Объявления и сообщения

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13, масив 27, местност „До село" - землище с.Драганово

Съобщение от техническа служба с.Рудник,Община Бургас ДоАнна Илиева Петкова , ж.к. Люлин 39, вх.Агр.София, Уведомяваме Ви, че с протокол-решение на ЕСУТ №2 от 21.01.2009г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13, масив 27, местност "До село" - землище с.Драганово, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на 14 бр. УПИ, отредени за вилно строителство, свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски земя. Същият…

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ пл.№113, местност "Кара Баир - Д", землище Меден Рудник ...

Община Бургас съобщава, че Със Заповед №888/12.04.2010г. на Зам.кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ пл.№113, местност "Кара Баир - Д", землище Меден Рудник, с идентификатор 07079.8.651 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ТД"Възраждане" - Техническа служба. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Бургас до Административен съд - Бургас в 14 - дневен срок от получаване на настоящото…

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Бургас, ул."Цар Симеон I" № 111 с  полезна  площ  82.93 кв.м., предназначен за осъществяване…

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:   1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II-общ  в кв. 3 по плана на с. Ветрен, Община Бургас с площ 1 370 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена  84 377 лева,…

Инвестиционно предложение на „ИТАЛ БУЛ МЕТАЛИ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сладиране на палети с метални листове с цел продажба в част от съществуващо хале N 7 в поземлен имот с идентификатор 07079.662.42, Южна промишлена зона, гр. Бургас"…

Инвестиционно предложение на Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Доставка, инсталация, дизайн, тестове и комисии 7 броя тягови подстанции 110/27.5 kV, 2 броя секционни поста, 2 комплекта SCADA системи с центрове за телеуправление…

Обявен е списък на свободните позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи

Община Бургас съобщава, че в изпълнение изискванията на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас /чл. 31/, обявява списък на свободните позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи. Заявления за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ по одобрената от гл. архитект схема, се подават в 14-дневен срок, считано от датата на обявяване на свободните позиции. Списък…

Инвестиционно предложение на ЕТ "ВАНДАРОС – Петър Вандаров”, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Експлоатация на автомивка с пречиствателно съоръжение тип "Чистко" за отпадъци - отпадъчни нефтопродукти" с инвеститор ЕТ "Вандарос - Петър Вандаров", гр.…