Деятельности

1. Правилник за организацията и дейността на Общественият посредник на територията на Бургаска община.

2. Издадени Информационни материали в помощ на гражданите

- Моите права
- Добро управление, открита администрация, активни граждани
- Закон за управление на етажната собственост
- Активни граждани, открита администрация, добро управление
- Съдебна власт - Наръчник в помощ на гражданите
- Моите права на европейски гражданин
- Харта на европейските градове /резюме/
- Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите

Страницата съдържа бързи връзки:


Контакти

ПРИЕМНА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
гр. София, ул. "Джордж Вашингтон" № 22
тел. 02/ 810 6955; 02/ 980 9510
факс 02/810 6963

e-mail: priemna@ombudsman.bg
www.ombudsman.bg

 

ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН

1 Avenue du President Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex
France
тел. + 33 (0) 388 17 23 13
факс + 33 (0) 388 17 90 62
e-mail: euro-ombudsman@europa.eu
www.ombudsman.europa.eu

Какво още искате да прочетете на страницата ни? Пишете ни!

 

 >>Върнете се в началото

Европейски кодекс за добро поведение на администрацията

Статут на кодекса
Хартата на Европейския Съюз за основните права беше обявена на срещата на високо равнище в Ница през декември 2000 г. и сега вече е част II от Договора за Европейската конституция. Тя определя като основни права на гражданите правото на добро административно обслужване и правото да подават оплаквания до Европейския омбудсман в случай на лошо администриране.
Право на добро административно обслужване
(Чл. 41 от Хартата за основните права)
1. Всеки човек има право да получи от институциите и органите на Съюза справедливо, безпристрастно и в разумен срок административно обслужване.
2. Това право включва:
• правото на всеки човек да бъде изслушан, преди срещу него да бъдат предприети каквито и да било неблагоприятни мерки;
• правото на всеки човек да има достъп до своето досие, като спазва всички законни интереси за поверителност и професионална тайна;
• задължението на администрацията да мотивира решенията си.
3. Всеки човек има правото да бъде възмезден от Общността за всички вреди, причинени от нейни органи или служители при изпълнение на техните служебни задължения в съответствие с общите принципи на законодателството на държавите-членки.
4. Всеки човек може да пише до институциите на Съюза на един от езиците на Договорите и трябва да получи отговор на същия език.
Определението на за лошо администриране определено от Европейският парламент гласи следното: "лошо администриране е налице, когато публичен орган не действа в съответствие с правилото или принципа, който е задължителен за него".


