Инициативи

Проект: MADEGASCAR - Развитие на пазара за автомобилите използващи газ

Изпълнение на проекта
Основната цел на Проект MADGASCAR в Бургаския Регион е да насърчи развитието на пазара за автомобили задвижвани с газ чрез популяризиране на търсенето и предлагането им. Това се постига чрез изпълнение на дейности за повишаване на осведомеността, реализиране на демонстрационни проекти, както и създаването на мрежи.
Целите на проекта са свързани с документиране и анализиране на пазарните условия в региона, създаване на пазарна стратегия и разработване на план за маркетингови и дейности за работа в мрежи.
Факторите на успеха са свързани с повишаване осведомеността на обществото и на заинтересованите лица занимаващи се с енергийна ефективност и управление на устойчивата енергия чрез употребата на природен газ като алтернативен енергиен източник. Чрез изпълнението на проекта се създават благоприятни условия за привличане на инвестиции и промяна на обществената нагласа към възобновяемите енергийни източници.
Ограниченията са свързани с наличието на неадекватни национални политики за използването на газ катто гориво в планирането на програми и стратегии, създаване на финансови механизми, др. За да се създаде пазар за автомобили задвижвани с газ в Черноморския регион на България са предприети следните методи: организиране на информационни кампании, обучения, проучвания, тъй като потенциала на производство на суровините за газ се използва непълноценно. Отпадъците не се обработват и рециклират правилно, което увеличава риска от замърсяване. Пазарът на биогаз в региона има потенциал, като се има предвид, че 55% от всички отпадъци са биологична маса. Реализирани са няколко проекта на тема биогаз в България, като само два са в Черноморския регион (Бургас); счита се, че успеха на първите инсталации ще насърчи и спомогне за развитието на проекти свързани с използването на биогаз. Основният проблем за подготовката на такива проекти в България е липсата на подходяща юридическа рамка насочена към дадения въпрос. Съществува Закон за възобновяемите енергийни източници и алтернативните горива, но той все още не предлага финансови инструменти и решения за производството на биогаз. Друга пречка са самите фермери, индустрията и обществото като цяло, което не е информирано за технологиите използващи биогаз, както и природните, социалните и икономическите ползи от тяхното въвеждане. В допълнение, липсва подходяща информация за стартирали проекти и достъпа до национална подкрепа, а финансирането или съ-финансирането е много трудно. В този смисъл създадените регионални мрежи за сътрудничество в рамките на проекта е средството, което предоставя информация и пилотни примери и съвети по темата. Чрез реализацията на проектните дейности, автомобилите използващи природен газ (метан) са увеличени с 50%, или около с 4500-5000 повече автомобили. Следователно, броя на метан- станциите е нарастнал на 14, особено в Черноморския Регион, където трафика е засилен.

Реализирана практика 1

Като партньор по проекта, БРАУЕ публикува информационен бюлетин за употребата на биогаз в транспорта с цел да информира гражданите и вземащите решения относно техническите, икономическите и юридическите аспекти при преобразуването на биогаз в метан, който е пълноценен заместител на природния газ.
Метанът може да бъде използван за източник на електричество или отопление, както и за гориво на автомобили. Бюлетинът съдържа информация за успешно изпълнени проекти в чужбина, за да насърчи реализацията на подобни проекти в Черноморския Регион.
Обогатяването на биогаза с био метан ще постигне по-висока енергоефективност, а също така е благоприятно за природата поради ниското ниво на CO2 в сравнение с петрола и дизела. Той е и по-малко токсичен източник на замърсяване и е по-безшумен. Предвид преимуществата, БРАУЕ в сътрудничество с няколко организации (Община Бургас, местни природозащитни НПО-та, Бургаски Свободен Университет) активно се стремят да намалят ограниченията, както в технически така и в юридически план.

