия се извършва анализ на дейността им и очакваните резултати за текущата година.
2. По възлагателно задание на регистрирани одитори е възложено наблюдение и анализ на вътрешната нормативна база и надежност на системата за вътрешен контрол, както и уеднаквяване в някои счетоводни операции и счетоводната политика на дружествата.
3. Създадена е информационна база данни за :
- ежемесечно изпълнение на план-програмата за годината
- основни финансови показатели на ТД по години (динамика)
- досие на всяко ТД включващо
- правен статут
- численост
- сключени договори
- кредити
- сертификати и лицензи
- стратегия и др.
4. Поддържане на актуална информация за участието на Община Бургас в ТД с по-малко от 100% участие и годишен дивидент от дейността на тези дружества.
5. Отдел "Икономика" извършва проверки и методическа помощ по вътрешната нормативната уредба на ТД.
Г. Кметът на Общината инициира преразглеждането на политиката на общината за участие в търговските дружества с миноритарен дял, които не носят доходи на Общината.
1. Приключи производството по ликвидация на " Черноморска борса ойл метал" ООД с участие на Общината от 17,5 %.
В резултат на предприетите действия от общинска администрация за периода на управление на новото и ръководство са постигнати следните резултати:
1.Стартирала е оздравителната програма на търговските дружества със заварено тежко финансово състояние - "Благоустройствени строежи" ЕООД, "Обреден комплекс"ЕООД, "Аптеки" ЕООД.

2. "Бургасбус ЕООД започна обноваване на автопарка си. Закупени са 35 броя автобуси ,от тях за първи път от 10 години и нови автобуси- 10 броя на метан ; два нови микробуса за трудноподвижни граждани; 10 броя рециклирани съчленени тролейбуса. Дружеството има за цел да обнови автопарка си с около 25%. Очакваната печалба на дружеството за 2008 г. е 180 х.лв. спрямо 29 х.лв. за 2007 г.
3. Общинско предприятие "Спортни имоти, паркинги и гаражи модернизира основните обособени паркинг-зони. Въведоха се нови технологии за контрол и се подобри обслужването. Организира експлоатацията и обезпечи работата на два паркинга със свободен достъп. Извърши ремонт на настилката на спортна зала "Младост". Започнат е ремонт на спортна зала "Бойчо Брънзов", който ще завърши през 2009 г.
Дейности по:
Благоустрояване на съществуващите обществени паркинги:
- ул."Ст.Стамболов" от участъка- ул."Самуил" до ул. "Левски".От съществуващите 60 паркоместа, които поради лоша настилка не се използваха ефективно в момента са обособени 123 паркоместа.
- ул."Левски" в участъка от ул. "Ст.Стамболов" до ул."Хр.Ботев",извършена е реконструкция на съществуващите паркоместа, с което са увеличени с още 10 паркоместата.
Контрол за неправилно паркиране
Репатрираните автомобили функционират последните 6-месеца на годината. Съставени са 2073 бр. актове за неправилно паркиране. Репатрирани на наказателен паркинг са 1987 бр. автомобили.
Увеличени са приходите от дейността с 20%.
4. Общинско предприятие "Общински имоти" за подобряване управлението на общинските имоти, контрола по експлоатацията им и оптимално събиране наемите и таксите извърши следното:
- Прие се нов Правилник на предприятието, с който се прецизира дейността му, структурата, численият състав и предоставеното за управление имущество.
- Комплектова се досието на всеки управляван имот в предприятието с копие от акта за собственост
- С внедрената компютърна обработка на информацията за общинските имоти ежемесечно се подава информация до дирекция "Управление на общинската собственост" за свободните нежилищни имоти
Предприятието реализира през 2008 г. ръст на приходите си от 9,5% спрямо 2007 г.
5.Повишени са финансовите резултати на "Бургаски пазари" ЕООД , "Чистота" ЕООД, стабилизирано е финансовото състояние на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД.

6.Очаквания финансов резултат за 2008 г. спрямо 2007 г. е с ръст на печалбата във всички търговски дружества. Намалена е загубата на "Аптеки" ЕООД, "Обреден комплекс" ЕООД от реализирана загуба за 2007 г. в размер на (387 х.лв.) е с очакван финансов резултат за 2008г. от 112 х.лв. Общо за всички дружества ръста на печалбата за 2008 г. спрямо 2007 г. е 137% .
7. Очаквания дивидент за Община Бургас от търговските дружества за 2008 г. е с 72% завишение спрямо 2007 г.
