Информация и съобщения

Във връзка с провеждането на Избори за народни представители на 12.05.2013 г. Община Бургас уведомява всички заинтересовани, че:

 

1. На интернет страницата на общината в раздел ИЗБОРИ'2013 / СПИСЪЦИ е публикуван Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Списъкът съдържа само имената на заличените лица, номера и адреса на избирателната секция .

Всяко лице може да направи справка в този списък. Информация за причината за включването на дадено лице в списъка може да се дава единствено на самото лице, след като се легитимира с документ за самоличност пред съответното длъжностно лице от общинската администрация. Всяко лице, което е включено в списъка, но счита, че има право да гласува, може да поиска да бъде заличено от него с писмено заявление /Приложение 12/ до кмета на общината, подадено в 3-дневен срок от публикуването на списъка на интернет страницата на общината. Заявлението се подава по реда на чл. 48 а,  ал. 3 от Изборния кодекс и трябва да съдържа доказателства и документи за заличаването на лицето от списъка.

Кметът разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение. Отказът на кмета се съобщава незабавно на заявителя, който може да го обжалва пред съответния районен съд в срок от 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок от 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и кмета и се произнася с решение, което обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Избирателите, които имат право да гласуват, но неправилно са били вписани в Списъка на заличените лица, се вписват в избирателния списък от общинската администрация веднага след вземане на решението от кмета или от районния съд и се заличават от Списъка на заличените лица.

Заявленията по т.1 се подават в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26.

 

2. До 04.05.2013 г. включително се приемат  и Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци /Приложение 15/.

 

Центърът за административно обслужване  ще работи с граждани в почивните дни от 01.05. до 04.05.  включително: от 09.00 до 17.00 часа.

*     *     *

 Информация и справки по избирателните списъци по секции, съобразно постоянния адрес на гласоподавателите могат да се правят:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26;

- на обявените със заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци;

- на интернет страницата на Община Бургас, раздел ИЗБОРИ'2013/Община Бургас/избирателен списък;

- на интернет страницата на ГД ГРАО - http://www.grao.bg/elections/

*     *     *

  Справки за границите, обхвата и адресите на избирателните секции могат да се правят:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, в териториалните дирекции, в кметствата и кметските наместничества в съставните селища на Община Бургас;

- на интернет страницата на Община Бургас, раздел ИЗБОРИ'2013 / Община Бургас/ заповеди кмета.

Съобщение 29.04.2013 Съобщение на Пресцентъра на МВР

Звената "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден 12 май 2013 г.

В седмицата преди провеждането на изборите е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас, като:

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 10 май 2013 г., по искане на гражданите ще им бъде издавано необходимото удостоверение, с което да гласуват.

3. За издаване на удостоверение гражданите лично подават искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 07 май 2013 г. до 11 май 2013 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 12 май 2013 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч.

4. Удостоверенията за упражняване правото на глас в изборния ден се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя.

5. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНІ/ІЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 12 МАЙ 2013 г. 

Съобщение 26.04.2013 Информация за хора с увреждания

Община Бургас осигурява транспорт на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, при заявка на  следните адреси и  телефони:

- до 10.05.2013 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /Автогара  "Запад"/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефон- 056 831 431;

- на 11.05. и 12.05.2013 г. в Транспортна къща на ул. "Александровска" № 106 и на телефон - 056 810 943.    

Във всяка сграда с избирателни секции на повече от един етаж е обособена специална секция за избиратели с увреждания. /Списък на избирателните секции за гласуване  на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението./

Избирателната секция е обозначена по специален начин:

и се намира на първия (партерния) етаж на сградата.

За да гласувате в нея трябва да предоставите:документ за самоличност и декларация по образец -Приложение №70 от изборните книжа, че не сте гласували и няма да гласувате на друго място.

Можете да гласувате с придружител, ако уврежданията на опорно-двигателния апарат или на зрението, удостоверени с документ от ТЕЛК (НЕЛК) не Ви позволяват да извършите сам необходимите действия за гласуването.

Избирателите удостоверяват самоличността си пред СИК с:

  • Лична карта;
  • Личен (зелен) паспорт за страната - само за избиратели, редени до 31.12.1931 г.;
  • Удостоверение за издаване на лични документи - в случаите, когато личният (зелен) паспорт или личната карта е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена или открадната, или в процеса на издаване. 

 

Съобщение 25.04.2013 ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

РИК- Бургас ще проведе обучения за членовете на секционните избирателни

комисии по дати и общини както следва:

 

дата

час

място

СИК от:

07.05.2013 г.

18,00

 

спортна зала "Младост"

/ж.к. "Славейков"/

 

ТД "Освобождение"

кв. Ветрен

кв. Банево

кв. Лозово

07.05.2013 г.

18,00

зала "ДНА"

ТД "Възраждане"

кв. Горно Езерово

ТД "Долно Езерово"

08.05.2013 г.

 

 

18,00

зала "Лукойл - Нефтохим"

ТД "Приморие"

кв. Крайморие

съставни селища на община Бургас

09.05.2013 г.

 

 

18,00

спортна зала "Бойчо Брънзов"

/ж.к. "Зорница"/

ТД "Изгрев"

кв. Сарафово

ТД "Зора"

Съобщение 2.04.2013 Срокове за подаване на формуляри на изборни книжа , информация и справки по избирателните списъци по секции, справка за границите, обхвата и адресите на избирателните секции

ОБЩИНА БУРГАС

 

Във връзка с насрочените на 12. май 2013 г. избори за народни представители, Община Бургас уведомява заинтересованите граждани:

 

I. Сроковете за подаване на формуляри на изборни книжа от граждани са, както следва:

1. До 11.04.2013 г. включително избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си чрез заявление по образец (Приложение № 24) в общинската администрация по постоянен адрес. В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес. Заявлението е в писмена форма подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до Кмета на Община Бургас /кметство по постоянен адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). Писмените заявления се приемат на адрес:

гр. Бургас, ул. "Александровска"  № 26, отдел ГРАО,

факс : 056/ 84-02-01,  е-mail: [email protected]

 

2. Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес (Приложение № 20), чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 27 април 2013 г. включително, както следва:

- за гласоподаватели с настоящ адрес в гр. Бургас - в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" 26;

- за гласоподаватели с настоящ адрес в съставните селища на Община Бургас - в съответните кметства и кметски наместничества.

 

3. Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (Приложение № 15) се приемат до 04.05.2013 г. включително.

 

4. До 27 април 2013 г. общинската администрация издава удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в провеждането на избори за народни представители /членове на ЦИК, членове на РИК, както и  наблюдателите/, след подаване на заявление-декларация по образец (Приложение № 17) .

 

Гражданите могат да подават заявленията по т. 3 и т.4:

1. В Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26:

-          всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

-          в почивните дни: на 27.04.2013 г. и в периода от 01.05. до 04.05.2013 г.: от 09.00 до 17.00 часа.

2. В кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа.

 

II. Информация и справки по избирателните списъци по секции, съобразно постоянния адрес на гласоподавателите могат да се правят:

-          в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26;

-          на обявените със заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци;

-          на интернет страницата на Община Бургас, раздел ИЗБОРИ'2013/Община Бургас/избирателен списък;

-          на интернет страницата на ГД ГРАО - http://www.grao.bg/elections/

 

III. Справки за границите, обхвата и адресите на избирателните секции могат да се правят:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, в териториалните дирекции, в кметствата и кметските наместничества в съставните селища на Община Бургас;

- на интернет страницата на Община Бургас, раздел ИЗБОРИ'2013/Община Бургас/заповеди кмета.