Объявления и сообщения

Съобщение до Тодор Мушков за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13 и 14, масив 34, местност "Карабалъка" - землище с.Рудник

Съобщениеот техническа служба с.Рудник,Община Бургас     До Тодор Христов Мушковул."Фердинандова" №78, вх.4, ет.2, ап.11гр.Бургас Уведомяваме Ви ,че с протокол-решение на ЕСУТ 25/ 24.08.2010г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13 и 14, масив 34, местност "Карабалъка" - землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имота свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски земя за фотоволстаични системи.Същият е изложен…

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник решения на Общински съвет - Бургас

Община Бургас съобщава, че В Държавен вестник бр. 87 от 05.11.2010 г. са обнародвани следните решения на Общински съвет - Бургас:   - Решение № 38-28/23.09.10 г. за одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на ул. "Алеко Константинов" о.т. 51 - о.т. 53 и ул. "Хан Аспарух" о.т. 9 - о.т. 47а и изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 106 по плана на ЦГЧ Бургас (нов идентификатор 07079.612.305 по КК), състоящо се в промяна на регулационната…

Съобщение до Пенка Ковачева за одобрен ПУП-ПРЗ

До Пенка Жекова Ковачеваул. "Патриарх Евтимий" №86 ет. 3 ап. 2гр. Бургас Уведомяваме Ви , че със Заповед №2277 /12. 08. 2010г. на зам. Кмет на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имот №45 масив №24 местност "Шосе бою" землище кв. ВетренЗаповедта е изложена в стая №6 техническа служба кв. Ветрен и може да се запознаете с нея всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 8,30 до 12,30 часа. Възражение по същата може да направите в 14-дневен…

Съобщение до Никола Ковачев за одобрен ПУП-ПРЗ

До Никола Иванов Ковачевул. "Патриарх Евтимий" №86 ет. 3 ап. 2гр. Бургас Уведомяваме Ви , че със Заповед №2277 /12. 08. 2010г. на зам. Кмет на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имот №45 масив №24 местност "Шосе бою" землище кв. ВетренЗаповедта е изложена в стая №6 техническа служба кв. Ветрен и може да се запознаете с нея всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 8,30 до 12,30 часа. Възражение по същата може да направите в 14-дневен…

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05.11.2010 г. (петък) от 15.00 часа, във връзка с разглеждане, оценяване на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05.11.2010 г. (петък) от 15.00 часа, във връзка с разглеждане, оценяване на получени оферти за обект: "Избор на изпълнител за извършване на разширение на зала в Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанова".   ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до видеонаблюдението е от  http://www.burgas.bg/bg/index/camerain

Съобщение до Анжело Михов Дянев

Община Бургас, на основание чл. 26, ал. 2 от, във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява Анжело Михов Дянев, че с уведомление № 53-00-209/21.10.2010 г. на Кмета на Община Бургас е започнато административно производство за издаване на заповед, съгласно чл. 65 от Закона за общинската собственост, за изземване на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл.34, вх.5, ет.8, ап.среден, което…

Преброяване на населението и жилищният фонд в Република България '2011

Целта на "Преброяване'2011" е да се осигури надеждна и изчерпателна информация за населението и жилищния фонд в страната. Чрез него ще се получат статистически данни за броя и състава на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етно-културни признаци, за размерите и характеристиките на сградния и жилищен фонд, за условията на живот на хората. За последен път българското…

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 03.11.2010 г. (сряда) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 03.11.2010 г. (сряда) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на улици: ЛОТ 1. Обслужваща улица бл.136, 137, 138 и 139 ж.к. "Изгрев", гр.Бургас и ЛОТ 2. Обслужваща улица и паркинги до бл.55, и 56 (о.т. 1170-1245-1244-1171), ж.к."Славейков", гр.Бургас".     ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до видеонаблюдението е от  http://www.burgas.bg/bg/index/camerain…