Реализирана практика 2
Общественият превозвач "Бургасбус" е закупил 22 бр. автобуси, марка "Тедом", които се захранват с метан. Месец след пускането им в експлоатация е проведена оценка, която показва автобусът на метан спестява около €20/100km, в зависимост от режима и метеорологичните условия. Обновяването на целия парк автобуси на градския транспорт е приоритет за развитието на компанията и предлагане на устойчив транспорт в общината. Тази дейност има екологичен, икономически и социален ефект. По-малко вредни газове отделени в атмосферата водят до по-малко емисии СО2 и по-добър атмосферен въздух. Ниската цена на горивото се отразява и на финансовите ресурси. Практическите резултати от употребата на метан в транспорта го квалифицират като най-ефикасният и еко-съобразен енергиен алтернативен източник.


Реализирана практика 3
Към края на 2009г. статистиките за използване на метан в градския транспорт показва постоянен растеж в сравнение с предходни години: сега се използват повече от 78.000 автомобили на метан, което подчертава увеличение от 60% в сравнение с 2007г. Това нарастване на автомобилите може да измести България в по-горна позиция на асветовната класация на страните използващи метан от 20-та на 7-ма позиция. Поради големия брой на автомобили на метан се увеличава и броя на метан станциите. През изминалата година в България броят на метан станциите е увеличен от 59 на 77 - достигайки 29-та позиция. (по оценка на REMIX Bulgaria OOD). По брой метан станции (8.3 на 1000 души), България заема 7-ма позиция в света (при средно около 1.73 за всички страни). Главният фактор за този динамичен напредък е на развитието на таксиметровия сектор, където повече от 73% от жълтите коли вече карат с метан. Тази тенденция запазва цените на таксиметровите услуги относително ниски (16-та позиция в Европа за цени на метан за литър газолин и 22-ра като нетна цена на метангаз), правейки го по-популярен и по-разпространен, което спомага за увеличаване и на семейния доход на таксиметровите шофьори.

 

 

ADDED VALUE

ADDED VALUE е информационна и образователна кампания за популяризиране и повишаване на ефективността на инвестиционните инфраструктурни проекти в транспорта
Водещата организация е Общинска енергийна агенция Алмада, Португалия
Финансиране:
50% от Европейската комисия, Програма "Интелигентна Енергия Европа"
50% собствено участие на организациите партньори
Партньори по проекта:
Организации от 13 европейски държави
Целеви групи:
Ученици, студенти, общинската администрация отговорна за транспорта във Варна
Място на изпълнение:
Община Варна
Основни цели:
да придаде добавена стойност на големите инфраструктурни проекти в областта на алтернативните видове транспорт (велоалеи, пешеходни алеи и др.), които са завършени или са стартирали по време на проекта. Това ще се постигне чрез маркетингови методи, информационни и образователни кампании сред целевите групи (училища, университети и др.) с цел постигане на по-добро използване на изградените велоалеи в град Варна.
Очаквани резултати:
• Повишаване на информацията и възможностите за изпълнение на меки мерки в транспорта.
• Повишаване на позитивното отношение към алтернативните видове транспорт чрез демонстриране на личната полза.
• Повишаване на общественото възприемане и нагласа към въведениете мерки на местно ниво.
• Интегриране управлението на транспорта с нуждите на жителите на града при придвижване като стандарт в градовете и регионите
• Намаляване на вредните емисии изхвъляни в атмосферата.
• Създаване на партньорство и сътрудничество в рамките на проекта.
Дейности:
Общо в страните-партньори се изпълняват 12 информационни кампании, промотиращи инфраструктурните инвестиции в сферата на устойчивия транспорт. Кампанията в град Варна е насочена основно към популяризиране на велоалеята и възможностите за придвижване в града чрез велосипеди.
• Организиране на кампания с целевите групи за промоциране на устойчив транспорт чрез постери, плакати, флаери и други информационни материали ползвайки опита на партньорите по проекта;
• Организиране на тренировъчни курсове в 20 пилотни училища във Варна с цел да се повишат знанията на учениците - да се запознаят с велоалеите в града, да придобият умения как да управляват велосипед, как да се справят в реалната пътна обстановка и да се обучат за основни навици на пътя;
• Организиране на "Ден без автомобил" в началото на всяка учебна година и други;

http://eu-added-value.eu/
 

ПРОЕКТ: "OБЩИНИ, СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ И НПО - ПАРТНЬОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА"

 

 

 

 

 

Водеща организация:
Асоциация на Българските Черноморски Общини /АБЧО/

Място на изпълнение:
Черноморски регион

Период за изпълнение:
Юли 2009 г. - Декември 2009 г.

