Объявления и сообщения

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ Х-1598,1600,кв.94 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас

До РУМЕН РАХНЕВ ДИМОВ- Гр.Бургас,ул."Рилска"№17,ет.1   До ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАМОВ Гр.Бургас,ул."Рилска"№17   До НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДАМОВ Гр.Бургас,ул."Рилска"№17   До ДИЯНА ИЛИЯНОВА ИВАНОВА Гр.Бургас,ж.к."Изгрев"бл.15,вх.3,ет.5   До ЙОХАН ЗАКАР ТОПУЗЯН Гр.Бургас,ул.Рилска"№15   ДО ЗАКАР КЕВОРК ТОПУЗЯН Гр.Бургас,ул."Рилска"№15   До ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ТЕЙЛЪР Гр.Бургас,ул."Любен Каравелов"№73,ет.1   До МИТКО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕРУКОВ…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес [email protected] в 14 дневен срок, считан от 09.10.2010 г. до 22.10.2010 г. включително. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес [email protected] в 14 дневен срок, считан от 07.10.2010 г. до 20.10.2010 г. включително. Мотиви за Приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията…

Изготвен Доклад за Екологична оценка

Община Бургас уведомява всички заинтересовани, че е изготвен Доклад за ЕО на "ПУП-ПРЗ за изграждане на складова база в ПИ 053040, местност "Римски мост", землище на с. Рудник, Община Бургас". Докладът за ЕО е на разположение в Дирекция ООС, ул. "Шейново" 24, ет.2, стая 1.

Видеонаблюдение на заседателната зала на 05.10.2010 г. (вторник) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, ще отваря оферти на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет: "Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн"   Документация За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете…

Съобщение за обнародвано в Държавен вестник съобщение за изготвен проект

  Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник бр.77 от 01.10.2010 г. е обнародвано съобщение за изготвен проект:   ПУП - Парцеларен план за захранващ водопровод и електропровод на обект "Автомивка за леки и тежкотоварни автомобили и битовка" в УПИ І-104, масив 37, местност "Биюг Башли" в землището на кв. Долно Езерово - идентификатор 07079.5.1546, който е изложен за разглеждане на 4 ет. в сградата на Община Бургас. На основание…

Съобщение до Михаил Попов, гр.Бургас от техническа служба с.Рудник, Община Бургас

До Михаил Иванов Поповул."Кавала"№15, ет.5, ап.9гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №2051/22.07.2010г. на Зам.кмета на Община Бургас е одобрено изменението на ПУП-ПРЗ за УПИ V-520, VІІ-522 и VІІІ-523 в кв.34 по плана на с.Рудник. Заповедта е изложена в техническа служба с.Рудник, Община Бургас, приемен ден вторник и четвъртък от 8,30-12,30 часа за справка телефон 05518/23-70. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта…

Съобщение до Неделчо Ников, гр.Бургас от техническа служба с.Рудник,Община Бургас

ДоДимитър Костадинов Михайловк/с"Лазур" бл.31, вх.2, ет.2, ап.5гр.Бургас ДоИван Христов Костадиновул."Батак"49, ет.2гр.Бургас ДоНеделчо Ников Никовк/с "Лазур"бл.7, вх.1гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №2227/09.08.2010г.на Зам.кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за масив 52, имоти пл.№№ 49 и 50, местност "Султан турла"- землище с.Рудник, състоящ се в урегулиране на имотите и обособяване на УПИ ІV-49 и V-50-отредени за фотоволтаични…