Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот-частна общинска собственост...

Понедельник, 22 Марта 2010
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ЗАПОВЕД

№669/22.03.2010 г.

 

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 11.02.2010 г.  заседание /Протокол №31/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

О Т К Р И В А М:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.621.234 по одобрената кадастрална карта (КК), целият с площ 4 000 /четири хиляди/ кв.м, при съседи: 07079.621.16, 07079.621.24, 07079.621.21, 07079.621.19, 07079.621.33, идентичен с урегулиран поземлен имот УПИ І /едно римско/, кв.1А /едно-А/,  по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, целият с площ 4 000 /четири хиляди/ кв.м, при граници: изток-ул."Дебелт", запад-ул."Мусала", север-ул."Пирин", юг-ул."Т. Александров", отреден за стопански дейности и КОО. 

  Определям начална тръжна цена: 2 555 740 / два милиона петстотин петдесет и пет хиляди седемстотин и четиридесет/ лева, без ДДС.

Определям стъпка за наддаване в размер на 25 557.40 /двадесет и пет хиляди петстотин петдесет и седем лева и четиридесет стотинки/ лева, без ДДС

Търгът да се проведе на 23.04.2010 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая  №111.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 255 574 /двеста петдесет и пет хиляди петстотин седемдесет и четири/ лева, които да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF       BG 89 SOMB 9130 33 23996501.

Определям цена на тръжната документация - 500 /петстотин/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.                                                              Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00  часа на 21.04.2010 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 22.04.2010 година.

Утвърждавам тръжна документация, както следва: Молба-образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор-проект /приложение №3/; Наддавателно предложение /приложение №4/; Копие от скица на имота.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 30.04.2010 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, стая  №111.                                                                                                                                  Заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 28.04.2010 г.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 29.04.2010 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 222 - Виолета Иванова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 4329 последнее изменение: 12:03:24, 22 Марта 2010