Цел на проекта:
Изграждане на адекватен административен капацитет на партньорите на гражданското общество за ефективно управление на процесите на миграция и интеграция в съответствие с общата миграционна политика на ЕС.

Дейности:

• Създаване на Експертни съвети за мониторинг в градовете Варна и Бургас
• Анализ на състоянието на имигрантите на територията на целевите области
• Оценка на ефективността на прилагане на имиграционната политика
• Проучване на европейския опит и практики за интеграция на граждани на трети страни
• Разработване на електронна база данни, налична на Интернет страница - http://www.integracia-bg.com/software.php
• Разработване на интерактивен интернет ресурсен портал за гражданите пребиваващи в България

Резултати:

 Повишени знания, умения и нагласи на служителите от администрацията за по-качествено обслужване и предоставяне на услуги на имигранти.
 Подобрена комуникация и информираност между гражданите на трети страни и администрациите, социалните и здравните институции, академичните и неправителствени организации.

 Осигурени по-добри условия и възможности за свободен достъп до информация за миграционните процеси и влиянието им върху обществения живот.
 Подобрена нормативна база и административно обслужване на гражданите .

Информация за реализираните в рамките на проекта дейности и постигнатите резултати можете да намерите на Интернет страница: www.integracia-bg.com

Проект „Младежта стъпка по стъпка”

astika

Проект: "Младежта стъпка по стъпка"

Финансираща организация: Национален център " Европейски младежки програми и инициативи"

Бенефициент: Фондация "АСТИКА"

Цел на проекта: Популяризиране и развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, неформално учене, и формиране на гражданско самосъзнание, в контекста на предстоящата "Година на доброволчеството".

Основни задачи на проекта са насърчаване на младежкото доброволчество и развитие на капацитет в тази насока. В тази връзка се предвижда:
1. Провеждане на обучение на младежи, целящо личностно съзряване и осъзнаване на доброволчеството като философия и начин на живот, умения за справяне в конфликт и решаване на общностен проблем.
2. Провеждане на информационна кампания сред младежите за реалните ползи от доброволчеството и насърчаване активност младежите за участие в доброволчески дейности.
3. Създаване на младежка доброволческа платформа като неформална структура на доброволци и младежки доброволчески организации, чиято цел е координиране на съвместни действия, подкрепа и взаимопомощ.
4. Конкурс и изложба "Доброволчеството като философия и начин на живот" Организиране и провеждане на тематичен фото-конкурс и изложба.

Целева група:
Проектът е ориентиран към младежи на възраст от 14 до 35 години като в преобладаващата си част проектът е насочен към младежи: средношколци и такива завършващи средното си образование, студенти. Приоритетно в проектните дейности ще бъдат включени младежи в неравностойно положение, както и такива от малцинствени социални и етнически групи.

Подборът на доброволците ще се осъществява чрез мотивиран подбор за обучението, мотивационно писмо и интервю.

