Объявления и сообщения

Разрешение за отсичане на дървета

РАЗРЕШЕНИЕ За отсичане на дълготарайна декоративна растителност в съответствие с чл.63, ал.2 от Закона за устройството на територията   № 03/ 26.01.2011г.     Подписаната, Атанаска Николова Николова, Заместник-кмет по "Евроинтеграция и екология" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед № 286/04.02.2010 на кмета на Община Бургас, установих следното:           Във връзка…

Съобщение до Ася Бороджиева

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява АСЯ ЛАЗАРОВА БОРОДЖИЕВА - "ОПЕРНО ФИЛХАРМОНИЧНО ОБЩЕСТВО", че с Уведомление № 94-А-35/21.01.2011 г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед съгласно чл.15, ал.4 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за недвижим имот, частна…

Инвестиционно предложение на Владимир Стефанов Георгиев и Алекси Георгиев Петков

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XXXII-79, масив 14, местност «Манаф хенде», землище на Сарафово, Община Бургас" с инвеститори Владимир Стефанов Георгиев и Алекси…

Съобщение за обнародвана в Държавен вестник заповед

ОБЩИНА БУРГАС СЪОБЩАВА, ЧЕ:   СЪС ЗАПОВЕД №РД-09-4/07.01.2011г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС е одобрен планът на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистърът към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, със статут на селищно образувание за местността "Сухото дере" и местността "Пирамидата" - в землището на село Изворище, община Бургас, област…

Преустановяват временно движението на автобусна линия № 1 по „Миньорска” и „Босна”

Движението на автобусната линия № 1 по ул. "Миньорска" и ул. "Босна" в ж.к. "Меден рудник" се преустановява временно, до подобряване състоянието на пътната обстановка, с цел осигуряване безопасността на пътниците по време на движение.  

Конкурс за изготвяне на сценарий за ритуал "Слючване на граждански брак"

"ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС" ЕООД БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ИЗГОТВЯНЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА РИТУАЛ "СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК" І. Регламент на конкурса 1. Ритуалът трябва да съдържа задължителни моменти, съгласно Семейния кодекс : 1. 1. Лично съгласие на сключващите граждански брак, изразено пред длъжностното лице по гражданско състояние /чл.5 и чл.10 ал.2 от Семеен кодекс/. 1. 2. Подписване на акта за граждански брак и обявяване…

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС”, Община Бургас,ул "Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4 , от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения и Покана по чл. 182, ал. 1 от ДОПК.               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32,…

Съобщение до Антон Асенов

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява АНТОН ДРАГАНОВ АСЕНОВ, че с Уведомление № 94-А-34/21.01.2011 г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к.…