Кодексът, приет от Европейския парламент, включва следните материални разпоредби:
Член 1 - Обща разпоредба
В своите отношения с гражданите, институциите и техните служители зачитат принципите, заложени в този кодекс за доброто поведение на администрацията, наричан по-надолу в текста "Кодексът".
Член 2 - Приложение спрямо лицата
1. Кодексът се прилага за всички служители и други наети лица, за които се прилагат Правилата за персонала и Условията за наемане на работа на други служители, в техните отношения с обществеността. С термина "служител" по-надолу в текста се наричат както служителите, така и другите наети лица.
2. Институциите и техните административни органи следва да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че разпоредбите на този кодекс ще се прилагат и за други лица, които работят за тях, като лица, наети по нетрудово правоотношение, експерти от националните държавни служби и стажанти.
3. Понятието "общественост" включва физически и юридически лица, независимо дали имат местожителство или месторегистрация в държава-членка или не.
4. За целите на този Кодекс:
а/ "институция" означава институция или орган на Общността;
б/ "служител" означава всеки служител или друго наето лице от Европейските общности.
Член 3 - Приложно поле
1. Този Кодекс съдържа общите принципи за добро поведение на администрацията, които се прилагат за всички отношения на институциите и техните административни органи с обществеността, освен ако те не се уреждат от специални норми.
2. Принципите, залегнали в този Кодекс, не се прилагат за отношенията между дадена институция и нейните служители. Тези отношения се уреждат от Правилата за персонала.
Член 4 -Изискване за законност
Служителят действа в съответствие със закона и прилага правилата и процедурите, залегнали в законодателството на Общността. В частност служителят трябва да следи решенията, които засягат правата или интересите на отделни лица, да имат необходимото правно основание и законосъобразно съдържание.
Член 5 - Липса на дискриминация
1. При работа с молбите на гражданите и при вземане на решения, служителят е длъжен да се увери, че се спазва принципът за равенство. Членове на обществеността, които са в еднакво положение, трябва да получават еднакво отношение.
2. Ако се установи разлика в отношението, служителят гарантира, че то е обусловено от специфичните обективни особености на дадения случай.
3. Служителят избягва във всеки отделен случай прояви на каквато и да е дискриминация, основана на националност, пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вярвания, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, собственост, произход, физически увреждания, възраст или сексуална ориентация.
Член 6 - Пропорционалност
1. Когато взема решения, служителят гарантира, че предприетите мерки са съизмерими с търсената цел и по-специално избягва ограничаване правата на гражданите или налагане на задължения, когато тези ограничения или задължения не са в разумна връзка с целта на осъществяваното действие.
2. Когато взема решения, служителят зачита справедливото равновесие между интересите на частните лица и обществения интерес.
Член 7 - Недопустимост на злоупотреба с правомощия
Правомощията се използват единствено за целите, за които са били предоставени със съответните разпоредби. Служителите във всички случаи избягват да използват тези правомощия за цели, които нямат правно основание или не са мотивирани от никакъв обществен интерес.
Член 8 - Безпристрастност и независимост
1. Служителят трябва да бъде независим и безпристрастен. Той/тя се въздържа от всякакви своеволни действия, които биха се отразили неблагоприятно на членове на обществеността, както и не проявява привилегировано отношение на каквито и да било основания.
2. Поведението на служителя никога не се ръководи от личен, семеен или национален интерес или политически натиск. Служителят не участва във вземането на решения, от които той/тя или близък член на семейството му/й имат финансов интерес.
Член 9 - Обективност
При вземането на решения служителят взема предвид всички фактори, които имат значение за случая, и преценява тежестта на всеки от тях, като изключи от разглеждане онези, които са ирелевантни.
Член 10 - Законни очаквания, последователност и консултации
1. Служителят е последователен в личната си административна дейност, както и в административната дейност на институцията. Той/тя прилага установения в административната дейност на институцията ред, освен ако няма налице законови основания за отклонение от този ред в конкретния случай. Тези основания се документират писмено.
2. Служителят зачита законните и разумни очаквания, които имат членовете на обществеността към него с оглед на начина, по който е действала до този момент институцията.
3. Когато е необходимо, служителят съветва членове на обществеността как да процедират и какви действия да предприемат при разрешаване на въпроси от неговата компетентност.
Член 11 - Справедливост
Служителят действа справедливо, безпристрастно и разумно.
Член 12 - Учтивост
1. Служителят е учтив, коректен, услужлив и достъпен в отношенията си с гражданите. Когато отговаря на кореспонденция, телефонни обаждания и електронна поща, той/тя се старае да бъде възможно най-полезен и отговаря възможно най-пълно и точно на задаваните му въпроси.
2. Ако поставеният въпрос не е от неговата компетентност, служителят насочва гражданина към съответния компетентен служител.
3. Ако бъде допусната грешка, която засяга отрицателно правата или интересите на член на обществеността, служителят се извинява и полага всички усилия да поправи отрицателните последици, които са резултат от неговата/нейната грешка по най-подходящия начин и да информира засегнатото лице за правото му на обжалване в съответствие с чл. 19 от кодекса.
Член 13 - Отговор на писмата на езика на гражданина
Служителят осигурява възможност на всеки гражданин на Съюза и на всеки друг член на обществеността, който се е обърнал писмено към някоя от институциите на един от езиците на Договора, да получи отговор на същия език. Същото правило се прилага, доколкото е възможно и за юридическите лица като неправителствени организации и търговски дружества.
Член 14 - Потвърждение на получаването и посочване на компетентния служител
1. В отговор на всяко писмо или жалба до някоя институция се изпраща потвърждение за получаване в срок от две седмици, освен ако в този период може да се изпрати отговор по същество.
2. Отговорът или потвърждението трябва да посочва името и телефонния номер на служителя, който разглежда въпроса, както и административната структура, в която той/тя работи.
3. Не е необходимо да се изпраща потвърждение или отговор, когато е налице злоупотреба чрез прекомерен брой на писмата или жалбите, или чрез изпращане на повтарящи се или безсмислени писма.
Член 15 - Задължение за прехвърляне на преписки на компетентния орган
1. Ако писмо или жалба е адресирано или предадено на Генералната дирекция, на дирекция или отдел, който не е компетентен да го разгледа, неговите служители незабавно прехвърлят преписката на компетентния орган.
2. Административната структура, която първоначално е получила писмото или жалбата, отбелязва кой е препратил писмото, респективно жалбата, както и името и телефонния номер на служителя, на когото преписката е била препратена.
3. Съответният служител уведомява членовете на обществеността, съответно на организацията, за всякакви грешки или пропуски, допуснати и констатирани по преписката, и осигурява възможност те да бъдат отстранени.
Член 16 - Право на изслушване и изявление
1. В случаите, когато се засягат правата или интересите на отделни лица, служителят се уверява, че във всеки етап на процеса на вземане на решение, се съблюдава правото на защита .
2. Всеки член на обществеността има право, в случаите, когато решението засяга правата или интересите му, да му бъде дадена възможност да направи писмени бележки, а когато е необходимо, да направи и устно изложение, преди да бъде взето решението.
Член 17 - Разумен срок за вземане на решение
1. Служителят гарантира, че решението по всяка точка от жалбата до съответната институция ще се вземе в рамките на разумния срок, без забавяне и в никакъв случай не по-късно от два месеца от датата на получаването на жалбата. Същото правило се прилага и в случаите, когато се отговаря на писма, както и за запитвания, които служителят е изпратил до по-висшестоящ орган или служител с искане за указания при вземането на решението.
2. Ако случай по запитване или жалба до Институцията не може да бъде решен, в рамките на горецитирания срок, поради сложност на материята, служителят незабавно уведомява подателя на жалбата или запитването. В този случай окончателното решение се съобщава на подателя във възможно най-кратък срок.
Член 18 - Задължение за мотивиране на решението
1. Всяко решение на Институцията, което може да засегне правата или интересите на отделно лице, трябва да съдържа мотивите, на които се основава, като се посочат ясно значимите факти и правните основания за решението.
2. Служителят не допуска вземането на решения, които са с кратки или неясни мотиви или не съдържат конкретни мотиви.
3. Ако не е възможно, поради големия брой лица, засягащи подобни въпроси, да се изяснят в подробности мотивите за решенията и поради тази причина са съставени еднотипни отговори, служителят гарантира, че допълнително ще представи отделно обяснение на всеки гражданин, който изрично е поискал това.
Член 19 - Определяне на възможността за обжалване
1. Решение на Институцията, което може да се отрази неблагоприятно върху права или интереси на частни лица, трябва да съдържа указания за възможностите за обжалване на решението. Решението трябва да съдържа естеството на защитата, институциите пред които може да бъде упражнена, както и сроковете за обжалване.
2. Решенията трябва да посочват изрично възможността за съдебна процедура и жалба до Омбудсмана при условията и реда на чл. 230 и 195 от Договора за Европейската общност.
Член 20 - Уведомяване за решението
1. Служителят трябва да се убеди, че за решението, с което се засягат права и интереси на граждани, е изпратено писмено съобщение на лицата, до които се отнася, възможно най-скоро след вземането му.
2. Служителят трябва да се въздържа от коментар на решението с други лица, докато лицето или лицата до които се отнася, не бъдат информирани.
Член 21 - Защита на личните данни
1.Служител, който работи с лични данни, спазва принципа на личната неприкосновеност и дискретност, в съответствие с Регламент /ЕС/ № 45/2001г. на Европейския парламент и Съвета на министрите от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и по отношение на свободното движение на такива данни.
2. Служителите трябва в частност да избягват използването на лични данни и информация за незаконни цели или предаването на такива данни на неупълномощени лица.
Член 22 - Искане на информация
1. В рамките на своята компетентност, съответният служител предоставя на членове на обществеността поисканата от тях информация. Ако е уместно, служителят дава съвет как да се инициира административна процедура в рамките на неговата компетентност. Той/тя трябва да се погрижи предоставяната информация да бъде достъпна и разбираема.
2. Ако е направено устно запитване за достъп до информация, което е сложно и твърде обширно, служителят съветва заявителя да направи запитването в писмена форма.
3. Ако поради конфиденциалност на информацията служителят не може да отговори на молбата, той/тя, в съответствие с чл. 18 от кодекса, посочва на запитващия причините, поради които не би могъл/могла да даде тази информация.
4. В случай, че служителят не е компетентен по конкретни въпроси, той/тя информира запитващия към кого да се обърне, като посочи точното име и телефонен номер. За да отговори на запитване, отнасящо се до друга институция или орган на Общността, служителят трябва да насочи запитващия към съответната институция или орган.
5. Когато е възможно, служителят трябва, в зависимост от предмета на молбата, да упъти заявителя да потърси сведения от Институция, която отговаря за предоставяне на публична информация.
Член 23 - Заявки за публичен достъп до документи
1. Служителят разглежда заявки за достъп до документи в съответствие с правилата, приети от Институцията и в съответствие с общите принципи и ограничения, заложени в Регламент / ЕС/ № 1049 /2001г.
2. Ако служителят не може да изпълни устна заявка за достъп до документи, заявителят следва да бъде посъветван да формулира молбата си писмено.
Член 24 - Водене на документация и отчетност
Службите на Институцията трябва да водят съответна документация и отчетност относно входящата и изходяща поща, включително и нейния обем.
Член 25 - Публичност на кодекса
1. Институцията взема ефективни мерки да информира обществеността за правата, които членовете й притежават съгласно кодекса. Ако е възможно, предоставя информацията в електронен вид на своята уеб-страница.
2. Европейската комисия, от името на всички институции, публикува и разпространява кодекса до всички граждани под формата на брошура.
Член 26 - Право на жалби до Европейския омбудсман
Всяко неспазване от страна на дадена Институция или служител на принципите, залегнали в този кодекс, може да бъде обект на жалба до Европейския омбудсман в съответствие с чл. 195 от Договора за създаване на Европейската общност и Статута на Европейския омбудсман.
Член 27 - Преглед на дейността
Всеки две години всяка Институция преразглежда дейността си по изпълнението на кодекса и информира за резултатите Европейския омбудсман.