Общата продължителност на проекта е пет месеца и ще се реализира през периода май -октомври 2010 г.

http://astika.ngobg.info/index.html 

ADD HOME - Управление на мобилността в жилищни зони

лого ад хоум

Проект: ADD HOME - Управление на мобилността в жилищни зони

 

 

Финансиране:                      Европейска Комисия

                                                Програма Интелигентна Енергия Европа     

                                              

Водеща организация:          FGM-AMOR, Грац Австрия

 

Партньори:                            6 организации от 5 държави в Европа- Австрия, Италия, България, Германия, Словения

 

Партньор за България:       Черноморска Регионална Агенция за

                                               Управление на мобилността

 

Период на изпълнение:      декември 2006 - ноември 2009

 

 

Място на изпълнение:       гр. Варна 

 

Резюме

ADD HOME цели намялаване на ежедневните нужди от използването на превозни средства чрез внедряване и прилагане на нови подходи, заместващи личните моторни средства с енергийно ефективни решения, предимно в жилищните райони. Проектът интегрира областите транспорт, планиране, управление и строеж на жилищни комплекси, както и регулирането на законодателните и нормативните изисквания за пестене на енергия.

 

Целеви групи

Граждани, заинтересовани лица на местно ниво, органи на властта, жилищни строителни компании, наематели, плановици, доставчици на транспортни услуги, енергийни агенции, законодатели.

 

Дейности

Модул 1: Управление на проекта.

Модул 2: Анализ на законодателството и нормативната база.

Модул 3: Разработване и изпълнение на демонстрационни проекти.

Модул 4: Провеждане на електронно обучение относно прилагането на добри практики.

Модул 5: Разпространение и популяризиране

Модул 6: Оценка на качественото изпълнение на демонстрационните проекти

Очаквани резултати  

  • Пестене на енергия (подобряванет достъпността до транспортната инфраструктура и транспортни услуги)
  • Повишаване на капацитета (добре обучени експерти чрез материали за само-обучение)
  • Подобряване на услугите за мобилност и информационно обслужване (чрез разработване и разпространение на информационни брошури, наръчници и доклади, електронни картички, електронен бюлетин, презентации, предоставяне на обучения)
  • Интернет страница на проекта - www.add-home.eu

 

Очаквани икономиии на енергия в резултат изпълнение на проекта: 34 034 000 кв/ч енергия, 3 640 000 литра гориво, 9 100 000 кг въглероден диоксид, както и 36 400 000 изминати км от превозните средства. 

Лице за контакти:

Елена Симеонова                              

Координатор на проекта

Тел.: 052 611 811

E-mail: [email protected]                  

www.bsraem.org

 

Информация за проекта на английски език: www.add-home.eu

 

Започва изграждане на национален "Информационен портал за неправителствените организации" в България

Започва изграждането на национален информационен портал за неправителствените организации в България. Целта е информацията за неправителствените организации, разпръсната в различни източници - интернет, централен регистър и др., за първи път да бъде обобщена, актуализирана и публикувана в национален "Информационен портал за българските НПО", достъпен за всички в сектора, бизнеса, институциите, международните организации, медиите и гражданите.
Амбицията е "Информационният портал за българските НПО" да се превърне в място, от което хората да се информират за случващото се в неправителствения сектор в България, за активните НПО. Самите организации да се представят пред обществеността и сами да избират какъв публичен образ ще поддържат.
Инициативата е на Българския център за нестопанско право и Фондация ПАЦЕП. Проектът е двугодишен и се финансира от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Той се състои от два етапа, като първият - събирането и създаването на база данни, се очаква да приключи до края на годината. Вторият - стартирането на самия информационен портал - ще започне с национална кампания през януари 2010. Порталът ще съдържа освен подробна база данни и календар за събития, секция за прессъобщения, актуална информация от България и света и др.

Ако желаете да се включите можете да пишете на e- mail: [email protected]


ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ЗА НПО ОТ ОБЛАСТ БУРГАС:

ДРАГОМИР БАКЛАРОВ, БСНГИ
ТЕЛ. 0888371596 ОФИС 056 820026

 

Искане за промени в Правилника за дейността на Общински съвет - Бургас

bapci

Българско сдружение
за насърчаване на гражданската инициатива

Сдружение "Втори Шанс"

http://www.pv-burgas.info/

Фондация "Асоциация за развитие на туризма и занаятите- българско възраждане"

opac_logo

скачать в формате pdf Количество просмотров: 18065 последнее изменение: 13:57:01, 21 Января 2011