Директораты и отдели

ДИРЕКЦИЯ "Култура и връзки с обществеността"

включва следните отдели:
- Отдел "Култура"
- Отдел "Връзки с обществеността"

Отдел "Експертно-техническо осигуряване на общинския съвет"

Дирекция "Вътрешен одит"

ДИРЕКЦИЯ "Бюджет и финанси"

включва следните отдели:
- Отдел "Бюджет"
- Отдел "Финансово-счетоводни дейности"

ДИРЕКЦИЯ “Информационно обслужване и технологии”

ДИРЕКЦИЯ "Човешки ресурси"

ДИРЕКЦИЯ “Административно обслужване”

ДИРЕКЦИЯ "Правно-нормативно обслужване"

ДИРЕКЦИЯ “Управление при кризи, обществен ред и сигурност”

включва следните отдели:
- "Общофункционален контрол"
- "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"

ДИРЕКЦИЯ "Местни приходи от данъци, такси и реклама"

включва следните отдели:
- Отдел "Обслужване на данъкоплатци"
- Отдел "Отчитане на приходи"
- Отдел "Контрол и принудително събиране"

ДИРЕКЦИЯ "Икономика и стопански дейности"

ДИРЕКЦИЯ "Устройство на територията"

включва следните отдели:
1. Отдел "Устройствено планиране"
2. Отдел "Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура"
3. Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация"

ДИРЕКЦИЯ "Строителство"

ДИРЕКЦИЯ "Образование и демографски въпроси"

ДИРЕКЦИЯ "Социални дейности, здравеопазване и спорт"

включва следните отдели
- Отдел "Социални дейности, здравеопазване и програми"
- Отдел "Спорт и превенции"

ДИРЕКЦИЯ "Околна среда"

включва следните отдели:
- Отдел "Екологични политики и програми"
- Отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда"

ДИРЕКЦИЯ "Европейски политики и програми"

включва следните отдели:
- Отдел "Инвестиционни проекти"
- Отдел "Териториално сътрудничество"

Екип на Дирекция "Европейски политики и програми" - вижте тук

ДИРЕКЦИЯ "Управление на общинската собственост"

включва следните отдели:
- Отдел "Общинска собственост"
- Отдел "Поземлени отношения"

ДИРЕКЦИЯ "Гражданска регистрация на населението"

скачать в формате pdf Количество просмотров: 254232 последнее изменение: 14:22:20, 13 Марта 2019