Съобщение за преместване и подмяна на дървета във връзка с реконструкцията на Казиното

Вторник, 06 Июля 2010
Публикувано от: Стефан Минчев

Във връзка с реализацията на инвестиционен проект за обект: "Реконструкция и модернизация на "Морско казино" с идентификатори: 07079.618.3.33; 07079.618.3.34 и 07079.618.3.35.в УПИ І в кв.1 по плана на Приморски парк", гр. Бургас, Община Бургас., са извършени действия по установяване броя на дълготрайната дървесна и храстова растителност, която се предвижда да бъде премахната с предвидената в проекта реконструкция на сграда и укрепване на ската.

Обекта е разположен в Историческото ядро на Приморски парк гр. Бургас, обявено за паметник на градинско-парковото изкуство с категория "национално значение".

Със Заповед №377/15.02.10г. е назначена комисия, която да извърши оглед и даде заключение за състоянието на дървесната растителност засягаща се в обхвата на разработката. В изпълнение на цитираната заповед, комисията е извършила оглед и е приключила работа си с протокол от 02.07.2010г., в които е дала заключение и препоръки за премахване, преместване и подмяна на декоративната дървесна растителност, съгласно схема.

Към преписката са приложени:

Одобрен технически инвестиционен проект ""Реконструкция и модернизация на "Морско казино" с идентификатори: 07079.618.3.33; 07079.618.3.34 и 07079.618.3.35.в УПИ І в кв.1 по плана на Приморски парк", гр. Бургас

Списък на съществуващата дървесна и храстова растителност с кратко описание

на състоянието към месец септември 2009г. изготвен от л.арх. Жечка Георгиева

Паспорти на дълготрайната декоративна дървесна растителност засягаща се от реконструкцията.

Съгласувателно писмо на Министерството на Културата НИНКН-090/11.02.10г.

Решение №170/26.03.2010г. на Министерски съвет Република България за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - изключително държавна собственост "Историческо ядро на Морска градина", на Община Бургас

От представените документи се установява, че са налице условията за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайни декоративни дървета посочени в Протокол 02.07.2010г. на назначената от мен комисия.

Предвид изложеното и на основание Предвид гореизложеното и на основание правомощията ми, делегирани със Заповед № 286/04.02.10,

 

РАЗРЕШАВАМ

 

Отсичането и изкореняването на 3 броя дълготрайни декоративни дървета от вид

Sophora japonica (софора) и изместването на 3броя дребнолистна липа Tilia cordata (parvifolia), всички находящи се в озеленените площи, в непосредствена близост до съществуващата сграда на "Морско казино" Приморски парк гр. Бургас и прилежаща асфалтова алея.

На мястото  на предвидени за премахване софори да се засадят  8-10г широколистни дървета от вида представен в редово засаждане на растенията в зелена площ, разположена непосредствена близост до северната фасада на сградата на Морско казино- указание по становище Съгласувателно писмо на Министерството на Културата НИНКН-090/11.02.10г.

Премахването и преместването на дълготрайните декоративни дървета да се извърши от специализирани фирми след проведено маркиране от гл.експерт "Озеленяване", съгласно констатациите на проведената комисия и одобрения технически инвестиционен проект.

Премахването на дълготрайните декоративни дървета да се извърши от специализирана и лицензирана фирма след маркиране от длъжностни лица към Общинската администрация, като се спазят всички изискванията за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.)

Добитата при отсичането дървесина да остане на разпореждане на Община Бургас като се подпише приемно-предавателен протокол от главен специалист "Озеленяване" към ТД "Зора", представител на Общинска собственост и фирмата изпълнител.

Отпадъците да се изнесат своевременно от терена на строителната площадка.

               Настоящият административен акт да се оповести на инернет страницата на Община Бургас, в средствата за масова информация и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

 

                                                               

              

 

АТАНАСКА НИКОЛОВА

ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНА БУРГАС

 

Последние новости

Все новости
скачать в формате pdf Количество просмотров: 3657 последнее изменение: 12:46:38, 06 Июля 2010