 

 >>Върнете се в началото

 

 

2. Позиция на Общественият посредник

 >>Върнете се в началото

 

Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

CL-15(2007)5

16 октомври 2007

 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МИНИСТРИ ОТГОВОРНИ ЗА МЕСТНОТО И РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

 15-та Сесия, Валенсия, 15-16 октомври 2007 г.

 "ДОБРОТО МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ - ЕВРОПЕЙСКОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО"

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВАЛЕНСИЯ


Декларация за Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

 

Ние, европейските министри, отговарящи за местното и регионално управление, на срещата си във Валенсия на 15-16 октомври 2007 г. повод на 15-тата сесия на нашата Конференция:

1.         Като припомняме че в Будапеща ние идентифицирахме основните предизвикателства пред нашите страни-членки, относно предоставяне на добро местно и регионално управление, и поехме ангажимента да наблюдаваме тези предизвикателства и да установим и поддържаме начините, по които съвместните усилия чрез Съвета на Европа могат да ни помогнат да се справим с тях;

 

2.         Като отбелязваме, че опитът ни в прилагането на Дневния ред от Будапеща, който споделяме тук, на сесията във Валенсия, както и опитът на Центъра за експертиза на реформата в местното управление, натрупан през почти 2-те години на неговото съществуване, отбелязват нуждата от засилване и координиране на усилията ни за подобряване на управлението на местно ниво;

