Съобщение за изготвен проект за актуализация на ПУП-ПРЗ на с. Маринка

Пятница, 19 Марта 2010
Публикувано от: Стефан Минчев

Община Бургас

На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изготвен проект за Актуализация на ПУП - ПРЗ на с. Маринка - Фаза : окончателен проект, който, считано от датата на съобщението в ДВ, бр. 22 от 19.03.2010 г., до 31.03.2010 г. ще бъде изложен в сградата на кметство с .Маринка, а от 01.04.2010 г. - в ТД "Зора". Справки по плана ще бъдат извършвани след представяне на документ за собственост.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник".       

 

 

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 3045 последнее изменение: 14:21:15, 19 Марта 2010