Концессии

Отчети

Площад "Св.Св.Кирил и Методий"

 

Идентификационен № 0-000664
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №26 от 28.07.2005 г.
Заповед на кмета за търг/концесия 1452/28.11.2005 г.
Предмет на концесията Особено право на ползване
Индивидуализация на обекта на концесията Площад "Св.Св.Кирил и Методий"; Подземен на три нива, включително инфраструктурата и принадлежностите , обслужващи експлоатацията на цитираните обекти, съобразно одобрен проект, които ще бъдат изградени от и със средства на концесионера.
Срок на концесията 30 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 18.04.2007 г.
Данни за концесионера "Глобал технолоджи къмпани" АД - гр.Бургас, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Македония"87, ет.1, рег по ф.д. №292/2007 г. на БОС, ЕИК 130853770
Концесионно възнаграждение 150 000 лв. годишно концесионно възнаграждение

2. Концесионен договор № 04-00-606/6/05.04.2018г. между Община Бургас и „Спорт Бургас Център“ АД.