 

3.         Като сме убедени, че целта, свързана с подобряване на управлението на местно ниво, може да се постигне благодарение на координираните усилия на централното правителство и местните власти, на основата на ясно идентифицирани цели и начини на действие, които са заложени в новата Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво;

 

4.       Като приветстваме факта, че Конгресът на местните и регионални власти, на своята 14-та пленарна сесия /30. май - 1. юни 2007 г./ одобри проекта на Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво[1], като отбеляза ясно, че Стратегията отговаря на действителните потребности на местните власти на континента,

 

Декларираме и сме единодушни за следното:

1.         Подкрепяме Стратегията за иновации и добро управление, във вида, в който е приложена към настоящата Декларация;

2.         Приканваме Комитета на министрите да:

а.         да създаде екип, съставен от членовете на Парламентарната асамблея, Конгреса на местните и регионални власти и Управителния комитет за местна и регионална демокрация, със специалната задача - да приеме окончателния вариант на Стратегията с оглед на нейното приемане.

b.         да покани всички страни-членки да се стремят да се ползват от достиженията на Стратегията по отношение на доброто управление, от една страна като въведат нейните инструментите, а от друга          като приложат други подходящи мерки, които могат да включват провеждане или ползване на опит от проведени вече инициативи или действия,  насочени към усъвършенстване на управлението на местно ниво.

3.         Призоваваме Конгреса също изцяло да се ангажира в по-нататъшното развитие и прилагане на Стратегията, включително чрез активно участие в Платформата на заинтересованите страни и подпомагане на процеса по приемането на Програми за действие.

4.         Приканваме Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Конференцията на международните неправителствени организации  на Съвета на Европа изцяло да подкрепят Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, и да изпълняват активна роля в Платформата на заинтересованите страни;

5.         Ангажираме се да продължим да работим за подобряване на местното управление, в добро партньорство с националните асоциации на местните власти, включително чрез, там където е необходимо, изработване на програми за действие за прилагане на Стратегията;

6.         Благодарим на правителствата и на асоциациите на местните власти от България, Норвегия, и Испания за тяхната готовност и ангажимент да тестват предложения Европейски етикет за иновации и добро управление;

7.         Решаваме да направим преглед на прилагането на Стратегията и на Европейския етикет за иновации и добро управление по време на следващата ни сесия.       

 

Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво

Въведение

Европейските държави се обединиха в организацията Съвет на Европа, като по този начин целяха да постигнат по-висока степен на единство, за да съхранят и реализират идеалите и принципите, които представляват тяхно общо наследство, а именно: демокрация, човешки права, върховенство на закона.

Тези ценности са валидни днес със същата сила, с която са били валидни и преди половин век. Но това, което е претърпяло промяна, са очакванията на европейските граждани. Доброто управление се е превърнало в парадигма, посредством която се осъществяват на практика ценностите и стандартите на демокрацията, човешките права и върховенството на закона.

Държавните и правителствените глави на страните-членки на Съвета на Европа, на своята Трета среща на върха във Варшава през 2005 г., декларираха, че: "ефективната демокрация и доброто управление на всички нива са от съществена важност за предотвратяването на конфликти, утвърждаването на стабилитета и подпомагането на икономическия и социален прогрес, и следователно, за създаването на устойчиви общности, където хората искат да живеят и работят, сега и в бъдеще".

С оглед постигането на тази цел е необходимо да бъдат предприети действия на европейско и национално ниво.

Настоящата стратегия, която се основава на опита и придобитите уроци на страните-членки и тяхното сътрудничеството посредством Съвета на Европа, се стреми да инициира действия от страна на всички съответни заинтересовани страни на европейско, национално и местно ниво.

І. Обхват

Доброто управление е необходимо изискване за всички нива на публичната  администрация. На местно ниво то е от фундаментално значение поради факта, че местното управление е най-близо до гражданите и им предоставя основни за техния живот услуги, а и точно на това ниво те могат да усетят ясно принадлежността си към предприемането на действия в полза на обществото като цяло.

II. Основни и непосредсвени цели

 

Основната цел на Стратегията е да мобилизира и стимулира действия от страна на заинтересованите страни на национално и местно ниво, така че гражданите на всички европейски страни да се възползват от доброто демократично местно управление посредством постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги, ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на законно обоснованите очаквания на хората.

В преследване на тази цел, Стратегията си поставя следните три непосредствени цели:

1.      Гражданите да бъдат поставени в центъра на всички демократични институции и процеси;

2.      Местните власти постоянно да подобряват своето управление, в съответствие с посочените по долу 12 Принципа;

3.      Държавите (или регионалните власти - в зависимост от институционалната структура на съответната държава) да създават и утвърждават  институционални предпоставки относно подобряване на местното управление, основавайки се на вече съществуващите си ангажименти в съответствие с  Европейската харта за местно самоуправление и други стандарти на Съвета на Европа.

III. 12 Принципа на добро демократично управление

Доброто управление е многостранна концепция, основаваща се на принципи, правила и практики, развити в различни части на света. Стратегията се базира на вече извършената работа в сферата на доброто управление от Съвета на Европа и други международни организации.

Техният опит и достижения, и особено собственото право на Съвета на Европа /acquis/ в сферата на демокрацията,  човешките права и върховенство на закона, могат да бъдат обединени в предложените дванадесет Принципа на добро демократично управление.

