Изпълнени проекти

Проект BG05M2OP001-3.001-0040 "Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от Община Бургас", финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския

Прочетете повече