НАПРАВЛЕНИЕ «СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ».
"Транспорт"
За 2008г., са издадени 30 бр. разрешителни за организиране на начални и междинни автобусни спирки на територията на град Бургас по международни автобусни линии и специализирани автобусни превози и 987 бр. разрешителни за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Бургас. Постъпилите приходи са в размер на 57 500лв.
Промени по транспортната схема:
За осигуряване на връзки на гр.Бургас с кварталите за живеене и във връзка с повишената интензивност на движение се проведоха общи събрания на жителите на кв.Долно Езерово и кв.Сарафово за проучване на необходимостта от промени в общинската транспортна схема. След преброяване на пътникопотока по линиите гр.Бургас-кв.Долно Езерово и гр.Бургас- кв.Крайморие са извършени следните промени:
- Възложено е изпълнението на допълнителен курс до кв.Крайморие , а в дните на официалните празници, графиците на движение на автобусите са учестени
- В кв.Долно Езерово са възложени за изпълнение два допълнителни курса за извозване на ученици, за периода 15 септември-30 юни;
- В кв.Сарафово са обособени допълнително три броя автобусни спирки.
Гр. Бургас е избран за пилотен град измежду всички останали градове у нас, по проект за цялостна модернизация на градския транспорт, с изграждане на интегриран център за управление градския транспорт и светофарното регулиране. За повишаване качеството на обслужване, автобусните спирки ще бъдат оборудвани с електронни табла, а автобусите с табла за електронно таксуване.
Извършени дейности по програма за подмяна на автоспирките.
Предприети са подготвителни дейности по отдаване на концесия на правото на управление и поддържане на автобусните спирки на територията на Община Бургас. Назначен е подготвителен екип и са изготвени икономически, технически, екологичен и правен анализ. Концесията е форма на публично-частно партньорство. В задълженията на концесионера е предвидено изграждането на нови автобусни спирки, осветени, с информационна карта за линиите на градския транспорт и съобразани с изискванията за достъп на хора.
Приоритетна задача е адаптирането на инфраструктурата в града за нуждите на хората с увреждания.
Kъм момента от "Бургасбус"ЕООД са въведени в експлоатация 45 автобуса оборудвани с подвижни рампи за инвалиди, 10 от тях са чисто нови автобуси на метан, нископодови, със специализирани места за хора с увреждания, с двигател, проектиран и произведен специално за работа с метан, отговарящ на нормите EURO 5. Употребата на метан намалява разходите на гориво с около два пъти, в сравнение с тази на дизела и не отделя вредни емисии в атмосферата. Автобусите удовлетворяват всички изисквания за комфортен транспорт. Оборудвани са с електронни табели, указващи автобусната линия и маршрута на движение.
Осигурените социални разходи за компенсиране на пътуванията с намаление на определени групи граждани и транспорт на деца с тежки физически и умствени увреждания, по решение на Общински съвет за 2008год. са в размер на 4 738 408,69 лв, от които:
- Карти за граждани над 65 г.- 202 974 лв.
- Карти за граждани над 70 г.- 1 486 384 лв.
- Многодетни майки,инвалиди,болни от диабет и паркинсон- 1 103 045 лв.
- С нетрудоспособност над 90,1% с увреждания на двигателно-опорния; апарат, с нетрудоспособност над 80% - незрящи - 340341,23 лв.
- Учениците и студенти, градски линии - 1406256 лв;
- Ученици и студенти междуселищни линии - 199408,66 лв.
За 2008 година за финансово обезпечаване на специализирания превоз на трудноподвижни лица е разходвана сумата от 227011лв. През м.декември 2008г бяха закупени и въведени в експлоатация още 2 нови микробуса, които предлагат всички съвремени удобства за обслужване на трудноподвижни лица и ще обслужват сшециализирания превоз по системата "Позвъни и се вози".
Разширяване и реконструкция на тролейбусната мрежа с нарастване и обновяване на тролейбусния парк. Първи стъпки в обновяване на тролейбусния парк са направени през месец август 2008г. със закупуването и въвеждането в експлоатация на 10 броя рециклирани съчленени тролейбуси движещи се по тролейбусна линия №1. Тролейбусите напълно отговарят на изискванията за извършване на превоз на пътници при градски условия. Те са снабдени с допълнителен двигател с вътрешно горене, който ще спомогне за по-бързото и навременно прибиране в депото при възникване на технически проблем по трасето. С това значително ще намалеят задръстванията, причинявани от страна на превозните средства в случай на повреда.