Необходима предпоставка за прилагането на тези принципи е местните власти да имат съответните правомощия, отговорности и ресурси, които да им дават възможност "да регулират и управляват значителен дял от обществените дела под тяхна собствена отговорност и в интерес на местното население"[2].

Принципите на добро демократично управление на местно ниво са:

1)      Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори - да се осигурят реални възможности за всички граждани да упражняват правото си на глас по въпроси от обществен интерес;

2)      Отзивчивост - да се осигури непрекъснато във времето посрещане на нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните власти;

3)      Ефикасност и ефективност - да се гарантира постигане на целите чрез оптимално използване на наличните ресурси;

4)      Откритост и прозрачност - да се осигурява обществен достъп до информация  и да се улеснява разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси;

5)      Върховенство на закона - да се гарантира честност, безпристрастност и предсказуемост;

6)      Етично поведение - да се гарантира, че общественият интерес е поставен над личните интереси;

7)      Компетентност и капацитет - да се гарантира, че местните представители на населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите задължения;

8)      Иновации и отвореност за промени - да се гарантира, че се извлича практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики;

9)      Устойчивост и дългосрочна ориентация - да се взимат под внимание интересите на бъдещите поколения;

10)  Стабилно финансово управление - да се гарантира целенасочено и продуктивно използване на обществените фондове;

11)  Човешки права, културно разнообразие и социално единство - да се гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или изключен от обществения живот;

12)  Отчетност - да се гарантира, че избираемите представители на властта и назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите действия.  

IV. Ангажименти

С оглед на това да се инициират действия от страна на всички заинтересовани страни в полза на доброто демократично управление на местно ниво, Стратегията трябва да бъде припозната по еднакъв начин от правителствата и местните власти, и затова:

-          Местните власти ще бъдат поканени да поемат доброволен ангажимент към своите граждани, упражнявайки правомощията и отговорностите си съобразно 12-те  принципа на добро демократично управление. От тях ще се очаква да заявят своите ангажименти публично и да бъдат отговорни за тяхното изпълнение.

-          Участващите правителствата и (асоциациите на) местните власти напълно, съобразно съответните им роли и законово определени компетенции, и, където е уместно, основавайки се на съществуващи инициативи и дейности, ще постигнат съгласие по отношение на начините и средствата за постигане на целите на Стратегията. 

-          Страните-членки и Конгресът ще поддържат и развиват необходимото пан-европейско сътрудничество, необходимо за предоставянето на насоки и проследяване  на изпълнението на Стратегията, включително и чрез помощ за взаимно споделяне на информация и обмяна на опит между тях.

V. Изпълнение

На европейско ниво

1. Платформата на заинтересованите страни, създадена в рамките на Съвета на Европа и обхващаща (представители на) Комитета на министрите, Парламентарната асамблея, Конгреса на местните и регионални власти и Европейския комитет по местна и регионална демокрация (CDLR) и Конференцията на неправителствени организации към Съвета на Европа  ще следят и ще дават насоки за изпълнението на Стратегията, както и за последващото й развитие на базата на придобития опит.

2.         Конгресът на местните и регионални власти ще провежда ежегодна дискусия относно изпълнението на Стратегията, за чиято прозрачност той се наема да съдейства. Тази дискусия ще улесни контактите с Националните сдружения с цел да се поощри обменът на добри практики и информация.  

3.         Центърът за експертиза на реформата в местното управление към Съвета на Европа ще подпомага страните-членки, местните власти и техните сдружения при прилагането на Програмите за действие, доколкото те си поставят "ориентирани към повишаване на капацитета" цели.

4.         Европейският комитет за местна и регионална демокрация (CDLR) може да осигури рамките за конкретната обмяна на опит, дискусии за процесите на реформи и създаването на информационни мрежи.

5.         Инициативата "Европейска седмица на местната демокрация" е подета с оглед повишаване на съзнанието на гражданите за местното самоуправление и подкрепа на тяхното участие в обществения живот на местно ниво.

6.         Ще бъдат създадени Европейски етикет за иновации и добро управление, и Европейски приз за изключителни постижения с цел да се отличат заслужилите местни власти в Европа.

7.         Опитът на страните, прилагащи Стратегията, ще бъде проследен и предоставен на вниманието на останалите страни-членки, така че процесът по прилагането да бъде действително споделен и от него да имат възможност да се възползват всички.

На национално ниво

1. Националните и/или регионални правителства и асоциации на местни власти, според съответните им функции и законови компетенции, ще бъдат поканени да постигнат съгласие относно предоставянето на добро демократично управление на местно ниво. От онези от тях, които са приели тази покана, се очаква да декларират своя ангажимент и да припознаят Стратегията чрез съгласуване на Програми за действие, които могат да се основават, ако това е уместно, на вече съществуващи споразумения. В случай на необходимост, на разположение ще бъде Платформата на заинтересованите страни.

2. Тези Програми за действие ще представляват израз на общата ангажираност да се работи за подобряване на управлението на местно ниво.

*

Амбицията на Стратегията за въвеждане на иновации и добро управление е да стимулира съвместни действия от страна на държавното и местното управление, с цел подобряване на качеството на управление на всички нива, започвайки от нивото, което е най-приближено до гражданите и където стабилната и ефективно функционираща демокрация е от съществено значение.

