Объявления и сообщения

Съобщение за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот пл. №244, местност „Капчето", землище „Меден Рудник", гр. Бургас

  ДО: Трифон Панайотов Червенаков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови", бл.29,вх.1,ет.4,ап.8 Цаньо Панайотов Червенаков, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Възраждане", бл.16, вх.Г, ет.3 Тона Христова Подчийска, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с "Лазур", бл.50,вх.Б,ет.6,ап.8 Ана Щерева Горанова, с постоянен и настоящ адрес: гр. София, ул. "Криволак"№33, вх.А,ет.4, ап.8              …

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС”, Община Бургас,ул "Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4 , от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Ревизионен акт по чл.119, ал.3, т.1 от ДОПК.             В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт…

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Предотвратяване на наводнения в кварталите "Долно Езерово" и "Лозово", Община Бургас чрез изграждане на дребномащабна инфраструктура" Материалите за инвестиционното намерение са на разположение…

Съобщение до Иванка Панайотова за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№23 в масив 2,местност „Под шосето", з-ще Сарафово

Община БургасТД"Изгрев" ДоИванка Грозданова Панайотоварайон "Искър", ж.к"Дружба"№23 вх.А ет.1 ап.3, гр.София Уведомяваме Ви, че за масив №2,имот №23, местност "Под шосето",з-ще Сарафово е изготвен ПУП-ПРЗ .Същия е изложен в стая №3 на ТД"Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30ч.На основание чл.128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД "Изгрев" до Община Бургас, в 30 дневен…

Съобщение до Марийка Петкова за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№23 в масив 2, местност „Под шосето", з-ще Сарафово

Община БургасТД"Изгрев" До Марийка Георгиева Петкова ул."Оборище"№71 ап.2, гр.Бургас Уведомяваме Ви, че за масив №2,имот №23, местност "Под шосето", з-ще Сарафово е изготвен ПУП-ПРЗ .Същия е изложен в стая №3 на ТД"Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30ч.На основание чл.128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД "Изгрев" до Община Бургас, в 30 дневен срок от връчването…

На 13 август ще се проведе публично обсъждане на актуализирания бюджет на Община Бургас за 2010 г.

Община Бургас Съобщение   В 12.00 часа на 13 август 2010 г. в Заседателната зала на Обшина Бургас, на основание чл. 18 от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., ще се проведе публично обсъждане на актуализирания бюджет на Община Бургас за 2010 г. Кметът Димитър Николов отправя покана за присъствие към представителите…

Община Бургас - Заповед №2242/10.08.2010 г. за отмяна на Заповеди № 2123, № 2125, №2126, №2127, №2128, №2129, №2130, №2131, №2132, №2133 и № 2134 от 29.07.2010 год. за откриване на процедури за провеждане на конкурси, за отдаване под наем...

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №2242/10.08.2010 г.   Поради неспазване на разпоредбата на чл.52 (изречение второ) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, отменям мои Заповеди № 2123, № 2125, №2126, №2127, №2128, №2129, №2130, №2131, №2132, №2133 и № 2134 от 29.07.2010 год. за откриване на процедури за провеждане на конкурси, за отдаване под наем на обособени части от имоти  - публична общинска собственост,…

Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове, както следва:   1. Помещения /столова/ с полезна площ 138.47 кв.м., находящо  се в сутерена на ОУ"Г. Бенковски",  гр. Бургас…