Морска политика
Община Бургас има амбицията да разработи своя активна позиция за ролята, която ще играе в интегрираната европейска морска политика. Основна цел за морската политика на Бургас е създаването на условия за устойчиво развитие на морските сектори и крайбрежните райони.
Този новаторски и цялостен подход ще предостави кохерентна политическа рамка, която ще позволява оптималното развитие на всички дейности, свързани с морето, по устойчив начин.
За целта се създаде "Обществен съвет по морска политика", който да подпомага провеждането на обединена морска политика в гр.Бургас .
"Реклама"
За 2008г са издадени 169 бр. разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи. Приходите от рекламна дейност на територията на Община Бургас за визирания период са в размер на 1 246 470,66 лв., от които месечни такси в размер на 1 210 000лв.; инвестиции в размер на 31 400.66 лв. и такси за издаване на разрешения за реклама в размер на 5 070 лв.
В изпълнение на Заповед № 295/ 08.02.2008г. на Кмета на Община Бургас бяха описани всички рекламно-информационни табели на територията на Община Бургас и бяха констатирани 1523 рекламно-указателни табели, разположени на общински терени и 219 бр. на стълбовната мрежа от тролейбусния транспорт, поставени без разрешение по реда на действащата Наредба за рекламната и информационната дейност. В общината постъпиха заявления за издаване на разрешения за 147 от съществуващите нерегламентирани табели, а останалите 1205 бр. бяха принудително премахнати от Община Бургас .
Извърши се ревизия и опис на действително състояние на големите рекламни съоръжения, а резултатът от ревизията беше предоставен под форма нна доклад на заседание на Общинския съвет. В изпълнение на решение на Комисията по реклама бяха изпратени писма до фирмите, които имат поставени без разрешение от Община Бургас рекламни съоръжения за заплащане на пропуснати ползи към Община Бургас.
С цел завишаване на контрола по разполагането на рекламни съоръжения и регламентиране на реда за принудително премахване на поставените без разрешение рекламни елементи, съвместно с дирекция ПНО се подготви проект на Наредба за преместваемите обекти и рекламно-информационни елементи, който беше приет от Общински съвет гр. Бургас.
В момента, съвместно с органите на КАТ с изготвя нова карта за поставяне на РИЕ на територията на Община Бургас.

"Туристическа такса" "Категоризация", "Търговия с тютюневи изделия " и "Контрол"
За 2008г. от туристическа такса по сметка на Община Бургас са постъпили 280 600лв. Реализирани са 315 938 нощувки от 107 067 броя туристи, от които 16 752 чужденци и 82 680 българи. Категоризирани са общо 121 бр. туристически обекта, като приходите от еднократни такси за категоризация са в размер на 35 000 лева.
За 2008г. са издадени 128 разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия. В бюджетната сметка на Общината от издадените разрешения са постъпили 36 000лв.
През периода 01.01.2008-31.12.2008 е засилен контролът върху туристическите и търговските обекти. Извършени са проверки в над 400 бр. обекти, в резултат на които 31 бр. действащи и не категоризирани туристически обекти входираха документи и откриха процедура по категоризация; 58 бр. изпълниха предписанията за спазване на минималните изисквания за съответна категория; 92 бр. обекти внесоха дължимите такси в размер на 50 590 лв, за търговия със спиртни и тютюневи изделия .
През летния период бяха извършени и съвместни дневни и нощни проверки с Комисията по защита на потребителите, в резултат на което бяха съставени 18 бр. актове, като на някои от тях бяха издадени и заповеди за запечатване.
Извършени са и съвместни проверки със служители на Районна дирекция автомобилна администрация, относно спазването на Наредба 34/06.12.99г. за таксиметров превоз на пътници и Закона за защита на потребителите / издаване на касови бележки от фискално устройство/.
През месец януари 2008г. беше въведен програмния продукт "Акстър", който значително подобри комуникацията между дирекция "Приходи от местни данъци такси и реклама" и Дирекция "Икономика и стопански дейности" и увеличи значително събираемостта на дължимите такси по издадените разрешения.
Уважаеми общински съветници,
Завършвайки този отчет искам да благодаря на всички Вас, така, както го направих и при представяне на отчета по чл. 44, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, за проявената активна позиция и добронамерена съпричастност към общите ни усилия да направим по-добри нашия град и нашата община.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ

Община Бургас