 Страните-членки, местните власти и гражданите са поканени да споделят целите на Стратегията и да ги приемат за свои собствени, така че настоящите и бъдещите поколения да могат да се радват на добро управление на местно ниво навсякъде в Европа.

Приложение 1

12 принципа за добро демократично управление на местно ниво

 

Принцип 1. Честност, представителност и обществено участие по време на избори

●  Местните избори се провеждат свободно и справедливо, в съответствие с международните стандарти и националното законодателство, и без никакви измами.

●  Гражданите са в центъра на обществената активност и са включени по ясно дефинирани начини в местния обществен живот.

●  Всички мъже и жени имат право на глас при вземането на решения или директно, или чрез легитимни посредници, които представляват техните интереси. Такова широко участие се изгражда върху принципите: свобода на изразяване, свобода на събиране и сдружаване.

●  Всички гласове, включително тези на по-слабо привилегированите и уязвими групи, са били чути и взети под внимание в процеса на взимане на решения, включително и по въпроси, свързани с разпределението на ресурси.    

●  Винаги се правят опити да се балансира между различни законни интереси и да бъде постигнат широк обществен консенсус по отношение на това, какво в най-голяма степен е в интерес на цялата общност и как то може да бъде постигнато.

●  Решенията се вземат съобразно волята на мнозинството, като се съблюдават правата и законните интереси на малцинството.

Принцип 2. Отзивчивост

●  Целите, правилата, структурите и процедурите се адаптират към нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите.

●  Обществените услуги са осигурени и се отговаря в разумни времеви рамки на гражданските запитвания и оплаквания.

Принцип 3. Ефикасност и ефективност

● Резултатите отговарят на цели, по които е постигнат обществен консенсус.

● Постигната е максималната възможна полза при определените налични ресурси.

● Системите за управление на изпълнението спомагат за оценка и повишаване на ефикасността и ефективността на услугите.

●  Редовно се извършват одити за оценка и подобряване на изпълнението.

Принцип 4. Откритост и прозрачност

Решения се вземат и се привеждат в сила в съответствие с установените правила и норми.

●  Съществува публичен достъп до цялата информация, която не е класифицирана по определени причини и по ред, определен от закона (например - защита на неприкосновеността или гарантиране на справедливо провеждане на процедури по обществени поръчки).

●  Има осигурен публичен достъп до информация за взетите решения, прилагането  на определени политики и постигнатите резултати, по начин, който дава възможност да се следи ефективно и да се допринася за работата на местните власти. 

Принцип 5. Върховенство на закона

● Местните власти спазват законите и се подчиняват на съдебните решения.

● Приети са правила и разпоредби, в съответствие с предвидените от закона процедури, и безпристрастно се привеждат в сила.

Принцип 6. Етично поведение

●  Общественото благо се поставя над личните интереси.

●  Въведени са ефективни мерки за предотвратяване и борба с всички форми на корупция.

● Своевременно се декларират конфликти на интереси и лицата, които са въвлечени в тях, трябва да се въздържат от участие при вземането на съответните решения.

Принцип 7. Компетенции и капацитет

● Професионалните умения на тези, които са ангажирани в процесите на управление, непрекъснато се повишават с цел да се подобри техният принос и постигани резултати.

●  Държавните служители са мотивирани непрекъснато да подобряват своята работа.

● Създадени са и се използват практически методи и процедури с цел да се превърнат уменията в капацитет и да се постигат по-добри резултати.

Принцип 8. Иновации и отвореност за промени

●    Търсят се нови и ефикасни решения на проблемите и се дава приоритет на модерни методи за предоставяне на услуги.

●  Има готовност да се въвеждат и тестват нови програми, както и да се използва натрупаният чужд опит.

●   Създаден е климат, благоприятстващ промените в интерес на постигането на определени резултати.

Принцип 9. Устойчивост и дългосрочна ориентация

● Нуждите на бъдещите поколения се вземат под внимание при прилагането на  настоящите политики.

●  Непрекъснато се взима под внимание устойчивото развитие на общността. Решенията са насочени към покриване на всички разходи, като целта е да не се пренасят за бъдещите поколения напрежение и проблеми - били те екологични, структурни, финансови, икономически или социални.

● Има широка и дългосрочна перспектива за бъдещето на местната общност, като се мисли за това от какво се нуждае тя, за да се постигне добро бъдещо развитие.

● Има разбиране за историческите, културните и социални обвързаности, на които се основава тази перспектива.

Принцип 10. Стабилно финансово управление

●  Цените на предоставяните услуги не надхвърлят реалната им стойност и не намаляват прекомерно много търсенето, особено в случаите когато се отнася за важни публични услуги.

● Следи се за целесъобразност при финансовото управление, включително при сключване на договори и използване на заеми, при изчисляване на ресурси, приходи и резерви, и при използване на допълнителни приходи.

●  Подготвят се многогодишни бюджетни планове с широко обществено обсъждане.

●   Рисковете са правилно преценявани и управлявани, включително чрез публикуване на консолидирани отчети и, в случай на публично-частни партньорства, чрез реалистично разпределяне на рисковете.

●        Местната власт участва в разпоредбите и споразуменията, касаещи  междуобщинската солидарност, справедливото разпределяне на тежести и ползи и редуцирането на рискове (изравнителни системи, междуобщинско сътрудничество, споделяне на рискове и др.).

