Объявления и сообщения

Съобщение във връзка с премахване на стари дървета и компенсиране с нови

             Във връзка със заявление №  94 - M - 452 / 02.06.10г. от Мария Попмаргова, пълномощник на "Рила Проект" ЕООД, с.Столник, Община Елин Пелин, относно установяване броя на съществуващата дълготрайна едроразмерна дървесна и храстова растителност, засегната с реализирането на   инвестиционен проект: "ПЕНИ МАРКЕТ БУРГАС УПИ XVIII, кв. 127 по плана РЦ "МЕДЕН РУДНИК", ГРАД БУРГАС" като…

Инвестиционно предложение на "НУХ Цимент БГ” АД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на хоризонтален силоз за насипен цимент в УПИ-12, кв.7 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас" с инвеститор "НУХ Цимент БГ" АД, гр. Бургас.

Съобщение до Лиляна Костова за одобрен ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАС - ТД"ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДОЛИЛЯНА ХРИСТОВА КОСТОВАУЛ."ВОЙНИШКА"21, ЕТ.2ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви,че със Заповед № 825/31.03.2010 год.на зам.-кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти пл.№ 32 и 33, масив 142-проектни идентификатори:07079.3.1628 и 07079.3.1627 по КККР, находящи се в местността "Мадика", землище на гр.Бургас,състоящ се в урегулиране на имотите и обособяване на УПИ ХХ-32 и ХХІ-33, всеки от тях отреден за складова…

Съобщение за преместване и подмяна на дървета във връзка с реконструкцията на Казиното

Във връзка с реализацията на инвестиционен проект за обект: "Реконструкция и модернизация на "Морско казино" с идентификатори: 07079.618.3.33; 07079.618.3.34 и 07079.618.3.35.в УПИ І в кв.1 по плана на Приморски парк", гр. Бургас, Община Бургас., са извършени действия по установяване броя на дълготрайната дървесна и храстова растителност, която се предвижда да бъде премахната с предвидената в проекта реконструкция на сграда и укрепване…

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:   "Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за Южна промишлена зона гр. Бургас, Община Бургас"   Материалите за инвестиционното намерение са на разположение…

Съобщение за обнародвано съобщение в Държавен вестник за изработен проект за изменение на ПУП-ПУР и ПУП-ПРЗ

Община Бургас съобщава, че :   В Държавен вестник бр.49 от 29.06.2010г. е обнародвано съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПУР на ул."Алеко Константинов" о.т.51-о.т.53 и ул."Хан Аспарух" о.т.9-о.т.47а, и ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв.106 по плана на ЦГЧ Бургас /нов идентификатор 07079.612.305 по КК/, които са изложени за разглеждане в ТД"Приморие".   

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:   "Парцеларен план за водопровод от точката на водовземане от магистрален водопровод "Ясна поляна" до с. Маринка, Община Бургас и водоснабдителна схема за с. Маринка, с. Твърдица,…

Инвестиционно предложение на "Кауфланд България” ЕООД & Ко КД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на обслужващ търговски обект - Хипермаркет за продажба на хранителни и нехранителни стоки с открит паркинг и трафопост" с инвеститор "Кауфланд…