Объявления и сообщения

Съобщение до Димитър Димов за изготвен проект ПУП-ПРЗ по КВС, масив 73, мест. ”Келева нива”, земл. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ТД ”ИЗГРЕВ” ДОДимитър  Вълчев Димовж.к”Изгрев”,бл.42 А, вх.2, ет.7, ап.4    гр. Бургас     Уведомяваме Ви, че  масив  № 73,  имот № 39  /нов идентификатор 07079.2.1902  по КК/,   местност ”Келева  нива”  землище гр.Бургас  е   изготвен  ПУП-ПРЗ  с цел промяна предназначението на земеделска земя. Същият  е изложен в стая № 3  на  ТД”…

Съобщение до Станка Янкова за изготвен проект ПУП-ПРЗ по КВС, масив 73, мест. ”Келева нива”, земл. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ТД "ИЗГРЕВ" ДОСтанка Недялкова Янковаж.к"Изгрев",бл.5, вх.4, ет.4, ап.8 гр. Бургас Уведомяваме Ви, че масив № 73, имот № 60 /нов идентификатор 07079.2.2367 по КК/, имот № 55 / нов идентификатор 07079.2.2370 /, местност "Келева нива" землище гр.Бургас е изготвен ПУП-ПРЗ с цел промяна предназначението на земеделска земя.Същият е изложен в стая № 3 на ТД" Изгрев " всеки ден от 8.30 до 12.00ч /тел. 056 86 32 39/На основание чл.128 ал.3 и ал.5…

Съобщение до Янка Кирова, Златка Данчева, Павлина Кирова, Султана Михова и Милка Шулц за одобрен ПУП-ПРЗ

Изх. № 70-Б-666 /19.01.2011 г.ДО:Янка Пеева Кировак/с”Изгрев”,бл.64,ет.3,ап.11Златка Николова Данчеваk/с”Лазур”,бл.78,вх.1,ет.5,ап.10Павлина Николова Кировак/с”Изгрев”,бл.64,ет.3,ап.11Султана Петрова Миховаул.”Страцин”№13Милка Иванова Шулцбул.”Захари Стоянов”№57                     Уведомяваме Ви, че със Заповед №169/19.01.2011 год. на Зам. кмета на Община Бургас е…

Съобщение до Пламен Николов

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява ПЛАМЕН СТАНКОВ НИКОЛОВ, че с Уведомление № 94-П-32/20.01.2011 г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к.…

Съобщение до Лиляна Петкова

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА, че с Уведомление № 94-Л-6/20.01.2011 г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков"…

Събиране на стари електроуреди от домовете

Във връзка с изпълнение на Наредбата за третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, Община Бургас Ви информира, че на посочените дати, мобилни екипи на Фирма "Сплавкомерс" АД, ще събират от гражданите излязло от употреба електрическо и електронно оборудване въз основа на подадени заявки на   e-mail:   [email protected] makmetal.eu      или на телефон :    0887 77 19 73   Изпълнението…

Разрешение във връзка с реализацията на инвестиционен проект

РАЗРЕШЕНИЕ № 2/19.01.11  Подписаната, Атанаска Николова Николова, Заместник-кмет по "Евроинтеграция и екология" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед № 286/04.02.2010 на кмета на Община Бургас, установих следното:           Във връзка с реализацията на инвестиционен проект на обект: "ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "БУРГАС - СРЕДЕЦ - СОЗОПОЛ" В УЧАСТЪКА НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПЪТНО КРЪСТОВИЩЕ…

Съобщение до Росен Хаджиев

Община Бургас, на основание чл.277, ал.1, във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, покани РОСЕН ДОБРОМИРОВ ХАДЖИЕВ  да изпълни доброволно, в 14-дневен срок от получаване на поканата, Заповед № 3580/21.12.2010г. на кмета на община Бургас.  В срок до 10.01.2011 г. същият следваше доброволно да освободи и предаде общинско жилище - апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл.480, вх.3, ет.2, ап.…