Принцип 11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство

● Човешките права, които са в сферата на влияние на местната власт, се зачитат, защитават и прилагат, и се взимат мерки за борба с дискриминацията, на каквато и да е основа.

●  Културното разнообразие се приема като преимущество и се полагат постоянни усилия всички да откриват своите интереси в местната общност, да се идентифицират с нея и да не се чувстват изолирани.

●  Насърчава се социалното единство и интеграцията на изостаналите райони.

●  Гарантира се достъпът до важни услуги, особено за най-непривилегированите части от населението.

Принцип 12. Отчетност

● Всички вземащи решения органи, било то колективни или еднолични, носят отговорност за своите решения.

●  Решенията се докладват, обясняват и могат да се санкционират.

● Съществуват ефективни средства срещу злоупотреби и срещу такива действия на местните власти, които накърняват правата на гражданите.

Приложение 2

Платформа на заинтересованите страни

Платформата е създадена в рамките на Съвета на Европа и ще включва (представители на) Комитета на министрите, Парламентарната асамблея, Конгреса на местните и регионални власти и Европейския комитет по местна и регионална демокрация (CDLR).

Посредством Платформата ще се дават основни насоки за Стратегията, ще се проследява нейното изпълнение и ще продължи нейното развитие в светлината на придобития опит, и поставяйки си тази цел, тя ще:

Ø      осигурява подкрепа на националните и регионални правителства и асоциации на местните власти, ако е необходимо, с цел да се създадат Програмите за действие в подкрепа на предоставянето на добро демократично управление за изпълнението на Стратегията;

Ø      приема тези Програми за действие;

Ø      продължава разработването на Европейския етикет за иновации и добро управление, с оглед натрупания опит от пилотното прилагане от страна на властите и организациите, доброволно заявили желание да направят това;

Ø      насърчава бъдещото разпространение на Европейския етикет за иновации и добро управление на континента;

Ø      одобрява процедури за присъждане на Етикета на местните власти в рамките на отделните страни-членки и, ако е необходимо, осигурява техническо съдействие за разработването на такива процедури.

 Приложение 3

Програми за действие

Програмите за действие, които изразяват съвместен ангажимент на централните и местни власти да предоставят добро демократично управление, могат да включват:

-  мерки за насърчаване събирането на информация относно доброто управление на местно ниво с цел да се стимулира дебатът между отделните заинтересовани страни и да се насърчат местните власти да се придържат към 12-те принципа на добро демократично управление;

-  мерки за създаване или укрепване на партньорства между правителствата и асоциацията(ите);

-  специфични процедури и инструментариум за оценка на това, дали съществуват всички необходими правни и институционални условия, благоприятстващи местните власти да подобрят своето управление, или има нужда да бъдат създадени такива;

-   мерки за повишаване на уменията и капацитета на служителите и на изборните представители на местната власт, чрез прилагането на специални програми за изграждане на капацитет;

-  мерки за насърчаване използването на схеми за управление на изпълнението;

-  мерки за осигуряване на идентифициране и обмен на знания и добри практики, както и подпомагане местните власти да споделят опита помежду си;

 -  мерки за развитие на механизми за добри практики и времеви график за изпълнение;

-  времева рамка за изпълнение и евентуална ревизия на Програмата за действие.

 Чрез програмите за действие в последствие ще се насърчат и други местни власти да се присъединят към 12-те принципа на добро демократично управление и да заявят това публично.

     Приложение 4

 Европейски етикет за иновации и добро управление,

и Европейски приз за изключителни постижения


Целта на Етикета за иновации и добро управление е да стимулира и инициира действия, с цел да гарантира, че: 

- гражданите знаят, че имат право на добро управление, познават качеството на управление в своята община (информация) и изразяват очакванията си;

 - местните власти разбират своите силни и слаби страни и знаят как да подобрят управлението си по възможно най-ефективен начин (оценка); 

-  местните власти приемат, че сравнение, както вътрешно, така и външно, е възможно и препоръчително, и че те могат да черпят вдъхновение от своите национали и европейски партньори (учейки се от другите).

С Приз за изключителни постижения може да се отбелязват и разпространяват най-добрите европейски практики.

Разработването на Етикета и Приза следва да се извърши от Платформата на заинтересованите страни в сътрудничество със страните, проявили интерес да предоставят условия за пилотното прилагане на Стратегията. Работните хипотези при стартирането на работата по разработването са изложени по-долу. Те ще бъдат преразгледани и, където е подходящо, преработени в контекста на придобития от пилотното прилагане опит.       

a. Общо описание

Етикетът ще представлява етикет за основно качество, т.е. всяка община (намираща се в някоя от участващите страни) може да бъде удостоена с него, стига да е достигнала определено ниво на качество (придържайки се към редица стандарти за качество) на своето управление като цяло.   

Етикетът ще удостоверява, че местната власт се придържа към 12-те принципа на добро демократично управление, които е приела. За да бъде удостоена с такъв Етикет, съответната местна власт следва да отговаря на изискванията, формулирани в "хартата за качество". Тези изисквания ще трябва да съответстват на целите на Стратегията и да съдържат постижения, процедури или техники, които местната власт може да приеме и въведе в своите работни методи и политики, и да включи изисквания за самооценка.

Оценката и подборът на общините ще се извършва от национални Екипи по подбора, сформирани от независими експерти, които, за да направят оценка, ще използват Харта/Матрица за добро управление.

