Объявления и сообщения

Обществено обсъждане на ПУП-План за улична регулация за обслужваща улица с о.т. от 1 до 25, по плана на с.о.”Черниците – Училищното”, землище с.Маринка, Община Бургас

На основание чл.121, ал.1 във връзка с чл.128, ал.5 от ЗУТ  на 02.12.2010г. от 10:00 часа в ст.409, ет.4, в сградата на Община Бургас ще се проведе общeствено обсъждане на обект : - ПУП-План за улична регулация за обслужваща улица с о.т. от 1 до 25, по плана на с.о."Черниците - Училищното", землище с.Маринка, Община Бургас.

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 30.11.2010 г. (вторник) от 09.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 30 ноември 2010 г. от 9.30, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води -  кв."Горно езерово", гр.Бургас, област Бургас". ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до видеонаблюдението…

Съобщение до Димитър Нейков

ДО ДИМИТЪР НАТАНАИЛОВ НЕЙКОВ Ж.К. "ЗОРНИЦА" БЛ. 29, ВХ.1, ЕТ.4, АП.3 ГР. БУРГАС     Съгласно чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам, че започвам административно производство за издаване на заповед по чл. 65 от Закона за общинската собственост, за изземване на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Зорница" бл.29, вх.1, ет.4, ап.3, което държите без основание след прекратяване на наемното…

Възможност за безплатно предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Във връзка с изпълнение на Наредбата за третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, Община Бургас Ви информира, че на посочените дати, мобилни екипи на Фирма "Сплавкомерс" АД, ще събират от гражданите излязло от употреба електрическо и електронно оборудване въз основа на подадени заявки на   e-mail:   [email protected] makmetal.eu      или на телефон :    0887 77 19 73   Изпълнението…

Съобщение до Султанка Иванова и Любен Трофинов за одобрено изменение на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Острица 1", землище кв.Банево

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО СУЛТАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА К-с "Изгрев" бл.44 вх.3 ет.8 Гр.Бургас   ЛЮБЕН НЕНЧЕВ ТРОФИНОВ К-с "Славейков" бл.8 вх.7 ет.3 ап.9 Гр.Бургас             Със Заповед №1793/22.06.2010г. на Кмета на Община Бургас е одобрено изменението на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Острица 1", землище кв.Банево, гр.Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г. на Областен управител…

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадена Заповед за принудително преместване на ИУМПС.

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 24.11.2010 г. (сряда) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

СЪОБЩЕНИЕ Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 24 ноември 2010 г. от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване: ЛОТ 1 - Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 - Битово оборудване" ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до видеонаблюдението е от  http://www.burgas.bg/bg/index/camerain…

Съобщение до Пенка Христова, Добра Михайлова Димитринка Кирякова, Славка Михайлова, Кондила Михалева, Димитринка Михалева, Живка Христова за одобрена пазарна оценка на 74/1074 кв.метра ид. части от поземлен имот пл. № 984

ДОПЕНКА СЛАВОВА ХРИСТОВАУЛ. "ОКОЛЧИЦА” №2КВ. ВЕТРЕНГР. БУРГАСДОБРА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВАЖ.К. "СЛАВЕЙКОВ” БЛ.39, ВХ.4, ЕТ.8, АП.9ГР. БУРГАСДИМИТРИНКА МИХАЙЛОВА КИРЯКОВАУЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ” №25, ЕТ.5ГР. БУРГАССЛАВКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВАУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ” №17ГР. ДОЛНА БАНЯОБЛАСТ СОФИЯКОНДИЛА ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЛЕВАЖ.К. "ИЗГРЕВ” БЛ.31, ВХV2, ЕТ.8ГР. БУРГАСДИМИТРИНКА АТАНАСОВА МИХАЛЕВАУЛ. "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”№24ГР.…