Объявления и сообщения

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост и язовири -общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ  се  в гр. Бургас, ул."Христо Ботев" № 29, представляващ офис, с  полезна  площ  54.71 кв.м. и изба с полезна…

Подбор на юрисконсулт в Общинско предприятие „Общински имоти” – гр. Бургас, ул. „Шейново” № 24

Предварителна информация: Заемащият длъжността "юрисконсулт" в Общинско предприятие "Общински имоти" осъществява правно-нормативно обезпечаване дейността на ОП "Общински имоти" Бургас, процесуално представителство на Община Бургас пред съдилищата в РБ.   Изисквания към кандидатите за длъжността "юрисконсулт": 1. Задължителни условия за заемане на длъжността: - висше образование, специалност "право", с образователно…

Инвестиционно предложение на «КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ» ЕАД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на контролер на базови станции и радиолокационна кула" с инвеститор "Космо България Мобайл" ЕАД. Местоположение на инвестиционното предложение…

Съобщение до Росица Златанова за одобрен ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАСТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ДОЛНО ЕЗЕРОВО   Изх. № 70-Т-155/05.11.2010                                                        ДО РОСИЦА ГОСПОДИНОВА ЗЛАТАНОВАЖ.К. ИЗГРЕВ БЛ. 68 ВХ.3 ЕТ.8гр. Бургассобствен имот 4               Уведомяваме Ви  ,че със заповед № 3035/01.11.2010…

Съобщение до Димитър Терзиев, гр.Русе за одобрен ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ДОЛНО ЕЗЕРОВО   Изх. №70-T-155/05.11.2010                                             ДO ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТЕРЗИЕВУЛ. МОСТОВА № 17аГР. РУСЕ  собствен имот 4              Уведомяваме Ви  ,че със заповед № 3035/01.11.2010 г. на Зам. Кмета на Община  Бургас е одобрен…

Съобщение до Иван Иванов, гр.Пловдив за одобрен ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ДОЛНО ЕЗЕРОВО Изх. №70-T-155/05.11.2010                                             ДO ИВАН СТОЙНОВ ИВАНОВУЛ. ПОП САВА МУТКУРОВ № 8ГР. ПЛОВДИВ собствен имот 4              Уведомяваме Ви  ,че със заповед № 3035/01.11.2010 г. на Зам. Кмета на Община  Бургас е одобрен…

Съобщение за предстоящо провеждане на обществено обсъждане

Община Бургас Съобщение На 04.02.2011 г. /петък/ от 12.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас, на основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг, ще се проведе обсъждане на проект за поемане на Общински дълг от Община Бургас. Предназначение на дълга - Интегриран план за градския транспорт с подкрепата на ЕС, за привеждане на транспортните услуги и инфраструктурата в съответствие с европейските стандарти. 1. Приема…

Съобщение до всички заинтересовани собственици на ж.к "Меден рудник" бл.136 , вх.1 , вх.2 , вх.3 , вх.4 за одобрен ПУП-ПРЗ

Изх. №93-00-68/26.01.2011 г. ДО:Всички заинтересовани  собственици на ж.к "Меден рудник" бл.136 , вх.1 , вх.2 , вх.3 , вх.4 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №196/21.01.2011 год. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ XX , квартал 82 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник" , гр. Бургас , което се състои в обособявяне на нов , самостоятелен УПИ , отреден "За благоустрояване и детска площадка" Заповедта е изложена в ст. 1 на…