Объявления и сообщения

Съобщение до Еленка Михайлова, Диана Арабаджиева, Мата Димитрова, Недялка Димитрова, Таню Милчев, Илия Милчев, Пенка Михайлова

ДОЕЛЕНКА ЯНЕВА МИХАЙЛОВАЖ.К. "БР. МИЛАДИНОВИ"БЛ.89, ВХ.1, ЕТ.3, АП.6ГР. БУРГАС ДИАНА ЯНЕВА АРАБАДЖИЕВАЖ.К. "ИЗГРЕВ"Бл.53, ВХ.5, ЕТ.11, АП.6ГР. БУРГАС МАТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВАУЛ. "ОБХОДНА" №137ГР. БЪЛГАРОВО НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВАЖ.К. "ИЗГРЕВ" Бл.57, ВХ.2, ЕТ.1, АП.1ГР. БУРГАС ТАНЮ ИВАНОВ МИЛЧЕВУЛ. "П.Р. СЛАВЕЙКОВ"№5ГР. БЪЛГАРОВО ИЛИЯ ИВАНОВ МИЛЧЕВУЛ. "ГАРОВА" №5, ВХ.3, ЕТ.5, АП.14ГР. АЙТОС ПЕНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВАЖ.К."М. РУДНИК" БЛ. 81, ВХ.5,…

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на ИУМПС.

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.01.2011 г. (вторник) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 януари 2011 г.  (вторник) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за строителство на обект: "Водостоци в кв.Горно Езерово", Община Бургас по одобрен технически инвестиционен проект".   ПОМОЩ Как да намеря страницата…

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и движими вещи - частна общинска собственост и язовири - публична общинска собственост, както следва ...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти и движими вещи - частна общинска собственост и язовири - публична общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на движима вещ - частна  общинска собственост, представляваща рекламно съоръжение тип "Мегаконструкция",…

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва ...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична  общинска  собственост, находяща  се  в Спортен център "Изгрев", ет. I-ви, ж.к."Изгрев", гр. Бургас,…

Стартира втори етап на кандидатстването за личен асистент

Община Бургас Съобщение   Стартира II-ри етап по Проект "Подкрепа за достоен живот" (социална услуга "Личен асистент" за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват). Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г. Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г. Кандидатите за потребители на услугата - жители на община Бургас (по настоящ адрес) - или техни представители, подават документи (или…

Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове и павилиони, както следва ...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове и павилиони, както следва: 1. Павилион за закуски с полезна площ 15.50 кв.м., находящо  на партерен етаж в сградата на  ГЧЕ…

Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от десет години на части от недвижим имот - частна общинска собственост, както следва ...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от десет години на части от недвижим имот - частна общинска собственост, както следва:   1. Процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от поземлен имот с идентификатор 07079.820.255 по КК на гр. Бургас,…