Всяка община, която се кандидатира да получи Етикета за качество, и същевременно постигне най-малко оценка "добър" по определени критерии, и "много добър" по други, ще бъде удостоявана с Етикета.

Необходимо е да се отбележи, че за всички критерии квалификацията "отличен" ще бъде присъждана само на общини, които не само постигат високо ниво на изпълнение, но освен това се включват активно в програмите, насочени към обмяна на опит и постоянно усъвършенстване (бенчмаркинг, програми за добри практики, партньорски проверки и др.).

             b.             Методология

i.  Институционални разпоредби

Въвеждането на Етикета в практиката трябва да се основава на стабилни партньорства между Съвета на Европа и националните партньори (правителства и сдружения на местните власти).

Националните партньори и Съветът на Европа трябва да подпишат  Споразумение за прилагане на Етикета и да конкретизират най-важните елементи на процедурата: методи и процедури, контрол на качеството, работа с оплаквания и финансови въпроси. В страни, които проявяват интерес към въвеждане на Етикета, Споразумението може да бъде неразделна част от Програмата за действие. Споразумение не може да бъде сключено обаче със страни, които не са подготвили и приели национални Програми за действие.

Във всяка страна трябва да бъде създаден екип от национални независими експерти с цел сформиране на национален Екип за подбор. В този процес не трябва да съществуват никакви политически или други съображения, и експертите следва да бъдат избирани единствено въз основа на тяхната компетентност и обективност.

С цел управление на процеса, в Споразумението трябва да бъде посочена изпълнителна организация (най-добре е да бъде сдружение на местните власти или престижна обучаваща институция). Тази организация трябва да определи мениджър по проекта.

ii.  Стартиране на процеса на национално ниво

Процесът ще разширява обхвата си постепенно, само към страни, които са приели национални Програми за действие. Може да се проведе мероприятие на високо национално ниво, което да стартира процеса. По време на това мероприятие може официално да бъде приета национална Харта/Матрица за добро управление. Тази Харта/Матрица може да ползва като модел Европейската харта, без да я променя по същество, адаптирайки я към условията в съответната страна.  

Само общините, възприели Европейските принципи на добро демократично управление и ангажирали се с тяхното прилагане, могат да бъдат удостоени с Етикета. Те следва да извършват самооценяване с цел да преценят собственото си ниво на изпълнение, а впоследствие да заявят кандидатурата си за удостояване с Етикета пред националния Екип по подбора.

iii. Избор на общини, спечелили право на удостояване с Етикета

Националният Екип за подбор ще организира посещения при първоначално избраните общини-кандидатки. Тези посещения ще бъдат организирани от националния мениджър по проекта чрез събиране на информация и, ако се налага, чрез подготовка и предварително разпространение до членовете на ясно описание на практическата дейност на съответната община-кандидатка.

Всяка година Етикети ще бъдат връчвани на церемония на високо ниво. Етикетите ще бъдат валидни за предварително определен период от време (напр. 3 г.).

iv.Разпространение на добри практики

Всяка година организацията, отговорна за прилагането на Етикета, ще публикува:

-  информация относно най-добрите практики;

-   статистика за броя на общините-кандидатки и за нивата на всеки от елементите на добро управление: минимум, максимум и средно ниво.

Всяка година участващите общини ще бъдат поканени да посочат до две области  на добро управление, в които желаят да постигнат подобрение. Управляващата организация ще организира посещения с цел партньорски проверки в общините, които са достигнали особено високи нива на изпълнение в съответните области.

Такива партньорски проверки ще доведат до създаване на специфични препоръки и планове за усъвършенстване на управлението.

c.    Приз за изключителни постижения

В контекста на получените резултати от Етикета за качество, Съветът на Европа може да разработи и Приз за изключителни постижения.

Този Приз ще бъде връчван с цел признаване и отбелязване на най-добрите европейски практики, свързани с 12-те принципа на добро демократично управление.

Подборът ще бъде извършван от  европейски Екип по подбор, състоящ се от независими експерти, определени от Съвета на Европа. Подборът ще се провежда, основавайки се на предложения, направени от националните Екипи за подбор, и на базата на специфична методология, разработена и приета от Съвета на Европа.

Съветът на Европа ще публикува ежегодно информация относно Приза за изключителни постижения.

[1]  Резолюция (2007)239

[2] Член 3.1 от Европейската харта за местно самоуправление

 >>Върнете се в началото

4. Управление на етажната собственост - Помощни материали

УВАЖАЕМИ УПРАВИТЕЛИ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ,

Във връзка с приложение на Закона за управление на етажната собственост Ви предлагаме примерни образци в помощ на Вашата дейност съобразени с измененията и допълненията в Закона- обн. ДВ, бр. 57/26.07.2011 г.

Публикувано на 03.10.2011 г.

 

 >>Върнете се в началото

5. Премахване на незаконните въздушни кабелни мрежи

Уважаеми съграждани,

Много от вас, с основание поставят проблема за премахване на въздушните кабели, които опасват блоковите и междублоковите пространства в нашия град.
Информирам ви за отговора на Кмета на Община Бургас - г-н Димитър Николов и мерките, които предприема общинската администрация за решаването му.

 

 >>Върнете се в началото

скачать в формате pdf Количество просмотров: 27620 последнее изменение: 10:50:57, 23 Февраля 2018